54.242.236.164
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Echtelijke woning door schenkingen privé?

Samenwoners en getrouwde stellen, die samen een huis hebben, zijn vaak slordig in het bijhouden van de betalingen. Heeft zij bij de aankoop een bedrag aan eigen geld ingelegd of betaalt hij de verbouwing van de badkamer? Veel stellen bedekken dit met de mantel der liefde en leggen het niet vast. Bij verkoop van de woning, maar vooral bij het einde van de relatie, kan er discussie ontstaan over die ongelijke inbreng. Zo bleek onlangs bij een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar dat in echtscheiding verwikkeld was. Volgens de man was door hem geld geleend van zijn ouders voor de aankoop van de echtelijke woning. Vervolgens was de lening jaren later verrekend met schenkingen van zijn ouders aan hem in privé. De man stelde zich op het standpunt dat de gehele woning daardoor aan hem toegedeeld zou moeten worden, nu hij meer dan 50% van de woning had gefinancierd. De rechter oordeelde dat de aankoop en de leningen en de ontvangen schenkingen van de ouders niet gelijktijdig hadden plaatsgevonden, waardoor de man ongelijk kreeg. De woning bleef tot de gemeenschap van goederen behoren en de man moest de waarde van de woning delen met zijn ex. Wilt u onduidelijkheid over de inbreng in de woning voorkomen? Wellicht bevatten uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract al een bepaling en anders is het mogelijk om uw afspraken alsnog goed vast te leggen. Neem gerust eens contact op voor een oriënterend gesprek. Bron: Notamail 19 februari 2018, nummer 41.

Gepubliceerd: 21 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Statuten bepalen of afdelingsbestuur zich moet houden aan besluit hoofdbestuur van vereniging

Het verenigingsland is een heel divers land. Het varieert van kleine zelfstandige verenigingen in steden, dorpen en buurten tot grote landelijke verenigingen met regionale en plaatselijke afdelingen. Dat leidt wel eens tot onenigheid over naleving van een besluit op hoger niveau door afdelingen op regionaal of lokaal niveau. Zo speelde een zaak waarin het hoofdbestuur van een landelijke vereniging besloot om de administratie voortaan via een aan de afdelingen opgelegd nieuw softwareprogramma te gaan doen. Dat was tegen het zere been van een van de afdelingsbesturen. Die weigerden, met als gevolg een juridisch gevecht met het hoofdbestuur die afgifte van de administratie eiste. Als de wet of statuten van een vereniging bevoegdheden aan het bestuur toekennen, zijn ook andere organen van die vereniging daaraan gebonden. Dat gaat zelfs zover dat het ook voor verenigingen met afdelingen zonder rechtsbevoegdheid bindt. In de betreffende zaak kon de afdeling hoog en laag springen, zij moesten zich neerleggen bij het landelijk genomen besluit. Deze casus laat zien dat het belangrijk is om tijdig en goed met elkaar te bezien welke bevoegdheden de hoofdvereniging heeft en welke bevoegdheden aan de afdelingen toekomen en dat ook vast te leggen in de statuten. Wilt u meer weten over de bevoegdheden van uw verenigingsbestuur of die van uw afdelingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 4/1/18 2018/0008 ECLI:NL:RBAMS:2017:6823.

Gepubliceerd: 21 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verdeling eenmanszaak bij echtscheiding

Bij echtscheidingen is de aanwezigheid van een eenmanszaak bij een van de partners nogal eens een bron van geschil. De rechter heeft er in elk geval vrijwel dagelijks mee te maken. Het gaat bij de verdeling van de gemeenschap nogal eens over de verdeling van negatief ondernemingsvermogen, schulden dus. De bron van het geschil ligt meestal in de manier waarop de activa van de eenmanszaak wordt verdeeld en hoe wordt bepaald wie welk deel van de schulden moet dragen. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen. Het bestaat uit activa en passiva en valt in de gemeenschap van goederen. Beide partijen worden daarin elk voor de helft aangesproken voor de schulden, ook al zijn die veroorzaakt in de eenmanszaak. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken naar de omvang van de schulden op de datum waarop het huwelijk is ontbonden. Bij de beoordeling van de waarde van de activa is de datum van feitelijke verdeling bepalend, behalve als partijen anders hebben afgesproken. In een recente zaak verzochten beide partijen de rechter om de activa van de eenmanszaak toe te delen aan de ondernemende partner, die in ruil daarvoor ook de schulden van de onderneming voor zijn rekening neemt. Tegenprestatie van de niet-ondernemende partners is dat deze een bedrag ter grootte van de helft van het negatieve eigen vermogen aan de ondernemende partner betaalt. In een dergelijk geval heeft de rechter het gemakkelijk en volgt het verzoek van partijen. Wilt u meer weten over het verrekenen van activa en passiva van een eenmanszaak bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 11/1/18 2018/0012 ECLI:NL:GHDHA:2017:3752.

Gepubliceerd: 21 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Erfenis, let op de verborgen schuld

Een langstlevendentestament geeft meestal veel rust, en dan vooral na het overlijden van de eerste partner. De ander kan ongestoord doorleven, zonder dat de kinderen hun erfdeel kunnen claimen. Maar hoe is het met die rust gesteld na het overlijden van de langstlevende partner? Kinderen krijgen bij het eerste overlijden doorgaans nog geen erfdeel, maar een vordering op de ouder die nog leeft. Over die vordering wordt in veel gevallen een rente berekend. Die rente kan bij het tweede overlijden hoog opgelopen zijn. Als het overleden ouderpaar alleen gezamenlijke kinderen heeft is die rente juist een voordeel, de kinderen krijgen het bedrag aan opgelopen rente bij het tweede overlijden belastingvrij. Maar als er kinderen uit verschillende relaties zijn, lopen de kinderen van de laatst overleden ouder het risico dat de nalatenschap negatief uitvalt. Zij moeten dan eerst de vorderingen plus rente aan de kinderen van het eerste huwelijk uitbetalen. Om te voorkomen dat zij uit eigen zak moeten bijbetalen kunnen zij de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Deze manier van aanvaarden zorgt ervoor dat zij niet zelf aansprakelijk worden. Nadeel van deze vorm is dat er wel wat procedures en regels aan kleven. Als die niet precies opgevolgd worden, bestaat het risico dat een schuldeiser een kind toch aansprakelijk stelt. Heeft u te maken met een dergelijke situatie? Kom dan voordat u gaat handelen eerst even bij ons langs. Wij lichten u dan precies voor over de te volgen procedure. Bron: Notamail 12 februari 2018, nummer 34.

