54.226.132.197
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Wel of geen btw-plicht voor commissarissen en toezichthouders

Of commissarissen en andere toezichthouders btw moeten berekenen over hun vergoeding, hangt af van de vraag of zij kwalificeren als ondernemer voor de btw. Bent u commissaris of toezichthouder en oefent u zelfstandig werkzaamheden uit in het economische verkeer waarmee u duurzaam naar opbrengst streeft? Dan wordt u geacht btw-ondernemer te zijn. Aan de eis van zelfstandigheid voldoet u al direct omdat in de verhouding tussen u en de vennootschap of de stichting geen sprake is van een gezagsverhouding. Dan blijft over de vraag of u duurzaam en tegen vergoeding deelneemt aan het economisch verkeer. Dat houdt in dat u meer dan incidenteel uw werkzaamheden vervult. Daarbij is het niet van belang of u commissaris of toezichthouder bent van één organisatie of van meer organisaties. U moet uzelf dan voor de btw als ondernemer registreren bij de Belastingdienst, een administratie bijhouden, facturen versturen en periodiek aangifte voor de btw doen. Kleine ondernemingsregeling Per toezichthouderschap moet worden beoordeeld of er sprake is van btw-ondernemerschap. Dat kan al zo zijn ook al heeft u maar één commissariaat of toezichthouderschap. Echter, bij een gering aantal functies en een geringe vergoeding kunt u in aanmerking komen voor de Kleineondernemersregeling. Die regeling zorgt er voor dat u over uw vergoeding na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 btw zou moeten betalen. In dat geval heeft u recht op belastingvermindering. Als het saldo over een jaar minder is dan € 1.345, dan betaalt u helemaal geen btw. U kunt dan ook vragen om van uw administratieve verplichtingen te worden ontheven, zodat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van commissarissen en toezichthouders bij vennootschappen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: https://www.horlingsnexia.nl/commissarissen-en-toezichthouders-en-btw-le....

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Een tweede gemachtigde in uw levenstestament

Het belang van een levenstestament is inmiddels al bij veel mensen doorgedrongen. Door een levenstestament te maken regelt u tijdig wie uw belangen waarneemt, als u in de toekomst tijdelijk of definitief zelf niet meer in staat bent dat te doen. Denk aan een ongeval of bijvoorbeeld dementie. Veel mensen wijzen één persoon aan als gemachtigde in hun levenstestament, heel vaak de echtgenoot. Maar als de echtgenoot zelf ook niet meer in staat is om zaken te regelen, moet er alsnog iemand anders aangewezen worden. Op dat moment bent u afhankelijk van de mening van de mensen om uw heen en vooral: van de rechter, die bepaalt wie er tot bewindvoerder en mentor wordt benoemd. Een dergelijk geval speelde onlangs bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Omdat de aangewezen echtgenoot de belangen van zijn vrouw niet goed waarnam, stapten de kinderen naar de rechter. Volgens de rechter werden de belangen van de vrouw door het levenstestament niet voldoende beschermd. Er hadden zich problemen voorgedaan bij de keuze van een verzorgingstehuis, de betaling en inrichting van haar kamer, de wijze van haar verzorging en de opvolging van dieetadviezen en aanwijzingen van de behandelende artsen. Daarnaast is er discussie over overboeking van grote bedragen en is door de echtgenoot volmacht gegeven aan een kleinzoon om namens hem de belangen van zijn vrouw te behartigen. Door de inmiddels ernstig verstoorde familieverhoudingen vindt de rechter het levenstestament niet langer geschikt om de zorg voor de moeder van het gezin te waarborgen. Zij bevindt zich tenslotte in een afhankelijke positie. Daarnaast vraagt het Hof zich af of zij bij het maken van het levenstestament heeft gewild dat haar kleinzoon haar gemachtigde zou worden. De rechter benoemt uiteindelijk een professionele bewindvoerder om de belangen van de vrouw waar te nemen. Wilt een dergelijke situatie voorkomen? Maak dan gebruik van alle mogelijkheden die het levenstestament u biedt! U kunt naast een eerste gemachtigde nog een opvolgend gemachtigde benoemen en als u wilt zelfs een derde en een vierde. Ook is het mogelijk om aan te geven wie u als bewindvoerder of mentor wilt laten benoemen als dat onverhoopt nodig mocht zijn. U heeft dan niet alleen zelf alle zeggenschap, u voorkomt ook onnodige onenigheid tussen familieleden die allemaal het beste met u voor hebben maar elk iets anders willen. Voor het maken van een levenstestament of het aanpassen van uw bestaande levenstestament kunt u uiteraard bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak op ons kantoor. Wij voeren overigens ook besprekingen aan huis. Bron: Notamail, 1 december 2017, nr 301, Hof Arnhem-Leeuwarden 23 november 2017, nr 200.214.150/01 (GHARL:2017:10353).

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Schenking op papier en gebrekkige rentebetalingen

Veel ouders willen hun kinderen belastingvrij schenken. Als de ouders geen spaargeld beschikbaar hebben om te schenken, maar bijvoorbeeld wel een eigen huis, dan kan dat toch door gebruik te maken van een zogenaamde schenking op papier. Bij een schenking op papier wordt in een notariële akte vastgelegd dat de ouders een bedrag schenken aan de kinderen. De kinderen lenen het bedrag als het ware terug aan de ouders en de ouders betalen rente aan de kinderen. Deze rente moet ook daadwerkelijk overgemaakt worden via de bankrekening. Is dat niet gebeurd, is er een jaar overgeslagen of kloppen de rentebedragen niet, dan wordt het bedrag van de schenking bij overlijden van de ouders gewoon belast met erfbelasting. Overigens kunt u het vergeten van rentebetalingen nog wel repareren. Wilt u weten of een schenking op papier voor u voordeel oplevert of wilt u een reeds gedane papieren schenking waarvoor niet jaarlijks rente is betaald, repareren? Bel ons dan voor een afspraak. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, nr 15/01482 (GHARL:2017:9841).

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Nog belastingvrij schenken in 2017?

