54.236.246.85
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Bewind kleinkinderen gaat te ver

Geven aan de kleinkinderen kan soms heel gunstig uitpakken om belasting te besparen. Sommige grootouders geven tijdens leven, en anderen doen dat in hun testament. Vaak komt dan wel ter sprake dat de kleinkinderen misschien nog te jong zijn om al met grote bedragen om te gaan, zodat een bewind ingesteld moet worden. Grootouders die het kunnen missen schenken regelmatig het vrijgestelde bedrag van € 2173 (2019) aan hun kleinkinderen. De nalatenschap van de grootouders wordt hierdoor verkleind. De kinderen betalen uiteindelijk minder erfbelasting. Ook de box 3-heffing voor de inkomstenbelasting van de grootouders neemt af. Als de grootouders het geld liever op zak houden kunnen zij er voor kiezen om in hun testament een vrijgesteld bedrag voor de kleinkinderen op te nemen van € 20.616 (2019) per kleinkind. Daarbij kunnen zij bepalen dat het bedrag pas opgeëist kan worden na het overlijden van beide grootouders. De langstlevende grootouder loopt dan geen risico om te moeten uitbetalen, terwijl deze het geld zelf nodig heeft. Een andere tip is om de legaten aan de kleinkinderen ten laste van de ouder van het kleinkind te laten komen. Zo voorkom je scheve ogen, als het gezin met vijf kinderen meer krijgt dan het gezin met twee kinderen. Om te voorkomen dat de kleinkinderen nog te jong zijn om hun schenking of erfenis zelf te beheren wordt regelmatig geschonken of geërfd onder bewind. De grootouders laten dan vastleggen dat de kinderen de bedragen voor de kleinkinderen beheren en onder welke voorwaarden de kleinkinderen de beschikking krijgen over het geld. Meestal is de belangrijkste voorwaarde dat de kinderen een leeftijd bereiken waarop zij verstandig met geld omgaan, doorgaans een leeftijd rond de 25 jaar. Onlangs bereikte de rechter een opmerkelijk verzoek in een zaak waar de moeder niet akkoord ging met de voorwaarden. De grootouders hadden een schenking gedaan, met een bewind tot 35 jaar, dit zou echter levenslang worden als de kinderen zich bezig zouden houden met drugs, alcohol of tatoeages en daarnaast als zij aan obesitas zouden lijden of een strafblad zouden krijgen. De rechter vond de voorwaarden niet acceptabel en ging niet mee in het verzoek. Wilt u meer weten over schenken of nalaten onder bewind aan de kleinkinderen, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: Rb. Midden-Nederland 4 januari 2019, nr. 7351095 UT VERZ 18-24783 (RBMNE:2019:22).

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Nieuwe wet voor personenvennootschappen in zicht

Het kabinet wil de rechtsregels voor personenvennootschappen moderniseren. Daarmee moet het voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten. Het doel is om deze laagdrempelige rechtsvorm beter te laten aansluiten bij de wensen die vanuit de praktijk komen. U kunt uw op- en aanmerkingen op dit wetsvoorstel kwijt via de internetconsultatie die het ministerie van Justitie is gestart. Er zijn in Nederland meer dan 230.000 personenvennootschappen in de vorm van maatschap, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv). Vooral in het midden- en kleinbedrijf (mkb), in de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruikgemaakt van deze personenvennootschappen. De bestaande wet is verouderd en voldoet niet meer aan de dagelijkse praktijk van ondernemers en beroepsbeoefenaren. Het is nu bijvoorbeeld veel te ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden. Onder de huidige regels houdt de vennootschap ook op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dat maakt het niet gemakkelijker om een bedrijf te laten groeien of over te dragen. De huidige wet heeft ook tot gevolg dat wie met een personenvennootschap handelt, niet altijd weet wie zij voor (welk deel van) een schuld kunnen aanspreken. De minister wil met de herziening ondernemerschap verder stimuleren, het makkelijker maken om zaken toe doen en de concurrentiepositie van personenvennootschappen te versterken. Hij creëert met de nieuwe voorstellen een situatie waarin ondernemers en beroepsbeoefenaren in een personenvennootschap nieuwe stijl flexibeler kunnen opereren. Het wetsvoorstel biedt ook duidelijkheid over de rechten en plichten van vennoten en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. In het verlengde daarvan wordt het ook mogelijk om aanspraak op winst te verpanden, zodat geldverstrekkers minder risico lopen. In de nieuwe situatie bestaan er nog maar twee personenvennootschap rechtsvormen. Dat zijn de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. Zo worden vennoten voortaan altijd voor het volledige bedrag aansprakelijk. Wel ontstaat de mogelijkheid om bij een opdracht voor de vennootschap, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Ook dat is een behoefte die in de praktijk vaak is geuit. U kunt tot 31 mei 2019 op dit wetsvoorstel reageren via www.internetconsultatie.nl. Wilt u meer weten over het ondernemen in een personenvennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 21/2/19 2019/73 + bericht Ministerie van Justitie.

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Een tweetrapstestament met extra executeur?

Een tweetrapsmaking in het testament komt tegenwoordig regelmatig voor. U kunt een tweetrapsmaking gebruiken om – zoals het woord al aangeeft – twee keer te regelen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een keer bij uw eigen overlijden en nog een keer als uw erfgenaam overlijdt. Een voorbeeld om deze bijzondere clausule in testamenten te verduidelijken: gescheiden ouders zetten de tweetrapsmaking vaak in om te zorgen dat hun kinderen erven. Als vervolgens het kind zelf komt te overlijden voorkomt de clausule dat de ex weer van het kind erft. Na een vechtscheiding is het meestal niet de bedoeling dat de ex via de erfenis alsnog iets krijgt. Ook kinderloze stellen zetten de clausule wel eens in. Als de eerste echtgenoot overlijdt krijgt de langstlevende de hele erfenis, en blijft daardoor goed verzorgd achter. Als de langstlevende vervolgens overlijdt, moeten diens familieleden door de werking van de clausule, wat nog over is van de erfenis, afgeven aan een erfgenaam die de eerst overleden echtgenoot al heeft uitgekozen. Als de langstlevende nog lang leeft ontstaat er wel eens ruzie tussen de familie van de langstlevende en de erfgenaam aan wie zij het restant af moeten geven. Meestal omdat zij niet goed geadministreerd hebben wat er met de erfenis is gebeurd en hoeveel er nog over is. Dat is op te lossen door een soort extra executeur, of conflictbewindvoerder, te benoemen. Deze persoon regelt dan de afwikkeling van de tweetrapsmaking voor de beide groepen erfgenamen die tegenover elkaar komen te staan. De meeste mensen die wel een dergelijke tweetrapsmaking hebben in hun testament, hebben nog geen extra executeur. Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden? Bel dan gerust met ons secretariaat om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek. Bron: WPNR 7206, rechtsvragenrubriek, 8-15 september 2018.