Gepubliceerd: 14 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Let op vereisten voor ANBI-status

Als u overweegt een schenking te doen is het handig om eerst te controleren hoeveel schenkbelasting de ontvanger moet betalen. In Nederland gelden er diverse vrijstellingen, en als de vrijstelling opgesoupeerd is moet u rekening houden met tarieven tussen de tien en veertig procent. Een bijzondere categorie wordt gevormd door de ANBI-organisaties, in de volksmond ook wel goede doelen genoemd. Zij mogen schenkingen en erfenissen ontvangen zonder schenk- of erfbelasting te hoeven betalen, mits ze zich aan de eisen van de belastingdienst houden. Een belangrijk en jaarlijks terugkerend ritueel voor een ANBI-organisatie is het publiceren van de volgende gegevens op hun eigen website of op de website van de brancheorganisatie: de naam, contactgegevens en het fiscaal nummer (RSIN) van de ANBI-instelling; het beleidsplan en een beschrijving van de doelstelling van de ANBI; de functie en namen van de bestuurders, denk aan: voorzitter, penningmeester en secretaris en het beloningsbeleid voor het bestuur en eventueel personeel; een actueel verslag van de activiteiten; een financiële verantwoording. De belastingdienst controleert de ANBI-instellingen in toenemende mate en indien niet aan vereisten wordt voldaan bestaat het risico dat de ANBI-status – soms zelfs met terugwerkende kracht – wordt ingetrokken. Heeft hulp nodig bij het aanvragen van de ANBI-status of het jaarlijks publiceren van de gegevens? Vraag ons gerust om advies. Bron: Belastingdienst.nl en Fiscaal Dagblad 13 februari 2018.

Gepubliceerd: 14 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Twee woningbegrippen voor de OZB-heffing

Exploiteert u bedrijfsmatig recreatiewoningen, dan worden die als niet-woning aangemerkt voor de onroerende zaakbelasting (OZB). Opstallen die naar aard en inrichting geschikt zijn om in te wonen, worden voor de OZB wel als woning aangemerkt. Dit vastomlijnde onderscheid is het resultaat van een recente uitsprak van de Hoge Raad. Het concrete gevolg van de uitspraak is dat een vakantiepark met recreatiewoningen wel als woning kan worden aangemerkt, in tegenstelling tot een vakantiepark met bijvoorbeeld alleen een kampeerterrein. Daarmee ontstaan twee woningbegrippen voor de OZB-heffing. Gemeenten moeten nu de waardeverhoudingen op recreatieterreinen onderzoeken. Als het terrein voor het 70% of meer uit recreatiewoningen (qua waarde) bestaat, dan is er sprake van een woning. Is de waarde minder dan 70% van de totale waarde, dan wordt het niet als woning gekwalificeerd. Voor de gebruikersaanslag OZB-heffing moet de gemeente echter wel rekening houden met de woondelenvrijstelling. Wilt u meer weten over het verschil in woningbegrippen en de toepassing daarvan in uw situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: VNG 10/1/18 ECLI:NL:HR:2018:3.

Gepubliceerd: 14 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Verenigingsrecht gaat boven door VvE opgelegde winkelverplichtingen

Het is actueel de laatste tijd. Winkeleigenaren krijgen bij de koop van een winkelpand in een winkelcentrum door de vereniging van eigenaren allerlei verplichtingen opgelegd. Sommige leiden nogal eens tot geschillen, zoals (verandering van) openingstijden en verplicht lidmaatschap. Soms is opzegging van het lidmaatschap daarvan het gevolg, met verdergaande geschillen over gebondenheid aan verplichtingen als vervolg. Zo speelde onlangs een zaak voor de rechtbank Noord-Nederland. Voor een van de ondernemers was de door de vereniging opgelegde verruiming van openingstijden onverteerbaar en reden om het lidmaatschap op te zeggen. De ondernemer staakte per direct met de betaling van de verenigingsbijdragen. De vereniging wilde de ondernemer aan de verenigingsverplichtingen houden. De vereniging heeft een statutaire bepaling dat leden hun lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen. De rechter vindt een volledige uitsluiting van de uittredingsvrijheid niet geoorloofd en sluit met de in acht te nemen opzeggingstermijn aan bij de wettelijke regeling. Dat betekent dat opzegging van een dergelijke lidmaatschap mogelijk is tegen het einde van het boekjaar dat volgt op het jaar waarin het lidmaatschap wordt opgezegd. De vraag was vervolgens of de winkeleigenaar zou moeten blijven voldoen aan de overige verplichtingen “als was hij nog steeds lid”. De verplichting uit de leveringsakte dat een uittredend lid tot aan het einde van de opzeggingstermijn lid blijft en de daarbij horende verplichtingen moet nakomen, vond de rechter in strijd met de wet. Datzelfde geldt voor de verplichting om de door de vereniging voorgeschreven openingstijden aan te houden. Wilt u meer weten over de werking en reikwijdte van verplichtingen uit leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 4/1/18 2018/0004 ECLI:NL:RBNNE:2018:20.

Gepubliceerd: 07 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Eigen huis in 2018

Het stof van de jaarwisseling is opgetrokken. Met tal van wijzigingen in de regels voor onder meer belastingen, huwelijksvermogen en huizenbezit. Nu de rust is weergekeerd zetten wij nog eens de veranderingen voor uw als huizenbezitter op een rijtje. Het is niet alleen maar droefenis, er zitten ook pluspunten aan de aanpassingen. Een belangrijke wijzigingen voor mensen met een jaarinkomen van € 68.507 en meer is het verder omlaag brengen van de aftrek van hypotheekrente. Het maximale percentage waartegen u dit jaar hypotheekrente mag aftrekken is 49,5%, een half procent minder dan vorig jaar. Volgend jaar gaat er weer een half procent af. Vanaf 2020 zijn de plannen om dit met jaarlijks 3% verder af te bouwen. De financiering van restschuld is nog wel mogelijk, maar u kunt de rente die u daarover betaalt niet meer aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daar tegenover gaat het eigenwoningforfait omlaag van 0,75% (voor huizen tot een waarde van net even meer dan een miljoen euro) naar 0,70%. Vervolgens wordt ook de maximale hoogte van de hypotheek stapsgewijs steeds verder verlaagd. Dit jaar is dat 100% van de woningwaarde, vorig jaar nog 101%. Dat zal de komende jaren steeds verder omlaag gaan. Voor nu betekent het dat u als koper zelf bijkomende kosten – overdrachtsbelasting, courtage, taxatie- en notariskosten – zelf moet opbrengen. Daartegenover staat dat het inkomen van uw partner zwaarder meetelt in 2018 voor 70%. In 2017 was dat nog 60%. Extra mogelijkheden Als u een energieneutraal huis, een huis met een Energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nul of lager koopt, mag u € 25.000 euro extra lenen. Als u investeert in energiebesparende maatregelen is er nog een ander voordeel, namelijk een verhoogde grens om voor een nationale hypotheekgarantie in aanmerking te komen. De grens ligt dan op € 280.900 (106% van de woningwaarde), twintigduizend euro meer dan in 2017 en ruim vijftienduizend euro meer dan de gebruikelijke NHG-grens van € 265.000 in 2018. Wie in 2018 en bedrag wil schenken aan familie of vrienden die dat geld gaan gebruiken voor het kopen of verbouwen van hun huis, kan dat tot € 100.800 belastingvrij doen. De begunstigde moet dan wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van het kopen of bezitten van een eigen huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 2/1/18.

