54.83.93.85
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2019

Iedereen die een erfenis of schenking ontvangt kan te maken krijgen met erf- of schenkbelasting. Gelukkig wordt niet elke schenking of nalatenschap door belasting getroffen, want er zijn diverse vrijstellingen van toepassing. De vrijstellingen worden elkaar jaar bijgesteld en voor het belastingjaar 2019 kunt u – afhankelijk van de relatie tussen gever en ontvanger – met de volgende bedragen rekening houden: Vrijstellingen efbelasting: De partner: € 650.913 Een (klein)kind: € 20.616 Een ouder: € 48.821 Let wel, bij de partner kan de waarde van een pensioen voor de overblijvende partner in mindering gebracht worden op de vrijstelling, de zogenaamde pensioenimputatie. Vrijstellingen schenkbelasting: Jaarlijks aan een kind: € 5.428 Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.040 Eigenwoningschenking: € 102.010 Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.173 Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Wilt u meer weten over de tarieven en vrijstellingen rond schenken en nalaten? Bel dan gerust met een van onze medewerkers, wij helpen u graag. Bron: Successiewet 1956, artikel 32 en 33.

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Meer duidelijkheid rond eigenwoningschenking

De eigenwoningschenking is inmiddels al aardig ingeburgerd. Voorheen kon iemand zijn kind fiscaal vriendelijk helpen bij het aanschaffen van een eigen huis. Inmiddels geldt de regeling voor iedere Nederlander die wil schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar oud, of diens partner. In 2019 is het vrijgestelde bedrag weer geïndexeerd en bedraagt € 102.010,-. De ontvanger van de schenking moet het bedrag gebruiken voor de aankoop van een eigen huis, maar een verbouwing of aflossing van de hypotheek is ook toegestaan. Omdat er vragen waren rond de eigenwoningschenking heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid verduidelijkt, waardoor we nu weten dat de volgende situaties ook onder de eigenwoningschenking vallen: schenkingen op de dag dat de ontvanger 40 jaar wordt; kwijtschelden van eerder geleend geld voor een eigen woning; kwijtschelden van een deel van de koopprijs, als de schenker zelf de woning verkoopt aan de begunstigde; verkoop tegen een koopprijs die lager is dan een reguliere koopprijs; Heeft u te maken met deze situaties, zorg dan dat u contact met ons opneemt, zodat wij u tijdig kunnen informeren en de transactie goed kunnen vastleggen, als bewijs voor uw contacten met de belastingdienst. Bron: Ministerie van Financiën 29 november 2018, nr. 2018-194402 (Stcrt 2018, 68659).

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Partner worden in bedrijf of bureau

Wie al volwaardig werkt als professional in een bv, maatschap of vof, heeft mogelijk zijn of haar zinnen gezet op deelneming in het bedrijf. U kunt persoonlijk of met een persoonlijke bv aandeelhouder of partner worden. Bieden de overige aandeelhouders of maten u de mogelijkheid om te gaan deelnemen? Als dat inderdaad zo is, komen de juridische aspecten aan de orde. Het antwoord op de vraag of u in persoon of met een persoonlijke bv risicodragend deelnemer wordt, hangt af van de vraag hoeveel risico op aansprakelijkheid u persoonlijk wilt lopen, en ook welke fiscale gevolgen het beste bij u passen. In de praktijk blijkt dat veel aandeelhouders en partners hun deelneming via een persoonlijke bv hebben geregeld. De toetreding kan op diverse manieren worden ingevuld, zoals inkoop, ingroei of een achtergestelde lening. Waar u ook voor kiest, zorg er altijd voor dat u vooraf gedegen onderzoek naar de jaarrekeningen en naar de risico’s, zoals schulden en verplichtingen, doet of laat doen. Uw participatie kunt u vervolgens prima uitwerken in een aandeelhoudersovereenkomst en een management- of arbeidsovereenkomst. Daarin legt u rechten en plichten vast die betrekking hebben op omzet, winstdeling, auteursrechten, besluitvorming en informatievoorziening. Zelfs uw exit kunt u regelen, zoals op welke manier u kunt uittreden en met welke garanties op terugbetaling van de waarde van uw deelneming. Wilt u meer weten over deelname in een onderneming en de daarbij passende rechtsvormen voor u persoonlijk? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: ArchitectuurNL nummer 6 van 2018.

Gepubliceerd: 16 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Twee echte handtekeningen onder koopakte van doorslaggevend belang

Ondanks alle elektronische verkeer en communicatie blijft de koopakte op grond van het Burgerlijk Wetboek een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Dat betekent dat er twee “live” gezette handtekeningen onder moeten staan en niet een gescande op een gemaild document. De rechter zal bij geschillen onverbiddelijk zijn. De handtekening is het bewijs dat koper en verkoper het met elkaar eens zijn geworden en instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Een elektronische handtekening is alleen geldig als de identiteit van de ondertekenaar op de juiste manier is gecontroleerd, bijvoorbeeld door ondertekening met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, DigiD, een sms-code of E-herkenning. Soms zijn koopakten in enkelvoud opgesteld en ondertekend, het is echter aan te raden om twee exemplaren te laten maken en beide te laten ondertekenen door beide partijen. Wilt u het helemaal rond maken, dan zorgt u ervoor dat de overeenkomst niet alleen op de laatste pagina wordt ondertekend, maar ook op de overige pagina’s wordt geparafeerd. Wilt u meer weten over de beste manier om een koopovereenkomst op te stellen en te ondertekenen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 24/12/18.

