18.234.88.196
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Bestuurder bv loopt privé risico bij foute aangifte omzetbelasting bv

Een fout in een aangifte omzetbelasting kan grote gevolgen hebben voor bestuurders van vennootschappen. Dat bleek onlangs maar weer bij een zaak die voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant diende. Privéaansprakelijkheid van bestuurders komt aan de orde als er sprake is van grove schuld van de vennootschap als die te weinig omzetbelasting heeft betaald. De zaak waarover de rechtbank zich moest uitspreken betrof de gang van zaken waarin een bv een aantal nihilaangiften heeft gedaan, gevolgd door een schriftelijke melding van betalingsonmacht, en daarna een suppletieaangifte over een eerder jaar. Als het feit dat de verschuldigde omzetbelasting hoger is dan waarvoor aangifte is gedaan, rijst de vraag of dat aan de vennootschap te verwijten valt. Als het antwoord daarop positief is, is er ook geen rechtsgrond voor het melden van betalingsonmacht en kan er sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat is een reden om bestuurders persoonlijke aansprakelijk te stellen. In deze zaak vond de rechtbank dat de belastinginspecteur voldoende bewijs had geleverd voor het aannemelijk maken van grove schuld van de vennootschap, aangezien er bedragen mee gemoeid waren die een bestuurder niet zo maar over het hoofd ziet. De oorzaak daarvan is voor de rechter niet relevant. De aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder was in dit geval terecht. Wilt u meer weten over de risico’s die u kunt vermijden in de verschillende rechtsvormen die voor uw onderneming relevant zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxence 5/4/19.

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ouderlijk huis taxeren na overlijden een van de ouders

Om later geen gedoe te krijgen over de erfenis, kan het geen kwaad om direct na het overlijden van de eerste van beide ouders het ouderlijk huis te laten taxeren. Zonder taxatie ontstaat na het overlijden van de langstlevende ouder onduidelijkheid over de waarde destijds. Die waarde is mede bepalend voor de omvang van de toenmalige erfenis. Bij het overlijden van de eerste ouder ontstaat meestal een niet-opeisbare geldvordering voor de kinderen op de langstlevende ouder. Bijna nooit wordt er dan een boedelbeschrijving gemaakt en soms wordt ook geen aangifte successierecht gedaan. De problemen ontstaan als de langstlevende ouder in zijn of haar testament (later) een andere samenstelling van erfgenamen aanwijst in vergelijking met de nalatenschap van zijn of haar overleden partner. Dan is de basis gelegd voor onenigheid over de hoogte van de geldvordering die de erfgenamen bij de eerste nalatenschap hebben verkregen. Het geschil spitst zich dan toe op de waarde van het huis bij het eerste overlijden. Het Hof Den Haag heeft hierover bepaald dat bij het berekenen van de waarde van het huis destijds moet worden uitgegaan van de hoogst mogelijke waarde. De toenmalige WOZ-waarde is dan niet altijd bepalend, zeker niet als die dateert uit de tijd dat de WOZ-waarde een keer per vijf jaar vastgesteld werd. Als de waarde dan geruime tijd na het eerste overlijden moet worden vastgesteld, is dat nogal complex omdat er in de praktijk altijd wel wat aan te merken valt op een deskundigenbericht. Dat is volgens het hof het risico dat de erfgenamen in deze omstandigheden zelf hebben genomen en daarmee voor hun eigen risico. Het Hof Den Haag vroeg in een dergelijk geval drie deskundigen hun waardevisie hebben gegeven. Op basis daarvan heeft het hof in dat geval waarde van de woning vastgesteld. Die waarde gold als uitgangspunt voor de berekening van de erfdelen in de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. Wilt u meer weten over de bepalingen rond onroerend goed in een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/4/19.

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Langstlevendentestament, stel de erfdelen vast!

Als vader en moeder een langstlevendentestament hebben gemaakt, krijgen de kinderen daarmee te maken zodra de eerste ouder komt te overlijden. Het gezin is niet klaar met het enkele feit dat er een testament is. De notaris zal nog een verklaring van erfrecht moeten afgeven waaruit blijkt wie de erfgenamen en de executeur zijn. Met deze verklaring kan de langstlevende of de executeur bij banken en andere organisaties aantonen dat hij bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. In geval van een langstlevendentestament krijgen de kinderen hun erfdeel nog niet uitbetaald. Zij krijgen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. De geldvordering is pas opeisbaar als de langstlevende ook komt te overlijden. Meestal komt het erop neer dat de kinderen bij het overlijden van de laatste ouder het vermogen in gelijke porties delen. Toch is het voor de erfbelasting zinvol om de erfdelen van de kinderen bij het eerste overlijden te laten uitrekenen en vastleggen in een akte. Over deze erfdelen hoeft bij het tweede overlijden namelijk niet opnieuw erfbelasting te worden betaald. Als niet alle kinderen in het testament van de eerste en laatststervende ouder hetzelfde zijn, kan het lastig worden bij het overlijden van de laatste ouder. Dit komt voor bij samengestelde gezinnen, maar ook als de laatststervende ouder een kind heeft onterfd. Omdat de groep erfgenamen bij het eerste en tweede overlijden niet hetzelfde is, kan het vermogen niet simpelweg worden gedeeld. Er ontstaat dan vaak onenigheid over het bedrag waar de kinderen die bij het eerste overlijden in het testament stonden, recht op hebben. Als er veel tijd tussen het eerste en tweede overlijden zit is het vaak erg moeilijk om achteraf nog precies vast te stellen waar de erfenis destijds uit bestond en hoeveel alles waard was. Het hof in Den Haag moest onlangs oordelen over een zaak waarin bij het overlijden van vader in 1999 de kinderen de erfdelen niet hebben vastgesteld. Bij het tweede overlijden blijkt de moeder niet alle kinderen, maar één dochter te hebben benoemd tot erfgenaam. Omdat de familie de woning destijds niet heeft getaxeerd moeten zij twintig jaar later nog overeenstemming bereiken over de waarde. Ze hebben er helaas een rechtszaak voor nodig gehad. De rechter heeft uiteindelijk drie deskundigen aangesteld om de waarde van twintig jaar terug te bepalen. De kosten van de procedure en de drie deskundigen zal een veelvoud zijn geweest van de kosten van het aanstellen van één taxateur in 1999. Om dit soort ruzies te voorkomen is het erg belangrijk om bij het eerste overlijden de erfdelen direct uit te rekenen en te laten vastleggen in een notariële akte. Kunt u onze hulp gebruiken? Bel dan gerust voor het maken van een afspraak. Bron: Hof Den Haag 18 december 2018, nr. 200.165.443/01 (ECLI:NL:GHDHA:2018:3850).