Gepubliceerd: 07 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Testament beschermt niet als weduwnaar weer gaat samenwonen

Veel gehuwde mensen maken een zogenaamd langstlevendentestament voor hun partner. Door het testament kunnen kinderen de erfenis niet opeisen. De weduwe of weduwnaar kan in het huis blijven wonen, en hoeft ook de spaargelden niet te delen. De kinderen moeten wachten of er na overlijden van de tweede ouder nog iets over is. Sinds 2003 staat een dergelijke regeling ook in de wet voor gehuwden met kinderen die nooit eerder een testament hebben gemaakt. De langstlevende ouder is dan, ook zonder testament, goed beschermd tegen aanspraken van de kinderen. Soms wordt er toch nog een testament gemaakt, bijvoorbeeld om een executeur of een voogd te benoemen. Voor iedereen die al een langstlevendentestament had voor 2003 blijft het ‘oude’ testament gelden. In die oude testamenten, maar ook in nieuwere testamenten staat vaak een opsomming van situaties waarin de kinderen wel hun erfdeel kunnen opeisen, bijvoorbeeld als de langstlevende failliet gaat, of gaat hertrouwen. Soms staat er ook in dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen als de langstlevende gaat samenwonen. Maar wanneer woont de langstlevende samen met een nieuwe liefde? Is dat als ze een paar keer samen naar de film zijn geweest of pas als er twee tandenborstels in de badkamer staan? En hoe kunnen de kinderen dat controleren? Het vage criterium samenwonen kan leiden tot veel onrust in een gezin, dit in tegenstelling tot het aangaan van een huwelijk, dat is een duidelijk criterium. Onlangs speelde er ook weer een rechtszaak bij de rechtbank Gelderland, waarbij de zoon de uitleg van het samenwooncriterium in het testament van zijn overleden moeder aan de orde stelde, toen zijn vader een nieuwe partner kreeg. Bedenk voor u een testament maakt goed welke invloed van uw kinderen op het leven van uw achterblijvende partner gewenst is, en laat uw testament daarop aanpassen. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door. Bron: Notamail 1 februari 2018, nummer 25.

Gepubliceerd: 07 Feb 2018
Copyright: Sdu © 2017

Curator wil afzien van erfdeel

Als iemand onder curatele is gesteld beslist de curator over het vermogen. Ook als iemand een erfenis krijgt, wordt dit door de curator afgehandeld. Om te voorkomen dat er schulden worden geërfd, zal een curator een erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn beschermeling krijgt dan alleen wat uit de erfenis als deze positief blijkt te zijn. Als iemand is onterfd door een ouder zal de curator zijn best doen om het erfdeel toch te krijgen. Als de curator besluit om geen beroep te doen op het erfdeel van een onterfd kind zal hij daar toestemming van de rechter voor nodig hebben. De rechter kijkt in die gevallen alleen naar het belang van de curandus, ofwel de persoon wiens belangen de curator moet waarnemen. Een curator die onlangs wilde afzien van het erfdeel van de curandus kreeg ongelijk van de rechter. De curator wilde voorkomen dat het vermogen van zijn curandus steeg door de erfenis, waardoor hij geen beroep meer kon doen op overheidsvoorzieningen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. De rechter vond het algemeen belang zwaarder wegen. Nu de curandus zelf middelen kon krijgen uit de erfenis, was er geen reden om overheidsmiddelen te blijven aanwenden, die noodzakelijk waren om andere – meer behoeftige – burgers te helpen. Ook het argument van de curator dat de curandus het geld zelf niet nodig had om in zijn onderhoud te voorzien werd afgewezen. Volgens de rechter is niet te voorspellen of het kind in de toekomst – bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving – behoefte krijgt aan eigen middelen. Daarom moet de curator gewoon een beroep doen op het erfdeel van het onder curatele gestelde kind en krijgt hij geen toestemming van de rechter om er van af te zien. Heeft u te maken met een onder curatele gesteld familielid en wilt u in uw testament zo goed mogelijk rekening houden met de positie van dit familielid en de rol van de curator? Kom dan gerust eens langs om het maken van een goed testament te bespreken. Bron: Notamail 26 januari 2018, nummer 21.

Gepubliceerd: 31 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Tijdelijk geen rente betalen over aanslag erfbelasting

Na een overlijden moeten de mensen die de erfenis ontvangen aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het voor hen vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen. Het is goed om te weten dat de belastingdienst in sommige gevallen zogenaamde belastingrente berekent. Belastingrente is eigenlijk een vergoeding voor gemiste rente, en bedraagt op dit moment vier procent. In het geval van een overlijden betalen de erfgenamen belastingrente vanaf de uiterlijke termijn om de aangifte in te dienen, namelijk 8 maanden na het overlijden, tot 6 weken na de datum van de aanslag. Het kan voorkomen dat u belastingrente verschuldigd bent ook al heeft u de aangifte binnen 8 maanden ingediend. Belastingrente kan worden voorkomen door binnen vijf maanden na het overlijden (een voorlopige) aangifte erfbelasting te doen. Als vervolgens de dagtekening van de aanslag binnen 8 maanden na het overlijden is dan is er geen belastingrente verschuldigd. Omdat de belastingdienst in 2017 is overgegaan naar een nieuw behandelsysteem is er een vertraging opgetreden in het opleggen van de belastingaanslagen. Om te voorkomen dat veel mensen te maken krijgen met belastingrente heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten dat geen belastingrente in rekening zal worden gebracht inzake erfbelastingaangiften voor overlijdens vanaf 2017. Bron: Notamail 10 januari 2018, nummer 9.

