54.198.96.198
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Open cv blijft intact

Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. De reden waarom beide bladen aandacht besteedden aan mogelijke afschaffing was dat in de praktijk een dga zijn aandelen in een bv onderbrengt in een open cv. De dga wordt dan zelf stille vennoot in de cv. Een stichting of een andere rechtspersoon kan dan beherend vennoot van de cv worden. Een dergelijke open cv heet in jargon ook wel een anonimiseringsstructuur. De Tweede Kamer was bang dat hiermee belasting zou worden ontweken en mogelijk in strijd met de wet zou worden gehandeld. Het ging de Kamer om de vraag of inbreng in de cv fiscaal geruisloos kan gebeuren en daarbij gebruik te maken van de aandelenruil-faciliteit. Volgens de staatssecretaris kan met succes een beroep gedaan worden op de aandelenruil-faciliteit als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Hij vond bovendien de term ‘anonimisering’ niet juist, aangezien er in een dergelijke cv niets buiten het zicht van de fiscus plaatsvindt en fiscale claims gewoon blijven bestaan. Hij liet daarbij wel weten dat dergelijke structuren minder aantrekkelijk worden met de komst van het UBO-register. Wilt u meer weten van het werken met een cv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 31/7, KPMG 30/7.

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Spijt na de bruiloft

Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. Helaas is er na het ja-woord direct sprake van een gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is dat weliswaar een beperkte gemeenschap en geen algehele gemeenschap van goederen meer. De oplossing is huwelijkse voorwaarden te maken tijdens het huwelijk en een akte van verdeling door de notaris te laten opstellen waardoor de echtgenoten niet langer recht hebben op ‘ieder de helft’ maar weer recht hebben op hun bezit van voor het huwelijk. Dat lijkt makkelijk, toch blijft het opletten. De belastingdienst kan namelijk soms schenkbelasting heffen bij deze doorgaans ongelijke verdeling tussen echtgenoten. Om dat te voorkomen is er een speciale ‘spijtoptantenregeling’, er wordt geen schenkbelasting geheven als door een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en dat alsnog binnen drie jaar na het huwelijk wordt gedaan. De huwelijksgemeenschap moet dan zodanig verdeeld worden dat de echtgenoten gerechtigd zijn tot het vermogen alsof de huwelijkse voorwaarden al vóór het huwelijk waren opgesteld. Dat er ook misbruik wordt gemaakt van deze regeling bleek onlangs toen een man zich realiseerde dat zijn nieuwbakken vrouw zou meedelen in zijn succesvolle onderneming. Hij wilde alsnog huwelijkse voorwaarden maken onder het mom dat het slecht ging met de zaak en hij zijn vrouw wilde beschermen. Zijn vrouw kreeg het ‘onder water staande huis’ met hypotheek toegedeeld. Toen later de ware reden duidelijk werd slaagde de vrouw erin om de huwelijkse voorwaarden te laten vernietigen door de rechter. Heeft u trouwplannen? Voorkom stress vlak voor – of na – de grote dag en zorg dat uw huwelijkse voorwaarden maanden voor uw huwelijksdag al getekend zijn. Wij nemen graag de tijd voor u. Bron: Notamail 29 juni 2018, 151. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juni 2018, nr 200.213.208/01 (GHARL:2018:5813).

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Over uw graf regeren?

Je hoort vaak dat mensen niet willen dat de erfenis bij een ex-partner terecht komt. Iemand anders wil misschien zeker weten dat het kind het familiekapitaal nalaat aan andere familieleden en niet aan een kattenstichting. Om die controle te houden moet er wel over het graf geregeerd worden. U heeft de mogelijkheid om in uw testament niet alleen te bepalen wie uw erfgenaam is, maar ook wie de rest krijgt, als uw erfgenaam overlijdt. Een zogenaamde tweetrapsmaking. Het lijkt een prachtige oplossing, maar er zit ook een nadeel aan. De erfgenaam moet wel administratie bijhouden, zodat bij zijn overlijden duidelijk is welk deel van zijn vermogen afgegeven moet worden aan de ‘tweede trap’ en welk vermogen van hem zelf is en naar zijn eigen erfgenamen gaat. Er staat zelfs in de wet dat de erfgenaam jaarlijks moet aantonen wat er nog is. U raadt het al, die administratie wordt meestal niet zo goed bijgehouden en de toonplicht is bij niemand favoriet. Of die toonplicht verplicht is blijft een strijdpunt tussen de geleerden. Nu heeft onlangs een rechtbank uitspraak gedaan en aangegeven dat de toonplicht dwingend is. Tot er zekerheid is, door een uitspraak van Nederlands hoogste rechtscollege de Hoge Raad, adviseren we iedereen met een tweetrapstestament op te nemen dat de toonplicht alleen geldt als de wet dat dwingend blijkt voor te schrijven. Wilt u meer weten over de tweetrapsmaking, maak dan gerust eens een afspraak op ons kantoor. Bron: Rechtbank Gelderland 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592.