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vijfjaarstermijn bedrijfsopvolging niet flexibel

Bedrijfsopvolging via een schenking van alle aandelen is een prima start voor de nieuwe ondernemer. De geschonken aandelen moeten dan op het moment van schenking wel meer dan vijf jaar in het bezit van de schenkers (ouders) zijn. Als er ook deelnemingen (indirecte belangen) in de overgenomen holding zitten, die minder dan vijf jaar geleden zijn aangekocht, tellen die aandelen niet mee in de regeling. Uiteindelijk is in een geschil voor de rechter de bezitseis van vijf jaar van doorslaggevend belang. Het maakt dan niet uit of de activiteiten van de deelnemingen direct in het verlengde liggen van de overgenomen onderneming. De bezitseis moet worden toegepast voor elke objectieve onderneming en gedeelten daarvan. Daarmee wordt voorkomen dat privé- of beleggingsvermogen op een simpele manier kan worden omgezet in vrijgesteld ondernemingsvermogen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 22/4/19 2019/0094 ECLI:NL:RBZWB:2018:6631.

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nalatenschap voor echtgenoot of vroegere vlam

Een testament is niet voor het leven. Soms moet een testament aangepast worden. Vaak is dat nodig bij veranderende omstandigheden in het leven van de mens, zoals trouwen, kinderen krijgen, een wijziging in het vermogen of relatievorm. Vooral bij echtscheiding is het zinvol om een oud testament te laten nakijken. Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank in Den Haag waarbij iemand was overleden met een heel oud testament. In het oude testament was de echtgenoot nog tijdens het huwelijk onterfd en de nieuwe vlam tot enig erfgenaam benoemd. Na de echtscheiding eindigde ook de relatie met de nieuwe partner. Zonder het testament te wijzigen trouwt degene die het testament had gemaakt jaren later met iemand anders. Als hij overlijdt ontstaat er ruzie. De langstlevende echtgenoot en de voormalige partner vinden beiden dat zij erfgenaam zijn. Rechtbank Den Haag gaat ervan uit dat degene die het testament heeft gemaakt niet heeft gewild dat de ongehuwde partner zoveel jaren na het einde van hun relatie nog zou erven. Volgens de rechtbank is het de bedoeling dat de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is. Heeft u een testament en zijn uw omstandigheden inmiddels veranderd? Voorkom ruzie en procedures voor uw nabestaanden en maak tijdig een aanpassing. Wij zijn u graag van dienst. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 2, Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14847.

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ouder-kindtransactie zonder huurbetaling afgestraft

Als een ouder de eigen woning aan het kind over heeft gedragen, maar zelf in de woning blijft wonen, moet de ouder huur betalen aan het kind. Gebeurt dat niet dan zal het kind bij overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen. De Successiewet bepaalt dat de ouder een genot van een vruchtgebruik heeft indien hij tegenover het genot dat hij van de woning heeft, niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning. Onlangs moest het hof in Den Haag oordelen over een vergelijkbaar geval. Een moeder is na de overdracht van haar woning aan haar kind, in de woning blijven wonen. Daardoor had zij genot van de woning in de zin van de Successiewet. Tevens heeft moeder voor dat (woon)genot geen 6% van de WOZ-waarde betaald aan haar kind. Volgens het hof is daarmee voldaan aan de voorwaarden van artikel 10 van de Successiewet. Tevens is naar het oordeel van het hof het gebruik van de woning door moeder ten laste gekomen van haar kind nu het kind daardoor niet het exclusieve gebruik had van de woning. Het kind moet bij het overlijden van de moeder erfbelasting betalen over een deel van de waarde van de woning. Wilt u meer weten? Bel gerust met ons kantoor voor meer informatie. Bron: Hof Den Haag 26 april 2019, nr. BK-18/00490 (ECLI:NL:GHDHA:2019:992).

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

VvE's en sportorganisatie onder loep bij fiscus

2019 is voor de Belastingdienst het jaar van strenger toezicht op Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en stichtingen en verenigingen in de sportbranche. De fiscus wil hiermee onbeschreven stichtingen en verenigingen controleren op hun belastingplicht. Deze zogenaamde stivers gaan er vaak van uit dat zij niet belastingplichtig zijn omdat in hun oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Echter, dat geldt niet als zij zich bezig houden met economische activiteiten. Het komt nogal eens voor dat deze instellingen toch activiteiten ondernemen, waaruit een belastingplicht voor loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting voortvloeien. Het gaat dan bijvoorbeeld om fondswerving. De fiscus wil met de extra controle oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te lijf gaan. Als er belastingplicht wordt geconstateerd, hoeft dat nog niet te leiden tot belastingheffing. Er kan namelijk sprake zijn van vrijstellingen, zoals de vrijwilligersregeling waarin is geregeld een vrijwilliger (in 2019) onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar mag ontvangen. De vrijwilligersregeling is echter niet van toepassing als stichting of vereniging vennootschapsbelasting moet betalen, maar voor sportorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) geldt deze regel weer niet. De sportvrijstelling voor fondsenwerving door sportorganisatie kent een beperking om concurrentieverstoring te voorkomen. De beperking heeft betrekking op leveringen tot € 68.067 en diensten tot € 50.000. Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden en risico’s bij uw organisatie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 10/4/19.

Gepubliceerd: 30 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Rechtspersoon ontbonden, hypotheek vervallen

Soms zitten hypotheken ingewikkeld in elkaar. Zo kan het voorkomen dat iemand (of een onderneming) een pand in eigendom heeft met daarop een hypotheekrecht gevestigd voor alles wat de bank te vorderen heeft van aan die persoon of rechtspersoon gelieerde rechtspersonen. Het kan dan net zo goed voorkomen dat die gelieerde rechtspersonen zijn ontbonden en niet meer bestaan omdat er geen bekende baten meer aanwezig waren. De vraag is of het hypotheekrecht dan nog steeds bestaat. Een niet meer bestaande rechtspersoon heeft ook geen verplichtingen meer. Dat leidt ertoe dat ook het daarmee verbonden vorderingsrecht van schuldeisers niet meer bestaat. Dat zou alleen anders kunnen zijn als er aanleiding is om de vereffening te heropenen. Een achteraf blijkend zekerheidsrecht voor een vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon is geen grond voor heropening van de vereffening. Zonder vorderingsrecht waarvoor het hypotheekrecht kan dienen, is het vorderingsrecht tenietgegaan. Met andere woorden, het hypotheekrecht is tenietgegaan omdat de gelieerde rechtspersonen niet meer bestaan. Wilt u meer weten over hypotheekrecht en daarmee samenhangende vorderingen op gelieerde rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 15/4/2019 2019/0089 ECLI:NL:RBAMS:2019:1883.