Gepubliceerd: 13 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Einde fiscale eenheid moeder- en dochterbedrijven in zicht

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de fiscale eenheid tussen moeder- en dochterbedrijven afgeschaft. Het is een besluit tegen wil en dank. Kamerbreed is men niet blij met deze ontwikkeling, maar men moet wel na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vorig jaar. De Belastingdienst ziet bij gebruik van fiscale eenheid het moederbedrijf en een of meer dochterbedrijven als één belastingplichtige. Voor de bedrijven is dat prettig, omdat zij daarmee de mogelijkheid hebben om winsten en verliezen met elkaar te verrekenen. Het Europese Hof van Justitie vindt dat Nederland met deze mogelijkheid discriminatoir handelt. De regeling geldt namelijk alleen voor Nederlandse bedrijven. Buitenlandse dochter- en zusterbedrijven vallen erbuiten. Het Hof vindt dat in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU-landen. De keuze voor Nederland was eenvoudig: de regeling helemaal afschaffen of van toepassing laten zijn voor betrokken binnen- en buitenlandse bedrijven. Nederland kiest nu voor afschaffing. Handhaving en uitbreiding van het toepassingsgebied betekent volgens het kabinet dat de grondslag voor de heffing wordt uitgehold als iedereen het voordeel krijgt. Het besluit gaat ook nog eens met terugwerkende kracht in tot 1 januari 2018. Het kabinet neemt deze maatregel op tijdelijke basis, het besluit moet onderdeel worden van het nieuwe belastingstelsel dat nog deze kabinetsperiode wordt verwacht. Wilt u meer weten over de gevolgen van de afschaffing van de fiscale eenheid voor uw rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 18/2/19 2019/66 / SC Online ECLI:EU:C:2018:110.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Levenstestament ook bij vermissing

Heel af en toe staat er een berichtje in de krant over een persoon die als vermist is opgegeven. Na een avondje uit nooit meer thuisgekomen, tijdens een zeiltocht overboord geslagen of bij een wandeltocht in een afgelegen natuurgebied niet teruggekeerd. Voor de partner, familie en vrienden begint een onzekere tijd, waarin zij niet alleen tussen hoop en vrees leven, maar waarin zij ook allerlei zaken moeten regelen. Vooral dat laatste leidt vaak tot grote problemen. De achterblijvende partner moet bijvoorbeeld gewoon de hypotheek blijven betalen terwijl het inkomen van de vermiste persoon op een gegeven moment stopt, en er ook geen nabestaandenpensioen voor in de plaats komt. Als het huis mede op naam staat van de vermiste partner zal verkoop niet zomaar zonder zijn handtekening kunnen plaatsvinden. In de wet is een speciale procedure opgenomen om in geval van vermiste personen toch een aantal zaken te kunnen regelen. Het nadeel is dat er eerst een wachttijd geldt en dat de procedure via de rechter loopt. Om in vermissingsgevallen sneller te kunnen handelen is het zaak om het – inmiddels populaire – levenstestament te hebben. Hierin wordt een machtiging gegeven aan iemand anders – meestal de partner of de kinderen – om te handelen als men het zelf niet meer kan. Gedacht wordt dan vaak aan dementie of na een beroerte. Maar ook bij vermissingen zou het levenstestament kunnen zorgen voor continuïteit in de eerste periode. Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament? Vraag gerust de brochure aan op ons kantoor. Bron: Algemeen Overleg Slachtofferbeleid in de Tweede Kamer, 13 februari 2019.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Niets is voorlopig aan een koopakte

Het is een breed beleefd misverstand om te denken dat er zoiets is als een voorlopige koopakte. Een koopakte is gewoon een overeenkomst tussen koper en verkoper en bindt beide partijen, hooguit op een enkele ontbindende voorwaarde na. Als die ontbindende voorwaarden zijn vervuld, is er sprake van een partijenbindende overeenkomst. Er is dan een koop tot stand gekomen. Het misverstand heeft er mee te maken dat op een later tijdstip de levering nog moet plaatsvinden. Dat wordt vastgelegd in een leveringsakte bij de notaris. Koop en levering zijn gebaseerd op elk hun eigen akte, hun eigen overeenkomst. Van mondeling tot schriftelijk Mondelinge afspraken zijn nagenoeg altijd net zo bindend als schriftelijk vastgelegde overeenkomsten. Nagenoeg altijd, want de koop van een huis is daarop een uitzondering. Particuliere kopers hebben daarvoor een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Zonder een schriftelijke overeenkomst is de koop niet geldig. Hiermee wordt de vaak onervaren particuliere koper beschermd tegen professionele partijen. Zodra u de koopovereenkomst hebt getekend verplicht u zichzelf als verkoper tot levering, en als koper verplicht u zicht tot afname. Als u mondeling een bod op een huis uitbrengt, dat overeenkomt met de vraagprijs, en daar geen verdere voorwaarden aan stelt, mag de verkoper ervan uitgaan dat u samen overeenstemming hebt. Juridisch gezien is er dan sprake van wilsovereenstemming. De concrete afspraak is dan dat de verkoper het huis en de grond levert en dat de koper die afneemt tegen de afgesproken prijs. Van zowel de verkoper als van de koper wordt daarna verwacht dat beiden meewerken aan de totstandkoming van de koopovereenkomst. Echter, er zijn nog niet zoveel rechterlijke uitspraken over dat meewerken of het weigeren van medewerking aan het opstellen van een koopovereenkomst na mondelinge overeenstemming. Wel is duidelijk dat de rechter de omstandigheden weegt die daarbij een rol spelen. Uiteindelijk kan er alleen een leveringsakte worden gemaakt als er ook een koopovereenkomst is. Een koper heeft na het ondertekenen van de koopakte op grond van de wet nog drie dagen bedenktijd. In die drie dagen kan een koper zonder boete of kosten van de koop afzien. Daarna is er – behoudens de ontbindende voorwaarden – sprake van een bindende overeenkomst. Partijen kunnen dan nog moeilijk onder de overeenkomst uit komen, gebeurt dat wel, dan moet er meestal een boete of schadevergoeding worden betaald. Ter voorkoming van de mogelijkheid dat de verkoper na het tekenen van de koopakte zijn of haar huis nog aan een ander verkoopt tegen een veel hogere koopprijs bieden wij u een oplossing in de vorm van inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster. Na die inschrijving geniet u als koper bescherming tegen onder meer beslagleggers ten laste van of faillissement van de verkoper. De verkoper kan na inschrijving van de koopovereenkomst het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren. Wilt u meer weten over de overbrugging van de periode tussen koop en levering? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Pieter de Vos voor Notariaat Meijer.

