18.207.255.49
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Testament voor ex-vriendin of echtgenote?

Het maken van een testament is meestal een momentopname. Omdat testamenten, zodra de inkt droog is, doorgaans in een donker hoekje in de kast verdwijnen, komt het meer dan eens voor dat bij overlijden blijkt dat de inhoud is verouderd. Notarissen drukken de cliënten bij het opstellen van een akte altijd op het hart om eens in de vijf jaar langs te komen voor een update. Maar de meeste mensen doen dat niet. Dan kan het zijn dat het testament ooit is opgemaakt voor een partner die inmiddels de ex-partner is, of dat de beoogde erfgenaam is overleden en er geen vervanger in het testament is genoemd. Zo speelde er onlangs bij de Rechtbank Rotterdam een geval van een man die in 1994 zijn laatste testament heeft gemaakt. Zijn toenmalige partner benoemde hij tot erfgename. De relatie is al na vijf jaar geëindigd en de man is sinds 2004 getrouwd met een andere dame. Als hij overlijdt claimen de ex-partner en de huidige echtgenote beide de erfenis. De rechtbank geeft de echtgenote gelijk. Gelet op de omstandigheden van deze zaak neemt de rechtbank aan dat het de bedoeling van de man is geweest om zijn partner tot zijn enig erfgenaam te benoemen en niet zijn vriendin als persoon ongeacht of zij bij het overlijden van de erflater al dan niet zijn partner zou zijn. De rechtbank verklaart dat het testament geen effect meer heeft, en de echtgenote volgens de wet de erfgename is van de man. De rechtbank kijkt ook nog naar een artikel in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een regeling in een testament ten behoeve van een echtgenoot vervalt als het huwelijk is geëindigd en vindt dat dit ook op het samenwonende stel kan worden toegepast, nu uit het testament zelf niks anders blijkt. Heeft u erfgenamen benoemd in uw testament, maar geen regeling opgenomen voor het geval deze erfgenamen te zijner tijd niet kunnen of willen erven? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen adviseren of een aanvullende regeling wenselijk is. Bron: Rb. Rotterdam 19 juni 2019, nr. C/10/563955/HA ZA 18-1187, ECLI:NL:RBROT:2019:4837

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bouwkundige keuring hoort thuis in koopovereenkomst

In koopovereenkomsten wordt standaard een bouwkundige keuring opgenomen. Eerder dit jaar bleek dat het aantal daadwerkelijk uitgevoerde keuringen vrij laag blijft. In tweederde tot driekwart van de koopovereenkomsten is geen bouwkundige keuring afgesproken. Het standaard voorbehoud van een bouwkundige keuring staat sinds 1 februari 2018 in elke koopovereenkomst. Als koper en verkoper afspreken dat dit voorbehoud niet hoeft te worden opgenomen, dan moet de reden daarvan in de koopovereenkomst worden opgenomen. Als u afziet van het voorbehoud, loopt u risico’s. U kunt de koopovereenkomst dan niet ontbinden op verborgen gebreken. Mogelijk kunt u in dat geval een bouwkundige keuring laten uitvoeren voordat u de koopovereenkomst tekent. Een andere mogelijkheid is om de keuring tijdens de wettelijke drie dagen bedenktijd te laten voeren. In deze gevallen heeft u geen voorbehoud van bouwkundige keuring in de koopovereenkomst nodig. Wilt u meer weten over voorbehouden in de koopovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: geen actuele bron / reminder n.a.v. eerdere Kamervragen over dit onderwerp

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Pleidooi voor geschillenregeling voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de commissie vennootschapsrecht waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten samenwerken. Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’. De commissie heeft voor haar reactie gekeken of onderdelen van het voorontwerp bijdragen aan een snelle en efficiënte toegang tot de rechter bij aandeelhoudersgeschillen. In het voorontwerp wordt een aparte toegangseis voorgesteld ter verduidelijking van de toegang van de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. De commissie staat achter dit voorstel. Geschillenregeling De enquêteprocedure staat al open voor certificaathouders, maar de geschillenregeling niet. Het advies richt zich dan ook op de geschillenregeling, met als hoofdlijn dat deze ook wordt opengesteld voor certificaathouders. Een recent arrest van de Ondernemingskamer heeft voor onzekerheid gezorgd op dit punt, zodat het voor de hand ligt dat de wetgever hierover duidelijkheid schept. Wilt u meer weten over de rechten van certificaathouders? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht KNB 27/11/19