Gepubliceerd: 30 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Mentor beslist over de verblijfplaats

Als iemand door geestelijke of lichamelijke problemen tijdelijk of langere tijd niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen dan kan er via de rechter een bewindvoerder en/of een mentor aangesteld worden. De bewindvoerder beslist over de vermogensrechtelijke belangen, zoals het beheer van de bankrekeningen, het betalen van nota’s, het doen van belastingaangifte en het aangaan van huurovereenkomsten of verkoop van een woning. De mentor gaat juist over de niet-vermogensrechtelijke belangen, waarbij u moet denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. De bewindvoering en het mentorschap kunnen tezamen bij één persoon neergelegd worden, maar deze taken kunnen ook door twee verschillende personen uitgevoerd worden. Onlangs speelde er een geval bij Rechtbank Limburg waarbij werd betwist of de mentor wel mocht bepalen of de betrokkene bij haar vader, moeder, grootouders of in de dagopvang zou verblijven. Maar de rechter oordeelde dat dit zeker onder de taak van de mentor valt. Wilt u meer weten over een bewindvoering of mentorschap dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. Bron: Rechtbank Limburg 22 oktober 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10159.

Gepubliceerd: 30 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ontbonden stichting loopt erfenissen mis

Het komt regelmatig voor dat in een oud testament een goededoelinstelling wordt genoemd die niet meer bestaat. Het testament kan dan niet uitgevoerd worden zoals de overledene had gewild. Onlangs kreeg de rechtbank in Den Haag het verzoek om de afwikkeling van een stichting te heropenen, omdat de stichting na ontbinding al meerdere malen aangewezen bleek te zijn als erfgenaam of legataris. De rechter wees het verzoek tot heropening af, omdat die mogelijkheid in de wet eigenlijk niet is bedoeld voor later opgekomen erfenissen en legaten. Om te voorkomen dat er stichtingen of andere instellingen in uw testament niet meer bestaan is het zinvol om uw testament met enige regelmaat te herzien. Daarnaast kunt u in uw testament al anticiperen op de toekomst, door de stichting of diens rechtsopvolger te benoemen in uw testament. Dan krijgt de opvolgende stichting de erfenis. Ook is het mogelijk om zelf al een opvolgende erfgenaam aan te wijzen, voor het geval een stichting op het moment van uw overlijden niet meer bestaat. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw testament up-to-date te houden? Bel gerust eens met ons kantoor om een afspraak te maken. Bron: Rb. Den Haag 12 februari 2019, nr. C/09/552892 / HA RK 18-237 (RBDHA:2019:1725).

Gepubliceerd: 24 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Contante gift niet langer aftrekbaar

De mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te schenken aan goede doelen gaat wijzigen. De staatssecretaris van Financiën wil contante giften via bijvoorbeeld de collectebus niet langer aftrekbaar laten zijn. Dit komt vooral doordat de controle of de gift wel is gedaan voor de Belastingdienst moeilijk uit te voeren is. Daarnaast gaat de belastingdienst de aftrek van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-organisaties) anders organiseren. Organisaties die een ANBI-status hebben gekregen van de belastingdienst ontvangen hun donaties vrij van schenk-en erfbelasting. De gulle gevers aan een ANBI mogen hun donaties in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Nu nog mogen donateurs zelf hun giften op hun aangifteformulier voor inkomstenbelasting vermelden om deze af te trekken. Daar werden vaak onvolledige of onjuiste gegevens vermeld. In de toekomst zijn alleen de goede doel organisaties die in het ‘slimme invulscherm’ van de Belastingdienst voorkomen toegestaan. Staat het goede doel niet in de lijst dan kan de gift niet afgetrokken worden. Zo wordt het makkelijker voor de donateur om te zien of zijn gift afgetrokken kan worden en de fiscus kan makkelijker controleren of de giften daadwerkelijk aan een ABNI-organisatie zijn toegekomen. Bron: Kamerstukken II, 2018/19, 35026, nr. 6.

Gepubliceerd: 24 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Private lease heeft invloed op maximaal hypotheekbedrag

Private lease van auto’s heeft inmiddels een grote vlucht genomen. In de praktijk blijkt dat veel privateleaserijders niet beseffen dat deze constructie meetelt bij de berekening van hun maximale hypotheekbedrag als zij een huis willen kopen. Het financiële onderdeel van leasecontracten wordt geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De verplichtingen die voortvloeien uit het contract worden meegeteld als u een hypotheek gaat afsluiten. Volgens de Hypotheker kan het negatieve effect op het leenbedrag oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag spelen ook nog andere contracten een rol. Een voorbeeld daarvan zijn telefoonabonnementen met een af te betalen telefoon in het maandbedrag. Wilt u meer weten over het afsluiten van een hypotheek en het goed vastleggen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 29/3 / Hypotheker

Gepubliceerd: 17 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Autoriteit Persoonsgegevens niet overtuigd van noodzaak aandeelhoudersregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op een aantal belangrijke punten nog niet overtuigd van de noodzaak van het instellen van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Dit schrijft de privacy-waakhond in een advies aan de Tweede Kamer. De autoriteit adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij deze punten genoeg zijn weerlegd. Indien de procedure wordt voortgezet, adviseert de autoriteit nog rekening te houden met een aantal opmerkingen over de vormgeving van het wetsvoorstel. De autoriteit onderkent het belang om financieel-economische criminaliteit aan te pakken. Het instellen van een CAHR betekent echter ook een inbreuk op de privacy van natuurlijke personen die aandeelhouder zijn. Uit oogpunt van privacy dient het wetsvoorstel volgens de autoriteit daarom goed te zijn overwogen en goed te worden onderbouwd. De autoriteit adviseert onder meer om nader in te gaan op de evenredigheid tussen de privacy-inbreuk en het nagestreefde doel. Effectiviteit De autoriteit acht aannemelijk dat het tientallen jaren zal duren voordat het CAHR volledig is. De autoriteit ziet hierin zodanige risico’s voor de effectiviteit dat mogelijk ook afbreuk wordt gedaan aan de noodzaak van het instellen van het register en adviseert in het licht hiervan nader in te gaan op de effectiviteit van het CAHR. Verder blijkt volgens de autoriteit uit de memorie van toelichting niet waarom het noodzakelijk is dat ook aandeelhouders met een (zeer) klein aandeelhoudersbelang worden geregistreerd. Zij adviseert om in te gaan op de noodzaak hiervan of het wetsvoorstel op dit punt aan te passen. Vraagtekens De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) plaatst vraagtekens bij het advies. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel, Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP), hebben in de memorie van toelichting immers uitvoerig uiteen gezet waarom het CAHR een effectief en doelmatig middel is om financieel-economische criminaliteit aan te pakken en waarom het van belang is ook kleinere aandelenbelangen te registreren. Bovendien is het CAHR een besloten register dat slechts voor bepaalde partijen toegankelijk is. De Tweede Kamer heeft over het wetsvoorstel diverse vragen gesteld. Deze liggen momenteel voor beantwoording bij de initiatiefnemers. De KNB is voor invoering van het CAHR als belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van fraude en witwassen. Het heeft een belangrijke toegevoegde waarde ten opzichte van het UBO-register. UBO-register Donderdag is het wetsvoorstel voor het implementeren van een UBO-register bij de Tweede Kamer ingediend. Dit register treedt vanaf januari 2020 in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn vanaf 2020 verplicht om hun UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren bij de Kamer van Koophandel. Een deel van deze persoonsgegevens, zoals de naam en het economisch belang van de UBO, wordt via het UBO-register openbaar. Ook over dit wetsvoorstel heeft de autoriteit een advies uitgebracht, waarin zij aangeeft dat dit wetsvoorstel geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Bron: KNB persbericht 5-4-2019.

