54.162.133.222
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. Het CAHR berust op notariële akten, de informatie in het UBO-register wordt door de UBO’s zelf aangeleverd, zonder verdere controle. Een tweede voordeel van het CAHR boven het UBO-register is dat het informatie van alle aandeelhouders gaat bevatten, en niet allen van aandeelhouders met een belang van meer dan 25%. De informatie over aandelen en aandeelhouders wordt door het CAHR verzameld en beschikbaar gesteld voor raadpleging door publieke diensten, notarissen en instellingen die de Wet Witwassen (Wwft) uitvoeren. Die krijgen via het CAHR inzicht in degenen die daadwerkelijk belang hebben in vennootschappen. Op die manier kunnen zij bijdragen aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen. De rechtszekerheid in het rechtsverkeer is hiermee gebaat. Wilt u meer weten over het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 25 sept

Gepubliceerd: 17 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Partnervrijstelling voor erfbelasting

Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen. Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting. U bent allebei meerderjarig. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland. U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon. U mag voor de erfbelasting maar met één andere persoon voldoen aan de voorwaarden hierboven. Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwoners, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partners voor de erfbelasting als u allebei minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland. Partners die niet op hetzelfde adres ingeschreven staan kunnen geen aanspraak maken op de partnervrijstelling voor erfbelasting, tenzij zij trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, want daarvoor geldt sinds enige tijd geen samenwoonverplichting meer. Laat u wel goed adviseren voordat u in het huwelijksbootje stapt, want trouwen of partnerregistratie kan weer andere gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw recht op AOW. Daarnaast kan het zo zijn dat huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden voor u raadzaam zijn. Wij bespreken graag de voor- en nadelen met u. Bron: www.Belastingdienst.nl en Hof Den Bosch 6 juli 2018, nr. 17/00403 (GHSHE:2018:286).

Gepubliceerd: 17 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Aantal hypotheekaanvragen loopt terug, wel meer oversluitingen

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal van dit jaar met 5% afgenomen. Opvallend is dat in september ook een dalende lijn ten opzichte van augustus te zien was, terwijl gebruikelijk na de vakantie de markt juist aantrekt. Daar tegenover staat dat er juist meer hypotheken worden overgesloten. Het Hypotheken Data Netwerk kwam begin deze maand met de nieuwe cijfers naar buiten. De stijgende lijn bij oversluitingen komt volgens het netwerk in het afgelopen kwartaal 25% hoger uit dan in hetzelfde kwartaal in 2017. Daarvan kiezen de meesten voor een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Onder de doorstromers is die vorm het populairst, meer dan 40% van hen kiest voor de deels aflossingsvrije hypotheek. Bij starters is dat nog geen 7%. Van de hypotheekaanvragen met een aflossingsvrij deel gaat het voor meer dan de helft van de aanvragen over hypotheken met een aflossingsvrij deel van meer dan 50%. Ten opzichte van 2017 is dat een toename. De lage rente is de grote motor achter de stijging. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de oversluiters de rente gemiddeld voor 17 jaar laat vastzetten. Daarbij valt op dat de keuze voor een rentevasteperiode van 30 jaar toeneemt. Wilt u meer weten over de in de hypotheekakte vast te leggen rechten en plichten? Bel ons voor een afspraak. Bron: am:web / vastgoedactueel 3/10/18.

Gepubliceerd: 17 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Volmacht melden bij de bijstand

Helpt iemand anders u met bijvoorbeeld de administratie, en heeft u daar een volmacht voor verstrekt? Let dan op in het geval die persoon ook recht heeft op een bijstandsuitkering. Enige tijd geleden moest een bijstandsgerechtigde die gemachtigd was om met een bankpas over de rekening van zijn demente moeder te beschikken, de bijstandsuitkering met een boete terugbetalen. Over deze gang van zaken zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer, de gemachtigde neemt immers geen geld voor zichzelf op. De staatssecretaris gaf als antwoord dat de gemeente bij de beoordeling van het recht op bijstand kijkt naar het inkomen en vermogen waarover de bijstandsgerechtigde beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Uit eerdere uitspraken van rechters blijkt dat het opnemen van gelden voor anderen daar ook onder valt. Een volmacht om over de bankrekening van bijvoorbeeld een ziek familielid te beschikken heeft geen invloed op het recht op bijstand als de opgenomen bedragen uitsluitend voor het familielid worden gebruikt. Maar de bijstandsgerechtigde is wel verplicht om de gemeente te laten weten dat hij een volmacht heeft. Daarnaast moet hij aantonen hoe hij met de volmacht en het beschikken over gelden omgaat. Als hij de volmacht niet meldt, is dit een overtreding van de inlichtingenplicht. De gemeente kan dan beoordelen of het recht op bijstand moet worden ingetrokken. Onterecht ontvangen bijstand moet worden terugbetaald, en men riskeert een waarschuwing of boete. Heeft u een volmacht verstrekt aan iemand die een bijstandsuitkering ontvangt? Bespreek deze kwestie dan met elkaar. Wij kunnen desgewenst helpen bij het intrekken of vernieuwen van de volmacht. Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 september 2018, nr. 2018-0000152449.

Gepubliceerd: 10 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Overwaarde huis verzilveren met Duowonen