Gepubliceerd: 06 Mar 2019
Copyright: Sdu © 2018

Pas op met dubbele vrijgestelde schenking eigen woning

Het is inmiddels algemeen bekend: iedereen in Nederland mag een persoon tussen de 18 en 40 jaar € 102.010 belastingvrij schenken, als de schenking maar wordt besteed voor de aankoop of verbouwing van een huis of aflossing van de hypotheek voor de eigen woning. Van deze mogelijkheid is al naar hartenlust gebruik gemaakt. Heel wat starters op de woningmarkt hebben door deze schenkingen een steuntje in de rug gekregen. Doorgaans vinden deze schenkingen in de familiesfeer plaats, voornamelijk tussen ouders en kinderen, maar ook tussen grootouders en kleinkinderen, of ooms en tantes die aan neven en nichten schenken. Een familierelatie is niet per se vereist, ook mensen zonder bloedverwantschap kunnen de grote vrijgestelde eigenwoningschenking doen. Sommige mensen hebben geluk en krijgen zowel een schenking van bijvoorbeeld hun ouders als van hun grootouders. Twee keer de grote schenking tussen dezelfde personen kan wel, maar dan wordt er over de tweede schenking gewoon schenkbelasting geheven bij de ontvanger van de schenking. Afhankelijk van de relatie tussen deze personen kan de schenkbelasting 10 tot 40% bedragen. Nu zijn er mensen die met elkaar afspreken dat zij elkaars kinderen schenken om op die manier – via een omweg – nog een tweede keer een vrijgesteld bedrag aan de kinderen te kunnen schenken. Dit is niet de bedoeling van de fiscus en de kans bestaat dat de fiscus gaat optreden tegen deze constructies. Daarnaast loopt u het risico dat u uw geld kwijt bent na de schenking aan het kind van het andere echtpaar, terwijl er bij de schenking aan uw kind een probleem optreedt en uw kind niks ontvangt. Te denken valt aan het ontbreken van toestemming van de echtgenoot van de schenker, waardoor de schenking later vernietigd kan worden. Of een faillissement van de schenker waarbij de curator het geschonken bedrag zou kunnen terugvorderen. Overweegt u de grote vrijgestelde schenking, raadpleeg altijd eerst uw notaris zodat deze u kan voorlichten over de valkuilen. Bron: De Telegraaf, 11 februari 2019.

Gepubliceerd: 27 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Meewerkend kind eerlijk behandelen

Soms werkt een kind in het eigen bedrijf van de ouder, zonder daarvoor een passend loon te ontvangen. Voor deze kinderen is een regeling opgenomen in de wet. Zij kunnen bij overlijden van die ouder alsnog een beloning opeisen. Dit geeft het kind een krachtiger en omvangrijker recht dan de broers en zusters, die anders zouden profiteren van een grotere nalatenschap. Het kind heeft immers jarenlang gratis of tegen een laag loon meegewerkt. De regeling geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor stiefkinderen, pleegkinderen, schoonkinderen of kleinkinderen van een overledene die in diens huishouding of in het door hem uitgeoefende beroep of bedrijf arbeid hebben verricht zonder een passend loon. Onlangs moest de rechter oordelen over een verzoek van een dochter die zonder vergoeding in de bv van haar vader had meegewerkt. Helaas oordeelde de rechter dat de regeling alleen bedoeld is voor kinderen die meewerken in een door de overledene zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet in geval van een bv of nv waar de overledene aandeelhouder van was. De vader van deze dochter had wellicht in zijn testament een groter deel voor deze dochter kunnen reserveren om haar toch nog wat toe te laten komen. Kinderen kunnen minimaal de helft van de erfenis opeisen. Dat zorgt ervoor dat vader de helft van zijn nalatenschap vrijelijk anders kan weggeven en bijvoorbeeld aan de dochter had kunnen nalaten. Heeft u een eigen bedrijf en werkt er een kind mee? Wij praten graag eens vrijblijvend met u over de mogelijkheden om uw testament tijdig op orde te hebben. Bron: Hof Amsterdam 12 februari 2019, nr. 200.226.638/01 (ECLI:NL:GHAMS:2019:369).

Gepubliceerd: 27 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor aandeelhouders van dergelijke papieren aandelen geldt dat zijn na 1 januari 2020 – zolang zij hun toonderstuk niet hebben ingewisseld – de hieraan verbonden rechten niet kunnen uitoefenen. De aandeelhouders van aandelen aan toonder hebben overigens wel ruim de tijd om deze om te zetten in aandelen op naam. Het is aan de aandeelhouder om te bepalen of hij of zij bereid is al die tijd de aan de aandelen verbonden rechten niet uit te kunnen oefenen. Vanaf 2020 kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een bank, beleggingsonderneming of andere bevoegde intermediair worden verhandeld. Een effectenrekening staat altijd op naam, zodat de handel uit de anonimiteit wordt gehaald. Op deze manier wil de overheid financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegengaan. Intermediairs zijn verplicht deze gegevens op verzoek van opsporingsinstanties beschikbaar te stellen. Wilt u meer weten over de statutenwijziging die noodzakelijk is om aandelen aan toonder om te zeten in aandelen op naam? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 14/2/19 2019/59.

Gepubliceerd: 26 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Aansprakelijkheid bij faillissement snel na oprichting bv ligt genuanceerd

Het kan iedereen overkomen. U richt een bv op, gaat daarin ondernemen en na korte tijd blijkt dat u het niet gaat redden en de bv failliet gaat. De grote vraag bij dergelijke snelle teloorgangen is of u als bestuurder aansprakelijk bent voor de schulden die niet konden worden voldaan. Daar blijkt de rechter genuanceerd over te denken. In de wet is geregeld dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor het niet-nakomen van overeenkomsten en daaruit voortvloeiende schulden. Soms kan naast de vennootschap ook de bestuurder aansprakelijk worden gesteld, maar dan moet hem of haar daarvan een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt. Of dat daadwerkelijk daarop uitdraait, hangt af van de aard en ernst van de tekortkoming en andere relevante omstandigheden. Of daarvan sprake is, moet de benadeelde partij – de schuldeiser – onderbouwen en bewijzen. Het blijkt daarbij niet voldoende om te stellen dat een bv korte tijd na oprichting al failliet gaat. Zelfs als de bv tot het einde toe producten of diensten van derden en toeleveranciers bleef afnemen terwijl er al geen winst werd gemaakt, is er zonder duidelijke onderbouwing door de benadeelde partij(en) geen sprake van ernstig persoonlijk verwijt aan de bestuurder(s) van de bv. Het is op zichzelf ook niet voldoende voor persoonlijk verwijt als de gefailleerde bv een crediteur niet betaalde, maar andere crediteuren wel. Ook dat moeten schuldeisers onderbouwen. Tot slot zou het ook nog kunnen dat bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde bv zijn overgegaan naar één of meer nieuw opgerichte vennootschappen. Dat zou onrechtmatig zijn als de gefailleerde bv daardoor niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen blijven voldoen. Ook in dergelijke gevallen zet de rechter de onderbouwing van de bestuurder van de gefailleerde bv tegenover de onderbouwing van de schuldeiser(s). Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van bestuurders in een bv of gaat u zelf een bv oprichten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 8/2/19 2019/0 ECLI:NL:RBROT:2018:10394.