Gepubliceerd: 17 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Transgenders kunnen geslachtsregistratie eenvoudiger wijzigen

Nu is het nog zo dat transgenders een deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte aan te laten passen. Dat gaat wijzigen. De deskundigenverklaring wordt vervangen door een verklaring van betrokkene zelf. Er komt straks een procedure in twee stappen. De aanvrager meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet de aanvrager zijn wensen persoonlijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigen, en wordt de geboorteakte aanpast. Jongeren onder de zestien jaar moeten het wijzigingsverzoek via de rechter indienen. Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Justitie en Veiligheid, 10 april 2019.

Gepubliceerd: 17 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament buiten werking gesteld

Als het maken van het levenstestament te lang wordt uitgesteld, is het soms te laat. Als iemand geestelijk niet meer voldoende in staat is om aan de notaris over te brengen wie volmacht moet krijgen, dan blijft alleen de optie van bewind en mentorschap nog over. Onlangs oordeelde de rechtbank Midden-Nederland over een dame die vóór het maken van het levenstestament de diagnose dementie had gekregen. Zij gaf vlak na de diagnose nog een volmacht in een levenstestament aan haar partner. Haar eigen kinderen uit een eerdere relatie en de partner stonden met elkaar op gespannen voet. De kinderen en de partner kregen onder meer strijd over de inschakeling van de thuiszorg, maar ook over financiële aangelegenheden, die deels ook de eigen financiële belangen van de partner raken. De rechter oordeelt dat de sfeer van wantrouwen niet in het belang is van de dementerende dame en daarnaast is niet duidelijk of zij bij het geven van de volmacht daar nog wel toe in staat was. De rechter gaat niet mee in de voorkeur uit het levenstestament om de partner te benoemen tot bewindvoerder en wijst een professionele bewindvoerder en mentor aan. Wilt u voorkomen dat de rechter uw levenstestament buiten werking stelt? Zorg er dan voor dat u het levenstestament tijdig regelt, zodat er geen twijfels kunnen ontstaan of u daar nog toe in staat was. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door. Bron: Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2019, nrs. 7380559 AT VERZ 18-804 e.a. (ECLI:NL:RBMNE:2019:1113).

Gepubliceerd: 10 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Blijft er wel wat over van de erfenis?

Veel mensen zijn bezorgd dat ze in een verzorgingshuis hun hele eigen vermogen moeten gebruiken voor de eigen bijdrage, en dat er niks overblijft om aan de kinderen na te laten. In Nederland betaalt de overheid de zorgkosten, maar in sommige gevallen moet u wel een eigen bijdrage betalen voor zorg. De eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen. Als uw inkomen hoog genoeg is om de eigen bijdrage te betalen is er niets aan de hand, en teert u niet in op uw vermogen. Is uw inkomen niet zo hoog maar heeft u vermogen of een eigen huis met overwaarde, dan kunt u wel te maken krijgen met een eigen bijdrage die hoger is dan het maandelijkse inkomen. U moet dan misschien interen op uw vermogen. Sinds kort is voor die groep mensen de situatie wel verbeterd door een hogere vrijstelling van het vermogen. Zekerheidshalve kunt u nog een optie inbouwen in uw testament om het vermogen te verlagen als u als langstlevende in een verzorgingshuis wordt opgenomen. U kunt de kinderen in die gevallen hun erfdeel laten opeisen, zodat de berekening van de eigen bijdrage lager kan uitvallen. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: www.hetcak.nl, www.consumentenbond.nl/wlz.

Gepubliceerd: 10 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Onderzoek naar gedifferentieerde overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer vraagt het kabinet een verkenning uit te voeren naar een gedifferentieerde overdrachtsbelasting. De notaris int de overdrachtsbelasting en betaalt deze vervolgens aan de Belastingdienst. De beroepsorganisatie van notarissen KNB wil bij de verkenning betrokken worden. Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (CU) en Erik Ronnes (CDA) hebben een op 19 maart unaniem door de Kamer aangenomen motie ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden van een gedifferentieerde overdrachtsbelasting te verkennen. Hierbij worden starters vrijgesteld van overdrachtsbelasting en krijgen beleggers vanaf de derde woning te maken met een hoger tarief. Sympathiek De KNB schuift graag aan bij deze verkenning. De beroepsorganisatie vindt de motie sympathiek. Wel moeten burgers en bedrijven ruim voor de verkrijging van een onroerende zaak zekerheid hebben over het verschuldigde overdrachtsbelastingtarief. Ook vindt de KNB het belangrijk dat de overdrachtsbelasting voor notarissen uitvoerbaar blijft, dus zonder hoge uitvoeringskosten. Bron: KNB 25 maart 2019.

Gepubliceerd: 10 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Kerkenvrijstelling ozb kent grenzen

Het was te proberen, een vrijstelling onroerendezaakbelasting (ozb) aanvragen door een spirituele instelling die zich richt op persoonlijke groei en bezinning. Bij de beoordeling daarvan spelen echter meer aspecten dan alleen spiritualiteit. Hof Den Haag heeft hierover onlangs geoordeeld. Uit het vonnis blijkt dat de kerkenvrijstelling in de ozb niet geldt voor spirituele activiteiten die persoonlijke groei en bezinning omvatten. Om voor de kerkenvrijstelling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een meeromvattende levensovertuiging, die mede worden gekenmerkt door openbare erediensten of bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Het hof ontkent om die reden dan ook dat er sprake zou zijn discriminatie op basis van levensovertuiging. Met deze uitspraak is een heldere scheidslijn getrokken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor ozb-vrijstelling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 21-3-19 ECLI:NL:GHDHA:2019:547.

