54.158.55.5
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

KvK vraagt melding eventuele onjuistheden in het Handelsregister

De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het register – ondernemingen, stichtingen, verenigingen en instellingen – de laatste tijd actief op om eventuele onjuistheden in het Handelsregister door te geven aan de KvK. Jaarlijks krijgt de KvK circa 10.000 meldingen. De helft leidt tot verbeteringen in het register. Binnen 48 uur neemt de KvK een melding in behandeling. Afhankelijk van de complexiteit van de melding wordt het probleem binnen enkele dagen tot enkele maanden opgelost. De Kamer van Koophandel gaat ook permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Risico-adressen zijn bijvoorbeeld adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel en a-typische mutaties voorkomen. In het Handelsregister zitten 2,8 miljoen dossiers van bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere instellingen. Daarin kan iedereen zien of een bedrijf bestaat, wie er mag tekenen en wie er aansprakelijk is voor dat bedrijf. Van ieder bedrijf zijn heel veel gegevens vindbaar, waaronder een bezoekadres. Zo kunt u altijd iemand aanspreken op de daden van een bedrijf. Dat zorgt voor rechtszekerheid. Ieder jaar zijn er zo’n 1,8 miljoen mutaties in het Handelsregister en ruim 250.000 nieuwe inschrijvingen. Deze mutaties worden binnen 36 uur verwerkt. Voor een deel gaat dat automatisch omdat het Handelsregister direct is aangesloten op bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Er staan tientallen miljoenen gegevens in het Handelsregister. Bron: KvK Nieuwsbrief 4/10/17

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huizenprijzen Nederland in Europese middenmoot

Een deze zomer gepubliceerd onderzoek van Deloitte wijst uit dat de huizenprijzen in Nederland tot de Europese middenmoot behoren. Sterker nog, huizen in Nederland zijn in Europees perspectief zelfs relatief het beste betaalbaar. Het valt dus wel mee de “overspannen” markt. Goed nieuws voor potentiële kopers. De gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt in Nederland € 2.137. Dat is ruim onder het Europees gemiddelde van € 2.558. Het is niet alleen de gemiddelde prijs die gunstig afsteekt tegen het Europees gemiddelde, dat geldt ook voor de gemiddelde prijsstijging. Die is in Nederland 4,1% en in heel Europa 6,1% gemiddeld. Amsterdam steekt daar met kop en schouder boven uit met een prijsstijging van 11,9%. Er zijn in Europa maar twee hoofdsteden waar de prijzen harder omhoog gaan. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde bruto inkomen zijn de huizenprijzen in Nederland het laagst van heel Europa. In Nederland kost een “standaard” huis van 70 vierkante meter gemiddeld 4,4 bruto jaarsalarissen tegenover 7 gemiddeld in Europa. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de juridische valkuilen daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 4/10/17 -- rapport Deloitte

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Mag de gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Soms geeft iemand een volmacht aan de partner, een kind of een bekende om allerlei noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. De laatste jaren is ook de uitgebreide algemene volmacht, die wel een ‘levenstestament’ wordt genoemd, veel in de media. In al die volmachten wordt vaak een paragraaf opgenomen over de zogenaamde ‘Selbsteintritt’. Met de Selbsteintritt wordt bedoeld dat de gemachtigde handelingen mag verrichten met zichzelf als wederpartij. Bijvoorbeeld: de zoon die gemachtigd is door zijn moeder om haar zaken te regelen, kan het ouderlijk huis aan zichzelf verkopen of schenkingen aan zichzelf doen. Bij het maken van een volmacht wordt door de notaris meestal besproken wat de gemachtigde wil. Heeft iemand meerdere kinderen, maar krijgt één kind de volmacht, dan wordt de Selbsteintritt soms uitgesloten. Een andere mogelijkheid is dat er voor sommige handelingen een beperking wordt opgenomen. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde alleen schenkingen mag doen als dat aan alle kinderen gelijk gebeurt. Of dat bij verkoop van het ouderlijk huis aan het gemachtigde kind er een handtekening nodig is, van de andere kinderen of een toezichthouder. Overweegt u een volmacht af te geven aan iemand of heeft u dat al gedaan, en heeft u vragen over deze materie? Neem gerust contact met ons op. Ook als u gemachtigde bent en precies wilt weten wat uw bevoegdheden inhouden, zijn wij u graag van dienst. Bron: Notamail, 9 oktober 2017, nummer 254.

Gepubliceerd: 18 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Koophuis ook echt uw eigendom?

Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat het huis dat u gekocht heeft ook uw eigendom wordt. Dat is het echter niet. Het kan best zijn dat de verkoper niet bevoegd was om zijn of haar huis te verkopen. Dat zal zo’n vaart niet lopen? Toch wel. Daarom wordt er een heel nauwkeurige procedure gevolgd tussen koopovereenkomst en eigendomsoverdracht in de notariële akte. Haken en ogen. Om u ervan te verzekeren dat u ook daadwerkelijk eigenaar bent, heeft de notaris een wettelijke plicht om gedegen onderzoek te doen naar alle juridische aspecten van het door u gekochte huis, de grond waar het huis op staat en de bevoegdheid van de verkopende partij. Daarnaast heeft de notaris tot taak gekregen om ontvangst en uitbetaling van de (ver)koopsom te garanderen. Op basis van de koopakte gaat de notaris na of de verkoper ook in de registers van het Kadaster als eigenaar staat ingeschreven en of er bepaalde lasten op het huis en perceel rusten, bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buurman. Ook moet de notaris zich er van overtuigen dat er een bankgarantie of waarborgsom door de koper is geregeld en dat uiteindelijk ook de koopsom op zijn derdengeldenrekening binnenkomt. Verder gaat de notaris na of koper of verkoper niet onder curatele staan, of aantekeningen hebben in andere registers. Pas als zeker is dat aan alle financiële en juridische eisen is voldaan, kan worden overgegaan tot de juridische overdracht van het huis in de leveringsakte. Daarmee bent u er echter nog steeds niet. Direct na het tekenen van de akte is de notaris verplicht om afsluitend onderzoek te doen, de narecherche. Een afschrift van de akte moet door de notaris ter inschrijving worden aangeboden aan het Kadaster. De eerste werkdag na datum en tijdstip van inschrijving ontvangst van een bewijs van inschrijving moet de notaris narecherche doen bij het Kadaster onder meer over de koop, mogelijk beperkte rechten, andere leveringen, beslag mogelijk andere inschrijvingen en nog te realiseren doorhaling van hypotheken. Dat is ook het moment dat de notaris nogmaals moet controleren of koper of verkoper intussen onder curatele is gesteld of failliet is verklaard. Pas op dat moment mag de koopsom aan de verkoper worden uitbetaald. Daarna mag de koper zich definitief eigenaar van het nieuwe huis noemen. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de definitieve eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Verordening Reglement rechercheren registergoederen KNB.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Rechter vond testament onzinnig