Gepubliceerd: 20 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Autoriteit Persoonsgegevens adviseert Kamer over centraal aandeelhoudersregister

Het wetsvoorstel over het centraal aandeelhoudersregister wordt eerst voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorgelegd, voordat de Tweede Kamer er verder over gaat praten. Dat is eind januari besloten in de Tweede Kamer. Deze procedure is ingegeven vanwege het opnemen van persoonsgegevens in het register. In het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt zichtbaar wie er achter besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen zitten. De noodzaak van deze registratie is ingegeven door het regelmatige gebruik door dergelijke vennootschappen te vaak worden gebruikt voor faillissementsfraude, belastingontduiking en witwassen. Een deel van de Kamer ziet het nut van het CAHR niet zo zitten, omdat vanuit de EU al de verlichting is opgelegd om een vergelijkbaar register op te zetten: het UBO-register. Dat is het register van uiteindelijk begunstigden. Anderen zien echter maar in beperkte mate overlap. Zij zien elkaar versterkende voordelen en stellen vast dat er hiermee een sluitender aanpak van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen mogelijk wordt. Het centraal aandeelhoudersregister is volgens dit deel van de Kamer betrouwbaarder en beter verifieerbaarder dan het UBO-register. Het UBO-register wordt gevuld door de uiteindelijk belanghebbende zelf, het CAHR op basis van notariële akten. In het UBO-register staan ook nog alleen de belanghebbenden met meer dan 25% van de aandelen, in het CAHR staan alle aandeelhouders, los van hun aandelenbelang. Wilt u meer weten over het registeren van aandeelhouders in de nabije toekomst? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 1/2/19 2019/38.

Gepubliceerd: 20 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Doktersassistente mocht niet erven

In Nederland is het niet toegestaan om een erfenis na te laten aan een arts, verpleegkundige of andere zorgverlener, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden heeft bijgestaan. Onlangs moest de rechter oordelen over een zaak waarin een huisartsenpraktijk ontslag aanvroeg voor een doktersassistente. De assistente was door een patiënt in het testament opgenomen. De patiënt was al vijfentachtig jaar oud en was een geregistreerd partnerschap aangegaan met de jongere doktersassistente. De doktersassistente zou door het partnerschap de grote partnervrijstelling voor de erfbelasting kunnen benutten (€ 650.913 in 2019). De rechter gaat akkoord met het ontslagverzoek. Volgens de rechter had de doktersassistente moeten begrijpen dat zij door de omstandigheden niet langer de zorg voor de patiënt op zich mocht nemen, en had zij deze kwestie moeten melden bij haar werkgever. Overweegt u het maken van een testament? Informeer uw notaris dan altijd goed over de achtergronden en uw beweegredenen. De notaris kan u dan vertellen of uw testament het gewenste effect zal hebben voor de personen die u wilt laten erven. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 17 januari 2019, nr 7238861 AZ VERZ 18-77 (RBZWB:2019:192).

Gepubliceerd: 20 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Het nieuwe trouwen en de eigen woning

Voor starters op de woningmarkt zijn het geen eenvoudige tijden. De huizenmarkt vertoont krapte en de regels bij het aanvragen van hypotheken zijn aangescherpt. Gelukkig is er ook de verruimde mogelijkheid om een schenking van ruim €100.000 voor de aankoop van een eigen woning te krijgen. We zien dan ook steeds vaker stellen die hun huis voor een deel met eigen geld financieren. Als de ene partner meer eigen geld inlegt dan de ander, is het aan te raden om dat precies vast te leggen. Bij verkoop of uit elkaar gaan, is dan duidelijk welke partner recht heeft op het grootste deel van de opbrengst van het huis. Als partners – die ongelijk hebben ingebracht in hun eigen woning – gaan trouwen zit er sinds 1 januari 2018 een addertje onder het gras. Door de nieuwe wetgeving die sindsdien geldt trouwen stellen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Een gezamenlijk eigen huis valt bij het huwelijk automatisch in het gezamenlijke vermogen, de bijbehorende schuld, zoals de hypotheeklening ook. De vordering van de partner die het meest heeft ingelegd wordt ook beschouwd als ‘behorend bij het gezamenlijke huis’ en moet door beide echtgenoten gedragen worden, in plaats van door de partner die geen of minder eigen geld inbracht. Dat is meestal niet de bedoeling. Om te zorgen dat de inbreng van meest vermogende partner ook na het huwelijk toekomt aan hem of haar zal het stel huwelijkse voorwaarden moeten maken voor het huwelijk. Wilt u meer weten over trouwen en de eigen woning? Bel ons ruim voor het huwelijk voor een vrijblijvend gesprek. Wij lichten u graag goed voor. Bron: Juridische berichten notariaat 2019(1) 1.

Gepubliceerd: 13 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Voorkeursrecht koop geldt niet automatisch bij aandelenoverdracht verhuurder

In huurovereenkomsten wordt soms een voorkeursrecht van koop voor de huurder opgenomen. Dat betekent dat de huurder op basis daarvan het gehuurde in eigendom kan krijgen als de verhuurder dit wil verkopen. De vraag is of het voorkeursrecht ook van toepassing is als de aandeelhouder van de verhurende bv zijn of haar aandelen overdraagt aan een derde. Een recente uitspraak van de Haagse rechter biedt daarin duidelijkheid. De verkoop van aandelen in de verhurende bv verandert niets aan de verhouding tussen huurder en verhurende bv. Verkoop van aandelen is niet hetzelfde als verkoop van het verhuurde. Deze handeling leidt er op zichzelf niet toe dat de verhuurder het voorkeursrecht moet nakomen. Als een huurder of verhuurder het voorkeursrecht wel onder een dergelijke handeling van toepassing wil verklaren, moet dat expliciet uit de tekst van de huurovereenkomst blijken. Het verdient aanbeveling om ook de huurovereenkomst in dat geval door alle betrokken partijen te laten tekenen. Wilt u meer weten over het overdragen van aandelen in relatie tot bedingen in huurovereenkomsten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 13 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Boetebeding in samenlevingscontract niet toegestaan