Gepubliceerd: 15 Aug 2018
Copyright: Sdu © 2017

Samenloop btw en overdrachtsbelasting bij koop nieuwbouwhuis

Met de impuls die het kabinet geeft aan nieuwbouwprojecten, worden kopers ook geconfronteerd met zaken als koop-/aannemingsovereenkomst, btw en overdrachtsbelasting. Er is feitelijk sprake van een combinatie van twee overeenkomsten. In een koop-/aannemingsovereenkomst koopt u een stuk grond en geeft u opdracht tot de bouw van een huis. Wanneer en waarover moet nu welk soort belasting worden betaald? Over de overdracht van een stuk grond of een huis moet u overdrachtsbelasting betalen. Voor een huis betaalt u 2% overdrachtsbelasting, voor andere onroerende zaken geldt een tarief van 6%. Omzetbelasting bent u verschuldigd als een ondernemer u goederen of diensten levert. Oplevering van een huis (de bouwkosten) dat door een aannemer is gebouwd is daarvan een voorbeeld. Ook de levering van een bouwterrein valt onder het btw-regime. Op grond van deze wettelijke regels zou u als koper van een nieuwbouwhuis zowel btw als overdrachtsbelasting moeten betalen. Gelukkig vindt ook de overheid dat te ver gaan en heeft voor die gevallen een samenloopvrijstelling gecreëerd. Voor btw-ondernemers die een onroerende zaak kopen heeft meestal levering met – aftrekbare – btw de voorkeur. Dat levert de ondernemer onder voorwaarden ook vrijstelling voor – niet-aftrekbare – overdrachtsbelasting op. Tot begin 2013 kon binnen de koop-/aannemingsovereenkomst eerst de grond worden geleverd onder heffing van 6% overdrachtsbelasting, waarna de bouwtermijnen van de aanneemsom onder 21% btw-heffing worden gefactureerd. Dat leverde fiscaal voordeel op. Vanaf maart 2013 ging dat voordeel verloren omdat de Hoge Raad bepaalde dat de koop-/aannemingsovereenkomst niet langer als twee afzonderlijke prestaties moet worden gezien maar als één. Dat komt omdat de overeenkomst twee elementen bevat die vanwege het onderlinge verband eigenlijk als één element moeten worden gezien. Creatieve ondernemers en kopers zien evenwel telkens toch mogelijkheden om wel het eerdere fiscale voordeel te realiseren, bijvoorbeeld via een gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst. Dan levert de ene ondernemer de grond en een andere ondernemer voert de bouw uit. Dat is echter geen garantie dat de fiscus deze transactie niet alsnog beoordeelt als één ondeelbare prestatie. Zo zijn er nog wel meer varianten denkbaar, maar hebben allemaal hetzelfde risico. Wilt u meer weten over de koop-/aannemingsovereenkomst bij de voorgenomen koop van een nieuwbouwhuis? Bel ons voor het maken van en afspraak. Bron: FBN 2018(5) 24.

Gepubliceerd: 11 Jul 2018
Copyright: Sdu © 2017

Beherende en stille vennoten hebben gezamenlijk belang in CV

Wie vennoot is in een commanditaire vennootschap (CV) of een dergelijke vennootschap adviseert, moet zich ervan bewust zijn dat de beherende en de stille vennoten een gezamenlijk belang hebben in de CV. Beider belangen moeten gewogen worden en leidend zijn bij besluiten en bij advisering. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Als aan dit uitgangspunt niet wordt voldaan, kan er zomaar sprake zijn van onrechtmatige daad. Het belang van de uitspraak van de Hoge Raad is dat iedereen die zich binnen en buiten de CV voor de CV inzet, bij mogelijk tegenstrijdige belangen tussen beherende en commanditaire (stille) vennoten, erop moet letten dat die inzet altijd in overeenstemming is met aard van de commanditaire vennootschap. Het tegenstrijdig belang moet voor alle vennoten in de CV bekend zijn. Wilt u meer weten over de ins en outs van en CV? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 29/6 2018/0589 ECLI:NL:HR:2017:2444.