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Papieren aandeelhoudersregister vertoont nogal eens gebreken

Elke vennootschap is verplicht om een aandeelhoudersregister bij te houden waarin de mutaties en de actuele status staan van de eigendom. Wie waren en zijn de aandeelhouders met daarbij de datum van verkrijging van de aandelen en van overdracht van de aandelen. In de praktijk blijken papieren aandeelhoudersregisters in veel gevallen niet-actueel of onvolledig. Het komt zelfs voor dat ze onjuiste informatie bevatten of onvindbaar zijn. Dat blijkt uit een rondgang langs notariskantoren over dit onderwerp. In de Tweede Kamer is initiatiefwetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) aan de orde. Daarin moet duidelijk worden wie er achter bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zitten. De gedachte is dat dit bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen. Omdat er vaak wat mis is met de aandeelhoudersregistratie van vennootschappen moet het CAHR ook bijdragen aan rechtszekerheid. Dat geeft ook de meerwaarde boven op het UBO-register (ultimate beneficial owner) waarmee het parlement op grond van EU-regels mee bezig is. Omdat het UBO-register gedeeltelijk openbaar wordt, overwegen veel bedrijven herstructurering van hun rechtsvorm. Dat geldt vooral voor familiebedrijven die die openbaarheid vrezen. Zij willen hiermee registratie in het UBO-register te voorkomen. Naar verwachting gaat het aantal herstructureringen nog verder toenemen als het UBO-register wordt ingevoerd. Wilt u meer weten over aandeelhoudersregistratie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 28/11/18 2018/470.

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Rente over eigenwoninglening bij ouders te hoog.

Kinderen die een lening afsluiten bij hun ouders om een eigen woning te kopen, mogen de rente van die lening aftrekken als eigenwoningrente voor de inkomstenbelasting. Een veelgestelde vraag is hoe hoog de rente mag zijn, bij een lening binnen familieverband. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de rente zakelijk moet zijn, met andere woorden een rentepercentage dat gebruikelijk is bij leningen die door banken worden verstrekt. Dit wordt beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Mocht u in familieverband besluiten een lening aan te gaan dan is het verstandig bij diverse bankinstellingen in Nederland de tarieven op te vragen en te bewaren. U kunt dan bewijs leveren in het geval er in later stadium vragen gesteld worden door de belastingdienst. Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank Den Haag, waar het kind 9% rente betaalde aan zijn ouders, en de rente voor 15 jaar was vastgezet. Toen het kind deze rente in aftrek wilde brengen bij zijn aangifte inkomstenbelasting, maakte de inspecteur der belastingen bezwaar. De inspecteur vond de rente onzakelijk hoog en liet – gezien alle omstandigheden – slechts een aftrek van 4,5% rente toe. De overige 4,5% rente merkte de inspecteur aan als een schenking van het kind aan de ouders, waarover zij afhankelijk van het bedrag jaarlijks schenkbelasting zullen moeten betalen. Alhoewel de beoordeling van een zakelijke rente van geval tot geval tot een andere uitkomst kan leiden, is het verstandig om problemen met de belastingdienst te voorkomen. Wij helpen u graag bij het opstellen van een leningsovereenkomst, ook als er zekerheid verstrekt moet worden door het opmaken van een hypotheekakte. Tot slot is het, als er meer kinderen zijn, zinvol om te bespreken of er in het testament nog melding gemaakt moet worden van de lening. Dit om onduidelijkheden tussen de kinderen bij overlijden te voorkomen. Bron: FBN 2018(12) 60 / Rb. Den Haag 4 september 2018, nr. SGR 18/2578 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10443, hoger beroep).

Gepubliceerd: 09 Jan 2019
Copyright: Sdu © 2018

Samen investeren in het huis

Als twee mensen samen een huis kopen betalen zij vaak de koopsom en de kosten samen, ieder voor de helft. Toch komt het ook regelmatig voor dat zij ongelijk inleggen, bijvoorbeeld als een van beiden meer spaargeld heeft. In een samenlevingscontract, en soms ook in huwelijkse voorwaarden staat heel vaak een clausule opgenomen dat wie meer inlegt, de helft van het meerdere van de ander kan terugvorderen. Het is mooi als een dergelijke clausule in het samenlevingscontract staat, maar het is nog mooier als het stel ook regelmatig vastlegt wie welke bedragen heeft ingelegd. Dat voorkomt onenigheid bij het uit elkaar gaan of bij verkoop van een woning. Het vastleggen van de ongelijke inleg kunnen stellen gewoon onderling doen. Dat kan bijvoorbeeld in een overeenkomst die ondertekend wordt door beide partners. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, maak dan een afspraak bij de notaris en leg de inleg vast. Dat kan later veel ellende voorkomen. Bron: Notamail 10 december 2018, nummer 293.

Gepubliceerd: 19 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Letterlijke tekst testament