Voor mensen die niet willen trouwen, is een samenlevingscontract vaak een mooie oplossing. In het contract kunnen zij dan toch een aantal zaken vastleggen en regelen voor elkaar. Voor veel ongetrouwde stellen is het in ieder geval belangrijk dat zij voor elkaar een partnerpensioen regelen. Leggen zij dat niet vast in een samenlevingscontract en bij de pensioenverzekeraar, dan loopt de partner bij overlijden een mooi bedrag aan pensioen mis. Ook voor afspraken over bijvoorbeeld de huishoudkosten en de kosten van een gezamenlijke eigen woning en hypotheek is het samenlevingscontract heel handig. Veel stellen nemen op dat bij overlijden de langstlevende de eigen woning en de inboedel krijgt, en ook de hypotheek blijft betalen. Het komt ook regelmatig voor dat samenwoonstellen vastleggen dat zij bij uit elkaar gaan een soort alimentatie willen betalen. Vaak wordt dan afgesproken dat voor de berekening van het bedrag de regels gelden die rechters bij alimentatieberekeningen na een huwelijk gebruiken. Het is wel van belang om een dergelijke afspraak goed te laten formuleren. Een stel samenwoners dat had opgenomen dat de man aan de vrouw €12.000 moest betalen voor elk jaar van de samenwoning, had overigens onlangs geen succes bij de rechter. Omdat in het contract nergens stond dat het om de vervanging van inkomen bij de vrouw ging, vond de rechter het een soort boetebeding waarmee de vrouw wilde voorkomen dat de man bij haar wegging. Daarnaast was niet duidelijk of het inkomensverschil tussen man en vrouw wel dusdanig was, dat dit een redelijke afspraak was. Als er privévermogen is bij de partners of als er kinderen zijn is het zinvol om ook een testament te maken naast het samenlevingscontract. Wilt u meer weten over het maken van een samenlevingscontract en eventueel testamenten? Een afspraak is zo gemaakt. Wij zorgen dan dat we u helemaal bijpraten over de mogelijkheden. Bron: Hof Den Haag 22 januari 2019, nr. 200.229.176/01 (GHDHA:2019:172).

Gepubliceerd: 13 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Juridisch eigenaar dupe van belastingschuld economisch eigenaar

Soms zijn huizen verkocht zonder dat er uiteindelijk bij de notaris een overdracht heeft plaatsgevonden. De nieuwe eigenaar wordt dan economisch eigenaar van het pand, de verkoper blijft juridisch eigenaar. Dat kan ook wel eens verkeerd aflopen, zo bleek in een zaak voor de Haagse rechter. In die zaak bleek de economisch eigenaar een flinke belastingschuld te hebben. De fiscus legde beslag op het huis om deze executoriaal te verkopen. De fiscus vroeg de rechter om de juridisch eigenaar te veroordelen tot het dulden van executoriale of onderhandse verkoop van het huis om daarmee de belastingschuld van de economisch eigenaar te betalen. De rechter deed zoals gevraagd, in hoger beroep oordeelde het Hof bevestigend. Volgens de magistraten had de economisch eigenaar ook de werkelijke zeggenschap over het huis. Dat leidde tot de conclusie dat de juridisch eigenaar geen juridische gronden had om zich hiertegen te verzetten. De vraag of beiden of een van beiden te kwader trouw de transactie waren aangegaan, bleek noch voor de rechter noch het hof een rol te spelen. Wilt u meer weten over economische en juridische eigendom bij het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 16/8 2019/0012 ECLI:NL:GHDHA:2018:3436.

Gepubliceerd: 06 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Internationale huwelijken

Nadat er een paar jaar geleden een Europese Erfrechtverordening kwam, is er nu sinds 29 januari 2019 ook een Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht van kracht geworden. Met de verordeningen wordt geprobeerd de regels rondom verervingen en huwelijken, of geregistreerd partnerschappen, waarbij meerdere landen betrokken zijn te harmoniseren. De verordeningen gelden in achttien Europese landen, waaronder Nederland. In de nieuwste verordening over het huwelijk, wordt geregeld welk recht van toepassing is op het huwelijk van paren met een internationaal karakter. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een paar van verschillende nationaliteit, of als er bezit is in verschillende landen. Soms ontstaat er tijdens huwelijk of bij echtscheiding onenigheid over het recht dat van toepassing is op het huwelijk. Meestal is het recht van land A dan gunstig voor de ene partner en het recht van land B voor de andere partner. Dat kan voorkomen worden door een rechtskeuze uit te brengen. Dat moet wel in een notariële akte vastgelegd worden en kan in uw huwelijkse voorwaarden of in een aparte akte bij de notaris. Gaat u binnenkort trouwen of bent u al getrouwd en wilt u meer weten? Bel gerust met een van onze notarissen. Bron: Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENING (EU) 2016/1103 VAN DE RAAD van 24 juni 2016.

Gepubliceerd: 06 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

UBO-register in maart 2019 in Tweede Kamer

Het UBO-register wordt in Nederland wordt binnenkort, in maart, gepubliceerd en behandeld in de Tweede Kamer. Het register bevat informatie over de zogenaamde Ultimate Beneficial Owners, degenen die uiteindelijk het belang van vennootschappen en dergelijke in handen hebben. De totstandkoming van het UBO-register is het gevolg de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, waarin lidstaten hiertoe worden verplicht. Het gaat daarbij om belangen van 25% en meer. Deze implementatie had door de lidstaten al anderhalf jaar geleden rond moeten zijn, voor ons land bleek dat niet haalbaar. Echter, vanwege een wijzigingsrichtlijn – waarin is bepaald dat het register openbaar toegankelijk moet zijn – hebben de lidstaten anderhalf jaar extra tijd gekregen om de richtlijn in te voeren. De implementatie van de wijziging wordt pas in april verwacht. Het wetsvoorstel waarmee tussenpersonen worden verplicht om regelingen die als agressieve taxplanning kunnen kwalificeren te melden bij de Belastingdienst, zal pas in juli 2019 het parlement bereiken. Wilt u meer weten over het UBO-register en de gevolgen van invoering in ons land? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Min v Financiën 17/1/19.

Gepubliceerd: 06 Feb 2019
Copyright: Sdu © 2018

Eigenwoningschenking, toestemming echtgenoot niet vergeten!