In een testament proberen de meeste mensen te regelen dat hun nabestaanden goed achterblijven. Heel soms gebruikt iemand zijn testament juist om zijn nabestaanden dwars te zitten. Dat kan soms zo ver gaan dat de nabestaanden de rechter vragen om in te grijpen. De rechtbank in Noord-Holland moest onlangs over een testament oordelen van een man, die het leven van zijn echtgenote na overlijden nog leek te willen verzuren. In zijn testament had de man zijn echtgenote onterfd maar wel een vruchtgebruik van de woning gegeven voor de periode van zeven jaar. Mocht zij eerder met een ander in het huwelijksbootje stappen dan eindigde het recht van vruchtgebruik. Omdat een onterfde echtgenote sowieso recht heeft op het vruchtgebruik van de echtelijke woning vond de rechter de beperking tot zeven jaar of tot het moment van een eerder huwelijk niet correct. De echtgenote hoeft zich daar van de rechter niets van aan te trekken. De man had in het testament nog meer uitzonderlijke bepalingen laten opnemen. De echtgenote moest de tuin ongewijzigd laten en zorgen dat de tuin in een uitstekende staat van onderhoud zou blijven. Daarnaast moest de echtgenote de werkkamer van de man onveranderd in stand laten en mocht ze haar eigen familieleden geen toegang tot de woning geven. Tot slot was de echtgenote benoemd tot bewindvoerder over het erfdeel van het kind, maar moest zij over elke beslissing boven de €250 overleggen met de zusjes van haar overleden man. De rechter vindt de beperkingen onzinnig. De beperkingen zijn volgens de rechter niet alleen in strijd zijn met ‘de goede zeden’ maar lijken ook voort te komen uit de wens van overledene om het leven zijn echtgenote zo lastig mogelijk te maken. De rechter bepaalt dan ook dat de echtgenote zich niet aan de onzinnige beperkingen hoeft te houden. Heeft u te maken met een bijzonder testament? Wij helpen u graag met de beoordeling van de bewoordingen en een advies over de mogelijke aanpak. Bron: Notamail 5 oktober 2017, nummer 252.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijk nietig door dementie

In het beginstadium van dementie, is het voor de buitenwereld lang niet altijd duidelijk dat er sprake is van de ziekte. Iemand kan dan vaak nog een adequate indruk maken en een – zij het soms oppervlakkig - gesprek voeren. De rechtbank, en ook het Hof in hoger beroep, verklaarden onlangs een huwelijk nietig, omdat achteraf, door een deskundigenonderzoek, was komen vast te staan dat de dame in kwestie tijdens de huwelijkssluiting al niet meer in staat was om te overzien wat zij deed. De man verweert zich nog en zegt dat hij nooit iets van de dementie heeft gemerkt. Maar de rechter verklaart het huwelijk nietig, en zelfs met terugwerkende kracht omdat de rechter vindt dat de man niet te goeder trouw is geweest. Door de terugwerkende kracht is er nooit sprake geweest van een gemeenschap van goederen en kan de man dus geen aanspraak maken op goederen van de vrouw. Volgens de rechter past ook het door de vrouw gemaakte testament totaal niet bij de eerder in haar leven gemaakte keuzes en de relatie die zij met haar kinderen had tot twee maanden voor het huwelijk. Zij sloot haar kinderen uit en benoemde haar man tot enig erfgenaam en bij zijn vooroverlijden een goede vriend van de man. Omdat de rechter de man niet te goeder trouw acht, moet de man de kosten van het deskundigenonderzoek betalen. Heeft u twijfels of iemand in uw omgeving nog wel een akte kan tekenen. Wij lichten u graag voor over de voor deze situatie bestemde procedures. Bron: Notamail 6 oktober 2017, nummer 253.

Gepubliceerd: 11 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Toezicht op stichtingen lijkt te verbeteren

Zes jaar geleden is het repressieve toezicht op rechtspersonen ingevoerd. Daarmee kreeg het openbaar ministerie (OM) meer mogelijkheden om toezicht te houden op stichtingen. Zo kan het OM sindsdien stichtingsbesturen om inlichtingen vragen, of aan de rechter vragen een statutenwijziging te vernietigen, een stichtingsbestuurder te ontslaan of een stichting te ontbinden. Tot voor kort was er weinig actie vanuit het OM. Daar lijkt nu verandering in te komen. Uit recente zaken blijkt dat het OM stichtingen om inlichtingen heeft verzocht vanwege twijfel over de goede trouw bij naleving van de statuten en het gevoerde bestuur. Het merendeel van die besturen reageerde niet op de informatieverzoeken, ook niet na een rechterlijk bevel. Dat is al een grond om een bestuurder te laten ontslaan. Dat gebeurde ook in deze gevallen. Het OM kan vervolgens nog verder gaan, namelijk aan de rechter vragen om de stichting te ontbinden. Dat kan het OM doen omdat de stichting in haar ogen niet in staat is om haar doel te verwezenlijken, of omdat het doel van de stichting al bereikt is of niet meer bereikt kan worden en ook niet kan worden gewijzigd. Wilt u meer weten over de toezichtmogelijkheden van het openbaar ministerie en waar u als stichtingsbestuurder op moet letten en aan moet voldoen om juist te handelen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: WPNR 26/8/17.

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Levensexecuteur ongeschikt

Veel mensen maken een levenstestament, vaak om zeker te weten wie hun belangen gaat behartigen als zij dat zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld na een beroerte of bij dementie. Mensen die geen levenstestament hebben zijn afhankelijk van hun omgeving als zij achteruitgaan. Naaste familieleden merken soms al enige tijd dat het echt niet meer gaat met bijvoorbeeld de administratie of de dagelijkse verzorging. Afspraken met artsen worden vergeten, het eten brandt aan op het fornuis, en rekeningen blijven onbetaald. Familieleden of vrienden en soms de huisarts kunnen dan een aanvraag voor een bewindvoerder en mentor in gang zetten. Om te voorkomen dat er iemand wordt benoemd die u zelf nooit zou kiezen kunt u een levenstestament maken en daarin een gemachtigde aanwijzen. Doorgaans zal de rechter dan geen bewindvoerder of mentor benoemen, er is immers al een gemachtigde aangesteld. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de rechter wel overgaan tot het aanstellen van andere personen als bewindvoerder en mentor. Onlangs speelde er zo’n uitzonderingsgeval bij de rechtbank Midden-Nederland. Een dame had haar in Australië wonende zoon als gemachtigde aangesteld in haar levenstestament. De rechter vond de afstand een bezwaar en daarnaast had de zoon het geld van zijn moeder belegd in een Australisch vastgoedfonds waardoor misschien risico werd gelopen. De andere kinderen van de dame, die de zaak bij de rechter hadden aangekaart, wilden zelf graag bewindvoerder en mentor worden. Maar omdat de familieverhoudingen verstoord waren, koos de rechter voor een professionele bewindvoerder en mentor. Wilt u zelf de vinger aan de pols houden? U kunt een afspraak maken op ons kantoor voor een voorlichtend gesprek over een levenstestament. Bron: Rb. Midden-Nederland 14 september 2017, nrs 5960319 UT 17-7520 e.a. (RBMNE:2017:4768).

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Lage BTW-tarief mogelijk van 6 naar 8%

Het nieuwe kabinet heeft geld nodig. Alles wijst daarop in de mediaberichten van de afgelopen weken. Extra uitgaven die het kabinet Rutte II aan zorg en onderwijs heeft begroot, zijn niet terug te draaien. Dus moet er ergens anders geld gevonden worden. Het lijkt erop dat de onderhandelende partijen daar de BTW voor gaan gebruiken. Een verhoging van het lage tarief ligt in het verschiet. Het extra geld is nodig om een andere wens – verlaging van de inkomstenbelasting - te betalen. Toch bestaat er ook twijfel bij de vier partijen. Het bedrijfsleven voedt die twijfel. Vooral het mkb zal negatieve omzetgevolgen ondervinden van een eventuele verhoging. Naar verwachting zullen naar aanleiding van doorrekeningen van het Centraal Planbureau nog aanpassingen aan de formatievoornemens worden uitgewerkt. Bron: TaxLive 19/9/17 - Telegraaf 18/9/17.