Huiseigenaren van 57 jaar en ouder krijgen er een nieuwe mogelijkheid bij om de overwaarde van hun huis te verzilveren. Via een erfpachtconstructie kunnen zij de grond onder hun huis verkopen – vooralsnog alleen via de Nationale Grondbank (DNGB) – en ontvangen de waarde daarvan na aftrek van kosten en mogelijke restschuld op de hypotheek. Duowonen vergt heldere clausules in de leveringsakte bij het overdragen van de grond bij de notaris. Duowonen geldt voor huizen van maximaal een miljoen euro, de grondwaarde mag maximaal 50% van de totale woningwaarde bedragen. De verkoop gebeurt onder voorbehoud van een erfpacht- en terugkooprecht aan het aan DNGB gelieerde Goodlife. Aantrekkelijk is ook de dat de 2% overdrachtsbelasting door de koper wordt betaald. De verkoper betaalt voor de hele transactie 1% van de grondwaarde. Uw krijgt hiermee meer financiële ruimte om eventuele andere plannen te realiseren. Bij de bepaling van de grondwaarde wordt uitgegaan van de marktwaarde van het huis met de grond. Daarvan wordt de opstalwaarde (het huis en eventueel bijgebouw) van afgetrokken. Het geheel wordt economisch eigendom van Goodlife, het juridisch eigendom blijft bij u. U blijft in het huis wonen en betaalt een maandelijkse canon. Het voordeel van deze constructie is dat u wel blijft profiteren van toekomstige waardestijging van uw huis. Op elk door u gewenst moment heeft u recht op terugkoop. Dat is mogelijk tegen de dan geldende grondwaarde, maar moet minimaal het bedrag van de verzilverde grondwaarde bedragen. Het terugkooprecht houdt rekening met intussen aangebrachte verbeteringen. U heeft extra profijt als de waarde van de woning harder is gestegen dan de prijsindex. Dat voordeel is voor u. Uw erfgenamen kunnen – na overlijden van de langstlevende partner – het contract onder dezelfde voorwaarden overnemen en de woning gaan bewonen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de erfpachtconstructie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: InFinance Vastgoedactueel 13 september.

Gepubliceerd: 10 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Legaten voor kleinkinderen te groot

Het maken van een testament is een momentopname. Soms is het vermogen van iemand op dat moment groot genoeg om alle legaten te kunnen betalen. Toch kan het voorkomen dat er bij overlijden veel minder vermogen is, en er na uitbetaling van de legaten niets meer overblijft voor de erfgenamen. Dat overkwam ook een paar kleinkinderen die in het testament van grootvader een legaat kregen. Er werd in het testament geen vast bedrag genoemd. Het legaat voor de kleinkinderen moest net zo groot worden als de fiscale vrijstelling. Dat leek heel slim. Op die manier werd de fiscale vrijstelling op het moment van overlijden optimaal benut, en hoefden de kleinkinderen geen erfbelasting te betalen. Het nadeel kwam aan het licht toen de erfenis niet meer zo groot bleek te zijn als werd gedacht op het moment van het maken van het testament. De fiscale vrijstelling bedroeg namelijk in het jaar van overlijden € 20.371 per kleinkind. Als alle kleinkinderen dat bedrag ook daadwerkelijk zouden krijgen zou er bijna niets meer overblijven voor de kinderen van de overleden grootvader. De ouders van de kleinkinderen hebben toen bij de kantonrechter een verzoek ingediend om namens de minderjarige kleinkinderen de legaten te mogen verwerpen. De kantonrechter beoordeelde alle omstandigheden van dit specifieke geval en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk de bedoeling van grootvader was geweest om ieder kleinkind een legaat van € 5000 te geven. De kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000 per kleinkind te boven gaat. Een bijzondere kwestie! En ook een kwestie die de familie veel kopzorgen en administratie heeft bezorgd, en bovendien voorkomen had kunnen worden. Het is namelijk mogelijk om in het testament een legaat van een percentage op te nemen. De omvang van het legaat fluctueert dan mee met de omvang van de erfenis. Het is zelfs mogelijk om een maximum te verbinden aan het percentagelegaat. Dan wordt ook voorkomen dat legaten enorm hoog uitvallen als iemand na het winnen van bijvoorbeeld een groot bedrag in de loterij, zijn testament niet bijstelt. Kortom, zelfs een eenvoudig ogend legaat is maatwerk, en wij helpen u graag met zo’n testament op maat! Bron: Rb. Gelderland 25 september 2018, nr 7035570 \ BH VERZ 18-29082 (RBGEL:2018:4254).

Gepubliceerd: 10 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Naleven blokkeringsregeling essentieel bij overdracht aandelen en certificaten

Soms worden certificaten in een bv aan een derde overgedragen, zonder rekening te hoeven houden met de blokkeringsregeling in de statuten. Een blokkeringsregeling houdt in dat de – in dit geval – certificaten eerst aan de overige certificaathouders moeten worden aangeboden. Die regeling kan omzeild worden als alle overige certificaathouders instemmen met verkoop aan een derde. Dat gaat niet altijd goed. Statuten bevatten meestal een blokkeringsregeling waarin wordt bepaald dat de regeling niet geldt als alle overige certificaathouders schriftelijk verklaren dat verkoop aan een ander akkoord is, maar ook wordt bepaald dat de levering binnen bijvoorbeeld drie maanden na instemming plaatsvindt. Als de instemmingsverklaringen bij levering aan de derde ouder zijn dan drie maanden, wordt de blokkeringsregeling weer van toepassing. De levering is dan niet geldig en het hele circus moet opnieuw beginnen. Bedrijven kunnen proberen om de blokkeringsregeling te omzeilen via de administratievoorwaarden van de stichting administratiekantoor, maar dat leidt volgens de rechter niet tot andere gevolgen van het ontbreken van geldige instemmingsverklaringen. Ondanks de nietige levering blijft de verkoper wel aan de koopovereenkomst gebonden en moet die ook nakomen. Dat kan alleen als de blokkeringsregeling alsnog wordt nageleefd. Gelukkig kan de nietige handeling alsnog met terugwerkende kracht worden hersteld. Daar moeten de certificaathouders dan toestemming voor geven en verklaren dat zij de overdracht ook rechtsgeldig hebben gevonden tussen de oorspronkelijke levering en het moment dat de blokkeringsregeling alsnog formeel juist is nageleefd. Het volstaat ook als zij zich in die periode niet op nietigheid hebben beroepen. Wilt u meer weten over de blokkeringsregeling in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat voor het Notariaat 7/9/18 2018/0211 ECLI:NL:RBDHA:2018:10212.