De letterlijke tekst van een testament kan soms belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als u uw partner tot erfgenaam heeft benoemd. Daarbij wordt soms als extra vermelding opgenomen dat de partner geen erfgenaam meer mag zijn, als uw relatie bij overlijden is verbroken. Als uit het testament niet voldoende duidelijk blijkt wanneer er sprake is van een verbroken relatie, dan kan er na overlijden discussie ontstaan. De partner en de familieleden kunnen dan in een procedure belanden om te laten bepalen voor wie de erfenis is. Zo speelde er onlangs bij de rechtbank Limburg een zaak van een man die in zijn testament zijn vriendin tot erfgenaam had aangewezen. Op dezelfde dag maakten zij ook een samenlevingscontract. In het testament stond opgenomen dat de partner niet meer zou erven als het stel bij overlijden niet langer ingeschreven stond op hetzelfde adres. Bij het overlijden bleek dat de man en zijn vriendin altijd in hetzelfde huis hadden gewoond maar dat zij nooit op hetzelfde adres ingeschreven hadden gestaan. Volgens de letterlijke tekst van het testament zou de vriendin nu geen erfgenaam zijn van de man. De rechter legt de tekst van het testament anders uit. Hij kijkt naar alle omstandigheden van dit geval. De conclusie is dat de man heeft bedoeld de vrouw met wie hij samenwoonde tot erfgenaam te benoemen. Volgens de rechter geldt dit, ook al is aan het officiële criterium van inschrijving op hetzelfde adres niet voldaan. Goed nieuws voor de vriendin! Toch was er ook een vervelende bijkomstigheid: doordat de inschrijving op hetzelfde adres ontbrak, had zij geen recht op de vrijstelling voor officiële samenwoners en moest zij erfbelasting betalen over haar erfenis volgens het hoogste tarief. Door een regelmatige update van samenlevingscontract en testament van dit stel, had deze situatie voorkomen kunnen worden. Ook al lijkt het leven soepel te verlopen, wetten en regelgeving kunnen veranderen. Eens in de vijf jaar naar de notaris voor een korte ‘APK’ van uw documenten kan zeker geen kwaad. Bron: Notamail 17 december 2018, nummer 299.

Gepubliceerd: 19 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Open cv blijft populair

In de samenleving bestaat nogal eens het idee dat directeur-grootaandeelhouders (dga) van bv’s hun aandelen overhevelen naar een open cv (commanditaire vennootschap) om daarmee een belastingclaim op aanmerkelijk belang te ontlopen. De Belastingdienst moet op basis van de wet verzoeken om beschikkingen voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie afgeven. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dat bij een dergelijke aandelenfusie de aanmerkelijkbelangclaim juist behouden blijft. Deze zogenaamde anonimiseringsstructuur houdt in dat de aandelen van de dga in zijn holding worden verplaatst naar een open cv. Een stichting wordt daarvan beherend vennoot, de dga is daarin commanditair (stille) vennoot, maar ook bestuurder. De staatssecretaris stelt in een toelichting dat deze anonimiseringsstructuren niet worden opgezet om minder inkomstenbelasting te betalen. Ook worden ze niet gezocht om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen. Het ministerie ziet geen reden waarom de dga deze structuur niet zou mogen opzetten. De structuur is meestal alleen bedoeld om de privacy van vermogenden en hun familie te beschermen. De cv heeft namelijk geen publicatieplicht, zodat het vermogen buiten het zicht van het grote publiek blijft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een open cv of andere rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 20/11/18.

Gepubliceerd: 18 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Landjepik loont uiteindelijk niet

Het is de aanzet voor menig burenruzie. De buurman zet iets op jouw grond, bijvoorbeeld een heg die net over de erfgrens wordt geplant. Soms is dat landjepik al decennia geleden, uiteindelijk moet er antwoord komen op de vraag of de annexatie is verjaard of niet. Een dergelijke vraag werd onlangs voorgelegd aan de rechtbank Limburg. Een heg die al bijna 30 jaar geleden op de naastgelegen grond was geplaatst zorgde ervoor dat de buurman verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van de geannexeerde grond. De benadeelde eigenaar van de grond vond dat de grond door onrechtmatig handelen aan zijn buurman was toegevallen en wilde de grond terug. De rechtbank is in die vordering meegegaan. De Hoge Raad heeft namelijk eerder al een arrest gewezen waaruit blijkt dat wanneer iemand zijn eigendom is kwijtgeraakt omdat de bezitter na verjaring dat bezit niet te goeder trouw bezitter heeft verkregen, op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding kan eisen in de vorm van teruglevering van de grond. Een dergelijke vordering kan alleen maar met succes worden ingesteld door de oorspronkelijke eigenaar, na het verstrijken van de verjaringstermijn. Voor die tijd kan de grond immers nog worden teruggeëist. Bovendien kan een dergelijke teruglevering alleen succesvol worden teruggeëist als de benadeelde eigenaar nog steeds dezelfde is als bij aanvang van de annexatie. Rest nog de vraag naar de onrechtmatigheid. Het gaat er daarbij om of de buurman tijdens het in gebruik nemen van de grond (het plaatsen van de heg) wist dat een ander eigenaar van de grond was. In dit geval oordeelde de rechter dat dat inderdaad het geval was. Wilt u meer weten over verkrijgende verjaring? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 21/11/18 2018/0274 ECLI:NL:RBLIM:2018:10698.

Gepubliceerd: 12 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Nieuwe regels voor internationale huwelijken

Vanaf 29 januari 2019 gaat de nieuwe Verordening Huwelijksvermogensstelsels gelden. Deze verordening geeft nieuwe en duidelijke regels voor stellen die op of na die datum trouwen en bij wiens huwelijk internationale aspecten spelen, zoals verschillende nationaliteiten, wonen in een ander land dan het land van de nationaliteit, of als er bezittingen in een ander land gelegen zijn. Eenzelfde Verordening gaat gelden voor geregistreerd partnerschappen. De grootste winst van de nieuwe verordening is dat echtgenoten zelf kunnen kiezen welk recht van toepassing is op hun huwelijkse voorwaarden. Door de nieuwe Verordening weten zij dan zeker dat de gemaakte huwelijkse voorwaarden in de achttien deelnemende Europese lidstaten worden geaccepteerd, te weten: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland, Zweden. Dit is een vooruitgang ten opzichte van het op dit moment geldende Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 dat slechts zekerheden gaf tussen Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Door de nieuwe Verordening kan dus in veel meer gevallen dan vroeger voorkomen worden dat bij echtscheiding eerst uitgebreid geprocedeerd moet worden over het toepasselijke recht. Bent u van plan om te gaan trouwen en spelen er bij u en uw aanstaande internationale aspecten, maak dan tijdig een afspraak op ons kantoor, want huwelijkse voorwaarden moeten voor de huwelijksdag gemaakt zijn! Bron: WPNR 7216, 24 november 2018.

Gepubliceerd: 12 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Aandeelhoudersregisters houden Tweede Kamer bezig

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn. De KNB heeft gepleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen. De Tweede Kamer ziet dat echter niet zitten. Wel schaart de Kamer zich achter het doel van het centraal aandeelhoudersregister, namelijk om meer inzicht te krijgen wie er achter besloten vennootschappen zitten. Daarmee kunnen mensen die zich schuldig maken aan fraude, witwassen en het financieren van terrorisme worden aangepakt. Een Kamermeerderheid twijfelt aan de introductie van een centraal aandeelhoudersregister omdat de EU de lidstaten al verplicht om een register van uiteindelijk begunstigden (UBO) op te zetten. Ook daaruit zou moeten blijken wie er formeel of feitelijk zeggenschap heeft over een vennootschap en dergelijke. De Tweede Kamer ziet liever de goede toevoegingen vanuit het CAHR op te nemen in het UBO-register. Rest nog de vraag over toegankelijkheid. Gaat het register geheel openbaar worden of alleen toegankelijk voor instellingen zoals banken, notarissen en advocaten. Die hebben namelijk een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. Daarnaast zouden ook de Belastingdienst en overheidsdiensten die belast zijn met controle, toezicht, handhaving en opsporing toegang moeten krijgen. De Tweede Kamerleden willen hierover meer duidelijkheid. Wilt u meer weten over het oprichten en registreren van vennootschappen en andere rechtsvormen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 14/11/18 2018/449.

Gepubliceerd: 12 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Testament niet lang genoeg houdbaar

Het maken van een testament vereist soms een blik in de toekomst. Heeft u aan het benoemen van één erfgenaam genoeg? En weet u wie volgens de wet uw erfgenaam is, als de erfgenaam in uw testament vóór u overlijdt? De rechter moest onlangs oordelen over een testament waarbij de samenwoonpartner tot erfgenaam was benoemd. Voor het geval de man na zijn samenwoonpartner zou overlijden was er een stichting tot erfgenaam benoemd. Toen de man overleed werd het testament gelezen, en bleek dat de relatie met zijn samenwoonpartner al lang geleden was verbroken. De familieleden van de man vonden dat het testament niet meer geldig was en dat zij nu de wettelijke erfgenamen waren. De stichting las het testament anders en vond dat de erfenis van de man aan de stichting moest toekomen. Taalkundig gezien had de familie gelijk. In het testament was geregeld dat de stichting zou erven als de samenwoonpartner eerder zou overlijden. Nu de samenwoonpartner niet meer in beeld was door het verbreken van de relatie, was er voor de stichting geen plaats meer. De stichting en de familie probeerden hun conflict op te lossen en sloten een vaststellingsovereenkomst, waarbij ze overeenkwamen dat de stichting als enig erfgenaam werd gezien en de familieleden van de stichting een geldbedrag uitgekeerd zouden krijgen. Alle partijen waren blij. De belastingdienst liet nog wel van zich horen en belastte de familieleden met erfbelasting. Zij hadden – weliswaar via een omweg – een erfenis gekregen. Om te voorkomen dat uw nabestaanden in een conflict belanden met elkaar, is het goed om in uw testament een regeling te treffen voor meerdere situaties. Dit zorgt er ook voor dat uw testament langer houdbaar is. Toch blijft het zinvol om uw testament regelmatig te laten nakijken. U voorkomt daarmee dat door uitval van een erfgenaam of executeur uw testament niet langer up-to-date is. Bron: Rechtbank Zeeland-West Brabant 24 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3320, publicatie 30-11-2018-2018/0285.

Gepubliceerd: 05 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens omlaag

De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat mensen met een inkomen van meer dan € 68.507 vanaf 2020 worden geconfronteerd met een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Een voorstel om kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten door de overdrachtsbelasting voor mensen met meer woningen te verhogen, kreeg geen meerderheid. Vanaf 2023 bedraagt de aftrek eigen woning nog maximaal 37,05%. Dat is ruim 12% minder dan het huidige aftrektarief. Het kabinet gebruikt de opbrengst voor verlaging van het eigenwoningforfait. In het voorstel om starters meer kansen te geven op de woningmarkt ten koste van beleggers en mensen die al minimaal twee huizen bezitten werd uitgegaan van 0% overdrachtsbelasting voor starters en 10% voor de beleggers en mensen die meer huizen bezitten. De intentie hierachter was om het aantal particuliere beleggers op de woningmarkt te verminderen. De staatssecretaris achtte dit echter onuitvoerbaar. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Flynth 13 november 2018.

Gepubliceerd: 05 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Erfenis opgemaakt of toch niet?