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

VvE’s met zonnepanelen hoeven geen btw-aangifte te doen

Beschikt u als VvE (vereniging van eigenaars) over zonnepanelen en levert u stroom terug aan uw energieleverancier? Goed nieuws! U hoeft vanaf januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Dat komt door de vernieuwde kleineondernemingsregeling. De nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 in. Voor een vrijstelling komen in aanmerking btw-plichtigen die maximaal € 20.000 omzet hebben in een kalenderjaar. De meeste VvE’s die stroom terugleveren aan hun energieleverancier kunnen hiervan volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) gebruik maken. Zij hoeven geen periodieke btw-aangifte meer te doen en ze zijn af van de jaarlijkse btw-afdracht. De VvE moet melding doen bij de Belastingdienst en mag vervolgens de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in de btw-aangifte in aftrek brengen. De VvE moet zelf berekenen hoe hoog het verschuldigde btw-bedrag is dat de VvE moet afdragen aan de Belastingdienst. De VvE moet er – om in aanmerking te komen voor de vrijstelling – wel voor zorgen dat de zonnepanelen als rechtspersoon worden geregistreerd. Alternatief is dat de individuele appartementseigenaren dat laten doen met instemming van het VvE-bestuur. Als een individuele appartementseigenaar de investering doet, hoeft die zich niet te melden bij de Belastingdienst. Doet hij dat wel en vraagt hij de btw terug, dan is deze weg stukken eenvoudiger dan voor de VvE. Het wordt vanwege de KOR interessant voor VvE’s om te investeren in zonnepanelen. Alleen als er meer dan € 14.404 (inclusief btw) wordt geïnvesteerd, valt een VvE wel onder de nieuwe regelgeving. Dan zijn er wel administratieve en fiscale gevolgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Vereniging van Eigenaars of van individuele appartementseigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron Vereniging Eigen Huis 15/11/19.

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Verzorging na scheiding geen schenking

Wie in Nederland een schenking krijgt, moet schenkbelasting betalen. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een vrijstelling geldt, of als de schenking is omdat iemand zich dringend verplicht voelt het bedrag te geven. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank van een gescheiden stel. Zij hadden samen een huis. De man vond het prettig dat de vrouw met de kinderen in het huis zou kunnen blijven wonen, en deed afstand van zijn aandeel in de overwaarde van het huis ter grootte van € 112.500. De Belastingdienst stuurde aan de vrouw een aanslag schenkbelasting, want de afstand van de helft van de overwaarde werd door de Belastingdienst gezien als een schenking. Zij maakte bezwaar, want er staat een vrijstelling in de wet als een schenking wordt gedaan uit een zogenaamde ‘dringende verplichting van moraal en fatsoen’, ook wel genaamd een natuurlijke verbintenis. De rechtbank geeft de vrouw gelijk. Zij kon namelijk niet in haar eigen onderhoud voorzien, had geen recht op een uitkering, sprak geen Nederlands en kon met haar in het buitenland gevolgde opleiding in Nederland niet aan de slag. Daarbij kwam nog dat de man in het echtscheidingsconvenant ook had vastgelegd dat hij de afstand van de overbedeling deed omdat hij dat als een natuurlijke verbintenis zag. Volgens de rechter staat het de man vrij te bepalen hoe hij aan het verzorgingsvoornemen vorm wil geven. Wilt u meer weten over de overdracht van de woning na echtscheiding? Maak een afspraak op ons kantoor, wij helpen u graag. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 5 september 2019, nr. BRE 18/3421, ECLI:NL:RBZWB:2019:4072 (geen hoger beroep).