Gepubliceerd: 03 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Waarschuwing voor de kinderen in uw testament

Veel ouders maken een zogenaamd langstlevendentestament. Het is een prima middel om te zorgen dat de langstlevende ongestoord gebruik kan blijven maken van het vermogen, terwijl de kinderen moeten wachten op hun erfdeel tot het tweede overlijden. Voor de kinderen kan er een addertje onder het gras zitten. De langstlevende blijft de erfdelen van de kinderen bij het eerste overlijden schuldig aan de kinderen. Soms loopt er zelfs een rente op. Als de langstlevende vervolgens komt te overlijden moeten uit diens nalatenschap eerst de schulden aan de kinderen vanwege het eerste overlijden afgelost worden. Heeft de langstlevende ingeteerd op het vermogen dan is er soms niet meer genoeg om die schulden aan de kinderen uit te keren. Dit laatste is pas een echt probleem als er sprake is van kinderen uit verschillende relaties. De kinderen van de langstlevende realiseren zich dan vaak niet, dat zij de schulden van hun vader of moeder aan de kinderen uit het eerste huwelijk moeten betalen. Als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard moeten ze deze schulden zelfs uit eigen portemonnee bijleggen, als de erfenis is opgemaakt. Kies daarom nooit zomaar voor zuivere aanvaarding, maar voor beneficiaire aanvaarding. Wat is het verschil? Een erfgenaam erft in principe bezittingen én schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen, dan moet je de schulden als erfgenaam zelf betalen. Dit is te voorkomen door de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je accepteert de erfenis dan alleen als na onderzoek het saldo positief blijkt te zijn. Het is ook mogelijk om een erfenis te verwerpen. In dat geval heb je niks meer met de erfenis te maken, maar heb je ook geen rechten als blijkt dat de nalatenschap toch een positief saldo heeft. Als een schuld onverwacht opduikt zijn erfgenamen daar tegenwoordig deels tegen beschermd. Je kunt dan soms nog via de rechter onder een volledige aanvaarding van de erfenis uit komen. Toch is voorkomen beter dan genezen. Maakt u namelijk een testament met een nieuwe partner, dan kunt u een expliciete waarschuwing in het testament opnemen die – als u als laatste overlijdt – de kinderen attendeert op het risico van aanwezige schulden aan kinderen uit de eerdere relatie van uw partner. Wilt u meer weten over een waarschuwing in uw testament? Wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Bron: De Notarisklerk, 2019, nr. 1/2.

Gepubliceerd: 03 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bestuurder bv? Bezint eer gij begint!

Het besturen van een onderneming is voor veel mensen een droom, voor sommige komt deze ook uit. Het kan echter ook een nachtmerrie worden. Ondernemingen kunnen namelijk ook schulden hebben waarvan betaling niet meer tot de mogelijkheden blijkt te behoren. Ook de nieuwe bestuurder kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Als een dergelijke schuld al snel tot het faillissement van de bv leidt, zal de bestuurder zich moeten verantwoorden in het kader van zijn bestuurdersaansprakelijkheid. Of er sprake is van aansprakelijkheid, hangt ervan af of hij alleen bestuurder of juist feitelijk beleidsbepaler is geweest, en of hem onbehoorlijk bestuur te verwijten is. Zodra duidelijk wordt dat een bestuurder bestuurstaken heeft verricht en daar ook voor blijkt te zijn aangesteld, zeker ook omdat deze in het handelsregister als zodanig is ingeschreven, kan geen ander oordeel worden geveld dan dat hij of zij daadwerkelijk bestuurder is. Ook al is iemand dat in dat geval nog maar net, dan is er al sprake van aansprakelijkheid en kan de rechter hem of haar onbehoorlijk bestuur verwijten. Wie daartegen in geweer wil komen, moet aantonen dat andere feiten of omstandigheden dan onbehoorlijke taakvervulling tot het faillissement hebben geleid. Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsrisico’s van het besturen van een onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 21-3-19 2019/58 ECLI:NL:GHARL:2019:1568.

Gepubliceerd: 03 Apr 2019
Copyright: Sdu © 2019

Leningen aan kinderen en testament

Als ouders hun kinderen een lening verstrekken gebeurt dat niet altijd gelijkelijk voor alle kinderen. Soms krijgt maar één kind een lening en soms alle kinderen, maar voor verschillende bedragen. Wat gebeurt er met die leningen bij overlijden van de ouders? De meeste ouders willen leningen aan kinderen bij hun overlijden verrekenen met de erfdelen van de kinderen, zodat alle kinderen per saldo evenveel ontvangen. Zo moest Hof Den Bosch onlangs oordelen over een gezin waarbij één kind een lening had uitstaan bij vader. In zijn testament gaf hij de andere twee kinderen een legaat. Daarnaast schold hij de lening kwijt. Na zijn overlijden ontstond er discussie omdat twee kinderen stelden dat de kwijtschelding van de lening ook bedoeld was om de hoge studiekosten van de twee andere kinderen te compenseren. Niet duidelijk was of de overleden vader zich had vergist en of de legaten in het testament echt wel zijn bedoeling waren geweest. De kinderen procederen langdurig over het bewijs. De vader die zo zijn best had gedaan zijn kinderen bij te staan bij studie en levensonderhoud heeft vast nooit de bedoeling gehad dat zij over zijn testament moesten procederen. Tegenwoordig neemt de notaris in toenemende mate een inleiding ook wel genaamd een considerans of preambule op in het testament, waarin hij verwoordt wat de bedoelingen zijn geweest van degene die het testament maakt. Dit voorkomt dat erfgenamen later naar de bedoeling moeten gissen, en maakt het makkelijker om testamenten te begrijpen en correct uit te voeren. Heeft u een complexe familiesituatie en staat er geen speciale inleiding in uw testament? U bent welkom om de aanpassing van uw testament eens met ons te bespreken. Bron: Hof Den Bosch, 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4498

Gepubliceerd: 27 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bewind en gezag

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Regelmatig zitten er ouders aan tafel bij de notaris die ieder kinderen hebben uit een eerdere relatie. Daarnaast hebben zij soms ook nog samen kinderen gekregen. Bij het regelen van de nalatenschappen komt dan heel wat kijken. Een belangrijke wens van ouders is vaak dat jonge kinderen als zij achttien worden nog niet direct hun erfdeel ter beschikking moeten krijgen. Vaak kunnen de ouders nog niet overzien of hun kinderen op die leeftijd al wel om kunnen gaan met een relatief groot vermogen. Het verbrassen vinden de ouders meestal zonde. Het aanstellen van een bewindvoerder is dan de oplossing. De bewindvoerder is meestal iemand uit de familie- of vriendenkring. Als de eigen ouder van het kind overlijdt is er meestal nog een andere eigen ouder van het kind die het gezag heeft over het kind. Deze ouder gaat doorgaans de volledige zorg op zich nemen voor het kind. Als het kind al lang in het gezin van de eigen ouder en de stiefouder opgenomen is geweest, dan heeft ook de stiefouder soms een rol. Soms wordt hij benoemd tot voogd voor het geval beide eigen ouders van het kind overlijden. Maar regelmatig wordt de stiefouder ook benoemd tot bewindvoerder die de erfenis van het kind moet beheren tot bijvoorbeeld drieëntwintig of vijfentwintig jaar. De Rechtbank Midden-Nederland moest onlangs oordelen over een dergelijk geval. De vader had het gezag over het kind en de stiefvader beheerde de erfenis van het kind. Omdat er spanningen waren in het gezin benoemde de rechter voor een periode van één jaar nog een extra persoon, namelijk een bijzonder curator. De bijzonder curator kreeg de taak om de positie van de minderjarige bij de afwikkeling van de erfenis in de gaten te houden. Heeft u goed nagedacht over de rol van de ouders, de voogd en de bewindvoerder in uw testament? Het kan geen kwaad hier af en toe eens naar te kijken, en desnoods uw testament aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Bel ons gerust om met u mee te denken! Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 7 september 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5208.