Gepubliceerd: 31 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Nieuwe huwelijksregels hebben ook gevolgen voor privéonderneming

De nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht, die dit jaar zijn ingevoerd, gelden zowel voor mensen die vóór als na 1 januari 2018 getrouwd zijn. Dat laatste kan voorkomen als u vóór 2018 op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent en ná 1 januari 2018 uw huwelijkse voorwaarden opheft. Het kan ook voorkomen als u een onderneming heeft die op grond van een uitsluitingsclausule tot het privévermogen van u of uw echtgenoot behoort. Als u een onderneming heeft die op grond van een uitsluitingsclausule tot het privévermogen van u of uw echtgenoot behoort en u ook nog in gemeenschap van goederen getrouwd bent, zijn er voor u wel enkele aandachtspunten van belang. Als een onderneming buiten de wettelijke gemeenschap valt, moet er een redelijke vergoeding betaald worden voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Dat is aan de orde als de onderneming buiten de wettelijke gemeenschap van goederen valt én uw echtgenoot de winst niet uit laat keren. In dat geval valt de winst ook buiten de wettelijke gemeenschap. Dat geldt ook als u de onderneming niet op eigen naam voert, maar voor rekening van een rechtspersoon (bv) of personenvennootschap (maatschap, vof of cv) en uw echtgenoot in staat is om zelf te bepalen dat de winst (in)direct aan hem of haar wordt uitgekeerd. De nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op echtgenoten die in 2018 zijn getrouwd of trouwen, maar ook als u al eerder getrouwd bent. Wat de fiscus onder een redelijke vergoeding verstaat is (nog) niet uitgewerkt. Naar verwachting zullen hier de komende tijd de nodige rechtszaken over gevoerd worden. Wilt u dat voor zijn, neem dan contact met ons op. Wij helpen u dan om samen met uw echtgenoot vast te stellen en vast te leggen wat u elk jaar als redelijke vergoeding overeenkomt. Daarmee voorkomt u latere problemen met elkaar en met de fiscus. Bron: Flynth Adviseurs Accountants 19/12/17.

Gepubliceerd: 30 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Woonbestemming is voor overdrachtsbelasting iets anders dan woning

Sinds het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting geldt voor de koop van woningen, wringt de markt zich in allerlei bochten om ook aan de randen hiervan het 2%-tarief te realiseren. Voor de belastingdienst is relevant dat het gekochte pand op het moment van overdracht naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Alleen wijziging van de zakelijke bestemming van een pand naar een woonbestemming is niet voldoende. Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest onlangs oordelen in een zaak waarin een BV een kantoorgebouw verkocht aan iemand die zich in een aannemingsovereenkomst verbond om het gehele pand, behalve de benedenverdieping, te verbouwen tot woonappartementen. Op het moment van overdracht was sprake van wijziging naar woonbestemming en een omgevingsvergunning met woonbestemming voor de appartementen. De koper betaalde 6% overdrachtsbelasting en zette een bezwaarprocedure in gang om dit te verlagen naar 2% over het aan de woonappartementen toe te rekenen gedeelte van de koopsom. Immers, bij aankoop was al juridisch geregeld dat het kantoorgebouw grotendeels zou worden verbouwd naar appartementen. Volgens de koper zou bij vaststelling van het percentage overdrachtsbelasting moeten worden gekeken naar de feitelijke situatie bij oplevering van de appartementen. Het hof stelde vast dat het pand op het moment van overdracht nog steeds “naar zijn aard” een kantoorgebouw was. Er was nog geen enkele aanpassing naar de woonbestemming gerealiseerd, waarmee ook geen sprake kon zijn van woningen. Het hof kon daarom niet anders dan oordelen dat een onroerende zaak die geen woning is, maar wordt verbouwd tot woning, niet onder het lage tarief van 2% valt. Wilt u meer weten over de vaststelling wanneer een pand wel of niet als woning wordt gekwalificeerd? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 19/12/17 - ECLI:NL:GHARL:2017:9868.

Gepubliceerd: 24 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Switchen van rechtsvorm voor ondernemers geen groot issue

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat ondernemers niet zo vaak van rechtsvorm veranderen. Voor ondernemers met hoge winstinkomens blijkt de bv wel een geschikte rechtsvorm om naar over te stappen. Daarmee kunnen zij de belastingdruk beperken. Het CPB heeft echter verder gekeken en geconcludeerd dat de belastingdruk uiteindelijk niet de belangrijkste reden is om van rechtsvorm te veranderen. De belastingdruk is immers ook afhankelijk van de hoogte van hun winstuitkering. De belastingdruk voor ondernemers in eenmanszaken e.d. (inkomstenbelasting) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s in een bv) verschilt nogal. Het CPB stelt na onderzoek dat – niet al te grote – aanpassingen in de belastingtarieven niet direct de keuze van een andere rechtsvorm tot gevolg hebben. Voor ondernemers die winstuitkering willen uitstellen is een bv aantrekkelijk omdat daarin de belastingdruk lager is. Echter, het blijkt dat veel winst juist niet wordt uitgekeerd omdat een dga het geld graag in de bv beschikbaar houdt om toekomstige investeringen te kunnen doen of tegenvallers te kunnen opvangen. Een andere reden kan zijn dat dga’s betaling van belasting willen uitstellen. Fiscaal gezien is het dan ook aantrekkelijk om voor een vennootschap als rechtsvorm te kiezen. Dat hangt dan weer af van de mate waarin dga’s winst willen gaan uitkeren. Wilt u meer weten over de keuze van de rechtsvorm die fiscaal en juridisch bij u past? Bel ons voor een afspraak. Bron: TaxLive 20/12/17 - CPB Policybrief 2017/12.

Gepubliceerd: 24 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Misverstand over nieuw huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is de wet rondom het aangaan van een huwelijk gewijzigd. Dat u kunt kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is hetzelfde gebleven, en ook dat u uw huwelijk moet regelen via de burgerlijke stand. De wijziging gaat over het vermogen van de echtgenoten. Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwt. Maar dat is allerminst het geval. Voor 1 januari was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis als het bedrijf van een van de echtgenoten, maar ook schulden bijvoorbeeld. Na 1 januari geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een echtgenoot voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die echtgenoot. Wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen. Wilt u de gevolgen van de nieuwe wet niet? Zorg dan dat u tijdig voor uw huwelijk naar de notaris gaat om in een akte van huwelijkse voorwaarden een andere afspraak vast te leggen. Bron: Staatsblad 2017, nrs 177 en 178.

Gepubliceerd: 24 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Kerken en fiscus eens over ANBI-regels

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst zijn een hernieuwd samenwerkingsconvenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. In het bijzonder zijn er nadere afspraken gemaakt over het systeem toezicht. Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving in dit specifieke domein. Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van genoemd convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen. Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan kerken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan om die reden graag een hernieuwde samenwerking aan. Wilt u meer weten over de werking van de ANBI-regels voor kerken, verenigingen of stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: website COI 15/12/17.