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Erfgenaam zonder vaste woon- of verblijfplaats

Als iemand zonder testament overlijdt, gaat de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Als de overledene alleenstaand is, dan spitst de zoektocht zich toe op de ouders, broers en zusters. Zijn die al overleden, dan zijn er soms nog kinderen van de broers en zusters in leven, of misschien zelfs nog verdere afstammelingen. Soms moeten zelfs de ooms en tantes en diens afstammelingen gezocht worden. Een tijdrovende en kostbare klus! Als er niemand wordt gevonden of als er maar een paar gevonden erfgenamen willen meewerken spreek je van een zogenaamde ‘onbeheerde’ nalatenschap. Dat is ook het geval als iemand erfgenaam blijkt te zijn, maar zonder vaste woon- of verblijfplaats over de aardbol zwerft. Er moet dan via de rechter een vereffenaar benoemd worden die – ondanks dat niet alle erfgenamen meewerken – toch de nalatenschap verder kan afwikkelen. Het erfdeel van die erfgenamen kan vervolgens aan de Staat worden afgedragen, waar het erfdeel twintig jaar wordt bewaard voor die personen. Als een alleenstaande wil voorkomen dat er na overlijden veel erfgenamen gezocht moeten worden, staat hem maar één ding te doen, en dat is het maken van een testament. Hij kan dan zelf bepalen wie zijn erfgenamen moeten worden. Bijvoorbeeld een paar familieleden en vrienden, of een goed doel. Daarnaast is het handig om een executeur in dat testament te benoemen, die de afwikkeling van de nalatenschap voor alle betrokkenen kan doen. Bent u alleenstaand en wilt u een langdurige en kostbare afwikkelingsprocedure van uw nalatenschap voorkomen? Neem dan contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Bron: Rb. Den Haag 27 augustus 2019, nrs. 7780135 EJ VERZ 19-78001 en 7780045 EJ VERZ 19-77999.

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Regels voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil veranderen

De eerste hobbel is genomen om de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil te vereenvoudigen en te verbeteren. Deze regels over grondeigendom worden tegelijkertijd verhuisd vanuit de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied naar de Omgevingswet. De aanvullingswet waarin dit geregeld wordt bevat ook bepalingen voor het verhalen van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen, zoals wegen, riolering, straatverlichting en groenvoorzieningen. Met het totaal van deze aanpassingen beoogt het kabinet de regels te vereenvoudigen en verbeteren, maar ook de positie van de grondeigenaar te versterken. In de aanvullingswet worden ook regels over stedelijke kavelruil opgenomen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de trend om gebiedsontwikkelingen vanuit gemeenten te ondersteunen in plaats van zelf te realiseren. De wet biedt meer ruimte aan private initiatieven om de stedelijke omgeving te verbeteren. Ook bij initiatieven waarbij elke vorm van overheidsbemoeienis ontbreekt, kan stedelijke kavelruil van pas komen. De rol van notarissen die te maken krijgen met stedelijke kavelruil is in de basis gelijk aan de rol van notarissen die betrokken zijn bij kavelruil in het landelijke gebied. Op het gebied van onteigeningsprocedures verandert er een belangrijk uitvoeringsaspect. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariële akte vormt in de nieuwe regels het sluitstuk van de onteigening. Het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd. Het woord is nu aan de Eerste Kamer, naar verwachting gebeurt dat nog dit jaar. Wilt u meer weten over de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht KNB 6/11/19.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Uniforme vrijstelling btw-verplichtingen voor kleine mkb in EU

De Europese Unie gaat naar een uniforme vrijstelling van btw-verplichtingen voor mkb-bedrijven met een maximale omzet van € 85.000 (alleen omzet in eigen land) en € 100.000 (grensoverschrijdende omzet). De EU-ministers van Financiën hebben hierover een akkoord bereikt. Het akkoord maakt een update mogelijk op de huidige speciale btw-regels voor het mkb in de EU. De ministers beogen hiermee minder administratieve handelingen en minder administratieve lasten voor kleine bedrijven. Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor bedrijven overal in de EU. De nieuwe regeling moet het lappendeken van btw-regels voor vrijstelling in de EU vervangen. Voor de regeling in aanmerking komende bedrijven worden ontheven van btw-verplichtingen als registratie en rapportage. Het duurt nog even voor dit allemaal werkelijkheid wordt. De ingangsdatum staat gepland voor januari 2024. Wilt u meer weten over btw- en andere juridische verplichtingen voor het mkb? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 8/11.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Testament voor samengesteld gezin