Gepubliceerd: 11 Jul 2018
Copyright: Sdu © 2017

Aangifte Erfbelasting in Belastingplan 2019

Na een overlijden moeten de mensen die de erfenis ontvangen aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het voor hen vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen. De aangifte voor erfbelasting moet binnen 8 maanden na overlijden ingediend worden. Toch krijgen erfgenamen ondanks tijdige indiening soms te maken met een door de Belastingdienst berekende belastingrente van – op dit moment – 4%. Om de belastingrente te voorkomen werd wel het advies gegeven om binnen vijf maanden na het overlijden (een voorlopige) aangifte erfbelasting te doen. Als vervolgens de dagtekening van de aanslag binnen 8 maanden na het overlijden is, dan was er geen belastingrente verschuldigd. De staatssecretaris van Financiën heeft nu laten weten dat hij de gang van zaken onwenselijk vindt en in het belastingplan 2019 gaat opnemen dat geen belastingrente verschuldigd is indien binnen de normale termijn van 8 maanden, en dus tijdig, aangifte voor erfbelasting wordt gedaan. Wilt u meer weten over de aangifte voor erfbelasting, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. Bron: Notamail 9 juli 2018, nummer 158.

Gepubliceerd: 11 Jul 2018
Copyright: Sdu © 2017

Statutaire aanbiedingsplicht letterlijk nemen

Enig aandeelhouders van een personal holding hebben soms ook een deelbelang in een andere werkmaatschappij, samen met een andere aandeelhouder daarin. De statuten van die werkmaatschappij bevatten in veel gevallen een bepaling dat wanneer er een wijziging van aandeelhouders plaatsvindt door toetreden van een andere aandeelhouder, de aandelen eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden. Geldt die aanbiedingsverplichting ook als de aandelen in de personal holding worden gecertificeerd en de betreffende aandelen overgaan naar een Stichting Administratiekantoor (STAK)? Deze vraag stond onlangs centraal in een zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof kon er kort over zijn. De Hoge Raad heeft veertien jaar geleden al uitgesproken dat de statutaire aanbiedingsplicht naar objectieve maatstaven moet worden uitgelegd, dus naar de letter. Redelijkheid en billijkheid worden hierin niet meegewogen. Deskundigen menen echter wel dat een uitleg naar subjectieve maatstaven (redelijkheid en billijkheid) verdedigbaar is als achter de wijziging uiteindelijk dezelfde personen of rechtspersonen blijven zitten. In het geval van het onderbrengen van de aandelen van een personal holding in een STAK blijft de oorspronkelijk enig aandeelhouder – ook al is het indirect – toch de economisch belanghebbende en blijft ook de zeggenschap in de werkmaatschappij bij die persoon. Om de statutaire aanbiedingsverplichting te laten aansluiten bij de behoefte om ook naar subjectieve maatstaven te kunnen uitleggen, moet u aansluiting zoeken bij de betreffende omschrijving in de SER-Fusiegedragsregels. Dan is niet het directe formele aandeelhouderschap bepalend, maar de uiteindelijke zeggenschap. Wilt u meer weten over het opnemen van een statutaire aanbiedingsplicht? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu Opmaat 22/6/18, ECLI:NL:GHARL:2018:2640.

Gepubliceerd: 04 Jul 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verhoging btw levert grote problemen op voor mkb