Gepubliceerd: 17 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Geen machtiging voor schenking namens zwaar gehandicapt persoon

Als iemand niet in staat is zijn eigen vermogen te beheren, kan er een bewind ingesteld worden door de rechter. De aangestelde bewindvoerder zal zich ontfermen over het vermogen en moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Regelmatig vraagt een bewindvoerder een machtiging aan de rechter, om een schenking te mogen doen uit het vermogen van zijn beschermeling. De rechter reageert hier doorgaans zeer terughoudend op, hij beschermt tenslotte de belangen van de onder bewind gestelde persoon. In een enkel geval verleent de rechter wel een machtiging om een schenking te doen, maar dan moet er sprake zijn van een zogenaamde schenkingstraditie. De rechter kan dan zien dat degene wiens vermogen onder bewind is gesteld zelf voordien achter de schenkingen stond. Als het vermogen vervolgens ook voldoende blijft om in het levensonderhoud en eventuele zorgkosten te voorzien, dan geeft de rechter soms zijn akkoord. Onlangs speelde er een bijzonder geval bij de rechter. De bewindvoerder van een onder bewind gestelde dame vroeg de kantonrechter of hij een schenking van € 2000 mocht doen aan de broer en vier neven en nichten. De onder bewind gestelde dame had al vanaf de geboorte een zware verstandelijke handicap en verbleef in een zorginstelling. De kantonrechter stelde zich op het standpunt dat zij nooit eerder in staat is geweest schenkingen te doen, waardoor van een schenkingstraditie geen sprake kan zijn. Er zijn ook geen omstandigheden om van de hoofdregel af te wijken. Ook al blijft er na een schenking een bedrag over dat boven de normen van de kantonrechters blijft, toch acht de rechter het risico te groot dat de dame een hoge leeftijd bereikt en niet genoeg kapitaal overhoudt om bijvoorbeeld extra zorgkosten van te betalen. De bewindvoerder krijgt dan ook geen machtiging om de schenkingen te doen. Wilt u meer weten over bewindvoering via de rechter of via een testament? Wij informeren u graag. Bron: Notamail 12 januari 2018, nummer 11/Hof Den Haag 15 november 2017, nr 200.211.320/01 (GHDHA:2017:3790).

Gepubliceerd: 17 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Tweetrapstestament, let op de jaarlijkse opgaveplicht

Een tweetrapstestament is een testament waarbij de maker van het testament – zoals het woord al aangeeft – twee keer zijn nalatenschap regelt. Eén keer als hij zelf overlijdt, en nog een keer als zijn erfgenaam overlijdt terwijl hij nog wat over heeft uit de erfenis. Veel ouders vragen hun notaris bijvoorbeeld om deze testamentvorm toe te passen als ze zeker willen weten dat hun erfenis via de kinderen bij de kleinkinderen belandt, en niet bij een schoonzoon of schoondochter. Maar ook na een echtscheiding is het een mooi middel om te zorgen dat een erfenis niet via de kinderen naar een ex vererft. Als er een tweetrapstestament is gemaakt, dan moet er na het eerste overlijden wel administratie gevoerd worden. Veel mensen vinden dat vervelend en vallen over de jaarlijkse plicht om een overzicht van het vermogen te geven aan de uiteindelijke ontvanger. Voor de uiteindelijke ontvanger is het jaarlijkse overzicht heel zinvol. Hij kan zien wat er in de plaats gekomen is van de oorspronkelijke erfenis, bijvoorbeeld als met het spaargeld een huis is aangekocht. Maar hij kan ook zien of er geen schenkingen worden gedaan, terwijl dit bijvoorbeeld verboden is in het testament. Ook de rechtbank Gelderland bevestigde onlangs dat een stiefmoeder aan haar stiefzoon jaarlijks een overzicht van de erfenis moest toezenden, nu de overleden echtgenoot en vader hen met een tweetrapstestament had achtergelaten. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van een tweetrapstestament? Wij maken graag een afspraak met u. Bron: Notamail, 16 januari 2018, 13/Rb. Gelderland 11 oktober 2017, nr C/05/316273 / HZ ZA 17-106 (RBGEL:2017:6592).

Gepubliceerd: 17 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Onterfde erfgenaam mag gegevens opvragen bij de bank

Wilt u weten of u erfgenaam bent van een overleden persoon? Dan kunt u in Nederland bij het Centraal Testamentenregister navragen bij welke notaris een testament is gemaakt. Als er een testament is gemaakt, maar ook als dat niet zo blijkt te zijn, kunt u bij elke notaris in Nederland terecht om uit te laten zoeken of u erfgenaam bent. Blijkt u de rechtmatige erfgenaam van iemand te zijn, dan zal de notaris een verklaring van erfrecht maken waarmee u de nalatenschap kunt gaan afwikkelen, tezamen met de eventuele andere erfgenamen of door middel van een benoemde executeur. Bent u een kind van de overledene, maar bent u overgeslagen in het testament? Dan kunt u zich tot de erfgenamen of executeur richten om navraag te doen naar de omvang van de nalatenschap. U kunt vervolgens de helft van het normale erfdeel opeisen. Zij zijn verplicht daar gehoor aan te geven. Als u geen medewerking krijgt, kunt u uw recht op informatie zelfs via de rechter afdwingen. Als de erfgenamen of executeur alle medewerking weigeren is het zelfs mogelijk om bij de rechter een machtiging te vragen om – op eigen kosten – bijvoorbeeld dagafschriften rechtstreeks bij de bank te mogen opvragen. Wilt u meer weten over uw positie als erfgenaam, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Bron: Tijdschrift Erfrecht, 2017/6, rechtbank Overijssel 6 september 2017 ECLI:NL:RBOVE:2017:3609.

Gepubliceerd: 10 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Kettingbeding geldt ondanks ontbreken in leveringsakte

Veel leveringsakten van woningen bevatten een clausule dat de koper alle op het pand en perceel rustende erfdienstbaarheden, lasten, beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen aanvaardt. Dan nog komt het soms voor dat een bepaald beding niet blijkt uit de voorgaande akte(n) van levering en andere relevante akten. Dat leidt dan nogal eens tot de vraag aan de rechter om hierin duidelijkheid te geven. Hof Arnhem-Leeuwarden behandelde onlangs een zaak waarin een kettingbeding ontbrak dat aan een derde het recht gaf om het gekochte terrein te gebruiken. De koper vond dan ook dat hij niet aan dat beding gebonden was en sloot het terrein af voor de gebruiker. In eerste instantie had de rechter de koper gelijk gegeven, maar in hoger beroep besliste het Hof juist andersom. Het Hof hecht juist veel waarde aan het feit dat de koper in leveringsakte het kettingbeding heeft geaccepteerd. Die conclusie kon het Hof echter niet alleen uit de leveringsakte trekken. Het gaat in deze zaak om alle kettingbedingen voortvloeiend uit voorgaande akten van levering en daarnaast om eventuele andere op het terrein van toepassing zijnde akten. Het gaat dan ook niet alleen om die “andere akten” maar ook om de laatste en voorgaande akten van levering. Daarmee wordt geen twijfel gelaten aan het feit dat het kettingbeding met zijn gevolgen daadwerkelijk aan de koper bekend is. Wel is daarvoor noodzakelijk dat de koper ook daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen van alle relevante akten, wat in deze zaak ook het geval was. Door uitdrukkelijke aanvaarding hiervan in de leveringsakte heeft koper zich gebonden aan het kettingbeding. Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden of kettingbedingen bij de aankoop van een huis of perceel? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 2017/0316 dd 15/12/17 ECLI:NL:GHARL:2017:10735.

Gepubliceerd: 10 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Geërfde effecten en liquide middelen bv ondernemings- of privévermogen

Het is niet altijd eenvoudig om zowel een bedrijf als effecten en liquide middelen te erven. Dat ondervonden erfgenamen die hiermee werden verblijd. Zij erfden de aandelen in een bv en daarnaast nog een effectenportefeuille en geld. Voor de erfgenamen rees de vraag hoe ze hier fiscaal mee konden omgaan. De erfgenamen zagen mogelijkheden om de effecten en liquide middelen aan te laten merken als ondernemingsvermogen. Zij wilden hiermee een bedrijfspand aankopen, een reorganisatie financieren en tegenvallende resultaten opvangen. Om die reden verzochten zij de fiscus om de aanmerkelijk-belangclaim door te schuiven. Zowel de rechtbank als in hoger beroep het Hof oordeelden dat alle effecten en liquide middelen tot het ondernemingsvermogen behoren. Er was namelijk gebleken dat dat al vóór het overlijden van de ondernemer plannen waren gevormd om het bedrijf in een eigen pand onder te brengen. Het is aan de ondernemer om te bepalen of hij zijn bedrijfsvoering liever in een eigen bedrijfspand wil onderbrengen. Daarmee vormt het beschikbare geld een mogelijke functie in de onderneming. Dat er ten tijde van het overlijden nog geen definitief besluit was genomen, doet daar niets aan af. Vanwege de conjunctuurgevoeligheid van de sector waarin het bedrijf actief was, was een ruime financiële buffer alleszins redelijk. De beschikbare liquide middelen zijn geruime tijd niet aangeroerd en niet risicovol belegd. Het Hof vond de omvang van de liquide middelen en effecten, afgezet tegen de kosten van een bedrijfsverplaatsing en de mogelijke uitgaven voor reorganisatie, aangemerkt moeten worden als ondernemingsvermogen. Daarmee wordt het doorschuiven van de aanmerkelijk-belangclaim mogelijk. Wilt u meer weten over het al dan niet kunnen doorschuiven van een aanmerkelijk-belangclaim? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/11/17 2017/0300 ECLI: GHARL:2017:7794.

Gepubliceerd: 10 Jan 2018
Copyright: Sdu © 2017

Erkenning door meemoeders met toestemming rechter

Door de inwerkingtreding van de Wet lesbisch ouderschap is de positie van kinderen geboren in lesbische relaties zoveel mogelijk gelijkgesteld aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties. De met de moeder gehuwde duomoeder krijgt door de nieuwe regeling, bij de geboorte automatisch ook het moederschap, als tenminste duidelijk is dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in zijn opvoeding. In alle andere situaties kan de duomoeder het kind erkennen. Deze erkenning kan soms zelfs plaatsvinden als de biologische moeder hiermee niet akkoord gaat. Dan kan er de zogenaamde vervangende toestemming van de rechter gevraagd worden. Dit verzoek wordt slechts toegewezen als dit in het belang van het (minderjarige) kind is. Toen de nieuwe wetgeving in 2014 werd ingevoerd is géén overgangsregeling opgenomen. De vraag rees dan ook of een meemoeder ook vervangende toestemming voor erkenning kon vragen ten aanzien van kinderen die al vóór de inwerkingtreding van de wet zijn geboren. Het Gerechtshof in Den Haag heeft onlangs geleden bepaald dat aan de meemoeder vervangende toestemming wordt verleend voor erkenning, nu dit in het belang van het (minderjarige) kind is. Wilt u meer weten over de regeling? Neem gerust contact met ons op. Bron: Gerechtshof Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2462, «JIN» 2017/189.

Gepubliceerd: 20 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Intrekking bijstand door machtiging over rekening ouder

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis. Nu heeft de rechtbank Midden-Nederland onlangs een bijzondere uitspraak gedaan. Een dochter die als gemachtigde met de pinpas over de rekening van haar ouders kon beschikken had dat moeten melden. Haar bijstandsuitkering werd met een boete teruggevorderd. De rechter vond dat de het hele tegoed op de rekening van de ouders redelijkerwijs tot haar beschikking stond zodat zij daarmee in haar levensonderhoud kon voorzien. De rechter geeft aan dat de dochter niet heeft kunnen aantonen dat er restricties verbonden waren aan het gebruik van de bankpas, zoals een maximumbedrag per maand. Ze hoefde ook geen toestemming te vragen om geld op te nemen. In een andere zaak heeft een bijstandsgerechtigde zoon als gemachtigde van zijn vader uitgaven gedaan waarbij niet objectief verifieerbaar is dat deze alleen aan vader ten goede zijn gekomen. Ook hij moet de verleende bijstand terugbetalen met een boete. In de zaak van de dochter is hoger beroep ingesteld. Maar vooralsnog blijft het van belang op u goed te bezinnen alvorens u als gemachtigde optreedt als u een bijstandsuitkering geniet. Heeft u vragen over een volmacht voor uw ouders of andere dierbaren? Wij helpen u graag. Bron: Centrale Raad van Beroep 14 november 2017, nr 15/7788 WWB (CRVB:2017:3977).

Gepubliceerd: 20 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Geldigheid vetobeding in splitsingsakte zeer twijfelachtig