Gepubliceerd: 04 Oct 2017
Copyright: Sdu © 2017

Executeurs mogen niet zomaar verkopen

Een executeur wordt meestal aangesteld, om een nalatenschap te kunnen afwikkelen. Soms omdat de erfgenamen dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn, of omdat ze misschien onenigheid zullen krijgen. Ook als de erfgenamen allemaal in het buitenland wonen, is het handig om een executeur ter plaatse te hebben. In het testament staat meestal duidelijk wat de executeur allemaal mag en moet. Soms vindt degene die het testament maakt het een goed idee, dat de executeur alleen beslist. De executeur mag dan bepalen of hij bijvoorbeeld het huis of de kunst verkoopt. Maar het kan ook zo zijn dat er overleg met- of toestemming van de erfgenamen moet zijn. Vast staat dat de executeur in ieder geval goederen uit de nalatenschap mag verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. Bijvoorbeeld als er een lening terugbetaald moet worden of voor de betaling van erfbelasting. In andere gevallen moet goed gecontroleerd worden of in het testament staat dat er toestemming van de erfgenamen nodig is. Wilt u de executeurstaak in uw testament zorgvuldig vastleggen? Of bent u executeur en wilt u precies weten wat u wel en niet mag? Een langdurig adviestraject is helemaal niet nodig, een éénmalig gesprek met een van onze medewerkers kan al heel verhelderend zijn. Bel gerust om een afspraak te maken. Bron: Notamail 25 september 2017, nummer 241.

Gepubliceerd: 27 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Hoeveel staat er op de bank?

Als een kind door de ouder wordt overgeslagen in het testament, staat hij niet machteloos. Hij heeft recht om de helft van zijn normale erfdeel op te eisen. Maar wat is zijn normale erfdeel? Stel het kind heeft drie broers en een moeder, dan zouden ze normaal gesproken, bij overlijden van echtgenoot en vader, met vijf personen hebben geërfd. Ieder krijgt dan een/vijfde deel. Als één kind is overgeslagen kan hij zijn legitieme portie toch opeisen. Die legitieme portie is de helft van een/vijfde, en dus een/tiende deel van de nalatenschap. Maar hoe groot is de nalatenschap, is vervolgens de vraag. In de wet staat precies waarover de overgeslagen zoon zijn een/tiende deel mag berekenen. Hij hoeft geen genoegen te nemen met de waarde van het huis en de banktegoeden. Hij mag ook controleren of er voor overlijden bijvoorbeeld niet veel schenkingen zijn gedaan, waardoor de nalatenschap van zijn vader eigenlijk groter zou zijn geweest. Daarvoor heeft hij wel toegang tot bankafschriften nodig. Onlangs speelde er eenzelfde geval bij de Rechtbank Overijssel. De rechter bepaalde dat het overgeslagen kind zelfstandig bij de bank gegevens mocht opvragen, ook al weigerde de erfgenaam medewerking te verlenen. Wilt u hulp of advies bij het opvragen van uw erfdeel? Wij hebben veel ervaring en helpen u graag. U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van ons kantoor. Bron: Notamail 26 september 2017, nummer 244, Rb. Overijssel 6 september 2017, nr C/08/148647/HA ZA 13-755 (RBOVE:2017:3609).

Gepubliceerd: 27 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Overdrachtsbelasting knelpunt bij afsplitsen onderneming

Bij overdracht van onroerend goed is in Nederland in principe altijd overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat beginsel geldt ook voor afsplitsingen van een deel van een onderneming. Soms kan een vrijstelling van toepassing zijn, maar uitgangspunt is dat bij juridische afsplitsing van een deel van de onderneming overdrachtsbelasting betaald moet worden. Bij de plannen voor verkoop van een onderneming stuit de ondernemer wel eens op een koper die slechts bepaalde onderdelen uit de onderneming wil overnemen. De verkoper kan dan besluiten om de onverkoopbare onderdelen en de onroerende zaken af te splitsen van de onderneming en deze onder te brengen in een nieuwe vennootschap. De nieuwe vennootschap moet dan overdrachtsbelasting betalen over de verkrijging van het onroerend goed. Een onderneming kan de vrijstelling inroepen als de reden voor de splitsing in bedrijfseconomische motieven ligt, bijvoorbeeld duurzame rationalisatie of herstructurering van de bedrijfsactiviteiten. Afsplitsing vanwege verkoop van de onderneming levert geen bedrijfseconomisch motief op en komt daarmee niet in aanmerking voor vrijstelling. Bij voorgenomen verkoop van uw onderneming is het daarom relevant om vooraf na te gaan of er mogelijk overdrachtsbelasting betaald moet worden. Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 6/9/17 - Deloitte.

Gepubliceerd: 27 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Bestuurder beherend vennoot vrijuit na verkoop zonder toestemming commanditaire vennoot

Wat zou u doen als de CV (commanditaire vennootschap) waarvan u beherend vennoot bent een dreigende executoriale verkoop van een kapitaalgoed wilt voorkomen en u kunt dit goed onderhands verkopen? Direct verkopen toch? Er kunnen echter addertjes onder het gras zitten. Dat bleek onlangs toen na verkoop bleek dat de commanditaire vennoot niet had ingestemd met de – in diens ogen – te lage verkoopprijs. De commanditair vennoot had zich garant gesteld voor betaling van de rente en aflossing van het gefinancierde kapitaalgoed, in dit geval een schip. Hij verplichtte zich om een aanzienlijk aantal maandtermijnen in te brengen, waarmee betaling van rente en aflossing aan de bank en een fee aan de beherend vennoot konden worden betaald. Na verloop van tijd staakte de commanditair vennoot zijn betalingen, uiteindelijk spreekt de bank de CV en de commanditair vennoot aan op het saldotekort. Om executieverkoop te voorkomen, verkoopt de beherend vennoot het schip met toestemming van de bank voor de getaxeerde executiewaarde. De bank verhaalt de restschuld op de borg, de commanditaire vennoot. Die vindt dat onterecht en vecht dat aan. Hij heeft geen toestemming gegeven om het schip tegen de lagere executiewaarde te verkopen, terwijl de CV-akte die toestemming wel eist. Het hof oordeelde echter dat het aan de commanditair vennoot zelf te wijten was omdat hij de maandelijkse betalingen had gestaakt en om die reden ook de rente en aflossing aan de bank niet meer kon worden betaald. Conclusie van het hof was dat in deze situatie de beherend vennoot niets te verwijten valt en die daarmee ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vermeende schade voor de commanditaire vennoot. Door zijn betalingen te staken, waardoor de bank niet kon worden voldaan, is de ontstane situatie te wijten aan de commanditaire vennoot. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van beherend en commanditaire vennoten ten opzichte van elkaar? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2017/0347 - 23/8/17 - ECLI:NL:GHARL:2017:6468.