Gepubliceerd: 03 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Na overlijden partner hypotheek oversluiten naar lagere rente

Langstlevende partners kunnen na het overlijden van hun partner bij veel banken terecht voor het boetevrij oversluiten van hun hypotheek naar een lagere rente. De Consumentenbond heeft hier onderzoek naar gedaan, hetgeen leidde tot deze conclusie. Onder de banken zijn ook grote banken als Rabobank, ABN AMRO en ING. De hypotheekvoorwaarden van vrijwel alle banken bevat de clausule dat de na een overlijden achterblijvende partner de hypotheek boetevrij mag aflossen. Het is in diezelfde voorwaarden niet altijd duidelijk dat oversluiting ook tegen een lagere marktrente kan. Sommige instellingen, waaronder Rabobank, ABN AMRO, ING en Centraal Beheer, bieden zelfs de mogelijkheid om de hypotheek boetevrij over te sluiten naar een andere geldverstrekkende instelling. Wees u ervan bewust dat met oversluiten ook aanverwante kosten om de hoek komen kijken, zoals advies-, notaris- en taxatiekosten. Bij de meeste banken heeft u in voorkomende gevallen een half jaar tot een jaar tijd om het oversluitingsverzoek bij de geldverstrekker in te dienen. Soms wordt u zelfs actief door de bank benaderd. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het af- of oversluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive Vastgoedupdate 7/9/18.

Gepubliceerd: 03 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Huis kan niet verkocht door testament

Soms willen mensen over hun graf regeren. Zij laten dan bijvoorbeeld een erfenis na aan iemand, maar bepalen in hun testament dat de erfenis teruggegeven moet worden, als de erfgenaam zich niet aan bepaalde regels houdt. Dit noemt men het opleggen van een last in een testament. Een dergelijk geval speelde onlangs voor de rechtbank Limburg. Iemand liet zijn huis na aan een erfgenaam, maar legde de last op dat de erfgenaam het huis niet mocht verkopen aan een met naam en toenaam genoemd familielid, of diens kinderen. Als de erfgenaam vele jaren later toch een koopovereenkomst heeft gesloten met een dochter van dat familielid, bedenkt hij zich opeens dat er een last in het testament stond toen hij het huis erfde. Bang om zijn erfenis terug te moeten geven, belt hij de dochter en wil de koop terugdraaien. Maar de dochter wil het huis overgedragen krijgen. Als ze er samen niet uitkomen belanden ze uiteindelijk bij de rechter. De rechter kan een last vervallen verklaren, bijvoorbeeld als het onmogelijk is geworden om de last uit te voeren. In dit geval vindt de rechter dat de erfgenaam de woning door de last in het testament niet kan overdragen aan de dochter, en omdat de dochter dat weet kan zij de erfgenaam daar niet toe dwingen. Staat er een last in uw testament? Wellicht is het goed om de consequenties nog eens door te spreken en uw testament eventueel aan te passen. Wij helpen u graag. Bron: E.M.A. van Amersfoort, Tijdschrift Erfrecht, 2018, nr. 2 / Rechtbank Limburg 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1753.

Gepubliceerd: 03 Oct 2018
Copyright: Sdu © 2017

Prinsjesdag – Erfgenaam sneller aansprakelijk voor belastingschulden

Een erfgenaam die een erfenis aanvaardt is aansprakelijk voor de schulden van de overledene. In de huidige Invorderingswet is deze aansprakelijkheid voor belastingschulden begrensd. De begrenzing houdt in dat een erfgenaam niet verder aansprakelijk is dan voor het bedrag dat hij uit de erfenis krijgt. Slimme mensen gingen kort voor overlijden bedragen schenken aan de erfgenamen. Daarmee werd de erfenis uitgehold en kon de overheid geen belastingschulden meer invorderen bij de erfgenamen. In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2019 is nu voorgesteld om de Invorderingswet aan te passen. Erfgenamen kunnen dan niet alleen aangesproken worden voor het bedrag dat zij uit de erfenis ontvangen, maar ook voor het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de overledene heeft ontvangen tot 6 maanden voor diens overlijden. Schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of schenkingen waarvan de schenkbelasting is kwijtgescholden tellen niet mee. Ook voor een erfgenaam die beneficiair aanvaardt verandert er iets. Iemand die een erfenis beneficiair aanvaardt is niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Nieuw in het wetsvoorstel is de regeling dat ook de beneficiair aanvaardende erfgenaam aansprakelijk kan worden voor belastingschulden. Als blijkt dat de belastingschulden niet kunnen worden voldaan uit de erfenis, dan wordt de erfgenaam aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat aan hem is geschonken door de overledene, binnen 6 maanden dagen voor diens overlijden. Heeft u een vraag over het aanvaarden van een erfenis, wij helpen u graag. Bron: Belastingplan 2019 - Overige Fiscale Maatregelen, art. XII, onderdeel D.

Gepubliceerd: 26 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Belastingplan 2019 – aangifte erfbelasting binnen 8 maanden

Op Prinsjesdag is onder andere het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Voor de erfbelasting is een al eerder aangekondigde maatregel voorgesteld. De maatregel betreft het rekenen van belastingrente bij het niet tijdig indienen van de aangifte voor erfbelasting na een overlijden. Voor overlijdens in 2017 en 2018 is het nu zo dat tijdelijk geen belastingrente betaald hoeft te worden bij vertraging in de aangifte. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2019 is nu voorgesteld dat executeurs of erfgenamen binnen acht maanden na het overlijden de aangifte voor erfbelasting ingediend moeten hebben of een voorlopige aanslag moeten hebben gevraagd. Er hoeft dan geen belastingrente betaald te worden als de aanslag daarna conform de aangifte wordt opgelegd. Bent u nieuwsgierig naar de tarieven voor erfbelasting kijk dan eens op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/h... Wilt u meer weten of hulp bij het doen van de aangifte erfbelasting neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: Notamail 19 september 2018, nummer 220.

Gepubliceerd: 26 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Aanpassing hypotheekgarantie per 2019

De bovengrens van aankoopprijzen van huizen voor hypotheekgarantie gaat per 1 januari 2019 flink omhoog. Dit jaar nog komt u in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als u een huis koopt dat maximaal € 265.000 kost. Als u in 2019 een huis koopt wordt die grens waarschijnlijk opgetrokken tot € 290.000. Als u daarbovenop nog energiebesparende maatregelen treft, gaat de bovengrens nog verder omhoog, tot boven de drie ton. De kostengrens 2019 wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde koopprijs in de maanden juni, juli en augustus van 2018. In juni was die al meer dan € 289.000, in juli werd de grens van € 290.000 gepasseerd. Met de Nationale Hypotheekgarantie zijn mensen die vanwege hun inkomen en vermogen moeilijk een eigen huis kunnen kopen, toch nog in staat om een eigen huis te kopen. Zij betalen dan een eenmalige premie, in ruil waarvoor de verzekeraar achter NHG bij wanbetaling de hypotheekschuld overneemt. Vanwege deze zekerheid bieden banken op NHG-leningen een lagere rente dan gebuikelijk. Hypotheekleningen met hypotheekgarantie zijn mogelijk tot maximaal 100% van de koopprijs van woningen, zolang die maar binnen de bovengrens blijft. Als er energiebesparende maatregelen worden getroffen, zijn leningen tot maximaal 106% van de koopsom mogelijk. Bron: Vastgoedactueel 30/08/2018.