De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief naar 9% zal voor veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf grote negatieve gevolgen hebben. Dat zegt MKB-Nederland na een quickscan bij een aantal aangesloten branches. De maatregel gaat verschillende bedrijfstakken tientallen miljoenen, soms enkele honderden miljoen euro omzetverlies opleveren. MKB-Nederland wil compensatie voor getroffen ondernemers. De ondernemersorganisatie pleit primair voor intrekking van het kabinetsvoornemen. De organisatie verwacht omzetverlies, banenverlies en bedreiging van het voortbestaan van vele bedrijven. Dat geldt voor alle sectoren die de btw-verhoging voor hun kiezen krijgen. Volgens MKB-Nederland heeft het kabinet de maatregel opgenomen zonder enig idee over de gevolgen voor de getroffen sectoren, zoals kappers, podiumkunsten, uitgeverijen, bloemisten, dagrecreatie, fitnessscholen en bakkers. Als het toch de plannen doorzet, willen de ondernemers voor deze branches lastenverlichting in de inkomstenbelasting en uitstel van invoering tot het moment dat consumenten daadwerkelijk lastenverlichting ervaren. Nu krijgt het mkb eerst de zure appel, terwijl de koopkrachtverbetering door andere maatregelen pas veel later effect gaat hebben. Wilt u meer weten over het kiezen of aanpassen van uw rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: MKB-Nederland 6 juni 2018

Gepubliceerd: 27 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Soms toch 2% overdrachtsbelasting bij omzetting bedrijfspand naar woning

De Hoge Raad heeft al verschillende arresten gewijd aan de hoogte van de overdrachtsbelasting bij omzetting van bedrijfspanden naar woningen. Als er geen sprake is van nieuw onroerend goed heeft de koper geen recht op het lage 2%-tarief overdrachtsbelasting. In uitzonderingsgevallen kan het wel, namelijk als u als koper beschikt over een omgevingsvergunning. Hoe gaat dat in z’n werk? Koopt u een onroerende zaak, dan moet u normaal gesproken 6% overdrachtsbelasting betalen. In 2011 is ingevoerd dat voor woningen het lage tarief van 2% geldt. Of een pand voor de overdrachtsbelasting als woning wordt gekwalificeerd, hangt af van de vraag of het voor bewoning is ontworpen en gebouwd en of dat na die tijd verbouwd is voor een andere gebruiksvorm, bijvoorbeeld als kantoorpand. Als bij teruggang naar woonbestemming niet al te veel aanpassingen gepleegd moeten worden om het pand weer als woning te kunnen gebruiken, dan blijft voor de overdrachtsbelasting het oorspronkelijke doel bepalend. Als dat niet helemaal duidelijk is, kan ook nog worden meegewogen welke eisen en beperkingen voortvloeien uit publiekrechtelijke voorschriften. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning). De laatste jaren worden veel kantoor- en ander bedrijfsgebouwen omgebouwd naar woningen. Vanwege het oorspronkelijke doel is bij de overdracht hiervan nog steeds 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat er bijvoorbeeld al een bouwtekening en een gesloten koop-/aannemingsovereenkomst is, speelt hierbij geen enkele rol. In een recente zaak speelde dat het kantoorpand aan de binnenkant al helemaal gesloopt was en niet meer met beperkte aanpassingen kon worden teruggebracht naar de oorspronkelijke bestemming. Op het moment dat voor de daarin te vestigen appartementen een koop-/aannemingsovereenkomst met nieuwe eigenaren was gesloten, was er geen sprake meer van mogelijk behoud van de oorspronkelijke kantoorfunctie. Daartegenover stond dat ook niet gesteld kon worden dat het pand inmiddels naar zijn aard voor bewoning bestemd was. Op dat moment gingen de arresten van de Hoge Raad meespelen en werden de eisen en beperkingen die voor (het gebruik van) voortvloeiden uit publiekrechtelijke voorschriften meegewogen. De kopers waren in bezit van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Daarmee werd een beroep op het verlaagde overdrachtsbelastingtarief mogelijk. Wilt u meer weten over toepassing van het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: NLbeheer.nl en Vastgoedactueel 6 juni 2018

Gepubliceerd: 27 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Schenkbelasting bij aangaan huwelijk of samenlevingscontract?

Om onzekerheid bij echtgenoten en samenwoners te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Financiën dit jaar in een besluit aangegeven dat er door het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden in een aantal gevallen geen schenkbelasting betaald hoeft te worden. Voor samenwoners die in hun contract een verrekenbeding bij echtscheiding of overlijden willen opnemen, had de staatssecretaris nog geen uitsluitsel gegeven. Gelukkig geeft de staatssecretaris aan dat op dit moment toch overleg gevoerd wordt over de mogelijkheden voor de samenwoners. Totdat er officieel duidelijkheid komt kunnen samenwoners eventueel een beroep doen op een brief van de Belastingdienst in een vergelijkbaar geval. Bij het aangaan van beperkte gemeenschap van goederen zoals die sinds 1 januari 2018 werkt, is geen schenkbelasting verschuldigd. Maar als mensen een andere beperkte gemeenschap van goederen afspreken, kan er sprake zijn van een schenking. Dit zal telkens afhankelijk van de feiten en omstandigheden beoordeeld moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw huwelijk of samenwoning? Een afspraak is zo gemaakt! U bent van harte welkom op ons kantoor. Bron: Ministerie van Financiën 20 juni 2018, nummer 2018-0000103361/Notamail 22 juni 2018, nummer 146