Wilt u 2017 nog benutten om fiscaal voordelige schenkingen te doen, vergeet dan niet dat u nog voor het einde van dit jaar gebruik kunt maken van een aantal vrijstellingen. Ieder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2017 is dat €5.320 per kind. U hoeft daar geen notariële akte voor op te laten maken en ook aangifte voor schenkbelasting is niet nodig. Een overmaking via de bank volstaat. Vermeld daarbij wel dat het om een schenking gaat. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar mag u de schenking éénmalig ophogen tot € 25.526. Ophoging mag zelfs tot € 53.176 als het kind de schenking gebruikt voor het volgen van een kostbare studie. Bij deze hogere bedragen moet overigens wel aangifte worden gedaan. Stel dat uw kind de 40 al is gepasseerd, maar de echtgenoot of officiële samenwoonpartner van uw kind is nog jonger, dan kunt u de éénmalig verhoogde schenking toch doen. De tijdelijk extra ruime vrijstelling voor schenkingen van € 100.000 om de woningmarkt te stimuleren is dit jaar weer terug van weggeweest. De vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen, maar voor iedere ontvanger van een schenking tussen de 18 en de 40 jaar. Let wel op de overgangsregeling als u uw kinderen vóór 2010, of in de jaren 2015 en 2016 al verhoogde bedragen hebt geschonken. Tot slot geldt er een algemene vrijstelling van € 2129 per persoon, voor kleinkinderen of achterkleinkinderen. Ditzelfde bedrag kunt u schenken aan broers, zusters, nichtjes en neefjes, vrienden en bekenden. Goede doel organisaties met een zogenaamde ANBI status bij de belastingdienst, hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen. Als u meer wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, moet de ontvanger van de schenking over het meerdere schenkbelasting betalen. Een echtgenoot, partner of kind betaalt 10% schenkbelasting over het verkregen bedrag tot en met €122.269 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen gelden hogere tarieven, namelijk 18% respectievelijk 36%. Voor alle anderen geldt dat zij 30% betalen over het verkregen bedrag tot en met € 122.269 en daarboven 40%. Wilt u nog dit jaar een schenking doen en heeft u nog vragen? Wij zijn in de decembermaand vanzelfsprekend beschikbaar om u te helpen. Bron: Successiewet 1956, artikelen 243 en 33.

Gepubliceerd: 29 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Dividenduitkering gecertificeerde BV afdwingbaar om nalatenschapsschuld te voldoen

Nalatenschappen met daarin certificaten van aandelen in een BV zijn al lang geen uitzondering meer. Op zichzelf levert dat niet zoveel extra aandacht op. Echter als er een goed doel als enig erfgenaam is aangewezen en familieleden tot bestuurders van de stichting en de BV zijn benoemd, kunnen er wel complicaties optreden. Dat bleek onlangs in een zaak waarin de nalatenschap niet voldoende was om de schulden te betalen. De stichting en de BV werden aangesproken om voldoende dividend uit te betalen om de schulden te kunnen voldoen. De kans is groot – en dat gebeurde ook in deze zaak – dat er een zwarte pietenspel tussen de bestuurders van de stichting en de BV enerzijds en de executeur anderzijds ontstaat. Heeft de executeur niet teveel geld aan de boedel onttrokken om behandelingskosten te betalen? Voor de rechter is er één belangrijkuitgangspunt. De stichting administratiekantoor beheert de aandelen in de BV voor de certificaathouders. De stichting moet dan ook allereerst de belangen van de certificaathouders voor ogen houden. In een conflict als in deze zaak toetst de rechter de weigering om dividend uit te keren aan de wettelijke voorschriften. Daarin speelt de vraag of het bestuur in redelijkheid een dergelijke beslissing heeft genomen. De meerderheidscertificaathouder (het goede doel als erfgenaam) wil dividend uitkeren. De minderheidscertificaathouders (de familie) zal daarvan geen nadeel ondervinden omdat zij meedelen in de uitkeringen. Persoonlijke belangen mogen daarbij geen rol spelen. Dat betekent dat een bestuur van een stichting administratiekantoor een dividenduitkering in een dergelijke situatie niet licht mag weigeren. In dit geval werd het bestuur van de BV dan ook gedwongen om een dividenduitkering te doen. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een stichting administratiekantoor bij de afwikkeling van een nalatenschap met certificaten van aandelen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 12-10-17 2017/0604.

Gepubliceerd: 28 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Nieuwe normen hypotheekgarantie per 1 januari 2018

De normen om in aanmerking te komen voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) worden elk jaar per 1 januari aangepast. De aanpassingen zijn gebaseerd op actuele marktontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en wensen van klanten. Per 1 januari 2018 wordt de kostengrens € 265.000, acht procent hoger dan in 2017. De grens voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden getroffen, gaat naar € 280.900. Die extra ruimte moet geheel worden uitgegeven aan energiebesparende voorzieningen Voldoet u aan de voorwaarden voor de NHGm dan betaalt u voor het verkrijgen daarvan 1% borgtochtprovisie. Die kosten moet u bij het afsluiten van de hypotheek betalen aan uw geldverstrekker. Daarmee heeft u vangnet als u onverhoopt de hypotheek niet meer kunt betalen. Om het risico van financiële problemen bij overlijden af te dekken is tot nu toe meestal een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Die verplichting vervalt per 1 januari 2018. Ook een bestaande hypotheek zonder NHG kunt u vanaf 2018 oversluiten naar een hypotheek met NHG. Dat kan op voorwaarde dat die omzetting u gunstiger condities oplevert, bijvoorbeeld een lagere rente. Tot slot is van belang dat restschulden vanaf 2018 niet langer in box 1 vallen, maar in box 3. Positief nieuws is dat de uitvoerder van de NHG ook dan nog doorgaat met borgen van restschulden. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: NHG 1/11/17 + Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden.

Gepubliceerd: 28 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Ook na overdragen aandelen blijft bestuurder soms aansprakelijk

Met een aandelenoverdracht bent u als bestuurder in een BV niet automatisch van uw aansprakelijkheid af. Zelfs na jaren kunt u nog worden aangesproken voor schulden van de BV. Enkele maanden geleden bleek dat maar weer in een zaak waarin een BV een pand huurde en de aandeelhouder als medehuurder stond aangemerkt. Daaruit bleek dat een aandelenoverdracht door de huurders niet automatisch het einde betekende van de verhaalsmogelijkheden van de verhuurder. De verhuurder moet er volgens het Hof van op aan kunnen dat een medehuurder een schuld kan betalen als de BV dat niet doet. Het is niet mogelijk om de verhaalsmogelijkheid van de verhuurder op de oorspronkelijke medehuurder tegen de wil van de verhuurder van de verhuurder af te nemen. Er is wel een andere mogelijkheid om datzelfde resultaat te behalen met een zogenaamde indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door de nieuwe aandeelhouder. Dat kan alleen als de verhuurder meewerkt. Diens toestemming voor indeplaatsstelling is vereist, evenals schriftelijke instemming met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de vorige (mede)huurder. Zonder die formaliteiten kan een medehuurder nog na jaren een claim voor onbetaalde huur krijgen. Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: ECLI:NL:GHSHE:2017:2649.