Echtparen met een samengesteld gezin, moeten na een bespreking over hun testament vaak diep zuchten: ze hadden niet gedacht dat er zoveel bij zou komen kijken! Heel vaak willen deze stellen elkaar na overlijden goed verzorgd achterlaten, maar ook de eigen kinderen en de stiefkinderen eerlijk behandelen. Bij het maken van hun testament moeten zij dan een keuze maken: wat is belangrijker? De partner goed achterlaten, of uiteindelijk hun vermogen voor de eigen kinderen veiligstellen? Meestal komen we er na een of twee besprekingen wel uit. Als we dan testamenten gaan opstellen is dat natuurlijk maatwerk, want geen gezin is hetzelfde. Maar de rode draad is doorgaans dat de langstlevende het hele vermogen tot zijn of haar beschikking houdt, of in ieder geval in de woning kan blijven wonen en de inboedel krijgt. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel, tot de langstlevende er ook niet meer is. Het is dan een kwestie van techniek om het testament zo in te richten, dat bij overlijden van de langstlevende niet het hele vermogen naar een van beide groepen kinderen gaat. Sommige mensen zien de stiefkinderen zelfs als ‘eigen kinderen’ en nemen in hun testament op dat zij alle kinderen gelijkstellen, zodat de stiefkinderen ook van de stiefouder erven. Hierbij is het belangrijk om in het testament duidelijk te omschrijven wat er moet gebeuren als het huwelijk van het echtpaar strandt. De ex-partner wordt dan meestal uitgesloten, maar moeten de stiefkinderen na een echtscheiding nog steeds als eigen kind erven van de stiefouder? Of vervalt hun erfrecht dan? Als u niet duidelijk bent over uw bedoelingen in het testament, kan het zijn dat de erfgenamen bij de rechter belanden met een conflict over de uitleg van uw testament. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om uw bedoelingen te omschrijven in een aparte paragraaf aan het begin van uw testament, een ‘considerans’ of ‘overweging vooraf’ genaamd. Is uw testament ingewikkeld of wilt u dat uw bedoelingen zonneklaar blijken uit uw testament, kom gerust eens langs om uw testament te laten beoordelen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, nr. 200.245.333/01, ECLI:NL:GHARL:2019:9522.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Hoge huishoudkosten

In een akte van huwelijkse voorwaarden staat meestal ook een artikel over de huishoudkosten. Veel echtparen die bij de notaris zitten om hun huwelijkse voorwaarden te bespreken, wuiven het onderwerp een beetje lachend weg, als de notaris erover begint. Dat regelen zij wel onderling! Toch is het zinvol er iets over af te spreken. Meestal wordt in de akte van huwelijkse voorwaarden aangesloten bij de bestaande situatie van het stel. De partners dragen ieder een deel bij aan de huishoudpot, en daarbij is de inkomensverhouding meestal de maatstaf. Verdient de ene partner het dubbele van de andere partner? Dan draagt de meestverdienende ook het dubbele bij aan de huishoudpot. Het voordeel van deze algemene formule is, dat de formule lang houdbaar blijft! Hoe de inkomens van de partners zich ook ontwikkelen in de toekomst, de bijdrage aan de huishoudpot houdt gelijke tred. Een partner die op enig moment geen inkomsten meer heeft weet op deze manier ook zeker dat de ander zorgt voor de kosten van de huishouding. Dit is niet alleen een uitvloeisel van de wet, waarin staat dat echtgenoten elkaar ‘het nodige moeten verschaffen’, maar ook een mooie uiting van de solidariteitsgedachte in een huwelijk. Soms zijn de inkomens van de partners niet voldoende om de huishoudkosten te betalen. Dan bepalen de huwelijkse voorwaarden meestal dat de partners naar rato van hun vermogens gaan bijdragen. Een echtpaar dat tot de conclusie kwam dat zowel het inkomen als het vermogen niet voldoende was om de huishoudkosten van te betalen, stond onlangs bij de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. De man had een lening gesloten bij zijn eigen bv om de kosten van de huishouding te kunnen betalen. Volgens de rechter, brengt de redelijkheid en de billijkheid mee dat partijen deze schuld ieder voor de helft moeten dragen. Wilt u meer weten over een huishoudkostenregeling in huwelijkse voorwaarden? Neem gerust contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Bron: Hoge Raad 4 oktober 2019, nr. 18/03265, ECLI:NL:HR:2019:1532.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen?