Gepubliceerd: 27 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Notaris vervangt ongeschikte executeur

Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. Onlangs werd een executeur in een nalatenschap waarin zich een onderneming bevond en er complexe familieverhoudingen speelden vervangen door een notaris. De rechter had op verzoek van de erfgenamen geoordeeld dat de executeur tegen een dergelijke taak niet was opgewassen en ook een eigen belang had nu zij schulden aan de nalatenschap had. Wilt u dergelijke problemen voorkomen, dan kan een benoeming van een executeur en opvolgend executeur soms al helpen. De eerste executeur kan zijn benoeming niet accepteren als het hem een te zware taak lijkt en dan komt de volgende executeur aan bod. Ook is het mogelijk de executeurstaak al helemaal voor te bereiden samen met de beoogd executeur en de notaris, door het opstellen van een goed testament en een bijbehorende memo voor de executeur. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Wij zijn graag behulpzaam bij een dergelijk voorbereidend proces. Bron: Notamail 12 juni 2018, nr. 137.

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Notarieel samenlevingscontract

Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. Door het samenwonen worden de bezittingen van de partners niet automatisch gezamenlijk eigendom. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de samenwoners. Ieder houdt de bezittingen die op zijn of haar eigen naam staan privé, en ieder blijft ook aansprakelijk voor de eigen schulden. Als samenwoners samen iets kopen of krijgen, bijvoorbeeld een huis dan is dat gemeenschappelijk doordat zij het op naam van beiden hebben gezet. Door de tenaamstelling is dan duidelijk wie de eigenaar is. Alleen voor roerende zaken is dat anders, die kunnen niet op naam gesteld worden. In een samenlevingscontract kan afgesproken worden dat bijvoorbeeld inboedel gemeenschappelijk is met uitzondering van een paar bijzondere dingen die het stel op een lijst zet. Als samenwoners afwijken van de regel dat degene die iets koopt of krijgt het ook op naam moet stellen, dan is er een risico op ruzie bij het uit elkaar gaan. Zo speelde er onlangs een geval voor de rechter waarbij een stel voor een gezamenlijk huis en dito hypotheekschuld een levensverzekering had afgesloten. Omdat de vrouw bij de verzekeringsmaatschappij werkte en er een premievoordeel was om de verzekering alleen op haar naam af te sluiten, vond zij dat de opgebouwde waarde haar toekwam. De man vond dat de premies betaald waren met gelden die hen samen toekwamen uit de gespaarde huishoudkosten. Er werd een slopende procedure gevoerd om de strijd te beslechten. En de man kreeg ongelijk. Dat had voorkomen kunnen worden als dit stel hun afwijkende afspraken had opgenomen in het samenlevingscontract. Heeft u uw onderlinge afspraken goed weergegeven in uw contract? Het is heel gebruikelijk om een contract regelmatig aan te passen. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, nr. 200.199.913/01 (GHARL:2018:5401).

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Overwaarde huis steeds vaker ingezet bij koop huis

Volgens De Telegraaf woedt er een ‘ware oorlog’ tussen geldverstrekkers om bezitters van een huis die een ander huis willen kopen dan wel hun hypotheek willen oversluiten. Het gaat daarbij overigens vooral om mensen die overwaarde op hun huis hebben. Zij hebben vaak minder dan 100% financiering van de woningwaarde nodig. De overheid stimuleert u met fiscale maatregelen om overwaarde in uw nieuwe huis te stoppen. Immers, als u die overwaarde niet in een nieuw huis steekt, mag u de rente over dat deel niet meer aftrekken. Daar blijkt ook van alles tegenin te brengen, zoals het aanhouden van de overwaarde als financiële buffer. U verliest dan wel renteaftrek, maar u hoeft ook niet meer af te lossen. Ook het opgeven van een spaarhypotheek voor een nieuwe hypotheek heeft nadelen. Vooral in de laatste tien jaar wordt daarin fors kapitaal opgebouwd, dat moet u niet zomaar verspelen. De oplettende koper kijkt verder dan alleen de rente, bijvoorbeeld ook op het tarief dat u gaat betalen als u verder aflost. De vraag daarbij is hoe de risico’s en rentes op termijn zich verhouden tot de aanvangsrente. Andere aandachtspunten zijn de mogelijkheid om extra af te lossen en het meenemen van de hypotheek bij verhuizing. Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: www.dft.nl 24 mei 2018.