Sinds 1 januari 2017 is de grote belastingvrije eigenwoningschenking van € 100.000 weer mogelijk. Niet alleen ouders en kinderen kunnen er gebruik van maken. De regeling is ook voor grootouders die aan kleinkinderen willen schenken en voor ooms en tantes met neefjes en nichtjes. Zelfs voor mensen die willen schenken aan een derde, waarmee geen enkele familierelatie bestaat, geldt de regeling, zolang de ontvanger maar tussen de 18 en de 40 jaar is. De schenking is enorm populair gebleken en heeft voor mening jong stel de aankoop van een eigen huis binnen bereik gebracht. In al het enthousiasme over deze schenking hebben veel schenkers het bedrag gewoon overgemaakt naar de jongelui en niets laten vastleggen bij de notaris. Toch zit deze regeling vol voetangels en klemmen. Om een enkel voorbeeld te noemen: op fiscaal gebied is het van belang dat goed gekeken wordt of eventueel eerder gedane schenkingen niet verhinderen dat nu nog van de grote schenking gebruik gemaakt kan worden. Maar ook op het gebied van het erfrecht kan er later een aap uit de mouw komen, bijvoorbeeld als de echtgenote van een schenker geen toestemming heeft gegeven voor de schenking. Zonder die toestemming kunnen de erfgenamen van de echtgenote bij haar overlijden de schenking vernietigen. En – wat veel mensen niet verwachten – deze toestemming is ook noodzakelijk bij echtparen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd! Kortom, om de grote belastingvrije eigenwoningschenking rimpelloos in te zetten is het aan te raden deze via de notaris vast te laten leggen. Wij helpen u graag! Bron: artikel 33 Successiewet 1956, artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.

Gepubliceerd: 30 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Snel nog schenken vóór overlijden

Het krijgen van een erfenis wordt meestal geassocieerd met blijdschap vanwege het ontvangen van een grote som geld. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat er een dierbaar persoon is overleden. Daarnaast komt ook de belastingdienst om de hoek kijken, door de erfgenamen een blauwe enveloppe met een aanslag erfbelasting te sturen. Het is logisch dat veel mensen hun best doen om al tijdens leven schenkingen te doen en zo hun nalatenschap te verkleinen. Ze kunnen bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag schenken. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt. Een andere optie is het schenken van een wat groter bedrag waardoor wel een beetje schenkbelasting betaald moet worden, bijvoorbeeld 10% in de eerste schijf in geval van een schenking door de ouder aan een kind. Hierdoor wordt de nalatenschap van de ouder alvast verminderd en wordt voorkomen dat het kind bij overlijden een grote nalatenschap erft en een groot deel in een hogere schijf van 20% wordt belast. Een mooie besparing! Het is wel belangrijk om al tijdig te beginnen met het doen van deze schenkingen. Als er kort voor overlijden nog geschonken wordt, dan strooit de beruchte 180-dagen regel misschien roet in het eten. De 180-dagen regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. Gelukkig mag de belasting betaald over de schenking wel verrekend worden met de erfbelasting bij overlijden. Wilt u meer weten over een slim schenkingsplan tijdens leven, om zo erfbelasting bij overlijden te kunnen minimaliseren? Neem gerust eens contact op met onze specialisten op dit gebied. Bron: Notamail 23 januari 2019 nummer 18.

Gepubliceerd: 30 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Huis moet eigenschappen bezitten voor normaal gebruik

Wie een huis koopt, moet ervan uit kunnen gaan dat het huis die eigenschappen bevat die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als blijkt dat het huis die eigenschappen niet bevat, heeft de verkoper ook een probleem. Echter, de koper heeft wel een onderzoekplicht. Alleen als de koper zelf ook uit feitenonderzoek had kunnen opmaken dat het huis niet aan die eigenschappen voldoet, ligt het risico bij de koper. Wat nu als de koper iets niet kon weten? Dat gebeurde onlangs in een zaak waarin de koper na levering tot de ontdekking kwam dat de dakconstructie gebreken vertoonde. Hij liet dit herstellen en legde de verkoper de rekening voor. Die wilde niet betalen. De rechter moest uitkomst bieden. De rechter vond op basis van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad dat normaal gebruik inhoudt dat een gekocht huis op een veilige wijze kan worden bewoond, dat ook een redelijke mate van duurzaamheid mag worden verwacht en dat het woongenot door een eventueel gebrek niet wezenlijk wordt aangetast. In dit concrete geval bleek uit onderzoek dat het gebrek wel een aantasting van het woongenot tot gevolg had. Dat had de verkoper moeten melden, ook al vond die het geluid dat veroorzaakt werd door het gebrek, niet storend. In dit geval bleek bovendien dat de verkoper en andere woningeigenaren over dit probleem al actie naar de bouwer van de panden hadden voorbereid. Wilt u meer weten over eigenschappen voor normaal gebruik die in uw geval van belang kunnen zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 11/1/19 2019/0023 ECLI:NL:RBOVE:2018:2127.

Gepubliceerd: 29 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Verschuiving winstaandeel in maatschap fiscaal vrijgesteld

Partners in een maatschap hebben ook een onderlinge winstverdeling vastgelegd. Aanpassing van die verdeling is interessant voor de fiscus. Die beoordeelt telkens weer of de belastingregels goed zijn toegepast. Verschuiving van winstverdeling is onder meer mogelijk door de bestaande maatschap te ontbinden en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan met inbreng van beider aandeel. Er bestaat een wettelijke inbrengvrijstelling voor overdrachtsbelasting. De fiscus kijkt of er sprake is van inbreng in een onderneming, of dat een nieuwe fiscale situatie is ontstaan vanwege de gevolgen van de gekozen route. Die is immers in het nadeel van de schatkist. Sommige inspecties vinden dat het vrijgesteld schuiven met economische belangen binnen een bestaand samenwerkingsverband niet onder de inbrengvrijstelling valt. Vorige jaar heeft de rechter echter bepaald bij ontbinding en oprichting in één akte de onderneming gewoon blijft bestaan. Als het gemeenschappelijke vermogen van de maatschap niet verdeeld is, is sprake van voortzetting van de onderneming door de maten, inclusief het onroerend goed dat daarbij hoort. De rechter oordeelde ook dat overdrachtsbelasting het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, niet mag belemmeren. De door de fiscus bestreden route valt daarmee binnen doel en strekking van de wet. Wilt u meer weten over aanpassing van winstverdeling in uw maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron Opmaat 12/7 2018/0163 RBNNE:2018:2589.