Als een echtgenoot geld erft, terwijl in het testament een zogenaamde uitsluitingsclausule is opgenomen, dan blijft dat geld van die echtgenoot in privé. De andere echtgenoot kan daar geen aanspraak op maken. Onlangs stortte een man die in gemeenschap van goederen was getrouwd, een door hem met uitsluitingsclausule geërfd bedrag op een rekening die in de gemeenschap van goederen viel. Volgens de wet had hij daardoor recht op vergoeding van dat bedrag door zijn vrouw aan hem. Maar bij de echtscheiding die volgde beweerde zijn vrouw dat het geld ten behoeve van hen beiden, en ten behoeve van de man alleen, was opgemaakt, zodat zij niks meer terug hoefde te storten. Volgens de rechter had de vrouw bijzondere omstandigheden moeten aanvoeren waardoor het niet redelijk zou zijn als de man zijn bedrag alsnog zou willen terugeisen. Bijvoorbeeld als de man had gezegd dat hij bepaalde gezamenlijke uitgaven – bijvoorbeeld een dure vakantie – uit zijn erfenis zou betalen, zonder dat hij een teruggave van haar verwachtte, of als zij het eens waren over uitgaven die zij zonder de erfenis niet hadden kunnen doen. Om onnodig procederen te voorkomen is het aan te raden om erfenissen en schenkingen op een aparte rekening te administreren of in ieder geval een administratie bij te houden over de besteding. Die administratie kan simpel zijn, maar bel bij vragen gerust even met ons kantoor, dan helpen wij u bij de vastlegging. Bron: Rechtspraak notariaat (RN) 2018, 70.

Gepubliceerd: 05 Dec 2018
Copyright: Sdu © 2018

Geschikt testament voor vererving oudedagsverplichting?

De directeur-grootaandeelhouder van een onderneming heeft tussen 1 april 2017 en 31 december 2019 de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer af te kopen, of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Bij overlijden is het van belang dat het testament de juiste regeling bevat om onnodige belastingheffing te voorkomen. De Wet op de loonbelasting stelt als voorwaarde bij overlijden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) dat de ODV-termijnen aan de erfgenamen moeten toekomen. Is dat niet zo, dan moet over de hele ODV-aanspraak loonheffing en revisierente betaald worden, en is de vrijstelling in de erfbelasting niet van toepassing. Maar welke testamenten zijn geschikt voor vererving van oudedagsverplichting? Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft onlangs antwoord gegeven op die vraag. Als er geen testament is en de ODV vererft volgens de wet naar de erfgenamen is er geen probleem, ook niet als de langstlevende volgens de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ geheel de beschikking houdt over het vermogen. De ondernemer mag ook zijn ODV in een legaat voor een van zijn erfgenamen achterlaten. Ook de testamenten met een ouderlijke boedelverdeling van voor 1 januari 2003 zijn toegestaan. En een vruchtgebruiktestament kan ook, maar alleen als de vruchtgebruiker zelf ook erfgenaam is. Soms sluit de dga een overeenkomst met zijn bv waaruit blijkt wie recht krijgt op de ODV bij overlijden. Deze overeenkomst moet aansluiten bij de rechten van de erfgenamen die volgen uit het testament van de dga. Alleen dan wordt belastingheffing voorkomen. Als een erfgenaam van de ondernemer diens ODV heeft geërfd en vervolgens overlijdt, gelden dezelfde regels. Weet u of uw testamentvorm strookt met de fiscaal vriendelijke regels voor het erven van een uw ODV? Maak gerust een afspraak, dan controleren wij uw testament voor u. Bron: Kwartaalbericht estate planning 2018, nr. 20 en Belastingdienst CAP Handreiking oudedagsverplichting en vererving 8 mei 2018.

Gepubliceerd: 28 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Soms bij opzeggen vof voldoen aan vormvereiste, of niet

Er zijn geen wettelijke regels die dwingend voorschrijven hoe een vennootschap onder firma (vof) moet worden opgezegd. Om dat toch geordend te laten verlopen bevatten veel vennootschapsovereenkomsten daarom regels over opzegging. De vraag is hoe dwingend die moeten worden gevolgd. Dat bleek onlangs in een zaak waarin de vennootschapsovereenkomst bepaalde dat opzegging alleen schriftelijk of bij deurwaardersexploit mogelijk kon worden gedaan. De betreffende vennoot had echter de vof telefonisch opgezegd. Dat was de basis voor een geschil tussen de vennoten, waarin uiteindelijk het hof bepaalde dat een dergelijke bepaling in de overeenkomst niet in de weg staat om de vof op een andere manier op te zeggen. Voorwaarde daarbij is dan volgens het hof dat het voor de andere vennoot of vennoten duidelijk is dat het om een opzegging gaat. De Hoge Raad moest eraan te pas komen. De Hoge Raad oordeelde dat alle omstandigheden kunnen meespelen en dat de taalkundige uitleg van de gebruikte bewoordingen niet allesbeslissend is. De vraag is dan of een vormvereiste in de vennootschapsovereenkomst dan nog wel nut heeft. Dat blijkt wel zo te zijn, omdat die een rol speelt als bijvoorbeeld de opzegger zegt dat hij of zij helemaal niet mondeling heeft opgezegd. Bovendien is het zo dat beide partijen dan ook precies volgens de afspraken kunnen opzeggen, maar dat bij een geschil de rechter de omstandigheden van het geval kan laten meewegen. Wilt u meer weten over het aangaan van of over vormvoorschriften in vof- of maatschapsovereenkomsten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 9/11/18 2018/0990 ECLI:NL:HR:2018:819.

Gepubliceerd: 28 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Renteaftrek hypotheek bij gescheiden vermogens benutten

Als een van beide partners meer geld inbrengt bij het kopen van een huis, dan kunt u de Belastingdienst vragen hier rekening mee te houden bij de aftrek van hypotheekrente. U kunt er als alternatief ook een overeenkomst met elkaar voor afsluiten. Een dergelijke draagplichtovereenkomst is alleen mogelijk voor samenwoners of als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Een hypotheek op beider naam wordt in principe in gelijke delen aan u beiden toegerekend. Een andere verdeling is mogelijk, maar de Belastingdienst adviseert om die afwijkende regeling schriftelijk vast te leggen. Daarmee voorkomt u beiden beperking van de hypotheekrenteaftrek. U hoeft dan geen rekening te houden met de eigenwoningreserve. Bij een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen is dat niet mogelijk. Het effect van een draagplichtovereenkomst op de hypotheekrenteaftrek is groot. Er bestaat daarmee immers geen vergoedingsrecht meer. Per persoon wordt het box 1-bedrag berekend. Het blijft echter oppassen met de fiscaliteit. Laat u daarom altijd adviseren! Wilt u meer weten over de juridische gevolgen en mogelijkheden van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: HomeFinance.nl 9/11/18.

Gepubliceerd: 28 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Met huis kopen nog geen eigenaar

Bij het kopen van een huis tekent u een koopcontract, meestal bij de makelaar maar dat hoeft niet per se. Dan gaat nog de bedenktijd in en ook de termijn voor de ontbindende voorwaarden. Het kan zijn dat u toch de financiering niet rond krijgt, dan is het altijd handig als er in het koopcontract staat dat u in dat geval nog onder het contract uit kunt. Ontbindende voorwaarden zijn geboden aan een termijn. Als die is verstreken … Bent u nog steeds geen eigenaar. Het koopcontract verplicht de verkoper uiteindelijk om het huis aan u te leveren en u verplicht zich om het af te nemen. De handtekeningen onder het koopcontract zijn daar echter nog niet voldoende voor. Het huis moet namelijk nog juridisch worden overgedragen bij de notaris. Koop en levering zijn twee gescheiden acties. Bij de koop haalt u verplichtingen op de hals, de levering is bedoeld om die verplichtingen om te zetten in een juridische akte van eigendomsoverdracht. Pas als die akte bij het Kadaster is ingeschreven, bent u eigenaar van het gekochte huis. Voordat het zover is, moet de notaris op grond van wettelijke regels onderzoek doen naar de achtergrond van koper en verkoper, het huis, de hypotheeksituatie en mogelijke bijzonderheden in de gemeente. Treft hij of zij daarbij een kink in de kabel aan, zorgt de notaris ervoor dat die obstakels worden weggenomen. Dat werk gebeurt allemaal voordat u de akte komt tekenen. U kunt er dan van op aan dat de notaris ervoor gezorgd heeft dat u niet voor verrassingen komt te staan en onbezorgd het eigendom kan overnemen. De notaris is verantwoordelijk voor de inning van de koopsom en het uitbetalen daarvan aan de verkoper zodra de akte bij het Kadaster is ingeschreven. Dat traject verloopt via de derdengeldenrekening van de notaris, zodat u ook geen risico loopt dat de notaris niet aan die verplichting kan voldoen. De akte waarin alles is vastgelegd bevat voor een groot deel gebruikelijke juridische tekst, waarvan is bewezen dat die rechtsgeldig zijn. Voor een deel is de tekst uiteraard specifiek, onder meer waar het gaat om pand, koper en verkoper en daarbij horende juridische status. Uiteindelijk tekent de koper meestal twee akten, de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt mede ondertekend door de verkoper en de notaris. De hypotheekakte moet uiteindelijk naast uw handtekening ook die van de bank en de notaris bevatten. Meestal is een medewerker van de notaris door de bank en de verkoper gemachtigd om te akte namens hen te ondertekenen. Als dat allemaal gebeurd is, laat de notaris een afschrift van de leveringsakte en van de hypotheekakte inschrijven bij het Kadaster. Vanaf dat moment kan iedereen daarin nagaan dat u eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten. Wilt u meer weten over koop en levering (overdracht) van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB.

Gepubliceerd: 21 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Schenken aan de kinderen vóór het einde van het jaar

Het kan nog, een belastingvrije schenking in 2018! Heeft u nog geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken, dan kunt u nog tot 31 december van dit jaar een bedrag overmaken. Stijgt uw vermogen uit boven het heffingsvrij vermogen van € 30.000 (2018)? Dan kunt u inkomstenbelasting besparen als u door schenkingen uw box 3-vermogen verkleint. De ontvanger van de schenking betaalt in beginsel schenkbelasting, maar niet als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen! In 2018 kunt u vrij van schenkbelasting € 5.363 aan een kind schenken. Aan een kleinkind of anderen is een bedrag van € 2.147 vrijgesteld. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt in sommige gevallen een mogelijkheid tot ophoging van de jaarlijkse vrijgestelde schenking: Eenmalig: € 25.731 Voor een dure studie: € 53.602 Voor de eigen woning: € 100.800 Let op: als u al eerder vrijgestelde bedragen heeft geschonken, het is niet in alle gevallen mogelijk om nog extra te schenken. De grote vrijstelling van € 100.800 geldt dit jaar niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop van een woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Overweegt u een schenking? Wij helpen u graag zodat u geen fiscaal voordeel misloopt. Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Gepubliceerd: 21 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Belang van levenstestament bij aanvraag indicatiebesluit

Soms heeft een wilsonbekwame persoon blijvend intensieve zorg nodig. Om te beoordelen of er recht is op zorg via de Wet langdurige zorg kan een indicatie aangevraagd worden via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De aanvraag voor een CIZ-indicatie kan alleen gedaan worden door een gevolmachtigde, een curator of een mentor. Als iemand nooit een machtiging heeft geregeld kan dat niet meer nadat hij wilsonbekwaam is geworden. Daarnaast duurt het aanvragen van curatele of een mentorschap vaak wel even. Kortom, voordat de CIZ-indicatie aangevraagd kan worden moet er een heel voortraject doorlopen worden. Diverse organisaties in de zorg dringen er al enige tijd bij het Ministerie van VWS op aan dat een partner of de kinderen van een wilsonbekwaam persoon een CIZ-indicatie kunnen aanvragen. De minister heeft inmiddels aangegeven dat de Wet langdurige zorg geen ruimte biedt voor een aanvraag door een partner of kinderen. De minister wijst vervolgens op het belang van het tijdig opstellen van een volmacht in de vorm van een levenstestament. Wilt alles goed geregeld hebben voor later, wij helpen u graag met het opstellen van een levenstestament. Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13 november 2018, nr. 1429370-182358-LZ.

Gepubliceerd: 21 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Inboedel door loting naar erfgenamen?

Niet veel mensen weten dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen. Ook al wil de meerderheid van de erfgenamen het huis van de overledene verkopen voor een hoger bedrag dan de rest, zonder de instemming van de hele groep kan dat niet. Mensen die problemen verwachten in de groep die van hen erft, stellen soms een executeur aan. De executeur kan veel zaken zelf doen, zoals betalingen, het opzeggen van abonnementen en de belastingaangiften. Een huis verkopen mag de executeur alleen zelfstandig als hij daarvoor de bevoegdheid heeft gekregen in het testament. Ook als het nodig is om schulden uit de nalatenschap af te lossen, zoals bijvoorbeeld het aflossen van een hypotheek of het betalen van erfbelasting, mag de executeur verkopen. Een executeur kan ook zorgen dat een groep erfgenamen geen ruzie maakt bij de verdeling van de inboedel. Meestal organiseert hij een bijeenkomst waarbij de erfgenamen kunnen aangeven welke inboedelstukken ze willen hebben. Bij gelijke keuze lost de executeur het probleem soms pragmatisch op door te loten. Toch is het voor de executeur en de erfgenamen veel fijner als de overledene een codicil achterlaat. Een codicil is een handgeschreven document, waarin spulletjes kunnen worden bestemd voor met naam en toenaam genoemde personen. Het codicil mag dus niet op de computer gemaakt worden en moet gedateerd en ondertekend zijn. Het scheelt de executeur veel tijd en dus geld als hij geen bijeenkomst hoeft te organiseren en de inboedelstukken kan laten ophalen door de personen die in het codicil staan. Wilt u meer weten over het rechtsgeldig opmaken van een codicil, vraag gerust een voorbeeldcodicil bij ons aan. Heeft u ook een testament bij ons? Dan bieden wij u graag de service aan om het codicil bij uw testament te bewaren. Bron: E.A. de Jong, Tijdschrift Erfrecht (TE), 2018, nr. 3.

Gepubliceerd: 14 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Ultrakort bestuurslidmaatschap doet niets af aan aansprakelijkheid

Let op als u bestuurder wordt in een bestaande vennootschap. Als de administratie niet op orde is, en u doet daar niets aan, bent u volledig aansprakelijk voor de gevolgen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het hof Den Haag. In deze zaak maakte de bestuurder in kwestie slechts enkele weken deel uit van het bestuur van de vennootschap. In die periode ontstonden fiscale schulden en bleek ook dat de vennootschap gedurende enkele jaren al geen deugdelijke administratie voerde. Na zes weken begreep de bestuurder de situatie en stapte uit de vennootschap. Desondanks wordt hij mede aansprakelijk gesteld voor het faillissement van het bedrijf. De bestuurder had bij zijn aantreden niet gekeken of de administratie in orde was. Echter, voor de plicht om een deugdelijke administratie te voeren, heeft dat geen enkel gevolg. Die plicht geldt altijd. In dit geval kan de bestuurder zich ook niet op beroepen op de mogelijkheid om wettelijke aansprakelijkheid te ontlopen door te stellen dat hem geen verwijt treft. Hij blijkt in zijn korte bestuursperiode ook geen concrete acties te hebben ondernomen om zaken recht te zetten. Alles bij elkaar blijkt de onbehoorlijke taakvervulling het faillissement te hebben veroorzaakt en ziet de rechter ook geen aanleiding om zijn aansprakelijkheid te matigen. Dat laatste is ook niet te verwachten omdat de individuele matigingsbevoegdheid moet worden beperkt tot één specifieke situatie. Een beroep op redelijkheid en billijkheid heeft in dat geval ook nauwelijks kans, omdat die mogelijkheid er uitsluitend is voor in de wet genoemde situaties. Goede trouw hoort daar niet bij. Naïviteit kost in dit geval voor betrokkene een behoorlijk vermogen. Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van een bestuurder mogelijke grenzen daaraan? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 29/10/18 2018/423 ECLI:NL:GHDHA:2018:2595.