Gepubliceerd: 20 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Samen op reis? Voogdij snel digitaal regelen

Gaat u binnenkort samen een weekendje weg en blijven de kinderen logeren bij opa en oma? Dan is de gedachte dat u iets zou kunnen overkomen vast al door uw hoofd geschoten. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat jonge ouders allebei overlijden, en minderjarige weeskinderen achterlaten, maar het risico bestaat. Als u niets regelt zal de rechter bepalen waar uw kinderen geplaatst worden. Wilt u dat voorkomen, dan moet u een voogd over uw kinderen benoemen. Het benoemen van een voogd moet officieel geregeld zijn, onderlinge afspraken gelden niet. U kunt een voogd aanwijzen bij de notaris in een testament. Maar sinds enige tijd kan dit ook online geregeld worden, door een aantekening op te laten nemen in het gezagsregister via rechtspraak.nl. Het kiezen van een voogd is niet altijd makkelijk. Daarom is het goed om te weten dat een voogd niet zelf daadwerkelijk de dagelijkse zorg op zich hoeft te nemen, maar wel de zeggenschap heeft over een kind en zorgt dat het op een goede plek terecht komt. Bent u ook toe aan regelen van voogdij, maar heeft u nog vragen. U kunt ons altijd bellen, dan helpen wij u verder. Bron: www.rechtspraak.nl.

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Discussie over bedoeling open cv’s

De commanditaire vennootschap (cv) is vooral een uitkomst voor bedrijven waarvan de financiers risicodragend kapitaal ter beschikking stellen, maar zelf geen bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Zij zijn daarmee zogenaamde stille vennoten. Er zijn open en besloten cv’s. Bij een open cv kunnen vennoten vrij toe- en uittreden, bij een besloten cv is daar toestemming van de overige vennoten nodig. Een open cv is niet transparant, waarmee deze vorm interessant is geworden voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omvang van hun vermogen buiten de openbaarheid willen houden. In het weekblad Fiscaal Recht is een discussie gestart waarin dat laatste aan de kaak wordt gesteld. Een dergelijk gebruik van de open cv is volgens een aantal fiscalisten strijdig met het overheidsbeleid voor meer transparantie. Zij waarschuwen voor een mogelijke navordering voor dga’s van de Belastingdienst. Dat komt omdat zij in een open cv aanmerkelijkbelangbelasting in box 2 ontlopen. Die is immers alleen van toepassing op natuurlijke personen en niet op cv’s. Volgens de Belastingdienst is een open cv vooral bedoelt om de privacy te beschermen en niet om belastingvoordelen te realiseren. Hun waarschuwing is dat zij oneigenlijk gebruik van de open cv zal bestrijden. Bron: "Taxlive 31 mei / Fiscaal Weekblad"

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst serieus nemen

Binnen enkele jaren is de crisis op de woningmarkt veranderd naar een oververhitte markt. Snel handelen, wordt al gauw als drukmiddel naar kopers gebuikt. Anders gaat iemand anders er mee vandoor. Denk goed na als – of liever voordat – u daarin mee gaat. Bij het kopen van een huis gelden wettelijke formaliteiten. De koopovereenkomst waarin de (ver)koop van uw huis wordt afgesproken, is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en al dan niet elektronisch is ondertekend. Althans, als beide partijen particulier zijn en geen professionele contractspartijen. Onlangs speelde een kwestie voor de Limburgse rechtbank waarin een koper de koopovereenkomst netjes ondertekende en deze aan de verkoper stuurde. Die reageert met een akkoord via WhatsApp en besluit later zijn huis toch niet te verkopen. De koper vindt vanzelfsprekend dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen en vindt dat ook met de WhatsApp aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Voor de rechter ligt het echter toch genuanceerder. Een WhatsApp bericht is geen (elektronische) ondertekening van de koopakte. Je zou het hooguit een toezegging van verkoper tot de ondertekening van de koopovereenkomst kunnen noemen. Een schriftelijke koopovereenkomst is een zogenaamde onderhandse akte, daarvoor is wettelijk voorgeschreven dat deze ondertekend moeten zijn. Gelet op de integrale overeenstemming tussen koper en verkoper in het onderhavige geval, lijkt sprake van contractsdwang, Daarbij zou de koopovereenkomst door de verkoper alsnog moeten worden voorzien van dagtekening en ondertekening. Echter, als koper of verkoper particulier is, dan gaat dat niet op. De verkoper kan er in dit geval zonder kleerscheuren uitstappen. Wilt u meer weten over de koopovereenkomst en over de daadwerkelijke overdracht van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 22/5/18 ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.