Gepubliceerd: 23 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Overleden op huwelijksreis

Veel jong getrouwde stellen denken dat het wel losloopt als je vraagt of zij een testament hebben gemaakt. De kans om te overlijden is klein als je jong bent. Over tegelijk of kort na elkaar overlijden hebben ze al helemaal niet nagedacht. De kosten voor het maken van testamenten zijn meestal het grootste bezwaar. Een jong stel verdient misschien nog niet zo veel, en heeft veel kosten aan het eerste eigen huis, de inrichting en het trouwfeest. Meestal hebben ze wel ergens gelezen dat ze getrouwd en wel elkaars enig erfgenaam zijn, en dat vinden ze doorgaans prima. Toch kan het ook jonge mensen gebeuren dat ze op weg naar een festival, de meubelboulevard of op huwelijksreis bij een ongeval betrokken raken. Als het stel tegelijk overlijdt of op een tijdstip dat niet duidelijk is wie eerst ging, zoals bij een vliegtuigcrash, is er een regeling in de wet. Die regeling geeft aan dat het stel geacht wordt gelijk overleden te zijn. Ieders nalatenschap gaat dan naar de eigen familie. Maar als de ene echtgenoot eerst overlijdt, vererft diens nalatenschap naar de ander. En als die vervolgens overlijdt is alles voor de familie van degene die als laatste om het leven komt. Deze situatie speelde onlangs voor de rechter. Het betrof een zaak van een jong stel op huwelijksreis. Ze waren kort na elkaar overleden door een zeldzame voedselvergiftiging in een exotisch land. Het stel had geen testament. De vrouw was eerst overleden, zodat haar familie met lege handen achterbleef, terwijl de familie van de man het gehele bezit van het stel erfde. Omdat de artsen overduidelijk verschillende tijdstippen van overlijden hadden vastgesteld, zag de rechter geen mogelijkheid om de speciale regeling in de wet voor gelijk overlijden toe te passen. Toch bepaalt de rechter in dit speciale geval dat op gronden van redelijkheid en billijkheid dat de erfenissen aan beide families moeten toekomen. Wilt u voorkomen dat u bij kort na elkaar overlijden uw eigen familie en uw schoonfamilie in de problemen brengt? Kom dan eens langs voor een testament. Met een heel eenvoudige regeling kunt u een hoop narigheid voor uw familieleden voorkomen. Bron: Notamail, 22 januari 2019 nummer 17.

Gepubliceerd: 23 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Heldere afspraken maken over verdeling woning in convenant

Samenwoners die uit elkaar gaan, stellen vaak een convenant op, met daarin afspraken over alle te regelen zaken. Bijvoorbeeld afspraken over verdeling van de woning. De redactie van de tekst is daarin van groot belang. Immers, als er onenigheid ontstaat over de uitleg moet direct helder en klaar zijn wat de afspraak wel en niet inhoudt. Zo was onlangs de vraag of afgesproken was dat de woning is toegedeeld aan de man voor een vast bedrag, of dat het alleen gaat over een afgesproken route voor het omgaan met de verdeling. “Voor een vast bedrag” houdt in dat de man de woning te allen tijde voor dat vaste bedrag kan overnemen. In dit concrete geval vond zijn partner dat de overname tegen de dan geldende marktwaarde zou moeten plaatsvinden. De man wil de woning direct na ondertekening van het convenant overnemen en meldt dit aan zijn partner. Echter, hij krijgt het niet rond bij de bank en meldt dat direct conform de afspraak in het convenant aan zijn partner. De man betaalt inmiddels zelf alle aan de eigendom verbonden lasten, maar de bank weigert de partner te ontslaan uit diens aansprakelijkheid. Zij blijft daarmee aansprakelijk voor het saldo van winst of verlies bij verkoop. Al snel na de tegenvaller voor de man, meldt hij dat de problemen zijn opgelost en de hypotheek mogelijk is. Het komt echter ondanks toestemming van de partner niet tot overname. Drie jaar later geeft de man opnieuw te kennen het huis te willen overnemen, dit keer weigert zijn partner toestemming. Het stel schakelt de rechter in voor uitsluitsel. De man eist overdracht van het huis tegen het afgesproken vaste bedrag. Zijn partner wil wel overdragen, maar dan tegen de inmiddels hogere verkoopwaarde. De rechter oordeelt dat er afspraken zijn gemaakt over verdeling of verkoop van de woning. Daarmee is volgens de rechter niet de verdeling van de woning vastgesteld. De waardering van een gemeenschappelijke woning wordt in de regel bepaald op het tijdstip van de verdeling, behalve als uit een overeenkomst tussen partijen anders blijkt of als dat leidt tot onredelijke en onbillijke gevolgen. Omdat de woning nog steeds onverdeeld is, en partijen de afspraken uit het convenant niet hebben kunnen nakomen, hebben beide partners al die jaren samen het risico van aansprakelijkheid gedragen. De man in deze zaak kon daarom volgens de rechter in redelijkheid niet worden gehouden aan de afspraak in het convenant. Bij overname van de woning moet daarom van de actuele verkoopwaarde worden uitgegaan. Wilt u meer weten van het maken van sluite4nde afspraken in een (echtscheidings)convenant? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 4/1/19 2019/3 ECLI:NL:RBDHA:2018:14481.

Gepubliceerd: 23 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2019

Iedereen die een erfenis of schenking ontvangt kan te maken krijgen met erf- of schenkbelasting. Gelukkig wordt niet elke schenking of nalatenschap door belasting getroffen, want er zijn diverse vrijstellingen van toepassing. De vrijstellingen worden elkaar jaar bijgesteld en voor het belastingjaar 2019 kunt u – afhankelijk van de relatie tussen gever en ontvanger – met de volgende bedragen rekening houden: Vrijstellingen efbelasting: De partner: € 650.913 Een (klein)kind: € 20.616 Een ouder: € 48.821 Let wel, bij de partner kan de waarde van een pensioen voor de overblijvende partner in mindering gebracht worden op de vrijstelling, de zogenaamde pensioenimputatie. Vrijstellingen schenkbelasting: Jaarlijks aan een kind: € 5.428 Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.040 Eigenwoningschenking: € 102.010 Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.173 Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Wilt u meer weten over de tarieven en vrijstellingen rond schenken en nalaten? Bel dan gerust met een van onze medewerkers, wij helpen u graag. Bron: Successiewet 1956, artikel 32 en 33.

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Meer duidelijkheid rond eigenwoningschenking

De eigenwoningschenking is inmiddels al aardig ingeburgerd. Voorheen kon iemand zijn kind fiscaal vriendelijk helpen bij het aanschaffen van een eigen huis. Inmiddels geldt de regeling voor iedere Nederlander die wil schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar oud, of diens partner. In 2019 is het vrijgestelde bedrag weer geïndexeerd en bedraagt € 102.010,-. De ontvanger van de schenking moet het bedrag gebruiken voor de aankoop van een eigen huis, maar een verbouwing of aflossing van de hypotheek is ook toegestaan. Omdat er vragen waren rond de eigenwoningschenking heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid verduidelijkt, waardoor we nu weten dat de volgende situaties ook onder de eigenwoningschenking vallen: schenkingen op de dag dat de ontvanger 40 jaar wordt; kwijtschelden van eerder geleend geld voor een eigen woning; kwijtschelden van een deel van de koopprijs, als de schenker zelf de woning verkoopt aan de begunstigde; verkoop tegen een koopprijs die lager is dan een reguliere koopprijs; Heeft u te maken met deze situaties, zorg dan dat u contact met ons opneemt, zodat wij u tijdig kunnen informeren en de transactie goed kunnen vastleggen, als bewijs voor uw contacten met de belastingdienst. Bron: Ministerie van Financiën 29 november 2018, nr. 2018-194402 (Stcrt 2018, 68659).