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd! U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken. De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Voor 2019 gelden de volgende belastingvrijstellingen: Kind € 5.428 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen: Eenmalig en bestedingsvrij € 26.040 Voor een dure studie € 54.246 Voor de eigen woning € 102.010 Let op! Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een ingewikkelde overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neem dan contact op met ons kantoor. De grote vrijstelling van € 102.010 geldt dit jaar niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling: Kleinkind/Overige personen € 2.147 Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten. Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Gepubliceerd: 20 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Aanmelden voor kleine ondernemingsregeling ook na 20 november 2019

Kiest u wel of niet voor de fiscale kleineondernemersregeling (KOR)? Als u er gebruik van wilt maken en u zich daarvoor uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst heeft gemeld, gaat u er per 1 januari 2020 al gebruik van maken. Later mag ook, maar dan schuift de ingangsdatum op. Op 1 januari aanstaande verandert de KOR van een belastingvermindering naar een omzetgerelateerde btw-vrijstelling. Met een omzet van maximaal € 20.000 komt u in aanmerking voor de nieuwe kleineondernemersregeling. U wordt dan vrijgesteld van btw en hoeft ook geen btw-aangifte meer te doen. Daartegenover staat dat u de btw die ondernemers bij u in rekening brengen niet meer kunt verrekenen. Uw voordeel zit daarmee vooral in de forse vermindering van administratief werk. Deelname geldt voor minimaal drie jaar of zolang u een omzet per kalenderjaar van maximaal € 20.000 heeft. Wie zicht uiterlijk 20 november 2019 voor deelname aan de KOR bij de Belastingdienst heeft gemeld, weet zich verzekerd dat de Belastingdienst de omzetting tijdig kan verwerken. Wie zich later aanmeldt, komt nog steeds in aanmerking, maar dan zal de ingangsdatum opschuiven. Deelname aan de nieuwe kleineondernemersregeling heeft zowel voor- als nadelen. Wilt u op de valreep nog weten of de kleine ondernemersregeling voor u interessant is? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 4/11/19 – Wolters Kluwer.

Gepubliceerd: 20 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Te jong of te oud voor een nieuw testament?

Veel mensen schuiven het maken van een testament voor zich uit. Heel begrijpelijk natuurlijk, want wie heeft er zin in nadenken over de dood, zeker als het jezelf betreft. Het meest gehoorde argument om het testament nog maar even uit te stellen is: “ik ben nog te jong, dat testament maken komt nog wel”. Toch worden we steeds ouder. En vergeet niet dat u soms een hele hoge leeftijd kunt bereiken, maar toch geen testament meer kunt maken. Dat speelt soms als mensen wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Communicatie wordt dan vaak moeilijk. De notaris zal geen testament meer met u kunnen maken, als u niet meer in staat bent uw wil over te brengen. Ook in gevallen van dementie wordt het maken van een testament al snel onmogelijk. Te jong of te ziek zijn kan het maken van een testament soms verhinderen. Maar ook een te hoge leeftijd geeft vaak problemen bij het maken van een testament. Alhoewel iemand misschien nog wel over dagelijkse dingen communiceert en geen aandoeningen heeft kan het zo zijn dat het op hoge leeftijd moeilijker wordt om complexe situaties te overzien. Die situatie speelde zich af tijdens een rechtszaak in Den Haag. Het Hof Den Haag moest onlangs oordelen over een dame van meer dan 100 jaar oud die haar testament had gemaakt. De erfgenaam die in een eerder testament van de dame stond had de rechtszaak aangespannen. Deze erfgenaam vond dat de hoogbejaarde dame niet meer in staat was om een nieuw testament te maken. Het hof beoordeelt vervolgens het hele proces van totstandkoming van het testament. Het hof komt tot de conclusie dat de dame in verband met haar geestestoestand niet meer in staat was om het testament te maken, zeker nu het een zeer complex testament betrof, waarbij een op te richten stichting tot erfgenaam werd benoemd. Door tijdig een testament te maken, kunt u eenvoudig voorkomen dat uw nabestaanden in rechtszaken verwikkeld raken. Als uw omstandigheden daarna veranderen, kunt u uw testament weer bijstellen. Denkt u wel eens na over het maken van uw testament? Kom gerust eens langs om uw ideeën te bespreken. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 5; Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:201:2039.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geleverd huis moet voldoen aan verwachtingen uit koopovereenkomst