Gepubliceerd: 22 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Geen erfenis en wel belasting betalen

Als een ouder overlijdt kan er sprake zijn van een langstlevendenregeling in een testament of volgens de wet. Kinderen moeten dan wachten op hun erfdeel. Op die manier kan de langstlevende ouder ongestoord doorleven. Om te voorkomen dat de kinderen – die nog niks in handen hebben gekregen - wel een aanslag erfbelasting en inkomstenbelasting ontvangen, zijn er regelingen getroffen in de belastingwetten. De erfbelasting moet door de langstlevende voorgeschoten worden, en ook de inkomstenbelasting komt voor rekening van de langstlevende. Ook als iemand overlijdt en een vruchtgebruiktestament achterlaat, valt die situatie tegenwoordig onder de regeling. Toch speelde er onlangs een geval bij het Hof Arnhem-Leeuwarden waarbij de rechter oordeelde dat er geen sprake meer was van een vruchtgebruik zoals in het testament omschreven. De langstlevende en haar vijf kinderen hadden namelijk samen een andere regeling afgesproken en laten vastleggen. Ondanks dat de kinderen nog geen erfdeel in handen hadden moesten zij van de rechter toch inkomstenbelasting betalen over hun deel dat nog bij hun moeder in gebruik was. Is er in uw situatie ook sprake van een langstlevendentestament, maak dan voordat u afwijkende regelingen gaat afspreken, eerst eens een afspraak op ons kantoor. Dit kan vervelende consequenties voor de belastingheffing voorkomen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, nr 16/01059 (GHARL:2017:9607).

Gepubliceerd: 22 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Nalatenschap per abuis verworpen

Als iemand een erfenis krijgt moet hij besluiten of hij de erfenis wil aanvaarden of niet. Het weigeren van een erfenis gebeurt meestal als iemand bang is voor schulden. Maar hoe zit het als iemand door die angst te snel heeft gehandeld, en later spijt krijgt? Het uitgangspunt is dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is, en terug werkt tot het moment van overlijden. Maar als iemand bijvoorbeeld onder bedreiging, of door bedrog een erfenis heeft verworpen, kan hij die verwerping laten vernietigen. Als achteraf blijkt dat de wil van die persoon om te verwerpen helemaal ontbrak, is de verwerping zelfs nietig. De Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland verklaarde onlangs een verwerping nietig. De zoon was door het overlijden van zijn partner, en kort daarna zijn vader, in psychische problemen geraakt. Hij had onder invloed van medicijnen en uit angst voor de begrafeniskosten, en de kosten om het huurhuis weer in oude staat te brengen, de erfenis een paar dagen na het overlijden van zijn vader verworpen. Als later blijkt dat het allemaal wel meevalt met de schulden krijgt hij spijt. Gesteund door een tweetal verklaringen van behandelend artsen, vindt de rechter het aannemelijk dat hij op het moment van verwerping zo in de war was, dat hij niet wist wat hij deed. Het verliezen van een dierbare en het regelen van een erfenis is soms te veel voor iemand in korte tijd. Het is verstandig om na het overlijden eerst eens een adviesgesprek bij de notaris te voeren. U kunt dan samen met de notaris de prioriteiten bepalen, om te voorkomen dat u de afwikkeling van de nalatenschap moet oppakken, terwijl u daar nog niet klaar voor bent. Bron: Notamail 21 november 2017, nummer 290; Rb. Noord-Nederland 25 juli 2016, nr 5166048 \ DV VERZ 16-112.

Gepubliceerd: 22 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Aandelenoverdracht met rekening-courantschuld vergt precisie

Heeft u persoonlijk een rekening-courantschuld bij uw eigen BV en wilt u de BV overdragen aan een koper? U kunt met de koper afspreken dat hij of zij de schuld overneemt en die schuld verrekent met de koopsom. Gaat u dit doen, dan vereist dat wel juridisch precisiewerk. Voldoet de transactie niet aan de eisen die de wet daaraan stelt, dan moet u zelf op de blaren zitten. Bij een dergelijke rekening-courantschuld is het van belang dat de BV als schuldeiser toestemming verleent voor de schuldovername. Het mag niet zo zijn dat een schuldeiser, de BV door de transactie benadeeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de koper, de nieuwe schuldenaar, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vaak is er een tegenstrijdig belang aan de orde bij het verlenen van toestemming voor de schuldovername. Dat is het geval als u, de verkoper, zowel aandeelhouder als bestuurder van de vennootschap bent en u zelf een direct belang bij overname van uw rekening-courantschuld heeft. Bij een tegenstrijdig belang bent u dan als verkoper niet bevoegd om namens de vennootschap toestemming te verlenen voor de schuldovername. De algemene vergadering van aandeelhouders moet dan een partij aanwijzen die op dit punt de vennootschap zal vertegenwoordigen. Hier moet u ook rekening mee houden als u een eenpersoonsvennootschap heeft én aandeelhouder / verkoper bent, Als u bij tegenstrijdig belang deze regels niet naleeft, loopt u de kans dat, ingeval de vennootschap na verkoop failliet gaat, de curator u alsnog aanspreekt tot betaling van de rekening-courantschuld aan de vennootschap. Wilt u meer weten over het overdragen van uw bedrijf, met of zonder rekening-courantschuld? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: De Clercq Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag.

Gepubliceerd: 15 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Schenking op de gemeenschappelijke rekening risicovol.