Gepubliceerd: 14 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Hoge rente op familielening al snel onzakelijk

Familierelaties staan wel vaker aan de basis van een mooie ouder-kindlening. Naast de toegestane eenmalige (verhoogde) schenking aan kinderen is het ook wel eens handig om een kind geld te lenen ter financiering van een huis. De daarop betaalde rente is immers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een te hoge rente roept al snel vragen op bij de fiscus. De fiscus en ook de rechter kan heel eenvoudig vaststellen wat gedurende een vergelijkbare periode de gebruikelijke rente was voor een hypothecaire lening. Bijvoorbeeld in 2015 was dat 3% voor een rentevastperiode van vijftien jaar. Wie dan een rente gaat rekenen van ongeveer drie keer dat percentage kan rekenen op de extra belangstelling van de fiscus. In een recente zaak voor de rechtbank Den Haag bleek in een dergelijk geval ook nog eens dat er tegenover de lening geen hypothecaire zekerheid was gegeven. De fiscus wijzigde het aftrekbare deel van de rente tot 50% van het gehele in aftrek gebrachte bedrag. Voor de rechtbank bleek dat de rechter oordeelde dat er nauwelijks risico was op wanbetaling zodat een extreem hoge rente niet gerechtvaardigd was. De rechter achtte dat de familierelatie blijkbaar de basis voor de lening was en sprak in zijn vonnis van een onzakelijke rente. Oppassen dus met het vaststellen van een rentepercentage bij een familielening. Wilt u meer weten over schenkingen en leningen in verband met aankoop, onderhoud of uitbreiding van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive donderdag 1/11/18.

Gepubliceerd: 14 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Giften niet aftrekbaar!

Periodieke giften aan een ANBI-instelling kunnen door de donateur afgetrokken worden bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Maar let op bij het stellen van bijzondere voorwaarden, die kunnen de giftenaftrek teniet doen! Periodieke giften zijn giften die zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de donateur en een goede doel (ANBI) instelling. In de overeenkomst legt de donateur zich vast om gedurende minimaal vijf jaar een gelijk bedrag te doneren. Het voordeel van deze vastlegging is voor de donateur de aftrekbaarheid van de gift. Onlangs speelde er een geval bij de rechter, waarbij de donateur een schilderij had geschonken aan een ANBI-instelling, maar had bedongen dat het gedoneerd zou moeten worden aan een buitenlands museum. De inspecteur vond dat hier zodanige voorwaarden waren gesteld dat geen sprake meer was van een schenking aan de ANBI-instelling. De inspecteur paste dan ook geen aftrekpost toe. De rechter geeft de inspecteur helemaal gelijk. Wilt u meer weten over het formuleren van de bijzondere donaties, neem gerust eens contact met ons op. Bron: Hof Den Haag, 16 oktober 2018, nr. BK-18/00547 (GHDHA:2018:2726).

Gepubliceerd: 07 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Weten wie een legaat krijgt

Een legaat in een testament moet na overlijden worden afgegeven aan de persoon die in het testament is genoemd. Maar wat gebeurt er als de erfgenamen of de executeur dat niet doen? Het zou kunnen voorkomen dat iemand die een legaat krijgt dat niet te horen krijgt. Volgens de wet moet de executeur, en als die er niet is de erfgenamen, alle ontvangers van een legaat een bericht sturen. Krijgt de persoon die in het testament een legaat krijgt geen bericht, dan weet hij dus ook niet dat hij recht heeft op een bedrag of bijvoorbeeld een sieraad of schilderij. De erfgenamen kunnen het legaat dan voor zichzelf houden. In dit soort situaties kan een belangentegenstelling spelen. Veel mensen denken dat de notaris de berichtgeving over de legaten verzorgt, maar dit is niet automatisch zo. Alleen als de notaris redenen heeft om aan te nemen dat de erfgenamen of executeur het legaat niet gaan uitkeren, kan hij uit eigen beweging de in het testament genoemde legaten bekend maken. Staan er legaten in uw testament, en wilt u zeker weten dat de ontvangers daarvan bericht krijgen? U kunt dan in uw testament opnemen dat u de notaris verzoekt deze personen een bericht te sturen. U bent dan niet afhankelijk van de goede wil van de erfgenamen en de executeur. Wilt u een dergelijke clausule in uw testament, maak dan een afspraak op ons kantoor. Bron: artikel 4:119 BW/EK 27021, nr. 111a, p. 4.

Gepubliceerd: 07 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018

Steeds moelijker om huis te kopen

Er staan in Nederland steeds minder huizen te koop, die trend zet zich snel door. Net zo snel stijgende prijzen zijn het gevolg. Daardoor wordt het voor mensen met een modaal inkomen in sommige delen van het land steeds moelijker om een huis te kopen. Dat blijkt uit de twaalf regionale kwartaalrapportages, die Dynamis eind vorige maand publiceerde. Uitgaande van de maximale hypothecaire lening van een modaal inkomen is slechts tien procent van het huizenaanbod bereikbaar voor deze mensen. Van 90% van het aanbod kunnen mensen met een modaal inkomen de vraagprijs niet gefinancierd krijgen. Drie jaar geleden was dat nog 75%. Nu worden woningzoekers in toenemende mate ‘gedwongen’ om uit te wijken naar een huurwoning of andere woonlocaties. Wie een modaal inkomen heeft en € 30.000 eigen geld in de aankoop kan steken, heeft iets meer kans. Een op de zes huizen is dan financierbaar. Het is echter nog maar de vraag of het huis dan ook daadwerkelijk binnen bereik ligt, omdat in veel gebieden de vraagprijs wordt overboden. Het probleem geldt vooral starters op de woningmarkt. Ondanks hun lagere inkomen hebben zij vaak wel goede inkomensvooruitzichten. Echter, hypotheekverstrekkers blijken nog steeds niet in staat om hierop in te springen en maatwerk te bieden. Het blijkt dat hun kennis over flexibele arbeidscontracten en Inkomensontwikkeling onvoldoende is om de mogelijkheden van de starter goed te beoordelen. Idealiter zou toekomstige groei van het inkomen worden meegewogen in de leennorm. Zover is het helaas nog steeds niet. Wilt u meer weten over het kopen en in eigendom krijgen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Dynamis.

Gepubliceerd: 07 Nov 2018
Copyright: Sdu © 2018