Het vervolg op een koopovereenkomst is de levering. Net als bij andere goederen moet ook bij onroerend goed het geleverde huis of perceel beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. In de wet is deze zogenaamde conformiteitseis geregeld, evenals de verplichting voor de verkoper om eigendom vrij van lasten en beperkingen over te dragen. Daarop kan alleen een uitzondering gelden als de koper daarmee in de koopovereenkomst akkoord is gegaan. Wat nu als naderhand blijkt dat het bestemmingsplan het gebruik zoals uit de koopovereenkomst blijkt, niet toelaat? Dan hangt het niet alleen van het bestemmingsplan af of het gekochte kan worden gebruikt zoals is omschreven in de koopakte. Een afgegeven omgevingsvergunning kan bepalen dat het beoogde gebruik wel degelijk mogelijk is als de omgevingsvergunning is afgegeven juist omdat zonder dat strijd met het bestemmingsplan zou zijn ontstaan. Wilt u meer weten over het kopen van een huis of een perceel en de relatie tot bestemminsplan en omgevingsvergunning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 24-10-19, 2019/796, ECLI:NL:RBLIM:2019:6806.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Risico’s aan verkoop onroerend goed vanuit privé aan eigen bv

Wie als ondernemer vanuit privé onroerend goed aan de eigen bv verkoopt, moet zich bewust zijn van de fiscale risico’s. De kwalificatie winstuitdeling loert om de hoek. De fiscus kijkt bij dergelijke transacties mee naar de verkoopsom in relatie tot de werkelijke waarde. De conclusie dat beide ((te) veel van elkaar afwijken leidt er dan toe dat de fiscus het verschil aanmerkt als winstuitdeling. Dat is dan een tegenvaller voor de ondernemer in privé. Die zal over dat verschil inkomstenbelasting – aanmerkelijkbelangheffing – moeten betalen. Bovendien kan hij of zij in dat geval ook nog een vergrijpboete tegemoet zien. Die boete kan oplopen tot wel 50%. Van winstuitdeling is sprake bij vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder, met als gevolg verarming van de vennootschap. Bij verschil van inzicht moet voor de rechter wel worden aangetoond dat de vennootschap en aandeelhouder zich daarvan bewust zijn. Een andere overweging is of ten tijde van de verkoop aannemelijk zou zijn dat het onroerend goed ook op de vrije markt hetzelfde hoge bedrag zou hebben opgeleverd. Wilt u meer weten van het overdragen van onroerend goed vanuit privé naar uw vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 28-10-19, 2019/0245, ECLI:NL:GHDHA:2019:2542.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht. Elke vereniging en stichting moet zelf nagaan of er sprake is van btw-plicht. Daarmee voorkomt u naheffingen van de fiscus met de bijbehorende boetes. Wanneer is er sprake van btw-plicht? Het gaat er om of u als vereniging of stichting prestaties tegen vergoeding verricht met bijvoorbeeld de levering van goederen of diensten. Het heffen van entree bij een evenement valt er bijvoorbeeld onder. Het kan zijn dat een personeelslid van de ene organisatie werk doet voor een andere organisatie, ook over die prestatie is btw verschuldigd. De beoordeling of er al dan niet btw betaald moet worden is van belang voor het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor btw-vrijstelling. Die kans is groot als u een maatschappelijk doel beoogt, u valt dan onder de sociaal-culturele vrijstelling. Datzelfde geldt voor sportverenigingen. Btw-druk voorkomen U kunt btw-druk ook vermijden als u uw activiteiten op een daartoe passende manier organiseert. Dat kunt u bijvoorbeeld doen als u bij het doorbelasten van kosten een verrekeningsovereenkomst ‘voor gemene rekening’ sluit met de partij aan wie u die kosten in rekening moet brengen. Ingeval van dergelijke overeenkomsten is geen btw verschuldigd. Datzelfde geldt voor overeenkomsten die u met ander partijen sluit om de inkomsten die met een gezamenlijke activiteit worden verdiend, onderling te delen. Btw-plicht geeft aftrekmogelijkheden Komt u tot de conclusie dat uw vereniging of stichting wel btw-plichtig is, dan kunt u de btw op ingekochte goederen en diensten aftrekken. Uiteraard is er geen aftrek op niet-btw belaste prestaties. Als u deels wel en deels geen btw moet betalen, kunt u algemene kosten in diezelfde verhouding in aftrek brengen. Dat wordt berekend over de verhouding tussen btw-belaste prestaties btw-vrijgestelde omzet. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van verenigingen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive / Jonglaan 17-10-19