Gepubliceerd: 27 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Huizenprijzen in toom houden met realistischer taxaties

Het wordt voor mensen die op zoek zijn naar een (ander) huis steeds moeilijker om een betaalbaar huis te kopen. Dat komt omdat de markt flink oververhit is en er maar een beperkt aanbod is. Volgens De Nederlandse Bank (DNB) ligt er een belangrijke taak voor taxateurs om de juiste waarde van een huis te bepalen. DNB vindt dat taxateurs zich te veel laten leiden door koopprijzen. De Nederlandse Bank stelt dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties beter moeten worden. Met de huidige werkwijze worden volgens DNB huizen systematisch overgewaardeerd. Die overwaardering leidt weer tot prijsstijgingen. Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën maakt DNB zich zorgen over de prijsstijgingen en het beperkte aanbod. Daarmee komt de betaalbaarheid steeds verder onder druk. Alle drie pleiten zij voor een groter en beter passend woningaanbod, lagere fiscale subsidies en stabiele en strenge leennormen. Verder vinden zijn het belangrijk dat de hypotheekrenteaftrek verder wordt afgebouwd. De reden daarvan is dat zijn gevaar zien in de hoge schulden van huishoudens en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid. Wilt u meer weten over het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 13/3/19 ANP.

Gepubliceerd: 26 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Hoger loon voor de executeur

Een executeur heeft soms een flinke taak aan het afwikkelen van een nalatenschap. Het begint bij het regelen van de uitvaart, en na veel administratie, het opruimen van inboedel en verkopen van een huis is hij in het gunstigste geval na anderhalf jaar klaar, als de definitieve aanslagen inkomsten- en erfbelasting op de mat valt. De executeur moet veel werk verzetten, en krijgt daarvoor vaak een loon. Doorgaans wordt het loon vastgesteld in het testament waarin de executeur wordt benoemd. Meestal is dat een vast bedrag. Een echte richtlijn voor de vaststelling van dit bedrag is er niet. Meestal wordt het een bedrag wat degene die het testament maakt, een passende beloning vindt. Als een professionele executeur wordt benoemd, bijvoorbeeld een notaris of accountant, dan wordt er meestal verwezen naar een uurloon. Is er geen loon vastgesteld in het testament? Dan geldt volgens de wet een loon van 1% van het saldo van de nalatenschap. Dit kan zowel bij een grote als bij een kleine nalatenschap tot een loon leiden dat niet in verhouding is tot de werkzaamheden. In die gevallen biedt de wet altijd nog de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om het loon anders vast te stellen op grond van onvoorziene omstandigheden. In een enkel geval slaagt een dergelijk beroep via de rechter. Onlangs vroeg een executeur die extreem veel werk had gehad, de rechter om vaststelling van een hogere beloning. De erfgenaam in de nalatenschap had zijn erfgenaamschap niet aanvaard en er was een verzekering waarbij die erfgenaam begunstigde was die niet werd uitgekeerd. De executeur had daardoor erg veel uren gemaakt. Het verzoek om meer loon werd in dit geval toegestaan door de rechter. Wilt u onduidelijkheid voorkomen en uw executeur goed belonen? Het benoemen van een executeur en het vastleggen van zijn taken en zijn loon, is bij uitstek het werk van de notaris, wilt u meer weten? Wij praten graag eens vrijblijvend met u door over dit onderwerp. Bron: Rb. Den Haag, 7 maart 2019, nr. 75333982/19-81009.

Gepubliceerd: 20 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ondernemende VvE kan profiteren van zonne-energie

Vanaf volgend jaar wordt het voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) interessant om zonnepanelen aan te brengen. Per 1 januari 2020 worden VvE’s namelijk vrijgesteld van btw op het terugleveren van stroom uit zonnepanelen aan het elektriciteitsnet. Dat komt omdat de kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst dan is aangepast. In Nederland zijn er ongeveer 125.000 VvE’s actief. Samen zijn ze goed voor 1,2 miljoen appartementen. Veel VvE’s zien de aanschaf van zonnepanelen wel zitten, appartementengebouwen beschikken immers vaak over grote platte daken. Het deel van de zonnestroom dat niet wordt gebruikt, kan worden teruggeleverd aan elektriciteitsnet en worden verrekend met de energierekening. Tot nu toe geldt de btw-vrijstelling alleen voor eigenaren van grondgebonden woningen en niet voor VvE’s. De nieuwe regeling 2020 biedt die vrijstelling nu ook aan VvE’s, zolang ze maar onder € 1.345 btw per jaar blijven. Dat lijkt voor de meeste VvE’s het geval. Daarmee is de regeling lucratief, maar ook is de ongelijkheid tussen appartementseigenaren enerzijds en eigenaren van grondgebonden huizen opgeheven. Er blijft nog één ongelijkheid over. Particulieren kunnen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen btw terugkrijgen, VvE’s niet. Om ook daar gelijkstelling te realiseren heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen en is het kabinet bezig met onderzoek naar gelijkstelling van fiscale behandeling van de btw voor VvE’s en particulieren bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen gelijk te stellen. Wilt u meer weten over deze manier van ondernemen door de VvE? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoed Actueel 4 maart 2019 / InFinance, Solar Magazine, VvEBelang.

Gepubliceerd: 20 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Reageren op wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting over die leningen gaan betalen. Alleen eigenwoningschulden worden daarvan uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, loopt sinds begin deze maand een internetconsultatie van het Ministerie van Financiën. De maatregel is gericht op dga’s die flinke bedragen van hun vennootschap lenen waarmee zij belastingheffing (langdurig) kunnen uitstellen. In sommige gevallen leidt dit uitstel zelfs tot afstel, omdat door het uitstel soms onvoldoende geld overblijft om de lening terug te betalen. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan. De maatregel betekent bovendien een verlichting voor de toezichtwerkzaamheden van de Belastingdienst. Alleen dga’s die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Door de invoerdatum van 1 januari 2022 is er bovendien ruime voorbereidingstijd. Dit betekent dat naar verwachting slechts drie procent van de ondernemers met een schuld aan hun eigen vennootschap door de maatregel wordt geraakt. Na de internetconsultatie wordt de wetgeving verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Bron: Persbericht Ministerie van Financiën 4 maart 2019.

Gepubliceerd: 20 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nieuwe wet voor personenvennootschappen in zicht

Het kabinet wil de rechtsregels voor personenvennootschappen moderniseren. Daarmee moet het voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten. Het doel is om deze laagdrempelige rechtsvorm beter te laten aansluiten bij de wensen die vanuit de praktijk komen. U kunt uw op- en aanmerkingen op dit wetsvoorstel kwijt via de internetconsultatie die het ministerie van Justitie is gestart. Er zijn in Nederland meer dan 230.000 personenvennootschappen in de vorm van maatschap, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv). Vooral in het midden- en kleinbedrijf (mkb), in de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruikgemaakt van deze personenvennootschappen. De bestaande wet is verouderd en voldoet niet meer aan de dagelijkse praktijk van ondernemers en beroepsbeoefenaren. Het is nu bijvoorbeeld veel te ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden. Onder de huidige regels houdt de vennootschap ook op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dat maakt het niet gemakkelijker om een bedrijf te laten groeien of over te dragen. De huidige wet heeft ook tot gevolg dat wie met een personenvennootschap handelt, niet altijd weet wie zij voor (welk deel van) een schuld kunnen aanspreken. De minister wil met de herziening ondernemerschap verder stimuleren, het makkelijker maken om zaken toe doen en de concurrentiepositie van personenvennootschappen te versterken. Hij creëert met de nieuwe voorstellen een situatie waarin ondernemers en beroepsbeoefenaren in een personenvennootschap nieuwe stijl flexibeler kunnen opereren. Het wetsvoorstel biedt ook duidelijkheid over de rechten en plichten van vennoten en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. In het verlengde daarvan wordt het ook mogelijk om aanspraak op winst te verpanden, zodat geldverstrekkers minder risico lopen. In de nieuwe situatie bestaan er nog maar twee personenvennootschap rechtsvormen. Dat zijn de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. Zo worden vennoten voortaan altijd voor het volledige bedrag aansprakelijk. Wel ontstaat de mogelijkheid om bij een opdracht voor de vennootschap, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Ook dat is een behoefte die in de praktijk vaak is geuit. U kunt tot 31 mei 2019 op dit wetsvoorstel reageren via www.internetconsultatie.nl. Wilt u meer weten over het ondernemen in een personenvennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 21/2/19 2019/73 + bericht Ministerie van Justitie.

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Een tweetrapstestament met extra executeur?

Een tweetrapsmaking in het testament komt tegenwoordig regelmatig voor. U kunt een tweetrapsmaking gebruiken om – zoals het woord al aangeeft – twee keer te regelen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een keer bij uw eigen overlijden en nog een keer als uw erfgenaam overlijdt. Een voorbeeld om deze bijzondere clausule in testamenten te verduidelijken: gescheiden ouders zetten de tweetrapsmaking vaak in om te zorgen dat hun kinderen erven. Als vervolgens het kind zelf komt te overlijden voorkomt de clausule dat de ex weer van het kind erft. Na een vechtscheiding is het meestal niet de bedoeling dat de ex via de erfenis alsnog iets krijgt. Ook kinderloze stellen zetten de clausule wel eens in. Als de eerste echtgenoot overlijdt krijgt de langstlevende de hele erfenis, en blijft daardoor goed verzorgd achter. Als de langstlevende vervolgens overlijdt, moeten diens familieleden door de werking van de clausule, wat nog over is van de erfenis, afgeven aan een erfgenaam die de eerst overleden echtgenoot al heeft uitgekozen. Als de langstlevende nog lang leeft ontstaat er wel eens ruzie tussen de familie van de langstlevende en de erfgenaam aan wie zij het restant af moeten geven. Meestal omdat zij niet goed geadministreerd hebben wat er met de erfenis is gebeurd en hoeveel er nog over is. Dat is op te lossen door een soort extra executeur, of conflictbewindvoerder, te benoemen. Deze persoon regelt dan de afwikkeling van de tweetrapsmaking voor de beide groepen erfgenamen die tegenover elkaar komen te staan. De meeste mensen die wel een dergelijke tweetrapsmaking hebben in hun testament, hebben nog geen extra executeur. Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden? Bel dan gerust met ons secretariaat om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek. Bron: WPNR 7206, rechtsvragenrubriek, 8-15 september 2018.

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bewind kleinkinderen gaat te ver

Geven aan de kleinkinderen kan soms heel gunstig uitpakken om belasting te besparen. Sommige grootouders geven tijdens leven, en anderen doen dat in hun testament. Vaak komt dan wel ter sprake dat de kleinkinderen misschien nog te jong zijn om al met grote bedragen om te gaan, zodat een bewind ingesteld moet worden. Grootouders die het kunnen missen schenken regelmatig het vrijgestelde bedrag van € 2173 (2019) aan hun kleinkinderen. De nalatenschap van de grootouders wordt hierdoor verkleind. De kinderen betalen uiteindelijk minder erfbelasting. Ook de box 3-heffing voor de inkomstenbelasting van de grootouders neemt af. Als de grootouders het geld liever op zak houden kunnen zij er voor kiezen om in hun testament een vrijgesteld bedrag voor de kleinkinderen op te nemen van € 20.616 (2019) per kleinkind. Daarbij kunnen zij bepalen dat het bedrag pas opgeëist kan worden na het overlijden van beide grootouders. De langstlevende grootouder loopt dan geen risico om te moeten uitbetalen, terwijl deze het geld zelf nodig heeft. Een andere tip is om de legaten aan de kleinkinderen ten laste van de ouder van het kleinkind te laten komen. Zo voorkom je scheve ogen, als het gezin met vijf kinderen meer krijgt dan het gezin met twee kinderen. Om te voorkomen dat de kleinkinderen nog te jong zijn om hun schenking of erfenis zelf te beheren wordt regelmatig geschonken of geërfd onder bewind. De grootouders laten dan vastleggen dat de kinderen de bedragen voor de kleinkinderen beheren en onder welke voorwaarden de kleinkinderen de beschikking krijgen over het geld. Meestal is de belangrijkste voorwaarde dat de kinderen een leeftijd bereiken waarop zij verstandig met geld omgaan, doorgaans een leeftijd rond de 25 jaar. Onlangs bereikte de rechter een opmerkelijk verzoek in een zaak waar de moeder niet akkoord ging met de voorwaarden. De grootouders hadden een schenking gedaan, met een bewind tot 35 jaar, dit zou echter levenslang worden als de kinderen zich bezig zouden houden met drugs, alcohol of tatoeages en daarnaast als zij aan obesitas zouden lijden of een strafblad zouden krijgen. De rechter vond de voorwaarden niet acceptabel en ging niet mee in het verzoek. Wilt u meer weten over schenken of nalaten onder bewind aan de kleinkinderen, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: Rb. Midden-Nederland 4 januari 2019, nr. 7351095 UT VERZ 18-24783 (RBMNE:2019:22).