Gepubliceerd: 20 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

VvE’s kunnen digitaal laten stemmen

Onlangs is er een duidelijke rechterlijke uitspraak geweest over het digitaal stemmen binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dat gebeurde nadat een eigenaar bezwaar had gemaakt tegen het wijzigen van de splitsingsakte door de ledenvergadering van de VvE, waarbij ook enkele stemmen digitaal zijn uitgebracht. Het softwaresysteem dat daarvoor was gebruikt, betrof een gespecialiseerd stemsysteem voor VvE’s. Staan de wet en het modelreglement van de VvE digitaal stemmen toe? Het modelreglement bevat er geen specifieke regel voor. Voor de rechter werd duidelijk dat digitaal stemmen desondanks geldig is, mits dat met de nodige waarborgen is omkleed. In de betreffende zaak bevatte het splitsingsreglement de bepaling dat eigenaren zelf of via een machtiging mogen stemmen. De vraag is dan ook of digitaal stemmen in strijd is met deze bepaling. In deze zaak werd vastgesteld dat het digitaal stemmen aan de ene kant niet in strijd is met het splitsingsreglement maar dat het er aan de andere kant ook niet in is geregeld. Het modelreglement dateert van 1993, toen digitalisering nog niet zo omvattend was. Echter, het reglement laat zien dat het geen verplichting is om aanwezig te zijn om te kunnen stemmen. Het laat evenwel ook zien dat alleen stemmen bij volmacht geregeld is. Uit de parlementaire geschiedenis kan volgens de rechter worden afgeleid dat elektronisch stemmen onbeperkt mogelijk is voor VvE’s. De wetgever vond een aparte regeling voor het elektronisch stemmen voor VvE’s niet nodig. VvE’s kunnen dit zelf regelen. Dat hoeft niet formeel in splitsingsakte of modelreglement, maar wel moet de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen zijn omkleed. Voordeel van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen is dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt. Zij hoeven immer niet meer op de vergadering te zijn om hun mening te laten horen. Wilt u meer weten over het regelen van stemrecht in uw Vereniging van Eigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2017/0361 - 1/9/17 - ECLI:NL:RBOBR:2017:4507.

Gepubliceerd: 20 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Schenking via bankrekening

Veel ouders stoppen hun kinderen iets extra’s toe. Die schenkingen variëren van een extraatje met Sinterklaas, tot een weekendje weg met de hele familie. En soms schenken ouders geldbedragen, om te helpen bij de aankoop van een huis of de start van een eigen bedrijf. Alhoewel het vaak niet openlijk wordt besproken, zijn de meeste ouders van mening dat de schenking alleen voor het eigen kind bestemd is. Als hun kind gelukkig getrouwd is, mag de partner wel ‘meegenieten’, maar komt het tot een echtscheiding, dan moet de schenking alleen van hun eigen kind blijven. Bij de Sinterklaascadeautjes zullen de meeste ouders niks vastleggen, maar als er grote bedragen worden geschonken is dat vaak wel de wens. In een notariële akte kan onomstotelijk worden vastgelegd dat er een schenking heeft plaatsgevonden, en dat de zogenaamde uitsluitingsclausule of privé-clausule voor de schenking geldt. Een kind kan dan bij een echtscheiding altijd aantonen dat het geld niet in een gemeenschap van goederen mocht vallen. Als een schenking via de bankrekening wordt overgemaakt, is het verstandig om daarbij te vermelden, dat de schenking onder uitsluitingsclausule is verkregen. Op een later tijdstip kan dat in beginsel niet meer. De uitspraak van het Hof in Den Haag waarin onlangs werd goedgekeurd, dat een moeder na de echtscheiding van haar kind alsnog verklaarde dat het geld privé moest blijven, lijkt een uitzondering. Wilt u meer weten over de vastlegging van privé-schenkingen? Wij zijn u graag van dienst. Bron: Hof Den Haag 19 juli 2017, nr 200.200.506/01 (GHDHA:2017:2162).

Gepubliceerd: 20 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijkse voorwaarden en achterstallig onderhoud

Heel veel mensen hebben in het verleden een periodiek- of Amsterdams verrekenbeding laten opnemen in hun huwelijkse voorwaarden. Het beding was heel populair. Het was jaren geleden namelijk gangbaar om huwelijkse voorwaarden te maken waarbij het bezit van man en vrouw strikt werd gescheiden. Die situatie werd ook wel gekscherend ‘koude uitsluiting’ genoemd. Door een periodiek verrekenbeding op te nemen konden de echtgenoten toch jaarlijks hun spaargeld delen. Ook een niet-werkende echtgenoot of echtgenote kon daardoor vermogen opbouwen. Jaren later bleek dat maar weinig mensen op Oudjaarsavond de balans met elkaar opmaken en de spaarcentjes eerlijk delen. Kwam het later tot een echtscheiding, dan was het niet makkelijk om nog na te zoeken welke bedragen over bijvoorbeeld twintig jaar nog verrekend moesten worden. Er werd dan ook veel geprocedeerd om de verrekening met terugwerkende kracht nog te laten plaatsvinden. De gespaarde bedragen waren dan meestal al weer herbelegd. De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, heeft daarom bepaald dat echtparen die jarenlang niet verrekenen, met elkaar moeten afrekenen alsof er algehele gemeenschap van goederen was. Toch was het periodiek verrekenbeding soms ook handig. Bijvoorbeeld als de onderneming van één van de echtgenoten slechter liep en de echtgenoten alsnog konden verrekenen zodat er ook spaargeld bij de andere partner op de rekening kwam te staan en daardoor niet ten prooi kon vallen aan schuldeisers. Zolang de echtgenoten de verplichting om te verrekenen al hadden voordat schuldeisers zich aandienden was het in beginsel mogelijk om het periodieke verrekenbeding uit te voeren. Toch blijft het goed oppassen. Een echtpaar droeg de gezamenlijke woning onlangs over aan de vrouw waarbij zij de helft van de waarde aan haar man had moeten vergoeden. Nu deed zij dat niet, maar verrekende dat bedrag met het bedrag dat zij van haar man had moeten krijgen na meer dan 30 jaar niet uitvoeren van het periodiek verrekenbeding. In dit geval stak de rechter er een stokje voor omdat de schuldeisers van de man werden benadeeld. Wilt u meer weten over niet uitgevoerde afspraken uit uw huwelijkse voorwaarden, bel dan gerust voor het maken van een afspraak. Rb. Den Haag 24 februari 2016, nr C/09/486145 / HA ZA 15-404 (RBDHA:2016:6682).

Gepubliceerd: 13 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Eens gegeven blijft gegeven

Veel mensen hebben in hun testament staan dat hun kinderen de tijdens leven ontvangen schenkingen niet met de erfenis hoeven te verrekenen. Schenkingen die voor 1 januari 2003 werden gedaan moesten volgens de wet ingebracht worden. Het inbrengen van schenkingen betekent, dat de kinderen die tijdens leven meer geschonken hadden gekregen, minder uit de erfenis van de ouders ontvangen, zodat per saldo alle kinderen een gelijke portie krijgen. De inbrengregel geldt niet meer voor schenkingen na 1 januari 2003. Heeft u voordien ook schenkingen gedaan dan is het verstandig om in uw testament op te nemen of de kinderen hun schenkingen met de erfenis moeten rechttrekken. Dat kan veel geruzie voorkomen. Mocht u één van de kinderen willen helpen met een schenking, dan kunt u bij die betreffende schenking laten vastleggen dat het kind de schenking moet zien als een voorschot op de erfenis die later nog rechtgetrokken moet worden met de erfenis. Wilt u meer weten over inbreng van schenkingen? U kunt contact opnemen met ons secretariaat voor het maken van een afspraak. Bron: Rb. Noord-Nederland 2 augustus 2017, nr C/17/146260 / HA ZA 16-2 (RBNNE:2017:2955).