Gepubliceerd: 13 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Oprichten kapitaalvennootschappen kan over enkele jaren ook online

De Europese Commissie is van plan om het oprichten en inschrijven van een bv of nv ook online mogelijk te maken. Volgens de Commissie moeten oprichting en inschrijving makkelijker worden. U kunt de hele maand juni uw mening laten weten via www.internetconsultatie.nl. Het plan moet uitmonden in een richtlijn die voor alle EU-landen gaat gelden. Volgens de Commissie hoeven bedrijven na invoering slechts eenmalig informatie te registreren. Alles bij elkaar opgeteld moet dat bedrijven tussen € 42 en 84 miljoen gaan schelen. In de nieuwe richtlijn komt ook te staan welke informatie het handelsregister nodig heeft en wat derden daaruit kunnen raadplegen. Met deze Europese aanpak moet het voor bedrijven eenvoudiger worden om een nevenvestiging in een andere lidstaat te openen. Elke lidstaat krijgt de vrijheid om een uitzondering te maken voor nv’s. De nieuwe mogelijkheid wordt verwerkt in de bestaande richtlijn oever grensoverschrijdende fusie en kapitaalbescherming. Wilt u meer weten over hert oprichten van nv of bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 22/5/18.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Samenwoners brengen eigen geld in

Het komt steeds vaker voor dat samenwoners een huis kopen, en een van beiden eigen geld inbrengt. Bijvoorbeeld in de gevallen waarin een partner een eerder huis met overwaarde heeft verkocht, en deze overwaarde weer in het nieuwe gezamenlijke huis steekt. Een partner die geld steekt in het huis dat deels van de ander is, moet er rekening mee houden dat hij dit geld bij verkoop of uit elkaar gaan maar moeilijk terug kan vorderen als er niks is vastgelegd. Onlangs belandde een stel samenwoners over dit onderwerp bij de rechter. Zij hadden tijdens hun relatie samen een eigen woning gekocht. De man stak meer eigen geld in de woning. Als de relatie over is wordt de woning met verlies verkocht. Omdat ze er samen niet uitkomen bepaalt de rechter dat het stel het verlies ieder voor de helft moet dragen en dat de man niet nog eens een bedrag bij de vrouw kan claimen omdat hij meer eigen middelen heeft ingebracht. Wilt u bij het inbrengen van eigen middelen zeker weten dat de afspraken goed op papier staan, kom dan gerust eens langs voor een samenlevingscontract of een aanvulling op uw contract. Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 maart 2018, 200.186.837/01, ECLI:NL:GHSHE:2018:889.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017

Krijgt de langstlevende de helft plus een kindsdeel?

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn veel mensen van mening dat de langstlevende de helft plus een kindsdeel erft. Het is een veel gehoorde stelling, maar het is niet helemaal juist. De langstlevende krijgt niet de helft plus een kindsdeel, maar een kindsdeel. De langstlevende bezit al de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot is de helft van het gemeenschappelijk vermogen, en die gaat naar de langstlevende en de kinderen, ieder voor een gelijk gedeelte. Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn van mening dat de echtgenoot bij overlijden niet erft. Ook dat is een groot misverstand. Als er geen testament is, zal de echtgenoot automatisch erfgenaam zijn van de gehele nalatenschap van de echtgenoot of geregistreerd partner. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Is uw testament op orde? Wij helpen u graag als u een periodieke update wilt doorvoeren.

Gepubliceerd: 06 Jun 2018
Copyright: Sdu © 2017