Als een kind een schenking krijgt van de ouders, dan nemen de ouders meestal een zogenaamde uitsluitingsclausule op. De echtgenoot van het kind krijgt dan geen recht op de schenking, ook al is het kind in gemeenschap van goederen getrouwd. Veel ouders en kinderen zijn blij met deze mogelijkheid in de wet. Toch zijn veel kinderen slordig, en houden zij hun schenking niet netjes apart van hun overige vermogen. Bij een echtscheiding herinnert het kind zich opeens de privé-clausule, en wil een deel van het bezit voor zichzelf houden. Maar dan ontstaat er vaak onenigheid als niet meer te bewijzen is om welk bedrag het ging en of dat geld nog wel aanwezig is. Hoofdregel is dat de echtgenoot die het bedrag ooit kreeg, recht heeft op vergoeding ook al is het bedrag op een gezamenlijke rekening gestort. Dit is alleen anders als wordt aangetoond dat het geld al aan het privévermogen van de begiftigde c.q. erfgenaam ten goede is gekomen. Toch werd er onlangs door het Hof in Den Bosch anders beslist in een dergelijke zaak. De vrouw had tijdens het huwelijk € 30.000 met uitsluitingsclausule gekregen. Het bedrag was gestort op de gezamenlijke rekening van het stel. Volgens de vrouw is het geld gebruikt voor de verbouwing van de echtelijke woning, maar de man beweert dat het is opgegaan aan het huishouden en vakanties. Volgens het Hof is niet aangetoond dat het geschonken geld is besteed aan de verbouwing van de woning, waardoor mevrouw een vergoedingsrecht zou kunnen claimen. Nu het geschonken geld op de gemeenschappelijke rekening van stel is terechtgekomen, bij de scheiding niet meer traceerbaar aanwezig was, en niet is vastgesteld waar het aan is besteed of dat er specifieke afspraken zijn gemaakt, gaat de rechter er van uit dat de met uitsluitingsclausule ontvangen gelden zijn opgemaakt aan bestedingen die geen aanleiding geven tot een vergoedingsrecht voor de vrouw. Wilt u geen onduidelijkheid over ontvangen erfenissen en schenkingen met een privé clausule, dan is het zaak de bedragen apart te administreren. Wilt u daar meer over weten. Wij vertellen u er graag over. Bron: Hof Den Bosch 7 november 2017, nr 200.200.019/01 (GHSHE:2017:4752).

Gepubliceerd: 15 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

BTW alleen aftrekbaar voor BTW-ondernemer

Om BTW te kunnen aftrekken, moet u BTW-ondernemer zijn. Dat klinkt logisch. Desondanks moet de rechter nogal eens uitspraak doen in zaken waar het voor betrokkenen blijkbaar anders werd uitgelegd, dan het begrip BTW-ondernemer rechtvaardigt. De meeste problemen doen zich voor in de eenmanszaak. Het hof Arnhem-Leeuwarden zag onlangs weer een dergelijke zaak voorbij komen. Een ondernemer met een eenmanszaak liet een andere eenmanszaak (van zijn partner) in opdracht diensten voor zich uitvoeren. Echter, die dienstverlenende eenmanszaak had geen andere (grote) opdrachtgever en was daarmee vrijwel volledig afhankelijk van die ene opdrachtgever. Bovendien loopt de ondernemer in de dienstverlenende eenmanszaak niet hetzelfde risico als andere ondernemers lopen. Mogelijk had er nog een ontsnappingsroute geweest als de dienstverlenende eenmanszaak investeringen zou hebben gedaan of reclame voor het eigen bedrijf had gemaakt. Ook dat bleek niet het geval. Conclusie: geen BTW-ondernemer en geen aftrek van BTW. Wilt u meer weten over de eenmanszaak als rechtsvorm en het verschil met bijvoorbeeld de BV als rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 26/1017 ECLI:NL:HR:2017:2673.

Gepubliceerd: 15 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

CD van jou, CD van mij

Veel mensen maken een lijst als zij gaan trouwen en huwelijkse voorwaarden maken. Op die lijst vermelden zij spulletjes die zij ieder privé willen houden, als ze ooit uit elkaar zouden gaan. Soms blijft de opsomming beperkt tot een enkele TV of het roeiapparaat. Maar het komt ook voor dat het stel een flinke lijst maakt en die verontschuldigend giechelend overhandigd bij het maken van de akte. De zogenaamde lijst van aanbrengsten die aan de akte van huwelijks voorwaarden wordt gehecht, geeft niet alleen bewijs tussen de echtgenoten bij uit elkaar gaan. Ook als een schuldeiser van één van de echtgenoten beslag wil leggen kan de lijst uitkomst bieden. Toch oordeelde de rechter onlangs dat een lijst niet meer gebruikt kon worden door een man en vrouw, nadat er een schuldeiser van de man beslag had gelegd op de goederen van de vrouw. Volgens de rechter had het stel niet jaarlijks met elkaar verrekend en ook niet jaarlijks vastgesteld welke spullen van de vrouw zijn. Daardoor was niet meer te herleiden of het nog om dezelfde spullen ging als in 1991 bij het aangaan van het huwelijk. De rechter vindt de lijst verwaterd en bepaalt dat alle spullen waarop beslag is gelegd van het echtpaar gezamenlijk zijn. Heeft u behoefte aan hulp bij het jaarlijks updaten van uw afspraken, maak dan een afspraak met één van onze medewerkers. Bron: Rb. Overijssel 2 oktober 2017, nr C/08/207844 KG ZA 17-312 (RBOVE:2017:3800.

Gepubliceerd: 08 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Belasting betalen bij nephuwelijk

In de nieuwe belastingplannen van het kabinet staat dat gehuwden of samenwoners belasting moeten betalen als het aangaan van het huwelijk of samenlevingscontract als hoofddoel heeft het ontgaan van schenk-of erfbelasting. Het kabinet heeft deze anti-misbruikbepaling nog aangescherpt door op te nemen dat de belasting niet naar het vriendelijke tarief voor partners wordt berekend, maar naar het forse derdentarief. De staatssecretaris heeft desgevraagd toegelicht dat de belastinginspecteur terughoudend zal zijn. Bij de beoordeling of er sprake is van een nephuwelijk zal naar diverse samenhangende omstandigheden gekeken worden, zoals de duur van de relatie, het verschil in vermogens en het verschil in leeftijd. Er is geen sprake van een ‘nephuwelijk’ als het huwelijk of samenlevingscontract wordt gesloten bij een stel met een reeds bestaande reële relatie. Ook al sluiten samenwoners een huwelijk als blijkt dat één van beiden zal gaan overlijden, en ook al is dat met het oog op besparing van erfbelasting, en de relatie is reëel, dan vindt de antimisbruikbepaling geen toepassing. Ook als er sprake is van een reële LAT-relatie en het stel gaat een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan, dan geldt deze bepaling niet. Wilt u meer weten over de nieuwe regeling, raadpleeg gerust een van onze notarissen. Bron: Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 (34786)/Ministerie van Financiën 2 november 2017, nr. 2017-0000210280.

Gepubliceerd: 08 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

DGA verantwoordelijk voor tijdig indienen suppletieaangifte btw BV

Verzorgt u als dga van een BV zelf de btw-aangiften? Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, waardoor u te weinig btw afdraagt. Met een suppletieaangifte corrigeert u dat eenvoudig. Echter, als u die suppletieaangifte pas doet nadat de belastinginspecteur boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften van uw BV heeft aangekondigd, dan riskeert u ook nog eens een vergrijpboete. Dat overkwam onlangs ook weer een dga die zelf de administratie en aangiften BTW voor zijn BV verzorgde. Na de aankondiging van een boekenonderzoek door de inspecteur over eerdere jaren diende de dga alsnog een suppletieaangifte over een eerder jaar in. Hij kreeg per omgaande een vergrijpboete opgelegd. Een vergrijpboete kan oplopen tot 100% van het bedrag dat niet is betaald. U riskeert zelfs gevangenisstraf. Boven op de vergrijpboete kreeg de dga ook nog een boete omdat hij, toen hij constateerde dat er nog suppletieaangifte btw ingediend moest worden gedaan, niet direct daarna de suppletieaangifte had gedaan. Zowel de inspecteur als de rechter beschouwen dit als opzettelijk in strijd handelen met de wet. De rechter kijkt echter bij vaststelling van de hoogte van de boete wel naar de omvang van de BV en de verantwoordelijkheid van de dga voor de voldoening van de schulden van de BV. Ook de inspecteur moet daar rekening mee houden. Wilt u meer weten over uw verplichtingen als dga? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: BTW-plaza 20/10/17.

Gepubliceerd: 08 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Wel of geen schenking bij aangaan huwelijk

Tijdens Prinsjesdag zijn de nieuwe Belastingplannen bekend gemaakt. Daarin wordt voorgesteld om bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden volgens een vast criterium te beoordelen of een echtgenoot wordt bevoordeeld en er sprake is van een schenking. Volgens de staatssecretaris kan een algehele gemeenschap van goederen altijd zonder schenkingsrecht worden aangegaan. Bij het aangaan van een beperkte huwelijksgemeenschap is soms wel schenkbelasting verschuldigd. Om meer duidelijkheid te krijgen wordt in het voorstel een zogenaamde ‘fictieve schenking’ ingevoerd: Er moet schenkbelasting betaald worden indien het aandeel van de minstvermogende partner in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende partner in het totale vermogen toeneemt. Wat meer wordt ontvangen, wordt als schenking aangemerkt. Het nieuwe voorstel kan ook tot heffing leiden als in de huwelijkse voorwaarden wordt afgesproken dat na scheiding de partners anders verdelen dan 50/50. De wetsvoorstellen zijn nog niet ingevoerd, en kunnen ook nog wijzigen, maar mocht u al vragen hebben, schroomt u dan vooral niet om contact op te nemen. Bron: Kamerstuknummer: 34 786.

Gepubliceerd: 01 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Eigen woning op agenda nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet gaat verder met maatregelen rond het eigen huis. Aftrek van hypotheekrente, bijtelling van eigenwoningforfait en inkomensnormen voor het krijgen van een hypothecaire geldlening worden aangescherpt. Het tarief waartegen hypotheekrente van de belasting kan worden afgetrokken wordt tot 2020 met een half procent per jaar afgebouwd van nu 50% tot 49% in 2019. Daarna gaat het met grote jaarlijkse stappen van 3% naar (het laagste belastingtarief van) 36,93% in 2023. Deze lastenverhoging wordt deels gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting en deels door een lager eigenwoningforfait. Wie nu geen of slechts een kleine eigenwoningschuld heeft, is nu vrijgesteld van bijtelling van het eigenwoningforfait. Dat voordeel wordt over een termijn van dertig jaar geleidelijk helemaal afgeschaft. Op dit moment wordt de maximale hypotheek berekend over de laagste van twee grenzen, namelijk de inkomensnorm en de marktwaarde van het huis. Nu nog bedraagt de maximale hypotheekhoogte 101% van deze laagste grens, volgend jaar is dat 100%. Verdere verlaging wordt in het regeerakkoord uitgesloten om de toegang van starters op de woningmarkt voldoende kansen te blijven geven. Bron: TaxLive 12/10/17 / Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden.

Gepubliceerd: 01 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Rechtbank kan stichtingsbestuurder ontslaan

Als een bestuurder in strijd handelt met de wet of de statuten van een rechtspersoon – bijvoorbeeld een stichting – of zich schuldig maakt aan wanbeheer, kan die bestuurder door de rechter ontslagen worden. Meestal komt het niet zo ver, omdat dergelijke situaties binnen de stichting worden opgelost met het vertrek van de bestuurder. Soms wil de betreffende bestuurder daar niet van weten. De rechter kan dan uitkomt bieden. Dit soort problemen kunnen zich voordoen als een bestuurder eigenzinnig handelt en zich niet houdt aan een in de statuten afgesproken vertegenwoordiging van de stichting door minimaal twee gezamenlijk handelende bestuurders. Onlangs speelde een dergelijke zaak waarbij één bestuurder wel erg ver ging en namens de stichting een geldlening met hypotheekstelling aanging, de statuten wijzigde, gebruikersovereenkomsten aanging voor onroerend goed van de stichting en de gebruikers van dat onroerend goed bij de Kamer van Koophandel inschreef als rechtspersoon-bestuurders van de stichting. Uiteraard riep dat weerstand op bij de overige bestuurders. Zij vroegen der rechter om deze eigenzinnig handelende bestuurder te ontslaan. De rechter maakte korte metten met de alleen handelende bestuurder. Hij heeft in strijd met de statuten gehandeld en ook nog – omdat hij de overige bestuurders overal buiten liet – in strijd met de wet. De wet schrijft voor dat een behoorlijk bestuurder zijn medebestuurders informeert. De rechter schorste de betreffende bestuurder, en ook de drie benoemde rechtspersoon-bestuurders. De overige bestuursleden werden tot tijdelijk bestuurders benoemd. Nader onderzoek moet uitwijzen of de schorsing ook leidt tot ontslag. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een bestuurder van een vereniging, stichting en dergelijke? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 12/10/17 2017/0825 ECLI:NL:RBAMS:2017:2823.

Gepubliceerd: 01 Nov 2017
Copyright: Sdu © 2017

Geen bewind door levenstestament?

Een levenstestament wordt vaak gemaakt door mensen die zelf de regie willen houden. Als je liever hebt dat een partner, kind of goede bekende je zaken regelt dan is het handig dat vast te leggen in een levenstestament. Wacht je tot je situatie achteruitgaat, bijvoorbeeld door dementie, dan is het maken van een levenstestament niet altijd meer mogelijk en zal een bewind aangevraagd moeten worden. Een nadeel van bewind kan zijn dat voor allerlei handelingen, bijvoorbeeld het doen van schenkingen of verkoop van de woning, de machtiging van de rechter nodig is. Op zo’n inmenging van een vreemde zit niet ieder gezin te wachten. Heb je in een levenstestament een gemachtigde aangewezen dan zal de rechter doorgaans niet snel een verzoek tot het aanstellen van een bewindvoerder toewijzen. Alleen als de gemachtigde zijn werk niet goed doet kan de rechter daar wel eens van afwijken. Onlangs wees de Rechtbank Midden-Nederland nog een bewindaanvraag van twee kinderen af. Hun vader had een levenstestament met volmacht aan een andere dochter opgesteld, en daarbij nadrukkelijk aangegeven dat hij niet wenste dat er een bewind zou worden aangevraagd. De rechter ziet geen aanleiding de twee kinderen gelijk te geven omdat de vader zelf al goed had gezorgd voor zijn belangenbehartiging. De rechtbank Noord-Holland besloot juist anders. Daar had de in het levenstestament gemachtigde zoon er een potje van gemaakt. De andere kinderen hadden ruzie met hem, en moesten zelfs via een kort geding afdwingen dat zij bij hun moeder op bezoek mochten. De rechter vond de ruziënde kinderen niet in het belang van de moeder en stelde een neutrale, professionele bewindvoerder aan. Wil je zelf regelen wie jouw belangen gaat behartigen? Maak dan tijdig een levenstestament, wij helpen daar graag bij. Bron: Rb. Noord-Holland 12 oktober 2017, nrs 6076962 e.a. (RBNHO:2017:8481 en 8483),Rb. Midden-Nederland 12 oktober 2017, nr 6189767 MT VERZ 17-8125 (RBMNE:2017:5104).

Gepubliceerd: 25 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Samenlevers zonder contract en de strijd om de inboedel

Als samenwoners uit elkaar gaan, zullen zij hun spulletjes moeten verdelen. Als er geen samenlevingscontract is, dan zal het stel moeten overleggen wie welke spullen meeneemt. Onlangs moest het Hof in Den Haag oordelen over de situatie van een man en een vrouw, die al bijna twintig jaar hadden samengewoond, zonder ooit een contract op te stellen. De man claimde allerlei goederen uit het huis, maar de vrouw weigert dat. Volgens het Hof staan de spullen in het huis bij de vrouw en is er dus volgens de wet het vermoeden dat ze van haar zijn. Maar omdat de man met nota’s en bankafschriften kan aantonen dat hij de spullen heeft betaald gaat de rechter er van uit dat de man ook eigenaar is. Had dit stel gezorgd voor een samenlevingscontract waarin zij bijvoorbeeld hadden afgesproken dat alle inboedelstukken gezamenlijk waren of juist een lijst hadden gemaakt met privégoederen, dan hadden zij elkaar veel ellende kunnen besparen. Wilt u meer weten over een samenlevingscontract, vraag dan bij ons de gratis brochure aan of maak een afspraak voor een eerste gesprek. Bron: Echtscheidingsbulletin (EB), 2017, nr. 58 / Hof Den Haag 7 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:646.

Gepubliceerd: 25 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Lagere vennootschapsbelasting in komende kabinetsperiode

Goed nieuws voor bedrijven. Er komt een lagere vennootschapsbelasting. Het nieuwe kabinet heeft dat opgenomen in het regeerakkoord. Over de eerste € 200.000 gaat u 16% betalen, dat is nu nog 20%. Is uw winst hoger, dan gaat u over het meerdere 21% betalen, dat is nu nog 25%. Het is een logische stap nadat de vorige minister van Financiën vorig jaar aankondigde dat deze belasting van lieverlee omlaag kan. Uiteraard is er ook een keerzijde. De financiering van ondernemingen met vreemd vermogen wordt fiscaal minder aantrekkelijk en de renteaftrekbeperking wordt versoberd. Desondanks loopt Nederland hiermee – als er in volgende jaren nog meer stapjes volgen – gestaag in de richting van de lagere tarieven in andere Europese landen. Wilt u meer weten over de juridische en fiscale voordelen van een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 9/10/17 – ANP.

Gepubliceerd: 25 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

KvK vraagt melding eventuele onjuistheden in het Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het register – ondernemingen, stichtingen, verenigingen en instellingen – de laatste tijd actief op om eventuele onjuistheden in het Handelsregister door te geven aan de KvK. Jaarlijks krijgt de KvK circa 10.000 meldingen. De helft leidt tot verbeteringen in het register. Binnen 48 uur neemt de KvK een melding in behandeling. Afhankelijk van de complexiteit van de melding wordt het probleem binnen enkele dagen tot enkele maanden opgelost. De Kamer van Koophandel gaat ook permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Risico-adressen zijn bijvoorbeeld adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel en a-typische mutaties voorkomen. In het Handelsregister zitten 2,8 miljoen dossiers van bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere instellingen. Daarin kan iedereen zien of een bedrijf bestaat, wie er mag tekenen en wie er aansprakelijk is voor dat bedrijf. Van ieder bedrijf zijn heel veel gegevens vindbaar, waaronder een bezoekadres. Zo kunt u altijd iemand aanspreken op de daden van een bedrijf. Dat zorgt voor rechtszekerheid. Ieder jaar zijn er zo’n 1,8 miljoen mutaties in het Handelsregister en ruim 250.000 nieuwe inschrijvingen. Deze mutaties worden binnen 36 uur verwerkt. Voor een deel gaat dat automatisch omdat het Handelsregister direct is aangesloten op bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Er staan tientallen miljoenen gegevens in het Handelsregister. Bron: KvK Nieuwsbrief 4/10/17

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huizenprijzen Nederland in Europese middenmoot

Een deze zomer gepubliceerd onderzoek van Deloitte wijst uit dat de huizenprijzen in Nederland tot de Europese middenmoot behoren. Sterker nog, huizen in Nederland zijn in Europees perspectief zelfs relatief het beste betaalbaar. Het valt dus wel mee de “overspannen” markt. Goed nieuws voor potentiële kopers. De gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt in Nederland € 2.137. Dat is ruim onder het Europees gemiddelde van € 2.558. Het is niet alleen de gemiddelde prijs die gunstig afsteekt tegen het Europees gemiddelde, dat geldt ook voor de gemiddelde prijsstijging. Die is in Nederland 4,1% en in heel Europa 6,1% gemiddeld. Amsterdam steekt daar met kop en schouder boven uit met een prijsstijging van 11,9%. Er zijn in Europa maar twee hoofdsteden waar de prijzen harder omhoog gaan. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde bruto inkomen zijn de huizenprijzen in Nederland het laagst van heel Europa. In Nederland kost een “standaard” huis van 70 vierkante meter gemiddeld 4,4 bruto jaarsalarissen tegenover 7 gemiddeld in Europa. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de juridische valkuilen daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 4/10/17 -- rapport Deloitte

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Mag de gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Soms geeft iemand een volmacht aan de partner, een kind of een bekende om allerlei noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. De laatste jaren is ook de uitgebreide algemene volmacht, die wel een ‘levenstestament’ wordt genoemd, veel in de media. In al die volmachten wordt vaak een paragraaf opgenomen over de zogenaamde ‘Selbsteintritt’. Met de Selbsteintritt wordt bedoeld dat de gemachtigde handelingen mag verrichten met zichzelf als wederpartij. Bijvoorbeeld: de zoon die gemachtigd is door zijn moeder om haar zaken te regelen, kan het ouderlijk huis aan zichzelf verkopen of schenkingen aan zichzelf doen. Bij het maken van een volmacht wordt door de notaris meestal besproken wat de gemachtigde wil. Heeft iemand meerdere kinderen, maar krijgt één kind de volmacht, dan wordt de Selbsteintritt soms uitgesloten. Een andere mogelijkheid is dat er voor sommige handelingen een beperking wordt opgenomen. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde alleen schenkingen mag doen als dat aan alle kinderen gelijk gebeurt. Of dat bij verkoop van het ouderlijk huis aan het gemachtigde kind er een handtekening nodig is, van de andere kinderen of een toezichthouder. Overweegt u een volmacht af te geven aan iemand of heeft u dat al gedaan, en heeft u vragen over deze materie? Neem gerust contact met ons op. Ook als u gemachtigde bent en precies wilt weten wat uw bevoegdheden inhouden, zijn wij u graag van dienst. Bron: Notamail, 9 oktober 2017, nummer 254.

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Rechter vond testament onzinnig

In een testament proberen de meeste mensen te regelen dat hun nabestaanden goed achterblijven. Heel soms gebruikt iemand zijn testament juist om zijn nabestaanden dwars te zitten. Dat kan soms zo ver gaan dat de nabestaanden de rechter vragen om in te grijpen. De rechtbank in Noord-Holland moest onlangs over een testament oordelen van een man, die het leven van zijn echtgenote na overlijden nog leek te willen verzuren. In zijn testament had de man zijn echtgenote onterfd maar wel een vruchtgebruik van de woning gegeven voor de periode van zeven jaar. Mocht zij eerder met een ander in het huwelijksbootje stappen dan eindigde het recht van vruchtgebruik. Omdat een onterfde echtgenote sowieso recht heeft op het vruchtgebruik van de echtelijke woning vond de rechter de beperking tot zeven jaar of tot het moment van een eerder huwelijk niet correct. De echtgenote hoeft zich daar van de rechter niets van aan te trekken. De man had in het testament nog meer uitzonderlijke bepalingen laten opnemen. De echtgenote moest de tuin ongewijzigd laten en zorgen dat de tuin in een uitstekende staat van onderhoud zou blijven. Daarnaast moest de echtgenote de werkkamer van de man onveranderd in stand laten en mocht ze haar eigen familieleden geen toegang tot de woning geven. Tot slot was de echtgenote benoemd tot bewindvoerder over het erfdeel van het kind, maar moest zij over elke beslissing boven de €250 overleggen met de zusjes van haar overleden man. De rechter vindt de beperkingen onzinnig. De beperkingen zijn volgens de rechter niet alleen in strijd zijn met ‘de goede zeden’ maar lijken ook voort te komen uit de wens van overledene om het leven zijn echtgenote zo lastig mogelijk te maken. De rechter bepaalt dan ook dat de echtgenote zich niet aan de onzinnige beperkingen hoeft te houden. Heeft u te maken met een bijzonder testament? Wij helpen u graag met de beoordeling van de bewoordingen en een advies over de mogelijke aanpak. Bron: Notamail 5 oktober 2017, nummer 252.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Koophuis ook echt uw eigendom?

Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat het huis dat u gekocht heeft ook uw eigendom wordt. Dat is het echter niet. Het kan best zijn dat de verkoper niet bevoegd was om zijn of haar huis te verkopen. Dat zal zo’n vaart niet lopen? Toch wel. Daarom wordt er een heel nauwkeurige procedure gevolgd tussen koopovereenkomst en eigendomsoverdracht in de notariële akte. Haken en ogen. Om u ervan te verzekeren dat u ook daadwerkelijk eigenaar bent, heeft de notaris een wettelijke plicht om gedegen onderzoek te doen naar alle juridische aspecten van het door u gekochte huis, de grond waar het huis op staat en de bevoegdheid van de verkopende partij. Daarnaast heeft de notaris tot taak gekregen om ontvangst en uitbetaling van de (ver)koopsom te garanderen. Op basis van de koopakte gaat de notaris na of de verkoper ook in de registers van het Kadaster als eigenaar staat ingeschreven en of er bepaalde lasten op het huis en perceel rusten, bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buurman. Ook moet de notaris zich er van overtuigen dat er een bankgarantie of waarborgsom door de koper is geregeld en dat uiteindelijk ook de koopsom op zijn derdengeldenrekening binnenkomt. Verder gaat de notaris na of koper of verkoper niet onder curatele staan, of aantekeningen hebben in andere registers. Pas als zeker is dat aan alle financiële en juridische eisen is voldaan, kan worden overgegaan tot de juridische overdracht van het huis in de leveringsakte. Daarmee bent u er echter nog steeds niet. Direct na het tekenen van de akte is de notaris verplicht om afsluitend onderzoek te doen, de narecherche. Een afschrift van de akte moet door de notaris ter inschrijving worden aangeboden aan het Kadaster. De eerste werkdag na datum en tijdstip van inschrijving ontvangst van een bewijs van inschrijving moet de notaris narecherche doen bij het Kadaster onder meer over de koop, mogelijk beperkte rechten, andere leveringen, beslag mogelijk andere inschrijvingen en nog te realiseren doorhaling van hypotheken. Dat is ook het moment dat de notaris nogmaals moet controleren of koper of verkoper intussen onder curatele is gesteld of failliet is verklaard. Pas op dat moment mag de koopsom aan de verkoper worden uitbetaald. Daarna mag de koper zich definitief eigenaar van het nieuwe huis noemen. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de definitieve eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Verordening Reglement rechercheren registergoederen KNB.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijk nietig door dementie

In het beginstadium van dementie, is het voor de buitenwereld lang niet altijd duidelijk dat er sprake is van de ziekte. Iemand kan dan vaak nog een adequate indruk maken en een – zij het soms oppervlakkig - gesprek voeren. De rechtbank, en ook het Hof in hoger beroep, verklaarden onlangs een huwelijk nietig, omdat achteraf, door een deskundigenonderzoek, was komen vast te staan dat de dame in kwestie tijdens de huwelijkssluiting al niet meer in staat was om te overzien wat zij deed. De man verweert zich nog en zegt dat hij nooit iets van de dementie heeft gemerkt. Maar de rechter verklaart het huwelijk nietig, en zelfs met terugwerkende kracht omdat de rechter vindt dat de man niet te goeder trouw is geweest. Door de terugwerkende kracht is er nooit sprake geweest van een gemeenschap van goederen en kan de man dus geen aanspraak maken op goederen van de vrouw. Volgens de rechter past ook het door de vrouw gemaakte testament totaal niet bij de eerder in haar leven gemaakte keuzes en de relatie die zij met haar kinderen had tot twee maanden voor het huwelijk. Zij sloot haar kinderen uit en benoemde haar man tot enig erfgenaam en bij zijn vooroverlijden een goede vriend van de man. Omdat de rechter de man niet te goeder trouw acht, moet de man de kosten van het deskundigenonderzoek betalen. Heeft u twijfels of iemand in uw omgeving nog wel een akte kan tekenen. Wij lichten u graag voor over de voor deze situatie bestemde procedures. Bron: Notamail 6 oktober 2017, nummer 253.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Lage BTW-tarief mogelijk van 6 naar 9%

Het nieuwe kabinet heeft geld nodig. Alles wijst daarop in de mediaberichten van de afgelopen weken. Extra uitgaven die het kabinet Rutte II aan zorg en onderwijs heeft begroot, zijn niet terug te draaien. Dus moet er ergens anders geld gevonden worden. Het lijkt erop dat de onderhandelende partijen daar de BTW voor gaan gebruiken. Een verhoging van het lage tarief ligt in het verschiet. Het extra geld is nodig om een andere wens – verlaging van de inkomstenbelasting - te betalen. Toch bestaat er ook twijfel bij de vier partijen. Het bedrijfsleven voedt die twijfel. Vooral het mkb zal negatieve omzetgevolgen ondervinden van een eventuele verhoging. Naar verwachting zullen naar aanleiding van doorrekeningen van het Centraal Planbureau nog aanpassingen aan de formatievoornemens worden uitgewerkt. Bron: TaxLive 19/9/17 - Telegraaf 18/9/17.

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Levensexecuteur ongeschikt

Veel mensen maken een levenstestament, vaak om zeker te weten wie hun belangen gaat behartigen als zij dat zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld na een beroerte of bij dementie. Mensen die geen levenstestament hebben zijn afhankelijk van hun omgeving als zij achteruitgaan. Naaste familieleden merken soms al enige tijd dat het echt niet meer gaat met bijvoorbeeld de administratie of de dagelijkse verzorging. Afspraken met artsen worden vergeten, het eten brandt aan op het fornuis, en rekeningen blijven onbetaald. Familieleden of vrienden en soms de huisarts kunnen dan een aanvraag voor een bewindvoerder en mentor in gang zetten. Om te voorkomen dat er iemand wordt benoemd die u zelf nooit zou kiezen kunt u een levenstestament maken en daarin een gemachtigde aanwijzen. Doorgaans zal de rechter dan geen bewindvoerder of mentor benoemen, er is immers al een gemachtigde aangesteld. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de rechter wel overgaan tot het aanstellen van andere personen als bewindvoerder en mentor. Onlangs speelde er zo’n uitzonderingsgeval bij de rechtbank Midden-Nederland. Een dame had haar in Australië wonende zoon als gemachtigde aangesteld in haar levenstestament. De rechter vond de afstand een bezwaar en daarnaast had de zoon het geld van zijn moeder belegd in een Australisch vastgoedfonds waardoor misschien risico werd gelopen. De andere kinderen van de dame, die de zaak bij de rechter hadden aangekaart, wilden zelf graag bewindvoerder en mentor worden. Maar omdat de familieverhoudingen verstoord waren, koos de rechter voor een professionele bewindvoerder en mentor. Wilt u zelf de vinger aan de pols houden? U kunt een afspraak maken op ons kantoor voor een voorlichtend gesprek over een levenstestament. Bron: Rb. Midden-Nederland 14 september 2017, nrs 5960319 UT 17-7520 e.a. (RBMNE:2017:4768).

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Toezicht op stichtingen lijkt te verbeteren

Zes jaar geleden is het repressieve toezicht op rechtspersonen ingevoerd. Daarmee kreeg het openbaar ministerie (OM) meer mogelijkheden om toezicht te houden op stichtingen. Zo kan het OM sindsdien stichtingsbesturen om inlichtingen vragen, of aan de rechter vragen een statutenwijziging te vernietigen, een stichtingsbestuurder te ontslaan of een stichting te ontbinden. Tot voor kort was er weinig actie vanuit het OM. Daar lijkt nu verandering in te komen. Uit recente zaken blijkt dat het OM stichtingen om inlichtingen heeft verzocht vanwege twijfel over de goede trouw bij naleving van de statuten en het gevoerde bestuur. Het merendeel van die besturen reageerde niet op de informatieverzoeken, ook niet na een rechterlijk bevel. Dat is al een grond om een bestuurder te laten ontslaan. Dat gebeurde ook in deze gevallen. Het OM kan vervolgens nog verder gaan, namelijk aan de rechter vragen om de stichting te ontbinden. Dat kan het OM doen omdat de stichting in haar ogen niet in staat is om haar doel te verwezenlijken, of omdat het doel van de stichting al bereikt is of niet meer bereikt kan worden en ook niet kan worden gewijzigd. Wilt u meer weten over de toezichtmogelijkheden van het openbaar ministerie en waar u als stichtingsbestuurder op moet letten en aan moet voldoen om juist te handelen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: WPNR 26/8/17.

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017