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Voorbijgaan aan levenstestament

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen. In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of ander zorgpersoneel, maar ook wat u zou willen als er sprake is van uitzichtloos lijden. U heeft de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen hoe u staat tegenover een behandelverbod en euthanasie. Veel mensen nemen ook op wie hun bewindvoerder of mentor zou moeten worden mocht het levenstestament komen te vervallen. In de meeste gevallen zal de rechter de verzoeken van iemand in een levenstestament, honoreren. Toch bekijkt de rechter elk geval apart. Onlangs werd de rechter in Den Bosch gevraagd een van de kinderen van een dame tot bewindvoerder en mentor te benoemen. De rechter besluit het verzoek naast zich neer te leggen omdat de kinderen onderling grote onenigheid hadden en hun moeder daar erg veel last van had. De rechter benoemt vervolgens een onafhankelijke en professionele bewindvoerder en mentor. Bron: Gerechtshof Den Bosch 10 oktober 2019, nr. 200.248.100/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:3746

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Concepttestament is nog niet geldig!

In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een bescheiden uitzondering wordt gevormd door een codicil. Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er wel voor dat u niet te laat bent met de ondertekening van uw testament en codicil. Het komt regelmatig voor dat mensen wachten tot zij een hoge leeftijd hebben bereikt of tot zij geconfronteerd worden met een ziekbed. Ook komt het vaak voor dat de notaris wordt gevraagd om een testament op te maken, maar vervolgens blijft het door de notaris opgestelde concept nog een tijdje laten liggen. Als er dan plots een overlijden plaatsvindt is het testament nog niet klaar, ook een testament in conceptvorm is niet geldig. Onlangs nog moest de rechter in Den Haag oordelen over een zaak waarbij iemand dacht dat hij tot enig erfgenaam was benoemd. Helaas bleek na overlijden dat het testament nooit was getekend. De man probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het concepttestament gelijk moest worden gesteld met een echt testament, maar de rechter gaf hem geen gelijk. Het testament had – om geldig te zijn – eerst getekend moeten worden. Heeft u ooit een concepttestament laten maken en nog niet getekend? Bel gauw voor een afspraak. Bron: Hof Den Haag 6 augustus 2019, nr. 200.233.071/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:2800