Gepubliceerd: 13 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Risico’s hypotheek bij samenwoners groter dan bij anderen

Samenwoners die samen een huis kopen en een hypotheek afsluiten, lopen grotere fiscale risico’s dan alleenstaanden en getrouwde partners. De crux zit hem in het verschil tussen een verblijvensbeding in het samenlevingscontract en testamenten van beide partners. Als een van de partners overlijdt zonder een testament te hebben opgemaakt, zijn de druiven voor de achterblijvende partner zuur. Het komt nog best vaak voor dat partners er alleen voor kiezen om alleen een samenlevingsovereenkomst met een verblijvingsbeding op te maken en geen testament. In een verblijvingsbeding wordt geregeld dat gemeenschappelijke goederen na overlijden van een partner aan de andere partner worden toebedeeld. Het aandeel in de woning van de overleden partner en de hypotheekschuld komen dan aan de achterblijvende partner toe. De hypotheek moet echter wel worden gewijzigd en dat wordt een probleem als die vóór 2013 is afgesloten. Toen gold nog de fiscale regel dat er geen aflossingsverplichting is. Bij overlijden kan een aflossingsvrije hypotheek niet doorlopen onder de oude fiscale regels. De lening moet dan worden aangepast om te voldoen aan de huidige regels met aflossingsverplichting. Dat heeft gevolgen voor de woonlasten van de achterblijvende partner. Om de hypotheek in die situatie te laten doorlopen onder de oude fiscale regels – zonder aflossingsverplichting – is het beter om huis en hypotheek niet via een verblijvingsbeding over te dragen maar met een testament. Met een testament is het mogelijk om de hele hypotheek onder de oude regels te laten doorlopen. Dan is er geen enkele aanpassing nodig. Wilt u meer weten over het regelen van overgang van woning en hypotheek bij overlijden van een samenwonende partner? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden/ TaxLive 18 augustus.

Gepubliceerd: 13 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Vernietigbaarheid royementbesluiten vereniging ligt op de loer

Soms is het voor een vereniging niet langer doenbaar om bepaalde leden te handhaven, bijvoorbeeld vanwege hun gedrag of vanwege het berokkenen van schade aan de vereniging. Het royeren van leden kan echter niet lichtzinnig. Daar gelden belangrijke restricties voor, vrijwel altijd volgend uit statuten. Als die niet goed worden gevolgd, kan er snel sprake zijn van nietige of vernietigbare besluiten. Een nietig besluit wordt geacht nooit bestaan te hebben. Het is een besluit waarvan wordt gesteld dat het nooit genomen had mogen worden. Omdat het nietig is, mag men doen alsof het nooit genomen is. Een vernietigbaar besluit is een besluit dat niet op de juiste manier genomen is. Een belanghebbende kan de rechter vragen om een besluit te vernietigen. Het overkwam een buurtvereniging, waarvan het bestuur enkele leden uit de vereniging zette. Die leden kwamen in beroep bij de algemene ledenvergadering, die echter het besluit van het bestuur bekrachtigde. De statuten van de vereniging bepalen dat ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Volgens diezelfde statuten moet het bestuur aan betrokkene(n) de reden van ontzetting uit het lidmaatschap uiteenzetten. Het huishoudelijk reglement van de vereniging bevat echter een afwijkende bepaling. In dat geval hebben statuten altijd voorrang. De verklaring van het bestuur aan de leden is dat zij de vereniging hebben geschaad, zonder dat voldoende te motiveren. De rechtbank oordeelde op basis daarvan dat de ontzetting in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en daarom vernietigbaar zijn. De belanghebbenden hebben de rechter gevraagd dit besluit te vernietigen, hetgeen de rechter ook doet. Anders is het in dit geschil met het bekrachtigingsbesluit van de algemene vergadering. Het bleek dat niet alleen leden, maar ook begunstigers (donateurs) meegestemd hebben over het royement. De statuten van de vereniging geven alleen stemrecht aan leden. Donateurs hadden helemaal geen stemrecht. Daarmee heeft de bekrachtiging van de (vernietigde) besluiten in strijd met de statuten plaatsgevonden. Als de rechtbank de besluiten niet al vernietigd zou hebben, zou ze de bekrachtiging nietig verklaard hebben. Wilt u meer weten over toepassing van statutaire bepalingen in het algemeen of bij ledenkwesties in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2017/0332 dd 14/8/17 ECLI:NL:RBNNE:2017:2517.

Gepubliceerd: 06 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Strenge toepassing normen 2% overdrachtsbelasting

U kunt als kopende BV van alles in een leveringsakte van een pand zetten, maar het moet wel gebaseerd zijn op de waarheid. Zo kunt u als koper best in de akte verklaren dat het pand dat u heeft gekocht, uit wooneenheden bestaat en dat daarom 2% overdrachtsbelasting van toepassing is. U moet er dan echter wel bij bedenken dat die verklaring is gebaseerd op een daadwerkelijke situatie. Als dat niet zo blijkt te zijn, staat de fiscus op de stoep met een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting en een vergrijpboete van 50%, omdat het 6%-tarief van toepassing is. Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak in een dergelijke geschil. Het Hof constateerde dat het pand ooit voor een ander doel was ontworpen en gebouwd. Om toch nog kans te maken had de koper aannemelijk moeten maken dat het pand zodanig was verbouwd dat het op het moment van koop ook daadwerkelijk als woning was bestemd. Daar slaagde de koper niet in. Diens stelling dat het toch als woning moest worden aangemerkt omdat op dat moment al was begonnen met de verbouwing, hield geen stand. Voor het Hof reden om de naheffingsaanslag te rechtvaardigen. Voor de vergrijpboete gelden andere normen. Daarbij gaat het om het al dan niet willens en wetens onjuiste informatie verschaffen met als doel belastingvoordeel te behalen. Allereerst komt de feitelijke situatie van het pand – onder verbouwing – niet overeen met wat in de leveringsakte wordt verklaard. De notaris is willens en wetens door de BV op het verkeerde been gezet met de verklaring dat er sprake was van een woning. Het is daarmee aan de BV te verwijten dat op aangifte te weinig overdrachtsbelasting is betaald. Al met al zijn er ook op dit punt voor het Hof voldoende redenen om de vergrijpboete te rechtvaardigen. Wilt u meer weten over toepassing van het tarief overdrachtsbelasting bij het kopen van een pand? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2017/0190 dd 31/7/17 ECLI: GHARL:2017:5323.