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Einde fiscale eenheid moeder- en dochterbedrijven in zicht

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de fiscale eenheid tussen moeder- en dochterbedrijven afgeschaft. Het is een besluit tegen wil en dank. Kamerbreed is men niet blij met deze ontwikkeling, maar men moet wel na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vorig jaar. De Belastingdienst ziet bij gebruik van fiscale eenheid het moederbedrijf en een of meer dochterbedrijven als één belastingplichtige. Voor de bedrijven is dat prettig, omdat zij daarmee de mogelijkheid hebben om winsten en verliezen met elkaar te verrekenen. Het Europese Hof van Justitie vindt dat Nederland met deze mogelijkheid discriminatoir handelt. De regeling geldt namelijk alleen voor Nederlandse bedrijven. Buitenlandse dochter- en zusterbedrijven vallen erbuiten. Het Hof vindt dat in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU-landen. De keuze voor Nederland was eenvoudig: de regeling helemaal afschaffen of van toepassing laten zijn voor betrokken binnen- en buitenlandse bedrijven. Nederland kiest nu voor afschaffing. Handhaving en uitbreiding van het toepassingsgebied betekent volgens het kabinet dat de grondslag voor de heffing wordt uitgehold als iedereen het voordeel krijgt. Het besluit gaat ook nog eens met terugwerkende kracht in tot 1 januari 2018. Het kabinet neemt deze maatregel op tijdelijke basis, het besluit moet onderdeel worden van het nieuwe belastingstelsel dat nog deze kabinetsperiode wordt verwacht. Wilt u meer weten over de gevolgen van de afschaffing van de fiscale eenheid voor uw rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 18/2/19 2019/66 / SC Online ECLI:EU:C:2018:110.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Niets is voorlopig aan een koopakte

Het is een breed beleefd misverstand om te denken dat er zoiets is als een voorlopige koopakte. Een koopakte is gewoon een overeenkomst tussen koper en verkoper en bindt beide partijen, hooguit op een enkele ontbindende voorwaarde na. Als die ontbindende voorwaarden zijn vervuld, is er sprake van een partijenbindende overeenkomst. Er is dan een koop tot stand gekomen. Het misverstand heeft er mee te maken dat op een later tijdstip de levering nog moet plaatsvinden. Dat wordt vastgelegd in een leveringsakte bij de notaris. Koop en levering zijn gebaseerd op elk hun eigen akte, hun eigen overeenkomst. Van mondeling tot schriftelijk Mondelinge afspraken zijn nagenoeg altijd net zo bindend als schriftelijk vastgelegde overeenkomsten. Nagenoeg altijd, want de koop van een huis is daarop een uitzondering. Particuliere kopers hebben daarvoor een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Zonder een schriftelijke overeenkomst is de koop niet geldig. Hiermee wordt de vaak onervaren particuliere koper beschermd tegen professionele partijen. Zodra u de koopovereenkomst hebt getekend verplicht u zichzelf als verkoper tot levering, en als koper verplicht u zicht tot afname. Als u mondeling een bod op een huis uitbrengt, dat overeenkomt met de vraagprijs, en daar geen verdere voorwaarden aan stelt, mag de verkoper ervan uitgaan dat u samen overeenstemming hebt. Juridisch gezien is er dan sprake van wilsovereenstemming. De concrete afspraak is dan dat de verkoper het huis en de grond levert en dat de koper die afneemt tegen de afgesproken prijs. Van zowel de verkoper als van de koper wordt daarna verwacht dat beiden meewerken aan de totstandkoming van de koopovereenkomst. Echter, er zijn nog niet zoveel rechterlijke uitspraken over dat meewerken of het weigeren van medewerking aan het opstellen van een koopovereenkomst na mondelinge overeenstemming. Wel is duidelijk dat de rechter de omstandigheden weegt die daarbij een rol spelen. Uiteindelijk kan er alleen een leveringsakte worden gemaakt als er ook een koopovereenkomst is. Een koper heeft na het ondertekenen van de koopakte op grond van de wet nog drie dagen bedenktijd. In die drie dagen kan een koper zonder boete of kosten van de koop afzien. Daarna is er – behoudens de ontbindende voorwaarden – sprake van een bindende overeenkomst. Partijen kunnen dan nog moeilijk onder de overeenkomst uit komen, gebeurt dat wel, dan moet er meestal een boete of schadevergoeding worden betaald. Ter voorkoming van de mogelijkheid dat de verkoper na het tekenen van de koopakte zijn of haar huis nog aan een ander verkoopt tegen een veel hogere koopprijs bieden wij u een oplossing in de vorm van inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster. Na die inschrijving geniet u als koper bescherming tegen onder meer beslagleggers ten laste van of faillissement van de verkoper. De verkoper kan na inschrijving van de koopovereenkomst het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren. Wilt u meer weten over de overbrugging van de periode tussen koop en levering? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Pieter de Vos voor Notariaat Meijer.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament ook bij vermissing

Heel af en toe staat er een berichtje in de krant over een persoon die als vermist is opgegeven. Na een avondje uit nooit meer thuisgekomen, tijdens een zeiltocht overboord geslagen of bij een wandeltocht in een afgelegen natuurgebied niet teruggekeerd. Voor de partner, familie en vrienden begint een onzekere tijd, waarin zij niet alleen tussen hoop en vrees leven, maar waarin zij ook allerlei zaken moeten regelen. Vooral dat laatste leidt vaak tot grote problemen. De achterblijvende partner moet bijvoorbeeld gewoon de hypotheek blijven betalen terwijl het inkomen van de vermiste persoon op een gegeven moment stopt, en er ook geen nabestaandenpensioen voor in de plaats komt. Als het huis mede op naam staat van de vermiste partner zal verkoop niet zomaar zonder zijn handtekening kunnen plaatsvinden. In de wet is een speciale procedure opgenomen om in geval van vermiste personen toch een aantal zaken te kunnen regelen. Het nadeel is dat er eerst een wachttijd geldt en dat de procedure via de rechter loopt. Om in vermissingsgevallen sneller te kunnen handelen is het zaak om het – inmiddels populaire – levenstestament te hebben. Hierin wordt een machtiging gegeven aan iemand anders – meestal de partner of de kinderen – om te handelen als men het zelf niet meer kan. Gedacht wordt dan vaak aan dementie of na een beroerte. Maar ook bij vermissingen zou het levenstestament kunnen zorgen voor continuïteit in de eerste periode. Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament? Vraag gerust de brochure aan op ons kantoor. Bron: Algemeen Overleg Slachtofferbeleid in de Tweede Kamer, 13 februari 2019.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2019