Gepubliceerd: 25 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Als bedoeling van partijen afwijkt van statuten bv

Notarissen en Kamers van Koophandel zien dagelijks voorbeelden voorbij komen waarin twee bv’s bestuurder en aandeelhouder zijn in een dochter-bv. Als een van de aandeelhouders-bv’s haar aandelen wil gaan overdragen aan een derde, is het de vraag of die aandelen eerst aan de collega-aandeelhouder moeten worden aangeboden of zonder aanbieding direct aan een derde kunnen worden overgedragen. Soms wordt in de statuten van de dochter-bv verwezen naar de SER-Fusiegedragsregels. Die bevatten regels voor overdracht van zeggenschap over een rechtspersoon. Daarin wordt echter uitgegaan van zeggenschap van meer dan 50%. Bij een aandeelhoudersbelang van 50% of minder kan zeggenschap alleen voortvloeien uit aanvullende statutaire en/of contractuele rechten. Als verder uit de statuten blijkt dat een aanbiedingsplicht alleen geldt als de overdragende aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen bezit, dan is er bij een 50/50-verhouding geen sprake van een aanbiedingsplicht. Zelfs dan kan het echter anders uitpakken. Dat bleek onlangs in een dergelijke zaak, waarin de rechter vond dat de tekst in de statuten de bedoeling van partijen niet goed zou weergeven. Er had in die zaak doorslaggevende betekenis moeten worden toegekend aan andere omstandigheden dan de tekst van de bepaling. Het ging erom dat de kandidaat-notaris bij het maken van de statuten was uitgegaan van een aanbiedingsplicht als de zeggenschap in de aandeelhouders-bv zou worden overgedragen aan een derde. Deze positie van de kandidaat-notaris bleek ook uit de overlegde stukken, evenals destijds de wens van de andere aandeelhouders-bv om de aanbiedingsplicht op die manier te regelen. De rechter kwam tot de conclusie dat beide aandeelhouder-bv’s met de statuten hebben bedoeld dat als de ene aandeelhouders-bv zijn aandelen aan een derde zou willen verkopen, deze eerst moeten worden aangeboden aan de andere aandeelhouders-bv. Wilt u meer weten over het overdragen van aandelen of het redigeren van de aanbiedingsplicht in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 29/8/18 2018/0203 ECLI:NL:RBMNE:2018:4022.

Gepubliceerd: 19 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Dertig-dagen-clausule

Echtparen of samenwoners zonder kinderen willen elkaar vaak tot enig erfgenaam benoemen. Maar stel dat zij een auto-ongeluk krijgen en de man op slag dood is en zijn vriendin veertien dagen later overlijdt, dan vererft eerst het vermogen van de man naar de vriendin en vervolgens, als zij komt te overlijden, naar bijvoorbeeld de familie van de vriendin. Los van het feit dat de meeste mensen het zuur vinden als de gehele erfenis naar de schoonfamilie verdwijnt, is het ook de vraag of de vriendin erfbelasting moet betalen. Sinds 1 januari 2010 staat er een dertig-dagen-clausule in de Successiewet. Deze clausule regelt dat de erfbelasting van een erfgenaam wordt verminderd tot nihil als hij zelf ook binnen dertig dagen overlijdt. Hiermee wordt dubbele heffing van erfbelasting, kort achter elkaar over hetzelfde vermogen, voorkomen. Deze fiscale clausule regelt echter niet wie er moet erven als u en uw partner kort na elkaar komen te overlijden. Wilt u bijvoorbeeld dat in dat geval een bijvoorbeeld een goed doel erft dan zult u zelf een clausule in uw testament moeten opnemen. U kunt bij testament bepalen dat u elkaars erfgenaam bent, onder de ontbindende voorwaarde dat uw partner binnen dertig dagen na u overlijdt. Dat betekent dat de benoeming van uw partner tot erfgenaam vervalt als hij of zij binnen dertig dagen na u overlijdt. U benoemt dan het goede doel (onder opschortende voorwaarde) tot opvolgend erfgenaam. Wilt u meer weten over dertig-dagen-clausule? Wij maken de clausule graag voor u op maat! Bron: Successiewet 1956, artikel 53 lid 4.

Gepubliceerd: 19 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Recreatiewoning soms aangemerkt als eigen woning

In de regel kan een huis op een recreatiepark voor de fiscus niet kwalificeren als eigen woning. Soms lukt dat wel. Het gaat erom of het huis het middelpunt is van de persoonlijke belangen van de eigenaar. De vraag is alleen hoe die voorwaarde is ingevuld. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van het Hof Den Haag. In deze zaak had iemand een huurwoning in de ene plaats en een koopwoning op een recreatiepark. Echter, een huis op een recreatiepark mag niet permanent bewoond worden. De eigenaar is er dan ook alle weekenden, feestdagen, schoolvakanties en vrije dagen. Verjaardagen worden daar gevierd, visite en logees ontvangen. Al met al brengt de eigenaar – meestal met zijn gezin – er bijna de helft van het jaar door. De rechtbank blijft echter de huurwoning als hoofdverblijf zien, waarmee de koopwoning in de fiscale box 3 valt. Het Hof oordeelt anders. Die ziet de koopwoning – op het recreatiepark – als eigen woning. Het Hof vindt dat de koopwoning het middelpunt vormt van de persoonlijke belangen van de eigenaar. Het feit de eigenaar in dit geval zijn in omvang beperkte werkzaamheden vanuit de huurwoning verricht, doet daar niets aan af. Wilt u meer weten over de aankoop van een recreatiewoning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 24/8/18.

Gepubliceerd: 19 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Tijdig voorbereiden op btw-verhoging 2019

Met ingang van 1 januari 2019 gaan alle ondernemers die nu nog onder het 6% btw-tarief vallen, 9% btw betalen. Die verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan dat op komende Prinsjesdag aan het parlement wordt aangeboden. Dat vraagt om tijdige voorbereiding door de betreffende ondernemers. Het belang van een tijdige voorbereiding wordt ingegeven door de invloed die de verhoging heeft op de administratie van bedrijven, op de prijzen van hun goederen en diensten en op de facturering en de btw-aangifte. Het verhoogde tarief geldt voor betalingen vanaf 1 januari 2019. Als een klant in 2018 betaalt voor goederen of diensten die in 2019 plaatsvinden, dan geldt nog het 6%-tarief. Ondernemers moeten echter in offertes die in 2018 worden opgemaakt voor het leveren van goederen of diensten, in 2019 het 9% btw-tarief hanteren. Wilt u meer weten over rechtsvormen en bijbehorende belastingverplichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 27 augustus 2018

Gepubliceerd: 12 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Wetsvoorstel lastig bij internationale huwelijken

Trouwen was tot 1 januari 2018 betrekkelijk eenvoudig in Nederland. Wie niet vóór het huwelijk naar de notaris ging om huwelijkse voorwaarden te maken, had na het ja-woord het hele vermogen gemeenschappelijk met de echtgenoot. Inmiddels is dat anders! Sinds 1 januari 2018 geldt dat zonder huwelijkse voorwaarden alle bezittingen van vóór het huwelijk privé blijven, en dat alles wat de echtgenoten tijdens huwelijk krijgen, gezamenlijk vermogen wordt. De meningen verschillen over de vraag welke regeling handiger is. En er zijn mensen die het handiger vinden om in een algehele gemeenschap van goederen te trouwen, dus zoals het vroeger was. Zij worden nu helaas gedwongen om naar de notaris te gaan om dat vast te leggen in een akte van huwelijks voorwaarden. En aan die akte hangt een prijskaartje. Nu is er weer een wetsvoorstel ingediend, namelijk de Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Deze wet maakt het mogelijk voor mensen om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een formuliertje in te vullen dat zij willen trouwen in gemeenschap van goederen. Zo hebben zij toch gemeenschap van goederen, maar vermijden zij notariskosten. Dat lijkt plezierig. Maar er zijn ook nadelen. Een van de nadelen speelt bij stellen van verschillende nationaliteit. Om te voorkomen dat onduidelijk is welk recht hun huwelijk beheerst, is het verstandig om een rechtskeuze uit te brengen. Vanaf januari 2019 zal dat uitdrukkelijk moeten gebeuren, in een schriftelijke overeenkomst. Maar wat als ze dat niet weten en gewoon trouwen via het formuliertje bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? De angst bestaat dat het voor de ambtenaar van de burgerlijke stand ingewikkeld gaat worden om in alle gevallen de juiste informatie en doorverwijzing naar het notariaat te verzorgen. Overweegt u te trouwen? Neem zeker de tijd voor een informatief gesprek op ons notariskantoor. Bron: Kwartaalbericht Estate Planning, 2018, nr. 14

Gepubliceerd: 12 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Hogere vrijstelling voor zieke of gehandicapte kinderen

Kinderen die een erfenis krijgen, hoeven niet over de hele erfenis erfbelasting te betalen. Een deel is vrijgesteld. In 2018 is de vrijstelling voor kinderen € 20.371 per kind. Het is minder bekend dat voor zieke of gehandicapte kinderen een hogere vrijstelling geldt, namelijk € 61.106 (2018). De grote vrijstelling geldt als een kind grotendeels op kosten van de overledene werd onderhouden. Door de ziekte of handicap zal het kind vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren niet in staat zijn om met passende arbeid de helft te verdienen, van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd zouden kunnen verdienen. Wilt u meer weten over het maken van een testament en de belastinggevolgen als er een ziek of gehandicapt kind erft? Wij helpen u graag. Bron: Gerechtshof Den Haag, 1 augustus 2018, BK-17/00964, ECLI:NL:GHDHA:2018:2012

Gepubliceerd: 12 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Kan ik in mijn testament mijn uitvaart regelen?

Ja, dat kan. U kunt in uw testament opnemen of u begraven of gecremeerd wilt worden. Verder kunt u bepalen of uw as moet worden verstrooid (en waar) of moet worden bijgezet. Als u begraven wilt worden in een familiegraf, is het raadzaam op te nemen waar het familiegraf zich bevindt, en onder welk nummer. Vermeld ook bij welke uitvaartverzekering u eventueel een verzekering hebt lopen. Dat voorkomt veel zoekwerk voor de erfgenamen. Met name als u geen kinderen of andere familieleden hebt, is het praktisch om een en ander goed te regelen. U kunt uw wensen ook vastleggen met degene die u tot executeur hebt benoemd, of met de begrafenisondernemer, bijvoorbeeld in een memo. Dat kunt u ook makkelijker aanpassen vergeleken met de uitvaartregeling in een testament. Vergeet ook niet een adressenlijst te maken voor de uitnodigingen voor de uitvaart. Als u liever in stilte wordt begraven of gecremeerd, maak dat dan duidelijk aan degene die alles gaat regelen na uw overlijden. Voor mensen die hun lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap, is vastleggen nog belangrijker! Voorkomen moet worden dat de nabestaanden uw wens pas na de uitvaart in het testament lezen. Overigens dient u het ter beschikking stellen van de wetenschap al tijdens leven met het betreffende ziekenhuis vast te leggen in een overeenkomst. Omdat het openen van een testament weleens een paar dagen kan duren, adviseer ik u relevante gegevens op een goed vindbare plaats in huis neer te leggen en/of aan een vertrouwenspersoon mee te delen. Het is ook mogelijk dat u de gegevens in een gesloten enveloppe doet en afgeeft aan het verzorgingshuis (als u daar woont). U kunt afspreken dat de enveloppe na uw overlijden wordt geopend. Als u tijdens leven al een gemachtigde heeft aangesteld, bijvoorbeeld in een levenstestament, dan is het handig als deze persoon ook op de hoogte is van uw uitvaartwensen. Hij of zij is doorgaans als een van de eersten op de hoogte van uw overlijden. Heeft u meer vragen over het vastleggen van uw (uitvaart)wensen of het maken van een (levens)testament? Bel gerust met een van onze familierecht-notarissen.