Bij splitsing van panden in appartementsrechten komen de gekste dingen voor. Een voorbeeld daarvan is een verkopend eigenaar, die in de splitsingsakte laat opnemen dat zolang hij en/of zijn echtgenote eigenaren zijn van één of meer van de appartementsrechten, geen besluit kan worden genomen zonder hun goedkeuring. Daarmee is de Vereniging van Eigenaren (VvE) met handen en voeten gebonden. Kan dat zomaar? Een dergelijke clausule blijkt de opmaat naar een langdurige serie meningsverschillen binnen de VvE. Om daar een eind aan te maken wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten met als belangrijkste inhoud dat het echtpaar afstand doet van hun vetorecht. Compensatie daarvoor is gevonden in de mogelijkheid voor het echtpaar om alle VvE-besluiten desgewenst kan laten toetsen voor bindend advies. Als de meningsverschillen blijven en het echtpaar de VvE ook openbaar derden in een kwaad daglicht stelt, is de maat vol. De VvE vraagt de rechter het echtpaar te veroordelen om daarmee te stoppen. De rechter vindt ook dat er grenzen zijn aan vrije meningsuiting van het echtpaar over de VvE en haar leden. Met hun – niet onderbouwde – uitingen over vermeende onrechtmatigheden binnen de VVE bereiken zij dat de appartementen bijna onverkoopbaar worden en in elk geval de waarde drukken. De rechter oordeelt dat de VvE niet langer verplichtingen heeft tegenover het echtpaar, voor zover die uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeien. De opstelling van het echtpaar heeft geleid tot het blokkeren van noodzakelijk onderhoud. Samen met de gevolgen voor de staat van het gebouw veroorzaakt dit een daling van de waarden van de appartementen en panden in de directe omgeving. Tot slot vindt de rechter een vetorecht in de splitsingsakte strijdig is met het recht van elke appartementseigenaar om met zijn of haar stem invloed uit te oefenen op het beleid van de VvE. Het valt daarom te betwijfelen of een vetobeding in de splitsingsakte geoorloofd is. Wilt u meer weten over bedingen en afspraken in de splitsingsakte van het appartement dat u op het oog heeft? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 5/12/17 2017/0303 ECLI:NL:RBROT:2017:9480.

Gepubliceerd: 20 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Elektronisch stemmen in de Vereniging van Eigenaren

De meeste statuten, splitsingsakten en splitsingsreglementen van Verenigingen van Eigenaren (VvE) bevatten (nog) geen regeling voor het digitaal uitbrengen van stemmen. Dat wil echter niet zeggen dat het in de praktijk helemaal niet mogelijk is. Integendeel. Dat blijkt uit een zaak die onlangs dienden voor de Rechtbank Oost-Brabant. De VvE besloot tot wijziging van de splitsingsakte, na de leden (eigenaren van de appartementen) tijdig in de gelegenheid te hebben gesteld om daarover elektronisch te stemmen. Een van de eigenaren is het er niet mee eens en vraagt de rechter het besluit te vernietigen. Argument daarvoor is dat de statuten niet in een dergelijke manier van stemmen voorzien en dat het besluit daarmee afwijkt van het splitsingsreglement. Inderdaad is in deze zaak de mogelijkheid om digitaal te stemmen niet in de statuten van de VvE en niet in het splitsingsreglement opgenomen. Volgens de rechter is het feit dat de mogelijkheid om digitaal te stemmen nergens uit blijkt, niet automatisch tot gevolg heeft de het genomen besluit nog niet betekent dat het VvE-besluit daarmee in strijd is. In vrijwel alle splitsingsreglementen staat dat appartementseigenaren hun stem ook bij volmacht kunnen uitbrengen, zo ook in deze zaak. De rechter koppelt daar recente wetsgeschiedenis over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij stemrecht aan. Daaruit blijkt dat het niet nodig werd gevonden om deze algemene mogelijkheid apart voor VvE’s te regelen. Dat kan een VvE zelf doen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement, maar is niet verplicht om dat te doen. In deze zaak vindt de rechter dat de regeling voor de appartementseigenaren met voldoende waarborgen was omkleed. Ook de betrokkenheid van de appartementseigenaren bij de besluitvorming is met het elektronisch stemmen groter dan normaal. Om die reden oordeelt de rechter dat het genomen besluit rechtsgeldig is. Wilt u het als VvE niet op een juridisch gevecht laten aankomen, dan is het raadzaam om de mogelijkheid tot elektronisch stemmen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement op te nemen. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Opmaat 30/11/17 2017/0986 ECLI:NL:RBOBR:2017:4507.

Gepubliceerd: 13 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Beperking plannen schenkbelasting bij aangaan huwelijk

Bij de presentatie van de nieuwe Belastingplannen werd afgelopen najaar voorgesteld om op een nieuwe manier te beoordelen of bij het maken van bepaalde huwelijkse voorwaarden schenkbelasting moest worden betaald. Om meer duidelijkheid te krijgen werd in het voorstel een zogenaamde ‘fictieve schenking’ ingevoerd: er moet schenkbelasting betaald worden indien het aandeel van de minstvermogende partner in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende partner in het totale vermogen toeneemt. Wat meer wordt ontvangen, wordt als schenking aangemerkt. Het voorstel was bedoeld om misbruik tegen te gaan van mensen die heffing van schenkbelasting willen ontgaan. Maar om te voorkomen dat te veel goedwillende burgers zouden worden geraakt door de nieuwe regeling, is dit voorstel bij de behandeling in de Tweede Kamer volledig komen te vervallen. De Staatssecretaris van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij zal vastleggen dat in een aantal gevallen geen sprake zal zijn van heffing van schenkbelasting: - Het aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen met gelijke delen conform de nieuwe wet die op 1 januari 2018 in gaat; - Het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen, dit kan overigens na 1 januari alleen nog maar door huwelijkse voorwaarden te maken; - Wijziging van de huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk zodat algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen ontstaat; Heeft u trouwplannen of bent u van plan uw huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Neem gerust contact op met een van onze notarissen. Bron: Notamail 12 december 2017, nummer 311.

Gepubliceerd: 13 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Bezwaar erfgenamen tegen WOZ-beschikking vergt cruciale formaliteiten

Dat kinderen als erfgenamen na overlijden van hun ouders het ouderlijk huis erven is een gebeurtenis die elke dag meermalen voorkomt. Soms gebeurt het dan dat een van de erfgenamen de tijdens de afwikkeling van de nalatenschap ontvangen WOZ-beschikking op naam van “de erven” wil aanvechten. Om dat succesvol te kunnen doen moet u voldoen aan een formele procedure. De eerste vereiste is dat u het bezwaar indient binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken. Als die termijn verlopen is en u wilt als nog een poging wagen, dan kunt op grond van een andere bepaling in de Wet WOZ de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking. De kans bestaat dat u daar een afwijzing op ontvangt omdat u bezwaar had kunnen maken tegen de oorspronkelijke WOZ-beschikking. Onlangs volgde de rechtbank die opvatting in een dergelijke zaak. Het Hof vernietigde die uitspaak echter. Uit de uitspraak van het Hof blijkt dat één erfgenaam vanuit fiscaal oogpunt niet gelijk kan worden gesteld aan “de erven”. Dat zijn immers de erfgenamen gezamenlijk. Een afzonderlijke erfgenaam is in het rechtsverkeer iets anders dan de gezamenlijke erfgenamen. Een erfgenaam kan optreden namens alle erfgenamen. Hij of zij moet daar dan voor gemachtigd zijn door alle erfgenamen. Daarmee wordt voorkomen dat hij niet-ontvankelijk wordt verklaard bij een bezwaar. Als een erfgenaam alleen namens zichzelf bezwaar maakt, is hij of zij altijd ontvankelijk in bezwaar en beroep. De bepaling in de Wet WOZ waarin u de mogelijkheid krijgt om aan de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking te vragen, is bedoeld om hiaten in de toegang tot de rechter weg te nemen en niet om erfgenamen een herkansing te geven. In dit geval had de erfgenaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de oorspronkelijke beschikking en werd een beroep op de “hiaat”-bepaling mogelijk. De gemeente moet in dat geval zorgen voor een nieuwe beschikking. Wilt u meer weten over de regels bij het erven van de ouderlijke woning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Opmaat 2017/0297 dd 28-11-2017 GHAMS:2017:4759.