Gepubliceerd: 06 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Hypotheekrecht gold ook voor borgstelling die partner later had verleend

Bij veel echtparen wil het nog wel eens als een verrassing komen: de bank wil een privéschuld van één van de echtgenoten verhalen op beide partners, ook al zijn er huwelijkse voorwaarden gemaakt! Dan blijkt vaak dat man en vrouw ooit getekend hebben voor een krediethypotheek. Heel veel mensen gaan een lening aan om hun gezamenlijke woning te financieren. Zij hebben hun huis dan als onderpand gegeven aan de bank. In de akte staat de aansprakelijkheid vaak met een zeer algemeen geformuleerde zinsnede opgenomen: ‘tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van de echtgenoten te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook’. Een mond vol! Maar er staat eigenlijk dat de echtgenoten allebei aansprakelijk zijn voor huidige en toekomstige leningen, kredieten en borgstellingen, en hun huis daarvoor als onderpand geven. Dus als bijvoorbeeld de man zich jaren na de aankoop van het huis borg stelt voor een lening van zijn bedrijf en het bedrijf gaat failliet, dan kan de bank de man aanspreken. Als de man niet kan betalen heeft de bank het recht het woonhuis van het stel te verkopen. Het woonhuis is immers door het stel als onderpand gegeven. Gaat u een leningsovereenkomst of hypotheekakte tekenen bij uw bank en twijfelt u over de formulering? Maak dan gerust een afspraak op ons kantoor voordat u tekent. Bron: Hof Den Bosch 22 augustus 2017, nr 200.180.630/01 (GHSHE:2017:3753).

Gepubliceerd: 06 Sep 2017
Copyright: Sdu © 2017

Duidelijke omschrijving overgang vermogen bij fusie en splitsing voorkomt schuldproblemen

Als schuldeiser van een onderneming kunt u – na een juridische fusie of splitsing van die onderneming – plotseling met een heel nieuwe partij te maken krijgen. Voor u is dan het probleem wie u moet aanspreken als schuldenaar. De wet geeft er gelukkig regels voor, waarmee u als schuldeiser wordt beschermd. Zo moet een voorgenomen fusie of splitsing in een landelijk verspreid dagblad worden aangekondigd. U bent daarmee in de gelegenheid er kennis van te nemen en ertegen in verzet te komen. Een andere beschermingsmaatregel is de aansprakelijkheidsregeling. Daarin staat – kort samengevat – dat de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden die de rechtsvoorgangers ten tijde van de fusie of splitsing hadden open staan. De derde beschermende maatregel is dat de rechter een overeenkomst kan wijzigen of ontbinden als deze onredelijk of onbillijk is. Er bestaat nog een vierde beschermingsregel, die onlangs ook wel werd omschreven als de ‘vergeten voorwerpregeling’. Daarin staat dat wanneer een van vermogensbestanddelen niet (helemaal) duidelijk is wie daar na splitsing rechthebbende op is, de nieuwe rechtspersonen samen als rechthebbende worden beschouwd. Zij moeten dan naar evenredigheid van hun aandeel in het vermogen de schuld betalen. Als niet het hele vermogen is overgegaan, blijft de gesplitste rechtspersoon rechthebbende. Het is belangrijk om bij splitsing en fusie een duidelijke beschrijving van de overgang van vermogensbestanddelen op te nemen. Als de beschrijving onduidelijk is, zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk. Is echter aan de hand van de beschrijving duidelijk wie de rechtsopvolger is, wordt een milder aansprakelijkheidsregime toegepast. Wilt u meer weten over fusie of splitsing in het algemeen of de beschrijving van vermogensovergang in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2017/0615 dd 20/1/17 ECLI:NL:GHARL:2016:6589.

Gepubliceerd: 30 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Testament nietig voor de ongehuwde partner

Als na overlijden blijkt dat er een fout is gemaakt bij het opstellen van het testament, dan is het vaak te laat. Soms moet de rechter er zelfs aan te pas komen, om te bepalen of het testament uitgevoerd kan worden. Zo moest de rechtbank te Amsterdam onlangs oordelen over het testament van een in 1992 overleden man. Hij was niet getrouwd maar zijn notaris nam een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling in het testament op. Dit was een regeling die destijds voor gehuwde mensen in de wet stond, zodat zij elkaar in een testament goed verzorgd achter konden laten. De rechter verklaarde het testament nietig, toen bleek dat de man een samenwoonpartner achterliet, in plaats van een gehuwde partner. Gelukkig vond de rechter in dit geval voldoende aanknopingspunten in het testament, om vast te stellen dat het de wens van de overledene was geweest, om zijn partner met alle bezittingen achter te laten. Om dit gevolg toch te kunnen bereiken, zette de rechter het testament om in een langstlevendentestament voor samenwoners. Heeft u een testament, en is het al weer een tijdje geleden opgesteld? Of zijn uw omstandigheden inmiddels gewijzigd? Het is altijd goed om uw testament regulier te laten nakijken. Nú kunt u eventuele aanpassingen nog maken, en hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Bel gerust eens met ons kantoor voor een afspraak. Bron: Rb. Amsterdam 2 augustus 2017, nrs C/13/534239 / HA ZA 13-88 e.v. (RBAMS:2017:5873)/Notamail 23 augustus 2017, nr 211.

Gepubliceerd: 30 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Fout in de aanslag schenkbelasting

U heeft het vast ook wel eens in de krant gelezen: iemand wordt verrast doordat de bankmedewerker de komma verkeerd heeft gezet, en treft bijvoorbeeld geen €1.000 maar €100.000 aan op zijn bankafschrift. Vindt een dergelijke verschrijving plaats bij de Belastingdienst, dan is er een speciaal artikel in de wet opgenomen om de zaak te herstellen. Zo deed iemand een schenking van ruim € 37 miljoen, maar de medewerker van de Belastingdienst voerde €37.000 in. Hierdoor viel er een onwaarschijnlijk lage aanslag schenkbelasting, bij de ontvanger van de schenking op de mat. Toen de belastingdienst na een jaar de fout ontdekte, en een navorderingsaanslag stuurde, verweerden hij zich heftig. Omdat er sprake was van een schrijf-, overname- of intoetsfout of een daarmee gelijk te stellen vergissing krijgt de persoon die de grote schenking ontving ongelijk van de rechter, ook in hoger beroep en in cassatie bij Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad! De rechter vindt het volstrekt onaannemelijk, dat de belastingambtenaar bewust een dergelijk lage aanslag heeft opgelegd. Omdat er meer dan 30% te weinig belasting is geheven, had de ontvanger van de schenking dat zelf ook moeten begrijpen. Hij moest alsnog het volle bedrag aan belasting betalen. We zullen er maar vanuit gaan dat hij zijn schenking van € 37 miljoen nog op een rekening had staan, om de belastingaanslag van te betalen! Bron: HR 11 augustus 2017, nrs 16/04837 en 16/04838 (HR:2017:1628 en HR:2017:1629).

Gepubliceerd: 30 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Concept testament is niet voldoende

Het maken van een testament moet in Nederland bij een notaris gebeuren. De notaris voert eerst een bespreking en maakt daarna een concept van een notariële akte, waarin hij of zij de wensen opneemt van degene die zijn nalatenschap wil regelen. Als het concept is toegezonden - tegenwoordig meestal per email - dan wordt daarna een afspraak gemaakt om de akte nog een keer toe te lichten, en samen met de notaris te ondertekenen. Een uitzondering op deze vaste wettelijke procedure voor een testament, is het maken van een codicil. Dat laatste mag iemand zelf maken, zolang het maar handgeschreven, gedateerd en ondertekend is. In het codicil kan niets anders geregeld worden dan het toekennen van roerende zaken aan specifieke personen. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij of een boek voor een goede kennis, of een antiek kastje of een sieraad voor een nichtje. Het benoemen van een erfgenaam of executeur in een codicil is niet geldig. Doordat het maken van een testament nog weleens tot nadenken stemt, kan het gebeuren dat iemand het ondertekenen van het definitieve document nog even uitstelt. Als het concept nog niet is getekend als de maker komt te overlijden, is het testament niet geldig. Ook al vindt de beoogd erfgenaam dat op allerlei andere manieren - bijvoorbeeld uit correspondentie met de notaris- vastligt wat de bedoeling van de overledene was. De rechtbank Den Haag heeft dat onlangs nog weer bevestigd in een soortgelijk geval. Heeft u nog een ongetekend concept testament in de la liggen? Wij kijken graag voor u of het – met wellicht een paar aanpassingen – getekend kan worden. Dan bent u ervan verzekerd dat uw wensen correct op papier staan voor uw erfgenamen. Maak gerust een afspraak op ons kantoor. Bron: Notamail, 16 augustus 2017, nummer 204.

Gepubliceerd: 24 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Erfdienstbaarheid niet altijd weg als heersend en dienend erf in één hand komen

Met een erfdienstbaarheid wordt geregeld dat u bijvoorbeeld een recht van overpad bij uw buurman heeft om op uw grond te komen. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging (afspraak in akte) of verjaring (bijvoorbeeld jarenlang gebruik van een overpad). Dat recht is dan bij het kadaster bekend en moet bij verkoop meegenomen worden. Degene die het recht krijgt is dan “het heersend erf” en degene die het recht moet geven “het dienend erf”. De vraag is of de erfdienstbaarheid kan verdwijnen als het heersend erf en het dienend erf dezelfde eigenaar krijgen. De Rechtbank Noord-Holland sprak zich onlangs uit in een zaak waarin iemand een huis had gekocht waarop meer dan 35 jaar daarvoor een erfdienstbaarheid was gevestigd ten laste van een perceel dat ook zijn eigendom was geworden. Zowel het huis als het betreffende perceel was meer dan tien jaar voordien eigendom geworden van een woningstichting. De woningstichting had het perceel altijd aan derden in gebruik was gegeven aan een derde. Deze derde vroeg de rechtbank om instandhouding van de erfdienstbaarheid. Voor de rechter is van belang of door de vermenging van eigendom van het heersende en dienende erf de erfdienstbaarheid zinloos is geworden. Dat is niet het geval als het heersende erf niet door de eigenaar maar door een ander wordt gebruikt. In de zaak waarover de rechter zich moest uitspreken was dit laatste de situatie. De erfdienstbaarheid bleef bestaan. Wilt u meer weten over het vestigingen, bestaan of tenietgaan van een erfdienstbaarheid? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 23 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Uitoefening overnamerecht aandeel overleden vennoot in VOF

Regelmatig is in het nieuws dat erfgenamen onderling ruzie maken over de erfenis. Dat gebeurt echter niet alleen in de familiesfeer, ook zakelijk kan het behoorlijk hoog oplopen. Wie bijvoorbeeld nalaat zijn overnamerecht uit te oefenen als een medevennoot in een VOF is overleden, kan van een koude kermis thuiskomen. De Rechtbank Amsterdam kreeg een dergelijke zaak voorgelegd. Na wat uit- en toetredingen van commanditair vennoten en nadien het overlijden van de beherend vennoot, ruziën de erfgenaam van de beherend vennoot en één van de commanditaire vennoten met de andere commanditair vennoot over ontbinding en voortzetting van de VOF. De erfgenaam wil de VOF voortzetten met één commanditair vennoot. Samen beschikken zij over 5/6 aandeel in de VOF. De andere vennoot vraagt de rechter te verklaren dat de VOF wordt gekwalificeerd als VOF met twee beherend vennoten en dat de erfgenaam geen vennoot is en haar aandeel aan beide overige vennoten aan te bieden. De erfgenaam en de andere vennoot willen juist de VOF ontbinden en een verklaring dat zij de onderneming samen mogen voortzetten. Beide commanditair vennoten hebben verzuimd om binnen de in de vennootschapsovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk aan te geven dat zij het aandeel van de overleden vennoot wilden overnemen. Het gevolg daarvan is dat de vennootschap conform het daarover bepaalde in de overeenkomst ophoudt te bestaan. De twee overige vennoten hebben echter na het overlijden van hun compagnon de onderneming gewoon voortgezet. Ook hebben zij daarbij gehandeld alsof de erfgenaam het aandeel van de overleden vennoot heeft overgenomen en ook maandelijks betalingen aan de erfgenaam gedaan. De rechter kan de vennootschap op grond van “gewichtige redenen” ontbinden. Dat is aan de orde als van een of meer vennoten niet meer kan worden gevergd dat deze de vennootschap voortzet. Dat kan het geval zijn als vennoten niet meer met elkaar kunnen samenwerken of niet meer met elkaar door één deur kunnen. Wie daaraan schuld heeft doet niet altijd ter zake. In dit geval zijn de onderlinge verhoudingen dermate verstoord, dat verdere samenwerking niet in de rede ligt. Gelet op het aandelenbelang van de erfgenaam en de andere vennoot vindt de rechter voortzetting van de onderneming door deze twee voor de hand liggen. Uitoefening van het overnamerecht had dit kunnen voorkomen. Wilt u meer weten over het overdragen of overnemen van een aandeel in een VOF, al dan niet na overlijden van een van de vennoten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 23 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Onterfde echtgenoot

Je hoort het niet vaak, maar een onterving van de echtgenoot of echtgenote is mogelijk. Als de echtgenoot door de onterving geen dak meer boven het hoofd heeft, of niet meer rond kan komen, zijn er gelukkig wel mogelijkheden om een oplossing af te dwingen. Als een echtgenoot door de onterving niet meer in de gezamenlijk bewoonde woning mag blijven, kan hij eisen dat hij een recht krijgt om toch de woning en inboedel te blijven gebruiken. Als de echtgenoot door de onterving ook niet meer genoeg middelen van bestaan heeft, kan er ook een verzorgingsvruchtgebruik geëist worden. De rechter kan dan vaststellen dat de erfgenamen aan de weduwe of weduwnaar uit de erfenis regelmatig een bedrag moeten overmaken. Of de rechter dat bedrag toekent hangt af van de omstandigheden, zoals de leeftijd van de echtgenoot, en of hij zelf in staat is meer te gaan werken of eigen vermogen kan aanspreken, maar ook welk verzorgingsniveau passend is. Recent bepaalde de rechter dat de erfgenamen een 77-jarige weduwe € 548 netto per maand moesten betalen, omdat zij anders in haar eentje zou moeten rondkomen van een zeer klein pensioen. Ze had geen mogelijkheden om elders een woning te vinden dus de gemeenschappelijke koopwoning mocht zij blijven bewonen. Wilt u weten wat uw rechten zijn? Wij lichten u graag voor over de gevolgen van deze wettelijke regeling. Bron: Hof Den Haag 2 augustus 2017, nr 200.202.665/01.

Gepubliceerd: 16 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Ben ik erfgenaam?

Regelmatig wordt op ons kantoor de vraag gesteld: “Hoe komt men er na mijn overlijden achter dat ik een testament heb?”. Andersom zijn er ook veel mensen die zich – soms stiekem – afvragen: “Zou ik erfgenaam zijn”? Op die laatste vraag kan pas na een overlijden antwoord gegeven worden. Als u de verklaring van overlijden instuurt naar het Centraal Testamentenregister te Den Haag, ontvangt u bericht bij welke notaris in Nederland u informatie kunt inwinnen. Als u erfgenaam bent ontvangt u van de notaris een kopie van het testament, en zal de notaris u in contact brengen met de executeur, of u verder helpen door een verklaring van erfrecht op te stellen. Als u niet voorkomt in het testament, zult u geen verdere informatie ontvangen. Als u zelf een testament opmaakt bij de notaris, zal de notaris uw naam en geboortedatum opgeven bij het Centraal Testamentenregister, zodat bij overlijden altijd achterhaald kan worden, bij welke notaris uw laatste testament op te vragen is. Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Wij helpen u graag, vraag gerust de gratis brochure aan op ons kantoor. Bron: Hof Amsterdam 1 augustus 2017, nr 200.209.350/01 NOT (GHAMS:2017:3039).

Gepubliceerd: 16 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker

Veel mensen in ons land hebben al jarenlang een stukje grond van de gemeente in ‘gebruik’, vrij vaak ook omheind en afgesloten van de buitenwereld. Soms vraagt de gemeente de gebruiker om te stoppen met het gebruiken van de grond, bijvoorbeeld om er werkzaamheden op uit te voeren. Wat kunt u als gebruiker daartegen doen? Het hangt er van af of u de grond “te goeder trouw” of “te kwader trouw” heeft verkregen. Te goeder trouw is dat de gemeente direct vanaf het begin wist dat u de grond in gebruik nam, te kwader trouw betekent dat u zichzelf het stukje grond zonder medeweten van de gemeente heeft toegeëigend en het heeft afgesloten van de buitenwereld. Als u de grond al meer dan twintig jaar in gebruik heeft, dan is er sprake van verjaring. Zelfs een bezitter te kwader trouw verkrijgt de eigendom van een dergelijk stukje grond door verjaring. Het maakt daarbij niet uit of de daadwerkelijke eigenaar weet dat de grond door u gebruikt wordt. Desondanks heeft de gemeente in een dergelijk geval wel een zogenaamde 'vordering uit onrechtmatige daad' op u. Met die schadevergoeding wordt dan uiteindelijk de grond met terugwerkende kracht aan u overgedragen. Echter, ook die vordering is aan verjaring onderhevig. Stel dat de gemeente pas na twintig jaar daadwerkelijk merkt dat u de grond in gebruik heeft, dan heeft de gemeente nog tot twintig jaar na de verlopen verjaringstermijn om de vordering actief te maken. De gemeente heeft dus maximaal veertig jaar tijd om haar eigendom veilig te stellen. Wilt u meer weten over de eigendom van grond die u van de gemeente of anderen in gebruik heeft? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 16 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Meer risico op bestuurdersaansprakelijkheid in samenwerkingsconstructies

De regel bij bestuurdersaansprakelijkheid is dat aansprakelijkheid van een rechtspersoon die ook bestuurder is van een andere rechtspersoon, ook hoofdelijk geldt voor iedereen die op het moment dat de aansprakelijkheid ontstond, bestuurder van die rechtspersoon was. Dat geldt ook als de aansprakelijkheidsstelling een onrechtmatige daad betreft. Onrechtmatige daad gaat over inbreuk op een recht, of iets doen of nalaten wat in strijd is met een wettelijke plicht of ongeschreven recht. De aansprakelijkheid daarvoor geldt niet automatisch. Een schuldeiser hoeft niet te bewijzen dat een bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De betreffende bestuurder kan zich van die aansprakelijkheid ontlasten door te bewijzen dat hem persoonlijk geen ernstig verwijt treft. Bij joint-ventures komt het vaak voor dat de door de deelnemers opgerichte holding bestuurder is van de werkmaatschappij. Daar wordt een behoorlijk risico op bestuursaansprakelijkheid gelopen. Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid in holdings of andere samenwerkingsverbanden? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 22/6/17 - ECLI:NL:HR:2017:275

Gepubliceerd: 14 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Fiscus let op te belasten vergoeding bij uitstel levering

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij levering van een onroerende zaak. Voor berekening van de overdrachtsbelasting wordt de waarde van de onroerende zaak als uitgangspunt genomen. Die waarde moet minimaal gelijk zijn aan de waarde van de zogenaamde tegenprestatie. Wat valt daar wel en niet onder? De tegenprestatie die een koper moet leveren om de onroerende zaak geleverd te krijgen, bestaat uit alle verplichtingen die hij of zij daarbij op zich neemt. Een discussiepunt hierbij is wel eens de tegenprestatie om uitstel van levering te krijgen. De rechter is daar duidelijk over, die ziet de vergoeding die een koper aan de verkoper betaalt om dat uitstel te realiseren als een deel van de tegenprestatie. Daarover moet dan ook overdrachtsbelasting worden betaald. In een recente zaak voor de rechter ging het om de in de koopovereenkomst vastgelegde mogelijkheid om de levering tegen een vergoeding enkele maanden uit te stellen. Die vergoeding was daarmee onderdeel geworden van de tegenprestatie voor de levering en onderhevig aan overdrachtsbelasting. Wilt u meer weten over belaste tegenprestaties bij levering van een onroerende zaak? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 4/7/17 SCAB Advies

Gepubliceerd: 14 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017

Huwelijk niet rechtsgeldig

Heeft u al eens een uitnodiging ontvangen voor een huwelijk op een exotische locatie? Het komt steeds vaker voor dat een bruidspaar ervoor kiest om in het buitenland te trouwen. Het feest en de foto’s zullen ongetwijfeld fantastisch zijn, maar het is ook belangrijk om het officiële gedeelte goed te regelen. Zorg ervoor dat u nagaat of u wel mag trouwen in het land van uw keuze. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt. En vraag daar ook na welke documenten u nodig heeft voor een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte zijn en een verklaring over uw burgerlijke staat. In sommige landen vragen de plaatselijke autoriteiten om een verklaring van huwelijksvoornemen. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt trouwen kan daarbij behulpzaam zijn. Het kan ook voorkomen dat u moet bewijzen dat u niet getrouwd bent. Of dat u geen geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Hiervoor heeft u een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. De buitenlandse instantie waar u gaat trouwen kan u vragen naar één van deze verklaringen. Beide verklaringen kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats. Bij terugkomst in Nederland moet u de buitenlandse akte registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Vergeet niet de akte te laten legaliseren in het land waar u trouwt. Vergeet u alle formaliteiten in acht te nemen en blijkt achteraf dat uw huwelijk weliswaar een mooie ceremonie was, maar niet rechtsgeldig is gesloten dan kan dat tot nare gevolgen leiden. Dat overkwam onlangs een dame die na overlijden van haar partner rekende op de grote vrijstelling voor partners in de erfbelasting (€ 638.089 (2017)). Toen bleek dat haar huwelijk niet rechtsgeldig was gesloten en zij ook niet op hetzelfde adres waren ingeschreven moest zij erfbelasting betalen over de erfenis die zij van haar partner ontving. Wilt u in het buitenland trouwen, neem dan tijdig contact met ons op. Niet alleen kunnen wij u informeren over alle formaliteiten, ook zijn we u graag van dienst bij het maken van een akte van huwelijkse voorwaarden. We wijzen u er graag op dat die akte vóór de huwelijkssluiting getekend moet zijn! Bron: NTFR 2017(28) 1702, 13 juli 2017 / www.rijksoverheid.nl

Gepubliceerd: 14 Aug 2017
Copyright: Sdu © 2017