Gepubliceerd: 05 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Goed voorbereid op afschaffing dividendbelasting en verlaging vennootschapsbelasting

De beoogde afschaffing van de dividendbelasting in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting, leidt tot een verhoging van de box 2 heffing. Dat betekent dat, indien u nog niet uitgekeerde winst in uw besloten vennootschap heeft, u er verstandig aan doet om over uitkering daarvan na te denken. Wat is er aan de hand? De dividendbelasting voor de Nederlandse directeur-groot aandeelhouder, een voorheffing op de box 2 heffing, wordt afgeschaft. Vervolgens wordt ook de vennootschapsbelasting verlaagd. Tenslotte dient dat budgettair neutraal te geschieden. De afschaffing van de dividendbelasting betekent dat er geen verrekening meer hoeft plaats te vinden met de box 2 heffing. De reden van de afschaffing van de dividendbelasting moet in het buitenland worden gezocht, bij de aandeelhouder die zijn voorheffing niet kan verrekenen. Wat de Nederlandse overheid daarmee misloopt, 1,4 miljard euro, gaat grotendeels worden gefinancierd door een verbreding van de grondslag. Dat betekent dat de binnenlands belastingplichtigen meer gaan betalen. Daarnaast stelt de Nederlandse overheid dat er niet meer belasting gaat worden betaald. Dat klopt voor de nieuwe situatie, maar niet voor de oude gevallen. De verlaging van de vennootschapsbelasting leidt tot een hogere box 2 heffing, waarbij de som inderdaad gelijk blijft (vennootschapsbelasting + box 2 heffing). Als u al de "hoge" vennootschapsbelasting (25%) heeft betaald krijgt u daar ook nog eens een "hoge" box 2 heffing (28,5%) overheen. Wellicht nog eens nadenken over een extra uitkering? Waarschijnlijk heeft u de tijd tot 2021, want dan pas zou een en ander in werking treden.

Gepubliceerd: 05 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Ouders dragen vaker bij aan aankoop huis door kinderen

Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %. Dat houdt in dat de kosten koper en kosten voor een verbouwing uit eigen zak betaald moeten worden. Zonder eigen geld dus geen koopwoning. Uit een recent onderzoek blijkt dat één op de drie starters bij zijn of haar ouders aanklopt voor een financieel steuntje in de rug. Een starterswoning in de Randstad kost circa € 220.000. Daar komt dan 6-10% aan kosten bij, zodat er ongeveer € 40.000 euro aan eigen geld nodig is. De extra kosten bestaan uit overdrachtsbelasting, hypotheekadvieskosten, kosten nationale hypotheekgarantie, notaris- en kadasterkosten etc. Ouders kunnen bijspringen in de vorm van een lening, maar dat gaat alleen als het inkomen van de kinderen hoog genoeg is om de hypotheek van de bank en de lening van de ouders volgens de geldende hypotheeknormen te kunnen dragen. Daarbij is het ook nog eens zo dat de lening in dertig jaar geheel moet zijn afgelost, wil de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar zijn. Als de ouders het geld kunnen missen, is het beter om aan het kind/huizenkoper een schenking te doen. De overheid juicht dit toe en heeft daarvoor een speciale vrijstelling in de successiewet ingebouwd waardoor ouders aan ieder kind een schenking voor aankoop eigen woning kunnen doen tot maximaal € 100.000. Deze schenking is dan vrij van schenkbelasting. Het kind krijgt voor dit bedrag ook nooit meer renteaftrek. De regeling schenking eigen woning is reuzecomplex en kent vele haken, ogen en valkuilen. De notaris is de specialist bij uitstek waar het gaat om alle juridische en fiscale aspecten rond aankoop woning, hypotheek en schenking. Zijn er plannen voor aankoop van een woning met hulp van ouders? Neem dan vooraf contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek. Zo worden onaangename surprises achteraf voorkomen.

Gepubliceerd: 05 Sep 2018
Copyright: Sdu © 2017

Eigenwoningforfait gaat omlaag

De fiscus belast al jaar en dag de voordelen die een huizenbezitter uit de eigen woning geniet en stelt daar een forfaitaire waarde bij vast. De forfaitaire waarde wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van de waarde van uw woning. Over die forfaitaire waarde bent u dan belasting verschuldigd. Voor vrijwel iedere huizenbezitter is dit een doorn in het oog. Goed nieuws: het forfait zal vanaf 2020 waarschijnlijk lager worden vastgesteld. Wie geen of weinig eigenwoningschuld heeft, komt al geruime tijd in aanmerking voor belastingaftrek. Dat is ooit door de toenmalige staatssecretaris Hans Hillen ingesteld. U komt daarvoor in aanmerking als uw eigenwoningforfait hoger is dan de bij uw financiering behorende aftrekbare rente en kosten. Die Hillen-aftrek gaat in dertig jaarlijkse stappen van 3,33% omlaag naar nul. Daarnaast gaat ook het forfait zelf vanaf 2020 omlaag. Het Belastingplan 2019 gaat daarin voorzien. Heeft uw huis een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 (2018), dan daalt het eigenwoningforfait vanaf 2020 omlaag van 0,70% naar 0,55%. Mogelijk gaat de evaluatie van de eigenwoningregeling in 2019 nog meer voordelen brengen als de complexiteit van de regeling voor zowel burgers als de Belastingdienst aan de orde komt. Wilt u meer weten over de regels bij en gevolgen van hypothecaire financiering? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 9/8/18

Gepubliceerd: 29 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Onverwachte schuld uit nalatenschap eerst overleden ouder