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Een vereffenaar benoemen

In Nederland hoeft niemand een negatieve nalatenschap te accepteren. Twijfelt u, of weet u zeker dat er schulden zijn dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Door een beneficiaire aanvaarding hoeft u als erfgenaam niet uit uw eigen portemonnee bij te dragen in de schulden. Belangrijk is wel dat de afwikkeling van de nalatenschap volgens een in de wet beschreven procedure van vereffening plaatsvindt. Volgen de erfgenamen de procedure niet, dan riskeren zij zelf aansprakelijk te worden voor de schulden van de nalatenschap. Meestal kunnen erfgenamen met enige begeleiding van de notaris zelf een heel eind komen in de vereffeningsprocedure. Toch komt het ook voor dat de erfgenamen de procedure te moeilijk vinden of tijdens de vereffeningsprocedure ruzie met elkaar krijgen. Dan zal er vaak een professionele vereffenaar benoemd moeten worden door de rechter. Wilt u meer weten over de vereffeningsprocedure, neemt u dan vooral contact op met ons kantoor. Wij verzorgen regelmatig een vereffening van een nalatenschap of begeleiden cliënten die de vereffening zelf willen doen. Bron: Rb. Midden-Nederland 25 september 2019, nr. 7958556 UT VERZ 19-12406, ECLI:NL:RBMNE:2019:4673.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Daarmee krijgen meer mensen toegang tot het vangnet dat NHG biedt. Tegelijkertijd is het niveau zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden. NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is van waarde om te voorkomen, dat we procyclisch moeten ingrijpen (forse premieverhoging in ongunstige tijden remt onnodig af, terwijl forse premieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt). Een onafhankelijke actuaris onderzoekt jaarlijks bij welke premiehoogte NHG de toekomstige verliesdeclaraties van NHG-garanties kan blijven uitbetalen. De organisatie hanteert daarbij het uitgangspunt: ‘een premie zo hoog als het moet, maar zo laag als het kan’. Een jaar geleden verlaagde NHG de borgtochtprovisie van 1% naar 0,9%. NHG-bestuurder Arjen Gielen gaf destijds al aan dat dit een eerste stap was, op weg naar mogelijk verdere verlaging, maar ook naar meer stabiliteit in de premie. Daarom heeft NHG besloten om de premie voor 2020 verder te verlagen naar 0,7% en dit niveau in beginsel de komende jaren vast te houden. Stabiel en toekomstgericht NHG-bestuurder Arjen Gielen: “NHG zet in op een stabiele borgtochtprovisie voor de komende jaren. Niet teveel omhoog in slechte tijden om de toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen. Niet teveel omlaag in goede tijden om een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen. Op dit moment zijn de woningprijzen hoog en staan er weinig huizen onder water. Maar onze economische positie is kwetsbaar en je kunt het dak het beste repareren als de zon schijnt. Nederland gaat een periode van gematigde groei tegemoet. Vroeg of laat zal er een periode komen waarin we er economisch weer minder goed voor staan, dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de economie als geheel. Daarom blijven wij inzetten op een borgtochtprovisie die zo hoog is als moet om de (toekomstige) risico’s te kunnen dekken. En zo laag als het kan om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot het vangnet dat NHG biedt in economisch mindere tijden.” Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de wijzigingen. Minister Ollongren: “Deze aanpassingen maken NHG goedkoper en bereikbaarder. Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.” Kostengrens De borgtochtprovisie wordt vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG op 30 oktober publiceert en per 1 januari 2020 ingaan. Daarin staan alle gewenste aanpassingen die NHG de afgelopen maanden in co-creatie met partners heeft gerealiseerd. Met deze aanpassingen zorgt NHG dat meer mensen op verantwoorde wijze toegang hebben tot de woningmarkt, mensen duurzaam en betaalbaar kunnen wonen en maakt de organisatie processen rond de hypotheekverstrekking eenvoudiger. Zo werd eerder al gecommuniceerd dat de kostengrens voor NHG met ingang van 1 januari van € 290.000 naar € 310.000 gaat (in lijn met de standaard berekening op basis van de gemiddelde huizeprijzen in 2019). Voor woningen waar energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Ook in deze stijging van de kostengrens zit de combinatie van meer toegang tot het vangnet (de grens groeit mee met de gemiddelde woningwaarde), en tegelijkertijd niet teveel met de conjunctuur meebewegen (de grens groeit met vertraging mee, zodat we de markt niet onnodig opjagen). Vangnet en rentekorting Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie die ook wel ‘NHG-premie’ wordt genoemd. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. Voor dit bedrag kan de woningeigenaar op een vangnet rekenen als hij of zij door onvoorziene omstandigheden, zoals een echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid, de maandlasten niet meer kan betalen. Of indien een gedwongen verkoop van de woning leidt tot een restschuld. Daarnaast leidt kiezen voor een hypotheek met NHG vaak tot een aantrekkelijke rentekorting. Wilt u meer weten over de juridische aspecten van het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: NHG Persbericht 9/10/19.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Oprichters aansprakelijk voor daden als bv i.o. toch niet wordt opgericht

Wie is er aansprakelijk als een rechtshandeling door een bv in oprichting (i.o.) uiteindelijk niet wordt bekrachtigd? