3.235.29.190
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Noodwet voor virtuele vergadering van aandeelhouders gevraagd

Beursvennootschappen en beleggers hebben het kabinet gevraagd om het op korte termijn in de wet mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) online kunnen worden afgehandeld of uit te stellen. Met een verbod op bijeenkomsten kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders niet doorgaan. Volgens de wet moeten algemene vergaderingen fysiek plaatsvinden, maar in dit coronatijdperk moeten die worden geannuleerd. Met alle gevolgen voor bedrijven die nieuwe bestuurders zouden gaan aanstellen. Met een online aandeelhoudersvergadering zou uitstel kunnen worden voorkomen. In de wet wordt bepaald dat een rechtspersoon en zij die daarbij zijn betrokken zich zodanig ten opzicht van elkaar moeten gedragen dat dit de toets van redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. Dat geldt ook voor de toepassing van regels in statuten, reglementen en besluiten. Het is daarom volgens deskundigen verdedigbaar dat het houden van een ava onder de huidige beperkende maatregelen onaanvaardbaar is. De annulering is een afwijking van de wet en zal daarom goed onderbouwd moeten zijn (redelijkheid) en te rechtvaardigen zijn (billijkheid). Dat houdt echter niet in dat verdere wettelijke en statutaire bepalingen voor het overige ook niet tijdig moeten worden nagekomen. Zo moeten bijvoorbeeld conceptjaarstukken ook onder de huidige omstandigheden tijdig worden opgemaakt en ter inzage worden gelegd voor de leden. Bron: Sdu OpMaat 26 maart 2020; Nu.nl; FD.nl.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Huwelijk uitgesteld door Coronavirus

Was u van plan dit voorjaar te trouwen? Maar is de huwelijksdag uitgesteld, in verband met het Coronavirus? Zorg dan dat u de notaris waar u de huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt snel informeert. De notaris zorgt ervoor dat huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister worden ingeschreven. Na het huwelijk kunnen derden dan in het register controleren of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Als de notaris niet weet dat uw huwelijk is uitgesteld en in het huwelijksgoederenregister staat een onjuiste trouwdatum vermeld, zullen de huwelijkse voorwaarden bij navraag niet gevonden worden. De huwelijkse voorwaarden werken dan niet tegenover derden. Er kan dan bijvoorbeeld beslag worden gelegd door een schuldeiser van de ene echtgenoot op het bezit van de andere echtgenoot. Dat wilt u liever vermijden. Wilt u meer weten over het maken van huwelijkse voorwaarden, bel gerust met ons kantoor.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet moet oplossing bieden!

Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar ons kantoor om zaken te regelen. Met name testamenten worden veel gemaakt. Voor het bespreken en ondertekenen van testamenten en levenstestamenten, maar ook voor veel andere akten, geldt volgens de wet dat de notaris of kandidaat-notaris iemand persoonlijk moet spreken. In een persoonlijk gesprek kan goed beoordeeld worden wat iemand precies wil. Ook de ondertekening vindt tijdens een persoonlijke ontmoeting plaats. In het Coronaprotocol van ons kantoor hebben wij geregeld wat wij eraan doen om de kans op besmetting tijdens die bezoeken zo laag mogelijk te houden. Voor de mensen die behoren tot de risicogroep om het Coronavirus op te lopen, is het bezoeken van een notariskantoor meestal zeer onwenselijk, zo niet onmogelijk. Mensen met een zwakke gezondheid moeten in hun huis blijven. Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek, ook de notaris kan deze cliënten niet in hun eigen omgeving bezoeken. Dat zou betekenen dat mensen in de risicogroep geen testament meer zouden kunnen maken. Juist nu veel mensen meer dan ooit stilstaan bij hun testament, is dat onacceptabel. Er was dan ook veel behoefte aan een snelle oplossing voor dit probleem. Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel. Het wordt mogelijk gemaakt om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. De cliënt kan de akte dan niet zelf tekenen, de notaris tekent alleen en verklaart dat gezien de omstandigheden de cliënt niet zelf kan komen tekenen. De ministerraad heeft op 3 april 2020 ingestemd met het spoedwetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Het voorstel wordt medio april al in het parlement behandeld. Bron: Persbericht ministerraad 3 april 2020.

Gepubliceerd: 08 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat zorgt voor de oprichting van het UBO-register uitgesteld. De Kamer heeft op 12 maart de Raad van State om advies gevraagd, over de verplichte registratie van UBO’s van kerkgenootschappen. Na beantwoording door de RvS zal de behandeling van het wetsvoorstel worden voortgezet. Advies Raad van State Hoewel de implementatie van het UBO-register op grond van de EU-antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 had moeten zijn gerealiseerd, heeft de Eerste Kamer de parlementaire behandeling van het UBO-register voorlopig opgeschort. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de Eerste Kamer op 12 maart 2020 nader advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Eerste Kamer wil weten of de registratie van de UBO’s van kerkgenootschappen strijdigheid oplevert met (onder andere) de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Godsdienst en levensovertuiging worden daarin als een bijzonder persoonsgegeven gezien, waarvan de registratie in beginsel is verboden. Het is niet bekend hoeveel tijd de Raad van State nodig heeft voor het uitbrengen van een advies. Onderzoek naar ruimere toegang Wwft-instellingen tot UBO-register Minister Hoekstra van Financiën onderzoekt nog of Wwft-instellingen, zoals notarissen, ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen. In het UBO-register worden van juridische entiteiten als vennootschappen en stichtingen de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Wwft-instellingen krijgen beperkt toegang tot de gegevens in het UBO-register. Alleen de openbare gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door hen in te zien. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de AP over deze ruimere toegang. Vervolgens wordt afgewogen of er wetgeving voor deze toegang komt. Vervolg Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hebben registratieplichtigen achttien maanden de tijd om bij de Kamer van Koophandel opgave te doen van hun UBO-informatie. Registratieplichtigen dienen bij de eerste inschrijving opgave te doen van de UBO’s die op dat moment kwalificeren als UBO. Het is niet nodig om te registreren wie de UBO’s waren tussen het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de eerste inschrijving. Wanneer zich na de eerste inschrijving een wijziging voordoet, dient daarvan per omgaande opgave te worden gedaan. Deze wijzigingen worden wel vastgelegd in het UBO-register. Voor nieuw opgerichte registratieplichtigen vindt de opgave van UBO-informatie gelijktijdig plaats met inschrijving in het handelsregister en is registratie van de UBO’s een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer. Bron: KNB, EersteKamer.nl en OpMaat 17 maart 2020, 2020/0105.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten

Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd. Wie is wanneer bevoegd om statuten aan te passen en volgens welke procedure? Als aan een van die onderdelen niet wordt voldaan, is een aanpassing nietig. Statuten bevatten soms specifieke regels en voorwaarden voor de totstandkoming van besluiten, bijvoorbeeld besluiten tot herbenoeming van bestuurders. Rechtbank Den Haag kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgelegd. In de statuten van een vereniging stond dat een bestuurder uiterlijk twee jaar na zijn benoeming aftreedt volgens een rooster van aftreden. Er was geen clausule voor herbenoeming opgenomen, zodat de maximale zittingstermijn twee jaar was. In de zaak voor de rechtbank ging het over de datum van het door het bestuur bijeenroepen van de algemene vergadering, die in de betreffende vergadering besloot tot wijziging van de statuten. De datum van bijeenroepen bleek echter op een tijdstip te zijn gedaan meer dan twee jaar na ingang van de eerste zittingstermijn van de bestuurders. Die waren op dat moment formeel geen bestuurder meer, waarmee de besluiten tot het bijeenroepen van de algemene vergaderingen dan ook niet door het bestuur zijn genomen. De in de algemene vergadering genomen besluiten zijn daarmee niet gebaseerd op een geldig besluit tot bijeenroeping door het bestuur. De vergadering kan in dat geval niet worden aangemerkt als een algemene (leden)vergadering. Daarin genomen besluiten zijn als gevolg daarvan nietig. Wilt u meer weten over het formuleren van de inhoud van statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 2 maart 2020, 2020/0054, ECLI:NL:RBDHA:2020:1528.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Is uw testament ook al 38 jaar oud?

Een testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen. In het notariaat drukken we cliënten altijd op het hart, om eens in de vijf jaar een kop koffie te komen drinken. We kunnen dan een korte check up uitvoeren. Stemt uw testament nog overeen met uw wensen, en met de regelgeving? Meestal kunt u met een gerust hart weer naar huis. Soms is het nodig om het testament op onderdelen aan te passen. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden speelde onlangs een bijzonder geval. Het ging om een testament waarvan de houdbaarheidsdatum ernstig was overschreden. Een dame had, maar liefst 38 jaar geleden, een testament opgesteld waarin zij haar toenmalige ‘vriend’ had benoemd tot enig erfgenaam en executeur. Toen ze na acht jaar samenwonen uit elkaar gingen vergat ze om haar testament te wijzigen. Bij haar overlijden – maar liefst dertig jaar later – komt het testament uit 1982 boven water, en blijkt de vriend uit 1982 erfgenaam te zijn. De broers en zussen van de overleden dame stappen naar de rechter en stellen dat dit niet de bedoeling kan zijn, en dat zij erfgenaam zijn. De rechter geeft aan dat niet duidelijk is of de ex-vriend erfgenaam en executeur moest worden, of dat hij slechts erfgenaam en executeur zou zijn als ze zouden samenwonen. Normaal gesproken willen mensen geen samenwoonpartner als erfgenaam als de samenwoning al voor het overlijden is verbroken. De ex-vriend krijgt van de rechter de kans om te bewijzen dat het de bedoeling van de dame was om hem, ondanks het einde van de relatie, als erfgenaam in het testament te laten staan. Tegenwoordig neemt de notaris in testamenten voor samenwoners meestal een speciaal artikel op. In dat artikel wordt dan geregeld dat de partner geen erfgenaam meer is, als de samenwoning is verbroken. Heel vaak wordt er zelfs al in opgenomen wie er in dat geval wél moeten erven, bijvoorbeeld familieleden, vrienden of een goed doel. Als er dan een einde aan de samenwoning komt, is het niet erg als het stel door alle stress helemaal vergeet het testament aan te passen. Heeft u in uw testament al ‘veiligheidskleppen’ ingebouwd? Kom gerust eens langs om uw huidige testament te laten nakijken. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020, nr. 200.249.139, ECLI:NL:GHARL:2020:2344.

Gepubliceerd: 01 Apr 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aflossen hypotheek tijdelijk opgeschort

Alle Nederlandse banken hebben met elkaar besloten dat het voor zowel zzp’ers, kleine bedrijven en consumenten mogelijk wordt om tijdelijk geen aflossing te hoeven doen op hypotheek of krediet. Daarmee worden klanten die financiële problemen ondervinden van de coronacrisis geholpen. Voor bedrijven met kredieten tot € 2,5 miljoen geldt een tijdelijke vrijstelling van zes maanden. Ook voor consumenten wordt uitstel mogelijk voor een periode van drie maanden. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek doen aan uw bank. De banken houden de mogelijkheid open dat de regelingen later verder wordt uitgebreid, afhankelijk van de situatie en het doorlopende overleg met het kabinet. Bron: Taxlive 18 maart 2020, ANP.

Gepubliceerd: 25 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Sinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Daarvoor was dat nog verplicht. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst. Voor de heffing van inkomstenbelasting maakt het niet uit of echtgenoten samenwonen, ze zijn hoe dan ook elkaars fiscale partners. Maar daar rijst wel een probleem: fiscale partners kunnen maar één woning in hun belastingaangifte opgeven als eigen woning, ook al hebben zij ieder een eigen woning. De andere woning valt dan als tweede woning in box 3. Jammer, want daardoor kunnen zij bijvoorbeeld geen hypotheekrente aftrekken. De Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft aan Minister Hoekstra gevraagd of in deze gevallen geen beroep op de zogenoemde hardheidsclausule kan worden gedaan. Een niet samenwonend echtpaar zou dan twee eigen woningen kunnen hebben in de belastingaangifte. De minister heeft aangegeven dat een dergelijk beroep op de hardheidsclausule door hem zal worden afgewezen. De hardheidsclausule wordt volgens hem toegepast in zeer uitzonderlijke gevallen. Dat is alleen aan de orde als een wet onvoorziene gevolgen heeft. Dat is in dit geval niet zo. Er is bij het maken van de wet bewust voor gekozen dat fiscale partners samen maximaal één woning in box 1 kunnen aanmerken als eigen woning. Bron: Rijksoverheid.nl, 5 februari 2020.

Gepubliceerd: 25 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament blijft niet in stand

De meeste mensen die een levenstestament maken, leggen daarin vast wie hun belangen moet gaan behartigen, ook als ze zelf niet meer wilsbekwaam zijn in de toekomst. Hierdoor houdt men de regie in handen, en wordt voorkomen dat er een bewindvoerder benoemd moet worden door de rechter. In de meeste gevallen is de oude dag met een levenstestament goed geregeld. De partner, kinderen of een goede bekende kan alle voorkomende zaken regelen. Degene die de volmacht heeft gegeven houdt daarmee zelf de regie in handen, en – vaak nog belangrijker – kan daar gerust over zijn. Een enkele keer loopt het anders, en benoemt de rechter toch een bewindvoerder. Het levenstestament is dan niet meer van toepassing. Zo speelde er onlangs een geval bij de Rechtbank Noord-Holland. De zoon was gemachtigd voor de financiën en de drie kinderen samen voor medische beslissingen. De drie kinderen hebben voortdurend ruzie over de zorg voor moeder. Daarnaast hebben ze ruzie met de zoon die de financiën beheert, als het op de betaling van de zorg aan komt. Een van de dochters stapt naar de rechter en vraagt bewind aan voor haar moeder. De rechter vindt dat de zorg voor de moeder niet wordt gediend door de ruziënde kinderen en stelt een mentor aan. De zoon mag wel de financiën blijven beheren als gevolmachtigde. Wilt u meer weten over alle mogelijkheden om een gevolmachtigde aan te stellen in een levenstestament? Neem gerust eens contact met ons op! Bron: Rb. Noord-Holland 18 februari 2020, nr. 8149169 e.v., ECLI:NL:RBNHO:2020:1171.

Gepubliceerd: 25 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Naar de notaris en coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen bezig. Waar mogelijk worden voorzorgsmaatregelen genomen, op het gebied van hygiëne, door thuiswerken, maar ook door sluiting van instellingen en bedrijven. Omdat het coronavirus een reële bedreiging voor de gezondheid inhoudt, merken we dat veel mensen stilstaan bij hun testament. Vooral mensen die zich in de zogenaamde risicogroep bevinden zijn bezorgd. Sommige mensen hebben spijt dat zij hun testament niet eerder hebben gemaakt, anderen hebben behoefte aan herziening of een kleine aanpassing. Het is begrijpelijk dat deze ongekend bijzondere tijd aanleiding geeft tot zorgen. Heeft u de wens om een testament of een andere akte te maken of aan te passen, en is uitstel voor u geen optie? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. We houden ons aan alle van overheidswege en door het RIVM afgekondigde maatregelen, en doen daarnaast ons uiterste best om alle cliënten goed van dienst te zijn. Ook als u gezien uw gezondheidssituatie niet naar ons kantoor kan komen, zoeken wij in overleg met u mogelijkheden om een bespreking op andere wijze te houden, bijvoorbeeld telefonisch of via andere audiovisuele middelen. U kunt ons vanzelfsprekend e-mailen of bellen om een afspraak te maken.

Gepubliceerd: 18 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Uitkoop ex-partner beter geregeld

Uit elkaar gaan kost tranen, moeite en veel geregel. Daar komt nog bij dat het ook niet eenvoudig is om – als u beiden eigenaar bent van de echtelijke woning – uw ex-partner uit te kopen als u in het huis wilt blijven wonen. Overwaarde van het huis levert daarbij de nodige problemen op. Nationale Hypotheekgarantie (NHG) heeft het plan opgevat om hierin tegemoet te komen. Bij financiering van de uitkoop zal NHG verder kijken dan wat er geleend kan worden. Meer en meer ex-partners bleken andere oplossingen te zoeken om het huis voor een van beiden te behouden. Een persoonlijke lening afsluiten is daarbij geen uitzondering. Echter, daarbij zijn de regels weliswaar minder streng dan bij een hypothecaire lening, maar de daarmee gepaard gaande maandlasten zijn veel hoger. NHG is een pilot gestart waarmee ongeveer duizend mensen geholpen zijn bij het uitkopen van hun ex-partner. Met als uitgagspunt dat de betreffende partner de bijbehorende lasten kan dragen werden in de pilot naast acceptatienormen, ook beheernormen getoetst. Het succes van de pilot heeft ervoor gezorgd dat NHG vanaf dit jaar op die manier werkt. De beheertoets houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar wat er geleend kan worden, maar vooral ook naar de maandelijkse hypotheeklast. Bij een goede onderbouwing door de hypotheekverstrekker van de draagkracht van de klant gaat NHG akkoord met een aanvullende lening voor de overwaarde bij de hypotheek. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na scheiding in het huis te kunnen blijven wonen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel / Infinance 27 februari 2020.

Gepubliceerd: 18 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Vrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen. Een mantelzorgwoning wordt bij, in of aan een bestaande woning gebouwd. Het kan een verbouwde garage zijn, een kleine aanbouw aan een woning, een unit los van het hoofdverblijf. Deze drie mogelijkheden kunnen in de meeste gevallen worden benut zonder omgevingsvergunning. Toch gelden er wel regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Wie gaat dat betalen, wie wordt de eigenaar? Dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld een losse unit in de tuin betalen, terwijl het kind in wiens tuin dat gebeurt eigenaar wordt. Met een opstalrecht echter kunnen de ouders wel eigenaar van de unit worden. Als u het niet goed regelt, krijgt u te maken met een schenking van ouders aan een kind. Dat kost schenkbelasting en mogelijk ook vragen bij andere kinderen. Een andere noodzakelijke regeling is in het geval het kind eigenaar van de mantelzorgwoning is en eerder overlijdt dan zijn of haar ouders. Wat moet er dan gebeuren? Een mantelzorgwoning betekent ook dat daar geen sprake meer van is zodra er geen zorg meer verleend wordt. Op dat moment geldt de vrijstelling voor de omgevingsvergunning niet langer. Opties die u dan heeft zijn het verwijderen van de woning of alsnog een omgevingsvergunning aanvragen. Het is ook mogelijk om de woning binnen de bestaande regels ongeschikt te maken als woning. Het uitbreken van keuken en badkamer is daarvoor voldoende. Een punt om zorgvuldig mee om te gaan is de scheiding tussen hoofdwoning en mantelzorgwoning. Dat heeft namelijk weer gevolgen voor onder meer zorgtoeslag, AOW en renteaftrek. U kunt hieraan al voldoen als de mantelzorgwoning een eigen huisnummer heeft. Daartegenover staat dat één huisnummer voor beide woningen weer voordelig is om de zakelijke lasten laag te houden. Kortom, heel veel zaken waarmee u rekening moet houden. Wilt u meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB 4 februari 2020.

Gepubliceerd: 18 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Notarissen en advocaten adviseren over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen

Vennootschapsrechtspecialisten van notarissen en advocaten steunen het wetsvoorstel dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. Zij geven de Tweede Kamer nog wel enkele aanbevelingen mee. Het wetsvoorstel maakt het makkelijker rechtspersonen die de samenleving ontwrichten te verbieden en te ontbinden. Het maakt daarbij niet uit of het om de werkzaamheden van de rechtspersoon gaat of om het doel daarvan. Zodra een van beide in strijd is met de openbare orde, kan de rechtspersoon worden verboden en ontbonden. Het wetsvoorstel introduceert ook een bestuursverbod voor bestuurders van een verboden rechtspersoon. Ondermijning Volgens de specialisten is het wetsvoorstel een goed instrument om ondermijning van de rechtsorde tegen te gaan. Zij vinden het van groot belang dat de verbodenverklaringsprocedure waarborgen bevat. Echter, zij wijzen er ook op dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm geen maatregelen bevat om de doorlooptijd van deze procedure te verbeteren. Bestuursverbod Bij de voorgestelde toepassing van het bestuursverbod plaatsen zij enkele kanttekeningen. Zij vragen zich af of de rechtbank niet een grotere discretionaire bevoegdheid kan krijgen bij de toepassing van het bestuursverbod. De vraag is ook hoe de regeling van het bestuursverbod werkt ten opzichte van bestuurders die voor of tijdens een verbodenverklaringsprocedure aftreden als bestuurder. Ook zij moeten door het bestuursverbod worden getroffen. Initiatiefwetsvoorstel De specialisten herhalen een aantal suggesties uit hun eerdere advies over het initiatiefwetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Volgens de regering sluiten deze voorstellen elkaar niet uit. De notarissen en advocaten vinden echter dat het initiatiefwetsvoorstel ingetrokken zou moeten worden. Wilt u meer weten over de beoogde verbodsmogelijkheid voor rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB.

Gepubliceerd: 11 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Negatieve nalatenschap? Niet altijd duidelijk!

Het krijgen van een erfenis is voor veel mensen goed nieuws! Toch is het zaak om met beide benen op de grond te blijven staan. De notaris zal een erfgenaam er bijvoorbeeld op wijzen dat je een erfenis met schulden niet hoeft te aanvaarden. Verwerpen of onder voorwaarden aanvaarden is ook een mogelijkheid. Wanneer de notaris aan een erfgenaam vraagt of de overledene misschien schulden had, kan het belangrijk zijn om niet alleen te denken aan studieschulden, gokschulden of schulden omdat iemand een eigen bedrijf had. Er kunnen ook schulden zijn die voor een leek in eerste instantie niet duidelijk zijn. Zoals een schuld aan een onterfd kind of aan kinderen uit een eerder huwelijk. Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, kan hij voor de verrassing komen te staan dat hij deze schulden moet betalen. Als bijvoorbeeld een kind van de overledene is onterfd, kan dat kind bij de erfgenamen een geldbedrag opeisen ter grootte van de helft van zijn normale erfdeel. Het kan ook zijn dat kinderen uit een eerder huwelijk van een overledene nog rechten hebben. Deze kinderen hebben vaak het erfdeel in de nalatenschap van hun overleden ouder nog niet gehad. Zodra hun stiefouder overlijdt hebben zij recht op dat erfdeel. Dat is vaak een onaangename verrassing voor de eigen kinderen van de laatst overleden ouder. Die dachten dat zij het hele huis en de hele bankrekening van hun vader of moeder zouden erven. Het wordt nog onaangenamer als blijkt dat het bedrag dat de kinderen uit een eerder huwelijk te vorderen hebben zo hoog is dat er voor de kinderen van de laatst overleden ouder niets meer overblijft, of erger: dat ze de kinderen uit het eerste huwelijk uit hun eigen portemonnee moeten uitbetalen. In al deze gevallen is het ontzettend belangrijk dat de kinderen van de laatst overleden ouder worden gewezen op de – verborgen – risico’s van het aanvaarden van een erfenis. Zo wordt voorkomen dat ze met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor schulden die samenhangen met de erfenis. Heeft u een samengesteld gezin? Dan kan het zinvol zijn om in uw testament al een passage op te nemen waarin u de kinderen waarschuwt voor deze situatie, zodat zij er niet te laat achter komen, en de erfenis zomaar aanvaarden. Bron: Notamail 9 maart 2020, nr. 58.

Gepubliceerd: 11 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Testament maken, regels en procedures

Het is bekend dat veel mensen de tijd nemen alvorens ze de notaris bellen om een afspraak te maken voor hun testament. Soms wel eens zoveel tijd dat ze te laat zijn! Het is nu eenmaal een onderwerp dat veel mensen voor zich uitschuiven. Maar als de stap naar de notaris is gezet, is het ook belangrijk om rustig de tijd te nemen alvorens het testament te gaan tekenen, en alle procedures in acht te nemen. In uw testament regelt u belangrijke zaken: ‘Wie erft uw bezittingen, wie wordt executeur en hoe beschermt u het erfdeel van kinderen als zij later onverhoopt gaan scheiden’. Na een eerste gesprek met de notaris ontvangt u een ontwerptekst zodat u daar eens rustig over na kunt denken. U kunt nog uitleg vragen of iets laten aanpassen, daarna zal er een afspraak gemaakt worden om de akte samen met de notaris te ondertekenen. Wat veel mensen niet weten, is dat het maken van een testament een hoogstpersoonlijke aangelegenheid is. Heel vaak komen er kinderen of andere personen mee naar een bespreking. De notaris zal deze personen dan vragen in de wachtkamer te wachten. Volgens de regels moet de notaris het maken van een testament bespreken zonder dat er anderen aanwezig zijn. Dat voorkomt eventuele beïnvloeding. Als de regels niet zijn gevolgd, bestaat het risico dat na overlijden het testament wordt betwist, en zelfs ongeldig wordt verklaard door de rechter. Is de tijd rijp voor u om een gedegen testament te maken? Bel ons kantoor voor een eerste afspraak. Bron: Hof Amsterdam 18 februari 2020, nr. 200.256.120/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2020:248.