Als een ouder overlijdt met een langstlevenden testament, dan gebeurt er op het eerste oog nog helemaal niets met de erfenis. Het is dan ook helemaal niet gek dat de kinderen bij het overlijden van de tweede ouder niet weten dat hun erfdelen uitgegroeid kunnen zijn tot fors opgelopen rentedragende schulden. Die schulden zijn in feite de niet uitbetaalde erfdelen van de kinderen, in de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. Meestal loopt daar stilletjes een rente over, met de bedoeling erfbelasting te besparen bij het tweede overlijden. Maar als de niet uitbetaalde erfdelen, plus jarenlang opgelopen rente, hoger zijn dan het aanwezige vermogen bij het tweede overlijden, kunnen er problemen ontstaan. Zo speelde er onlangs een geval van vier kinderen bij de rechter. Na het overlijden van hun tweede ouder hadden twee kinderen de erfenis aanvaard. De twee andere kinderen hadden beneficiair aanvaard, zodat zij niet aansprakelijk zouden worden als de nalatenschap meer schulden dan baten zou bevatten. De twee kinderen die de erfenis hadden aanvaard, kwamen erachter dat de erfenis niet groot genoeg was om de erfdelen van alle kinderen uit de nalatenschap van de eerst overleden ouder te betalen. Omdat zij hadden aanvaard zouden ze uit hun eigen portemonnee bij moeten leggen om de twee andere kinderen hun volledige erfdeel uit te kunnen betalen. Ze hadden dit kunnen voorkomen door ook beneficiair te aanvaarden, net als de andere kinderen. De rechter vond echter dat zij dit hadden kunnen weten en gaf geen toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden. Wilt u voorkomen dat u aansprakelijk wordt voor een onverwachte schuld uit een nalatenschap? Neem dan voor u een aanvaarding tekent contact met ons op. Notamail 22 augustus 2018, nummer 198.

Gepubliceerd: 29 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Levensverzekering en de erfenis

Een levensverzekering wordt vaak afgesloten om te zorgen dat er na overlijden een bedrag beschikbaar is om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. In veel gevallen wil de hypotheekbank zeker weten dat de uitkering ook daadwerkelijk wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen en willen zij een pandrecht. De uitkering gaat dan rechtstreeks naar de hypotheekbank. Soms is het fiscaal aantrekkelijker om de levensverzekering te laten uitkeren aan de langstlevende partner, die vervolgens met het bedrag de hypotheekschuld aflost. De hypotheekbank wil dan meestal wel dat de partner een machtiging tekent, ook wel de partnerverklaring genoemd. De bank weet dan zeker dat de hypotheek met de uitkering uit de levensverzekering wordt afgelost. Onlangs stonden er weer een erfgenaam en een onterfde partner van een overledene voor de rechter. Zij waren het niet met elkaar eens over de uitkering uit levensverzekering. De onterfde partner vond dat de uitkering aan haar toekwam. De erfgenaam daarentegen was blij dat hij de afgeloste hypotheekschuld niet meer hoefde te betalen. De rechter heeft de onterfde partner in dit geval ongelijk gegeven. Maar het is duidelijk dat bij een wijziging van omstandigheden niet alleen de relatievorm en het testament aangepast moeten worden. Ook de verpanding van de levensverzekering en de partnerverklaring verdienen een controle. Wilt u meer weten? U kunt ons bellen voor een afspraak met een van onze notarissen. Wij zijn u graag van dienst. Bron: Notamail 24 augustus 2018, nummer 200.

Gepubliceerd: 29 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Wat mag de executeur wel en niet?

Een executeur wordt nog wel eens benoemd in een testament, om te zorgen dat de erfgenamen niet met elkaar op de vuist gaan. Hier wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de executeur de nalatenschap geheel kan afwikkelen zonder inmenging van de erfgenamen. Toch is die veronderstelling niet helemaal juist. Meestal staat er in een testament dat een executeur de taak heeft om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens het beheer uit die goederen moeten worden voldaan. Bij deze formulering hoort dus niet zonder meer de volledige afwikkeling van de nalatenschap, daarvoor is in veel gevallen wel de toestemming van de erfgenamen nodig. Is het de bedoeling dat de executeur kan optreden zonder inmenging van de erfgenamen? Dan zal dat in het testament omschreven moeten worden. Dat kan door een zogenaamde executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder te benoemen en nauwkeurig in het testament te omschrijven hoe uitgebreid de bevoegdheden van deze ‘superexecuteur’ moeten zijn. Wilt u meer weten over een executeurschap in uw testament? Wij helpen u graag met de juiste formulering. Bron: Notamail, 21 augustus 2018, nummer 197/Hof Den Haag 7 augustus 2018, nr 200.180.677/01 (GHDHA:2018:1863).

Gepubliceerd: 22 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verjaringstermijnen gaan teniet bij ruilverkaveling

Hoeveel huiseigenaren hebben niet een aan hun perceel grenzend stuk grond van de gemeente – en soms van een particulier eigenaar – in gebruik. Twee partijen blij, de huiseigenaar met de extra grond, de gemeente of de particuliere eigenaar verlost van onderhoud. Aandachtspunt daarbij is telkens weer de verjaringstermijn op basis waarvan de gebruiker de grond als eigendom mag zien. Dat is meestal twintig jaar, in jargon heet dat ‘bevrijdende verjaring’. Soms is hantering van die termijn wat ingewikkelder dan het optellen van jaren tot twintig. Dat is bijvoorbeeld het geval als de grond eerder van een particulier was en later via ruilverkaveling eigendom is geworden van de gemeente. Met die verkrijging via ruilverkaveling gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen, vanaf nul welteverstaan. De gebruiker kan helaas geen aanspraak maken op eerdere rechten, zelfs niet als de teller al op negentien zou staan. Alvorens een beroep te kunnen doen op bevrijdende verjaring moeten gebruikers in dat geval weer opnieuw met tellen beginnen. Wilt u meer weten over mogelijke te verkrijgen eigendom van een in gebruik zijnde stuk grond van iemand anders? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 7/8/18 2018/0186 ECLI:NL:RBMNE:2018:3319.

Gepubliceerd: 22 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Bedrijfsoverdrachtsregeling biedt belastingvoordeel

Deze jaren gaan veel (familie)bedrijven over op de volgende generatie. Het CBS en de Kamers van Koophandel geven daarvoor niet mis te verstane signalen. Daarom ook op deze plaats nog maar eens aandacht voor de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Wie zijn of haar bedrijf aan (een van de) kinderen wil overdragen kan een enorm belastingvoordeel behalen. Bij schenking van een bedrijf aan een kind hoeft over de eerste € 1.079.987 van de waarde geen schenkbelasting te worden betaald. Is het bedrijf meer waard, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld van schenkbelasting. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst worden voldaan. In de folder Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2018 leest u welke voorwaarden dat zijn. Een van de belangrijkste is wel dat het bedrijf nog minstens vijf jaar wordt voortgezet, dan wel de aandelen nog minstens vijf jaar in bezit van de verkrijger blijven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat degene die het bedrijf schenkt in elk geval het bedrijf al vijf jaar voor de schenking in eigendom had. Bij vererving is dat één jaar voor overlijden van de eigenaar. Als de overdracht op basis van de gestelde voorwaarden niet in aanmerking komt voor de vrijstelling, dan kunt u – eveneens onder voorwaarden – tien jaar uitstel van betaling van de schenkbelasting krijgen. Alleen moet u daarover wel rente gaan betalen. Dit alles geldt ook als het bedrijf via vererving overgaat. Wilt u meer weten over de bedrijfsoverdrachtsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 5/8/18 - mth accountants adviseurs.

Gepubliceerd: 22 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Open cv blijft intact

Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. De reden waarom beide bladen aandacht besteedden aan mogelijke afschaffing was dat in de praktijk een dga zijn aandelen in een bv onderbrengt in een open cv. De dga wordt dan zelf stille vennoot in de cv. Een stichting of een andere rechtspersoon kan dan beherend vennoot van de cv worden. Een dergelijke open cv heet in jargon ook wel een anonimiseringsstructuur. De Tweede Kamer was bang dat hiermee belasting zou worden ontweken en mogelijk in strijd met de wet zou worden gehandeld. Het ging de Kamer om de vraag of inbreng in de cv fiscaal geruisloos kan gebeuren en daarbij gebruik te maken van de aandelenruil-faciliteit. Volgens de staatssecretaris kan met succes een beroep gedaan worden op de aandelenruil-faciliteit als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Hij vond bovendien de term ‘anonimisering’ niet juist, aangezien er in een dergelijke cv niets buiten het zicht van de fiscus plaatsvindt en fiscale claims gewoon blijven bestaan. Hij liet daarbij wel weten dat dergelijke structuren minder aantrekkelijk worden met de komst van het UBO-register. Wilt u meer weten van het werken met een cv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 31/7, KPMG 30/7.

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Spijt na de bruiloft

Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. Helaas is er na het ja-woord direct sprake van een gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is dat weliswaar een beperkte gemeenschap en geen algehele gemeenschap van goederen meer. De oplossing is huwelijkse voorwaarden te maken tijdens het huwelijk en een akte van verdeling door de notaris te laten opstellen waardoor de echtgenoten niet langer recht hebben op ‘ieder de helft’ maar weer recht hebben op hun bezit van voor het huwelijk. Dat lijkt makkelijk, toch blijft het opletten. De belastingdienst kan namelijk soms schenkbelasting heffen bij deze doorgaans ongelijke verdeling tussen echtgenoten. Om dat te voorkomen is er een speciale ‘spijtoptantenregeling’, er wordt geen schenkbelasting geheven als door een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en dat alsnog binnen drie jaar na het huwelijk wordt gedaan. De huwelijksgemeenschap moet dan zodanig verdeeld worden dat de echtgenoten gerechtigd zijn tot het vermogen alsof de huwelijkse voorwaarden al vóór het huwelijk waren opgesteld. Dat er ook misbruik wordt gemaakt van deze regeling bleek onlangs toen een man zich realiseerde dat zijn nieuwbakken vrouw zou meedelen in zijn succesvolle onderneming. Hij wilde alsnog huwelijkse voorwaarden maken onder het mom dat het slecht ging met de zaak en hij zijn vrouw wilde beschermen. Zijn vrouw kreeg het ‘onder water staande huis’ met hypotheek toegedeeld. Toen later de ware reden duidelijk werd slaagde de vrouw erin om de huwelijkse voorwaarden te laten vernietigen door de rechter. Heeft u trouwplannen? Voorkom stress vlak voor – of na – de grote dag en zorg dat uw huwelijkse voorwaarden maanden voor uw huwelijksdag al getekend zijn. Wij nemen graag de tijd voor u. Bron: Notamail 29 juni 2018, 151. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juni 2018, nr 200.213.208/01 (GHARL:2018:5813).

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Over uw graf regeren?

Je hoort vaak dat mensen niet willen dat de erfenis bij een ex-partner terecht komt. Iemand anders wil misschien zeker weten dat het kind het familiekapitaal nalaat aan andere familieleden en niet aan een kattenstichting. Om die controle te houden moet er wel over het graf geregeerd worden. U heeft de mogelijkheid om in uw testament niet alleen te bepalen wie uw erfgenaam is, maar ook wie de rest krijgt, als uw erfgenaam overlijdt. Een zogenaamde tweetrapsmaking. Het lijkt een prachtige oplossing, maar er zit ook een nadeel aan. De erfgenaam moet wel administratie bijhouden, zodat bij zijn overlijden duidelijk is welk deel van zijn vermogen afgegeven moet worden aan de ‘tweede trap’ en welk vermogen van hem zelf is en naar zijn eigen erfgenamen gaat. Er staat zelfs in de wet dat de erfgenaam jaarlijks moet aantonen wat er nog is. U raadt het al, die administratie wordt meestal niet zo goed bijgehouden en de toonplicht is bij niemand favoriet. Of die toonplicht verplicht is blijft een strijdpunt tussen de geleerden. Nu heeft onlangs een rechtbank uitspraak gedaan en aangegeven dat de toonplicht dwingend is. Tot er zekerheid is, door een uitspraak van Nederlands hoogste rechtscollege de Hoge Raad, adviseren we iedereen met een tweetrapstestament op te nemen dat de toonplicht alleen geldt als de wet dat dwingend blijkt voor te schrijven. Wilt u meer weten over de tweetrapsmaking, maak dan gerust eens een afspraak op ons kantoor. Bron: Rechtbank Gelderland 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592.

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017