Gepubliceerd: 13 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Wel of geen btw-plicht voor commissarissen en toezichthouders

Of commissarissen en andere toezichthouders btw moeten berekenen over hun vergoeding, hangt af van de vraag of zij kwalificeren als ondernemer voor de btw. Bent u commissaris of toezichthouder en oefent u zelfstandig werkzaamheden uit in het economische verkeer waarmee u duurzaam naar opbrengst streeft? Dan wordt u geacht btw-ondernemer te zijn. Aan de eis van zelfstandigheid voldoet u al direct omdat in de verhouding tussen u en de vennootschap of de stichting geen sprake is van een gezagsverhouding. Dan blijft over de vraag of u duurzaam en tegen vergoeding deelneemt aan het economisch verkeer. Dat houdt in dat u meer dan incidenteel uw werkzaamheden vervult. Daarbij is het niet van belang of u commissaris of toezichthouder bent van één organisatie of van meer organisaties. U moet uzelf dan voor de btw als ondernemer registreren bij de Belastingdienst, een administratie bijhouden, facturen versturen en periodiek aangifte voor de btw doen. Kleine ondernemingsregeling Per toezichthouderschap moet worden beoordeeld of er sprake is van btw-ondernemerschap. Dat kan al zo zijn ook al heeft u maar één commissariaat of toezichthouderschap. Echter, bij een gering aantal functies en een geringe vergoeding kunt u in aanmerking komen voor de Kleineondernemersregeling. Die regeling zorgt er voor dat u over uw vergoeding na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 btw zou moeten betalen. In dat geval heeft u recht op belastingvermindering. Als het saldo over een jaar minder is dan € 1.345, dan betaalt u helemaal geen btw. U kunt dan ook vragen om van uw administratieve verplichtingen te worden ontheven, zodat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van commissarissen en toezichthouders bij vennootschappen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: https://www.horlingsnexia.nl/commissarissen-en-toezichthouders-en-btw-le....

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Een tweede gemachtigde in uw levenstestament

Het belang van een levenstestament is inmiddels al bij veel mensen doorgedrongen. Door een levenstestament te maken regelt u tijdig wie uw belangen waarneemt, als u in de toekomst tijdelijk of definitief zelf niet meer in staat bent dat te doen. Denk aan een ongeval of bijvoorbeeld dementie. Veel mensen wijzen één persoon aan als gemachtigde in hun levenstestament, heel vaak de echtgenoot. Maar als de echtgenoot zelf ook niet meer in staat is om zaken te regelen, moet er alsnog iemand anders aangewezen worden. Op dat moment bent u afhankelijk van de mening van de mensen om uw heen en vooral: van de rechter, die bepaalt wie er tot bewindvoerder en mentor wordt benoemd. Een dergelijk geval speelde onlangs bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Omdat de aangewezen echtgenoot de belangen van zijn vrouw niet goed waarnam, stapten de kinderen naar de rechter. Volgens de rechter werden de belangen van de vrouw door het levenstestament niet voldoende beschermd. Er hadden zich problemen voorgedaan bij de keuze van een verzorgingstehuis, de betaling en inrichting van haar kamer, de wijze van haar verzorging en de opvolging van dieetadviezen en aanwijzingen van de behandelende artsen. Daarnaast is er discussie over overboeking van grote bedragen en is door de echtgenoot volmacht gegeven aan een kleinzoon om namens hem de belangen van zijn vrouw te behartigen. Door de inmiddels ernstig verstoorde familieverhoudingen vindt de rechter het levenstestament niet langer geschikt om de zorg voor de moeder van het gezin te waarborgen. Zij bevindt zich tenslotte in een afhankelijke positie. Daarnaast vraagt het Hof zich af of zij bij het maken van het levenstestament heeft gewild dat haar kleinzoon haar gemachtigde zou worden. De rechter benoemt uiteindelijk een professionele bewindvoerder om de belangen van de vrouw waar te nemen. Wilt een dergelijke situatie voorkomen? Maak dan gebruik van alle mogelijkheden die het levenstestament u biedt! U kunt naast een eerste gemachtigde nog een opvolgend gemachtigde benoemen en als u wilt zelfs een derde en een vierde. Ook is het mogelijk om aan te geven wie u als bewindvoerder of mentor wilt laten benoemen als dat onverhoopt nodig mocht zijn. U heeft dan niet alleen zelf alle zeggenschap, u voorkomt ook onnodige onenigheid tussen familieleden die allemaal het beste met u voor hebben maar elk iets anders willen. Voor het maken van een levenstestament of het aanpassen van uw bestaande levenstestament kunt u uiteraard bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak op ons kantoor. Wij voeren overigens ook besprekingen aan huis. Bron: Notamail, 1 december 2017, nr 301, Hof Arnhem-Leeuwarden 23 november 2017, nr 200.214.150/01 (GHARL:2017:10353).

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017

Schenking op papier en gebrekkige rentebetalingen

Veel ouders willen hun kinderen belastingvrij schenken. Als de ouders geen spaargeld beschikbaar hebben om te schenken, maar bijvoorbeeld wel een eigen huis, dan kan dat toch door gebruik te maken van een zogenaamde schenking op papier. Bij een schenking op papier wordt in een notariële akte vastgelegd dat de ouders een bedrag schenken aan de kinderen. De kinderen lenen het bedrag als het ware terug aan de ouders en de ouders betalen rente aan de kinderen. Deze rente moet ook daadwerkelijk overgemaakt worden via de bankrekening. Is dat niet gebeurd, is er een jaar overgeslagen of kloppen de rentebedragen niet, dan wordt het bedrag van de schenking bij overlijden van de ouders gewoon belast met erfbelasting. Overigens kunt u het vergeten van rentebetalingen nog wel repareren. Wilt u weten of een schenking op papier voor u voordeel oplevert of wilt u een reeds gedane papieren schenking waarvoor niet jaarlijks rente is betaald, repareren? Bel ons dan voor een afspraak. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, nr 15/01482 (GHARL:2017:9841).

Gepubliceerd: 06 Dec 2017
Copyright: Sdu © 2017