Gepubliceerd: 11 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Meerouderschap

De regering moet gaan onderzoeken of meerouderschap mogelijk gemaakt kan worden. De Tweede Kamer heeft hierover in december een motie aangenomen. De Staatscommissie Herijking Ouderschap had eerder een advies uitgebracht over het vormgeven van meerouderschap. De Tweede Kamer heeft vervolgens – anders dan het advies van de Staatscommissie – besloten om het meerouderschap niet wettelijk mogelijk te maken. In plaats daarvan is besloten meerdere personen de mogelijkheid te geven om gezag over een kind te hebben. Een kind zou dan in de toekomst maximaal vier personen met gezag hebben: twee juridische ouders met volledig gezag en twee personen met zogenaamd deelgezag. Personen met deelgezag kunnen dan bijvoorbeeld stiefouders, pleegouders of andere familieleden zijn. Een aantal partijen in de Tweede Kamer was teleurgesteld over dit besluit van het kabinet, en diende een motie in. Nu de motie is aangenomen moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaan onderzoeken hoe meerouderschap toch mogelijk kan worden gemaakt. Bron: REP 2020(1) 43.

Gepubliceerd: 04 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk bij verhuur pand

In het algemeen is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op vennootschappen die onroerend goed verhuren. Echter, ook hier zijn uitzonderingen mogelijk. Dat bepaalde het Hof Amsterdam in een zaak waarbij kinderen een aandeel in een bv ontvingen, in welke bv onder meer een pand aan een hotelketen wordt verhuurd. Bij de beoordeling van toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) gaat het er altijd weer om of met de activiteiten van de bv een materiële onderneming wordt gedreven. Het hof stelt dat er sprake is van een materiële onderneming als het werk in de bv (1) meer omvat dan wat bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, en (2) als het doel is om meer rendement te realiseren dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk. Als een verhuur-bv ook nauw betrokken is bij het beleid van de huurder voor zover dat gevolgen voor het pand met zich brengt, komt de BOF in zicht. In dit specifieke geval ging het om regelmatig overleg tussen de bv en de hotelketen over onder meer de investeringen teneinde de viersterrenstatus te behouden, en ook over uitbreiding, verbeteringen en investeringen op initiatief van de bv. De kinderen die de aandelen ontvingen bleken wekelijks de gang van zaken bij het hotel actief te volgen en ook waar nodig personeel aan te sturen. Ook het behaalde rendement bleek hoger dan bij verhuur gebruikelijk rendement. Voor het hof reden om de BOF van toepassing te verklaren. Wilt u meer weten over mogelijke toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in uw situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 10 februari 2020, 2020/0036.

Gepubliceerd: 04 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Appartementseigenaren ontvangen te vaak te hoge WOZ-aanslag

Naar schatting 90% van de gemeenten neemt nog steeds ten onrechte het aandeel in de VVE-reserve mee in de waardebepaling van een woning. Daardoor ontvangen veel appartementseigenaren een te hoge WOZ-aanslag van hun gemeente. De jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking valt dezer dagen bij de meeste woningeigenaren op de mat. Eind vorig jaar stelde het Hof Den Haag Previcus en Stichting VVE Belang in het gelijk: gemeentes mogen het aandeel van de reserve van de vereniging van eigenaren (VVE) niet meenemen in de waardebepaling van een woning. Zij moeten het aandeel vermogen in de VVE-pot aftrekken van de waarde van het onroerend goed als ze de appartementswaarde vaststellen aan de hand van zogenoemde ‘referentiepanden’. Reservepotje lostrekken van appartementswaarde Gemeentes kijken bij de waardering van een pand voor de jaarlijkse WOZ-bepaling naar drie vergelijkbare panden, die recent zijn aangekocht. In deze vergelijking nemen de meeste gemeentes echter de reserve uit het onderhoudspotje van de VVE mee. VVE’s zijn namelijk verplicht om te sparen voor groot onderhoud. Deze reserve wordt ook doorverkocht aan de nieuwe eigenaar bij verkoop en is daarom onderdeel van de verkoopprijs. Uit de beslissing van het hof, die zich baseert op jurisprudentie uit 1993, blijkt dat dit bestandsdeel door de gemeente voor de waardebepaling moet worden losgetrokken van de totale verkoopprijs. Dit heeft tot gevolg dat huiseigenaren die in een VVE zitten, doorgaans een te hoge WOZ-waarde ontvangen van de gemeente. WOZ-waarde 2020 Rond deze tijd ontvangen de meeste woningeigenaren de jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking. Het loont dus voor appartementseigenaren om dit jaar extra goed op te letten. U heeft zes weken om bezwaar te maken. Als u de waarde op de juiste gronden aanvecht, maakt u een goede kans dat de WOZ-waarde van uw woning lager uitvalt. Dit is bij appartementen vaak het geval, zo laat deze uitspraak zien. Een lagere WOZ-waarde leidt tot lagere gemeentebelastingen voor kopers, maar ook huurders van appartementen moeten opletten: de huur van een appartement is ook gekoppeld aan de WOZ-waarde. Voor deze groep kan het aanvechten van de WOZ ook een besparing opleveren. Wilt u meer weten over het kopen van een appartement? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht Previcus 13 februari 2020.

Gepubliceerd: 04 Mar 2020
Copyright: Sdu © 2019

Notarissen en advocaten eens met versterking bescherming beursvennootschappen

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van notariaat en advocatuur steunt het wetsvoorstel dat de bescherming van Nederlandse beursvennootschappen wil versterken. De commissie geeft de Tweede Kamer wel enkele aanbevelingen mee. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke bedenktijd voor het bestuur van een beursvennootschap bij een vijandig overnamebod of een activistische aandeelhouder. De GCV herhaalt in haar advies aan de Tweede Kamer enkele aanbevelingen uit haar advies over het voorontwerp die niet zijn overgenomen. Gestanddoening De GCV vindt dat de introductie van een wettelijke bedenktijd voor een openbaar bod in de huidige vorm geen nut heeft en onnodig schadelijk kan zijn voor het Nederlandse investeringsklimaat. De commissie adviseert de regeling zodanig aan te passen dat de gevolgen van de bedenktijd niet bij elke gestanddoening van een vijandig openbaar bod worden beëindigd, maar slechts als de bieder na gestanddoening 75% van het geplaatste kapitaal bezit. Raad van commissarissen De GCV adviseert aan de wet toe te voegen dat de raad van commissarissen zelfstandig de wettelijke bedenktijd kan inroepen. Verder herhaalt de commissie het advies dat het orgaan dat de bedenktijd heeft ingeroepen deze ook kan beëindigen. Combinatie In de toelichting op het wetsvoorstel leest de commissie onder meer dat het niet wenselijk is dat de bedenktijd voor eenzelfde geval opeenvolgend en/of in combinatie met andere beschermende maatregelen wordt ingeroepen. De GCV is het daar niet mee eens. Er kunnen gerechtvaardigde redenen zijn om (ook) andere beschermingsmaatregelen te nemen naast het inroepen van de wettelijke bedenktijd. Rust De GCV adviseert om toe te voegen of te verduidelijken dat een statutaire uitsluiting van de bedenktijd in strijd is met de strekking van het wetsvoorstel. Daarnaast wil de commissie in de wet opnemen dat het inroepen van de bedenktijd ook tot gevolg heeft dat bepaalde onderwerpen niet kunnen worden geagendeerd of besproken. Dit moet voor de beoogde rust zorgen. Wilt u meer weten over het oprichten of beschermen van vennootschappen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB persbericht 5 februari 2020.

Gepubliceerd: 26 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wacht niet tot het sterfbed!

Met enige regelmaat wordt een van onze notarissen gebeld met het verzoek naar een ziekenhuis te komen om een akte te maken. Meestal gaat het dan om een testament. De notaris gaat dan natuurlijk met spoed op pad. Als de zieke goed met de notaris kan bespreken wat er in het testament moet komen te staan, kan het gewenste document snel gemaakt worden. Toch is het verstandig om – als u nog fit van lijf en leden en helder van geest bent – regelmatig bij de notaris langs te gaan. U kunt dan bespreken of er nog zaken geregeld moeten worden voor het geval u onverhoopt komt te overlijden. Een soort APK bij de notaris zou u dat kunnen noemen. U voorkomt dan last-minute-regelingen op het sterfbed. Onlangs moest de rechter oordelen over iemand die mondeling op zijn sterfbed tegen zijn vriendin had gezegd: ‘Ik geef € 10.000 aan jou, die krijg je van mij.’ Volgens de rechter – ook in hoger beroep – is deze schenking vervallen omdat er geen notariële akte is opgemaakt. Die notariële akte is een vereiste als een schenking pas na het overlijden van iemand moet worden uitgevoerd. Hoe lang is het geleden sinds u voor het laatst uw persoonlijke situatie met de notaris heeft doorgenomen? Maak gerust eens een afspraak voor een oriënterend gesprek. Bron: Hof ’s-Hertogenbosch 28 januari 2020, nr. 200.233.580/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:249.

Gepubliceerd: 26 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Legaten niet verjaard?

Als in een testament staat dat iemand een legaat krijgt, is het gebruikelijk dat hij daar bericht van krijgt. Maar wat gebeurt er als iemand niets hoort over het legaat? De erfgenaam, executeur of notaris stuurt meestal een brief, met een kopie van de passage uit het testament waaruit blijkt wat hij of zij krijgt. De persoon die het legaat krijgt, ook wel ‘legataris’ genaamd, weet dan waar hij recht op heeft, en kan als het te lang duurt aan de bel trekken. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechter van twee dochters en een zoon wier moeder in 1986 is overleden. In het testament van de moeder heeft zij voor haar dochters legaten van geldbedragen opgenomen. Zij hebben aan hun broer een volmacht gegeven om de nalatenschap af te wikkelen. Later blijkt dat zij de legaten hadden moeten krijgen, maar dat de broer nooit heeft uitgekeerd. De dochters laten het er niet bij zitten en stappen naar de rechter. De broer is inmiddels overleden en zijn erfgenamen vinden dat de dochters te laat zijn, de kwestie is verjaard. De rechter denkt er anders over. De dochters wisten pas in 2014 van de legaten in het testament van hun moeder en hebben de bedragen binnen een redelijke termijn opgeëist. Daarnaast blijkt dat de broer het legaat aan zichzelf wel heeft uitgekeerd. De rechter vindt het onaanvaardbaar dat de dochters hun legaten dan niet krijgen. Wilt u weten of u staat vermeld in een testament van een overleden persoon? Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen dat voor u nagaan. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, nr. 200.226.803/01, ECLI:NL:GHARL:2019:10619.

Gepubliceerd: 25 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Draagplicht hypotheek na einde relatie hangt af van overeenkomst

Als een samenleving eindigt en partners samen een huis hebben, komt draagplicht voor de gezamenlijke hypotheekschuld om de hoek. De draagplicht blijft bij beide partners berusten zolang de hypotheekschuld niet is afgelost. Echter, blijft dat ook zo als een van beiden het exclusief gebruik en genot van de woning behoudt na verbreking van de relatie en als die partner het huis wil overnemen? Totdat het huis is verkocht blijft de vertrekkende partner mede-eigenaar van het huis. Beide partners moeten daarom in principe bijdragen in de kosten van de woning en moeten elk de helft van de hypotheekrente betalen. Meestal gaat echter degene die in het huis blijft wonen de volledige lasten betalen. Formeel ontstaat er dan een vordering op de partner die vertrokken is. Feit is dat de achterblijvende partner in dit geval de woning exclusief in gebruik had en het huis volledig in bezit wil krijgen en er in wil blijven wonen. Een dergelijk geval werd voor het Hof ’s-Hertogenbosch uitgevochten. De vertrokken partner vond dat de hypotheekrenteschuld alleen de andere partner aanging. Dat vond het hof ook en stelde dat de partner die in het huis bleef wonen geen vordering op de vertrokken partner had. Wat het hof wel stelde is dat de vertrokken partner in de periode tussen vertrek en verkoop van het huis voor de helft draagplichtig bleef omdat partijen dat in een overeenkomst hadden afgesproken. Die overeenkomst verving de afspraken in het samenlevingscontract, dat immers beëindigd was. Wilt u meer weten over het vastleggen van afspraken over draagplicht bij hypotheekschuld? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 5 februari 2020, Nationale Nederlanden.

Gepubliceerd: 19 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen op de schop

De regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen gaan op de schop. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel daarvoor aangenomen. De aanpassing volgt op een aantal incidenten bij bestuur en toezicht op stichtingen in de semipublieke sector. Met de nieuwe regels moet verdere professionalisering in bestuur en intern toezicht worden gewaarborgd. Taken, verantwoordelijkheden en omvang van aansprakelijkheid worden specifieker omschreven dan tot nu toe het geval was. De nieuwe regels spitsen zich toe op vier punten. 1. De wijze van instelling en de taak van raden van commissarissen en de keuze tussen besturen met alleen uitvoerende bestuurders of een combinatie van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. In jargon heet dat een one tier respectievelijk een two tier board. 2. Verduidelijking wanneer bestuurders en commissarissen een tegenstrijdig belang hebben en zich moeten onttrekken aan de besluitvorming. 3. Omschrijving van de omvang van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij onbehoorlijke taakuitoefening. Dat levert een extra risico op voor bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen in faillissementssituaties. 4. Meer beoordelingsvrijheid voor de rechter om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan. Het Openbaar Ministerie en andere belanghebbenden kunnen daarom vragen. Zodra ook de Eerste Kamer met de nieuwe regels heeft ingestemd en de wet van kracht is geworden, moeten statuten van bestaande stichtingen, verenigingen en coöperaties of waarborgmaatschappijen aangepast worden. Aanpassingen zijn nodig als de huidige statuten nog niet voorzien in de uitoefening van de taken en bevoegdheden als een bestuurder of commissaris (of allemaal) niet meer in staat is om zijn of haar taken uit te voeren. Aanpassing van de statuten is ook nodig als ze nu een regeling bevatten waarmee een specifieke bestuurder of commissaris meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen samen. Verder moeten de bestaande statuten worden nagelopen op eventuele van de nieuwe regels afwijkende tegenstrijdig belangregelingen, op het bestaan van een structuur met een algemeen en dagelijks bestuur (in dit kader is het van belang na te gaan of sprake is van een one tier of two tier board) en op eventuele wenselijkheid om de benaming raad van toezicht aan te passen. Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 30 januari 2020, nr. 2020/0044.

Gepubliceerd: 19 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bewind voor jonge erfgenamen

Als jonge kinderen een erfenis krijgen, willen de meeste ouders en grootouders niet dat de erfenis er doorgejaagd wordt aan een rode sportauto of andere verspillingen. Om die reden nemen veel mensen een bewind op in hun testament. Door de instelling van een bewind zorgt u ervoor dat kinderen of kleinkinderen niet al bij 18 jaar de beschikking krijgen over de erfenis, maar pas als ze een door u bepaalde leeftijd hebben bereikt. Veel mensen kiezen voor een leeftijd tussen de 21 en 25 jaar, omdat ze verwachten – of hopen – dat hun kinderen dan verstandige burgers zijn, die hun erfenis besteden aan een huis of andere weloverwogen uitgaven. Tot de ingestelde leeftijd beheert een door u benoemde bewindvoerder het vermogen. Vaak benoemen mensen als eerste bewindvoerder hun partner, en als de partner wegvalt een ander vertrouwd persoon. De taak van de bewindvoerder is primair het conserveren en bewaren van de nalatenschap voor het kind. De bewindvoerder moet bij aanvang van zijn taak een boedelbeschrijving maken, en jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechthebbende of de kantonrechter. Onlangs nog ontsloeg de rechter een tot bewindvoerder benoemde tante die alle regels aan haar laars lapte en onderdelen van de erfenis zonder overleg had verkocht. Wilt u de bewindvoerder ruime bevoegdheden geven om bijvoorbeeld een deel van het geërfde vermogen te gebruiken dan is het zinvol om dit op te nemen in uw testament. Veel ouders laten bijvoorbeeld opnemen dat bij hun beider overlijden de bewindvoerder geld beschikbaar mag stellen om de woning of auto van de voogd aan te passen aan het uitgebreide gezin. Bron: Hof ’s-Hertogenbosch 30 januari 2020, nr. 200.266.383/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:281.

Gepubliceerd: 19 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Betaalbaarheid woningen baart zorgen

Er dreigt een fors probleem met de betaalbaarheid van woningen. Vorig jaar liep het aanbod daarvan met bijna de helft terug. Betaalbare woningen worden gedefinieerd als woningen met een koopprijs van maximaal € 250.000. Het aanbod daarvan daalde in 2019 van 22.000 naar 13.500, meldt makelaarsnetwerk Dynamis. Het aanbod van betaalbare koopwoningen is in 2019 dus bijna gehalveerd. Daartegenover staat het aandeel van huizen met een hogere koopprijs, 75% van het totale aanbod. Voor mensen met een inkomen onder € 50.000 per jaar is dat niet op te brengen. In de prijsklasse boven € 250.000 is het aanbod zo groot dat kopers de huizen voor het uitkiezen hebben. Dat zijn allemaal kopers uit hogere inkomensgroepen. Vooral nieuwbouwwoningen zijn dominant in dit segment. Een grotere omvang en hogere bouwkosten zorgen hier voor de hoge prijzen. De conclusie van Dynamis is dat er meer kleinere, goedkopere huizen gebouwd moeten worden. Als daarmee doorstroming ontstaat, zal er volgens het netwerk een ‘keten aan verhuisbewegingen’ volgen. Wilt u meer weten over het kopen van een huis met de daaraan verbonden rechten en plichten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoed Actueel 23 januari 2020.

Gepubliceerd: 12 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Eén woord in het testament is onduidelijk

Dat de tekst van een testament nauw luistert, is bij de meeste mensen wel bekend. Zo werd er onlangs een procedure gevoerd over één woord in een testament, namelijk het woord ‘afstammelingen’. De zoon en dochter van een overledene denken dat hun vader heeft bedoeld hen samen tot erfgenaam te benoemen, maar de drie kleinkinderen stellen zich op het standpunt dat zij ook bedoeld zijn met afstammelingen. De zoon en dochter vragen de rechter om uitsluitsel te geven. De rechtbank geeft de kinderen gelijk. Of de overleden vader met het woord ‘afstammelingen’ in zijn testament alleen zijn kinderen heeft bedoeld, of ook zijn kleinkinderen, kunnen de kinderen en kleinkinderen niet zelf bepalen. Als er onduidelijkheid is moet het testament uitgelegd worden. Bij die uitleg moet worden gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Duidelijk is dat de overleden vader vooral een testament wilde maken om te voorkomen dat zijn echtgenote van wie hij aan het scheiden was, iets zou erven. In de notities van de notaris staat dat de twee kinderen enig erfgenaam moeten worden, en ook uit andere informatiebronnen blijkt dit. Nergens blijkt uit dat de overledene ook zijn kleinkinderen had willen benoemen. Wanneer heeft u uw testament voor het laatst laten beoordelen? Wij kijken graag samen met u of er in de tekst van uw testament geen onduidelijkheden voorkomen. Bron: Rb. Den Haag 22 januari 2020, nr, C/09/579810/HA ZA 19-946, ECLI:NL:RBDHA:2020:474.

Gepubliceerd: 12 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wel een vader, geen belasting?

Kinderen kunnen in Nederland vast laten stellen of iemand hun biologische vader is. Dat kan door een zogenaamde ‘gerechtelijke vaststelling vaderschap’ in gevallen waarin de verwekker al is overleden of weigert een kind te erkennen. Als het vaderschap door de rechter wordt vastgesteld, wordt het kind – afhankelijk van het testament – soms ook erfgenaam in de nalatenschap van de overleden vader. De erfdelen van de andere kinderen zullen daardoor kleiner worden. Recent speelde er een dergelijk geval. De andere kinderen van de overledene hoorden tot hun schrik dat er nog een extra kind bleek te zijn, en dat er een succesvolle actie vaststelling vaderschap had plaatsgevonden. Zij vorderden bij de inspecteur van de Belastingdienst dat hun aanslag erfbelasting zou worden verminderd. Het kind die het vaderschap had laten vaststellen was het daar niet mee eens, omdat er inmiddels vijf jaar was verstreken sinds het overlijden van de vader. De rechter was het niet met het kind eens en legde hem alsnog een navorderingsaanslag voor de erfbelasting op. Wilt u meer weten over een testament bij erfrechtelijke aanspraken door niet erkende kinderen, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Bron: Rb. Noord-Holland 14 november 2019, nr. HAA 17/2675, ECLI:NL:RBNHO:2019:9371, hoger beroep.

Gepubliceerd: 12 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament biedt oplossing, of toch niet?

De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk gewoon een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan behartigen als ze het zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld door ouderdom, dementie of een hersenbloeding. Als er geen volmacht aan een partner, kind of goede bekende is gegeven, kan het moment komen dat iemand zelf niet meer wilsbekwaam is. Dan moet er soms bewind aangevraagd worden via de rechter. Hiervoor is een verklaring van een arts nodig. Bijkomend nadeel is dat de bewindvoerder zich jaarlijks en bij grote beslissingen moet verantwoorden bij de rechter. Als er een levenstestament is gemaakt kan iemand door familie en bekenden worden geholpen. Een goede oplossing dus! Een enkele keer pakt het anders uit. Als de gevolmachtigde zijn taak niet goed uitvoert, kan de persoon die het levenstestament heeft gemaakt daaronder lijden. Familieleden of bekenden die zien dat het niet goed gaat, wenden zich dan soms tot de rechter met de vraag om toch een bewind in te stellen. Onlangs bepaalde de rechter dat een levenstestament moest vervallen. Dat doet de rechter niet zomaar, de gemachtigde moet het wel bont maken. In dit geval was daar sprake van. Een dame had haar broer als gemachtigde aangesteld. De broer en enkele kinderen van de dame waren al jarenlang – over het hoofd van hun zuster en moeder – met elkaar in conflict over onder meer de zorg, de inboedel, de financiën en de administratie. Er was sprake van een groot wantrouwen tussen alle betrokken partijen. De rechter vond dat de belangen van de dame die ooit volmacht had gegeven aan haar broer op deze wijze niet goed werden behartigd, en stelde een professionele bewindvoerder aan. Wilt u meer weten over de werking van een levenstestament? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor. Bron: Hof Amsterdam 17 december 2019, nrs. 200.249.552/01 e.a., ECLI:NL:GHAMS:2019:4635.

Gepubliceerd: 05 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Haken en ogen aan overdracht huis bij einde relatie

Het komt vaker voor dat samenwoners hun samenwoning na een langdurige relatie beëindigen. Daarbij kunnen onder meer problemen ontstaan bij afspraken over de woning waarin zij hun leven tot dan toe hebben gedeeld. Als bijvoorbeeld de ene partner enig eigenaar is van het huis en met de andere partner afspreekt dat hij of zij het huis krijgt, is de vraag of er wel of niet overdrachtsbelasting betaald moet worden. Onlangs bleek in een zaak voor de rechter dat de verkrijgende partner gewoon overdrachtsbelasting moet betalen. Argumenten daartegen, zoals het feitelijk ontstaan zijn van een gemeenschap van goederen na een dergelijk lange relatie, vinden geen genade in de ogen van de rechter. Het argument in de betreffende zaak was dat het huis betaald zou zijn uit gezamenlijk vermogen en op basis van afspraken gemeenschappelijk bezit is geworden. De rechter stelt dat daarvan alleen sprake is als beide partners op hetzelfde moment partij zijn geweest bij de koop van het huis. Daarvan is geen sprake als de ene partner eigenaar is van het hele huis en de helft daarvan aan de andere partner overdraagt. Zoals in deze zaak de ene partner het hele huis heeft gekregen, is er geen sprake van een dergelijke gezamenlijke verkrijging en moet er dus gewoon overdrachtsbelasting worden betaald. Wilt u meer weten over het overdragen van een huis bij verbreking van een relatie? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 15 januari 2020/0013, ECLI:NL:RBZWB:2019:585.

Gepubliceerd: 05 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bv-eigenaren moeten betalen om belastingaangifte te doen

De Belastingdienst blijft ondoorgrondelijke wegen bewandelen. Nu zijn bv-eigenaren aan de beurt. Zij krijgen te maken met een nieuw aangiftesysteem, waarvoor zij moeten gaan betalen. Tot einde vorig jaar was het aangiftesysteem gratis, ondernemers konden er gebruik van maken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dit jaar moet dat via ‘E-herkenning’, waarvoor zij extra kosten moeten maken. Daarvoor moeten ondernemers een account aanmaken bij een van de zes commerciële aanbieders. Dat kost elke ondernemer tussen € 45 en € 50 per jaar. Wie geen account aanmaakt kan geen aangifte doen en loopt het risico op een boete die kan oplopen tot honderden euro’s, aldus de NOS. Veel bv-ondernemers hebben al bericht gekregen dat zij op de nieuwe manier aangifte moeten doen. Dat is vreemd, omdat de Tweede Kamer het systeem nog niet heeft goedgekeurd. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: NOS 19 januari 2020

Gepubliceerd: 05 Feb 2020
Copyright: Sdu © 2019