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Partner worden in bedrijf of bureau

Wie al volwaardig werkt als professional in een bv, maatschap of vof, heeft mogelijk zijn of haar zinnen gezet op deelneming in het bedrijf. U kunt persoonlijk of met een persoonlijke bv aandeelhouder of partner worden. Bieden de overige aandeelhouders of maten u de mogelijkheid om te gaan deelnemen? Als dat inderdaad zo is, komen de juridische aspecten aan de orde. Het antwoord op de vraag of u in persoon of met een persoonlijke bv risicodragend deelnemer wordt, hangt af van de vraag hoeveel risico op aansprakelijkheid u persoonlijk wilt lopen, en ook welke fiscale gevolgen het beste bij u passen. In de praktijk blijkt dat veel aandeelhouders en partners hun deelneming via een persoonlijke bv hebben geregeld. De toetreding kan op diverse manieren worden ingevuld, zoals inkoop, ingroei of een achtergestelde lening. Waar u ook voor kiest, zorg er altijd voor dat u vooraf gedegen onderzoek naar de jaarrekeningen en naar de risico’s, zoals schulden en verplichtingen, doet of laat doen. Uw participatie kunt u vervolgens prima uitwerken in een aandeelhoudersovereenkomst en een management- of arbeidsovereenkomst. Daarin legt u rechten en plichten vast die betrekking hebben op omzet, winstdeling, auteursrechten, besluitvorming en informatievoorziening. Zelfs uw exit kunt u regelen, zoals op welke manier u kunt uittreden en met welke garanties op terugbetaling van de waarde van uw deelneming. Wilt u meer weten over deelname in een onderneming en de daarbij passende rechtsvormen voor u persoonlijk? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: ArchitectuurNL nummer 6 van 2018.

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Rente over eigenwoninglening bij ouders te hoog.

Kinderen die een lening afsluiten bij hun ouders om een eigen woning te kopen, mogen de rente van die lening aftrekken als eigenwoningrente voor de inkomstenbelasting. Een veelgestelde vraag is hoe hoog de rente mag zijn, bij een lening binnen familieverband. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de rente zakelijk moet zijn, met andere woorden een rentepercentage dat gebruikelijk is bij leningen die door banken worden verstrekt. Dit wordt beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Mocht u in familieverband besluiten een lening aan te gaan dan is het verstandig bij diverse bankinstellingen in Nederland de tarieven op te vragen en te bewaren. U kunt dan bewijs leveren in het geval er in later stadium vragen gesteld worden door de belastingdienst. Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank Den Haag, waar het kind 9% rente betaalde aan zijn ouders, en de rente voor 15 jaar was vastgezet. Toen het kind deze rente in aftrek wilde brengen bij zijn aangifte inkomstenbelasting, maakte de inspecteur der belastingen bezwaar. De inspecteur vond de rente onzakelijk hoog en liet – gezien alle omstandigheden – slechts een aftrek van 4,5% rente toe. De overige 4,5% rente merkte de inspecteur aan als een schenking van het kind aan de ouders, waarover zij afhankelijk van het bedrag jaarlijks schenkbelasting zullen moeten betalen. Alhoewel de beoordeling van een zakelijke rente van geval tot geval tot een andere uitkomst kan leiden, is het verstandig om problemen met de belastingdienst te voorkomen. Wij helpen u graag bij het opstellen van een leningsovereenkomst, ook als er zekerheid verstrekt moet worden door het opmaken van een hypotheekakte. Tot slot is het, als er meer kinderen zijn, zinvol om te bespreken of er in het testament nog melding gemaakt moet worden van de lening. Dit om onduidelijkheden tussen de kinderen bij overlijden te voorkomen. Bron: FBN 2018(12) 60 / Rb. Den Haag 4 september 2018, nr. SGR 18/2578 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10443, hoger beroep).

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Papieren aandeelhoudersregister vertoont nogal eens gebreken

Elke vennootschap is verplicht om een aandeelhoudersregister bij te houden waarin de mutaties en de actuele status staan van de eigendom. Wie waren en zijn de aandeelhouders met daarbij de datum van verkrijging van de aandelen en van overdracht van de aandelen. In de praktijk blijken papieren aandeelhoudersregisters in veel gevallen niet-actueel of onvolledig. Het komt zelfs voor dat ze onjuiste informatie bevatten of onvindbaar zijn. Dat blijkt uit een rondgang langs notariskantoren over dit onderwerp. In de Tweede Kamer is initiatiefwetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) aan de orde. Daarin moet duidelijk worden wie er achter bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zitten. De gedachte is dat dit bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen. Omdat er vaak wat mis is met de aandeelhoudersregistratie van vennootschappen moet het CAHR ook bijdragen aan rechtszekerheid. Dat geeft ook de meerwaarde boven op het UBO-register (ultimate beneficial owner) waarmee het parlement op grond van EU-regels mee bezig is. Omdat het UBO-register gedeeltelijk openbaar wordt, overwegen veel bedrijven herstructurering van hun rechtsvorm. Dat geldt vooral voor familiebedrijven die die openbaarheid vrezen. Zij willen hiermee registratie in het UBO-register te voorkomen. Naar verwachting gaat het aantal herstructureringen nog verder toenemen als het UBO-register wordt ingevoerd. Wilt u meer weten over aandeelhoudersregistratie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 28/11/18 2018/470.

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Twee echte handtekeningen onder koopakte van doorslaggevend belang

Ondanks alle elektronische verkeer en communicatie blijft de koopakte op grond van het Burgerlijk Wetboek een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Dat betekent dat er twee “live” gezette handtekeningen onder moeten staan en niet een gescande op een gemaild document. De rechter zal bij geschillen onverbiddelijk zijn. De handtekening is het bewijs dat koper en verkoper het met elkaar eens zijn geworden en instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Een elektronische handtekening is alleen geldig als de identiteit van de ondertekenaar op de juiste manier is gecontroleerd, bijvoorbeeld door ondertekening met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, DigiD, een sms-code of E-herkenning. Soms zijn koopakten in enkelvoud opgesteld en ondertekend, het is echter aan te raden om twee exemplaren te laten maken en beide te laten ondertekenen door beide partijen. Wilt u het helemaal rond maken, dan zorgt u ervoor dat de overeenkomst niet alleen op de laatste pagina wordt ondertekend, maar ook op de overige pagina’s wordt geparafeerd. Wilt u meer weten over de beste manier om een koopovereenkomst op te stellen en te ondertekenen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 24/12/18.

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018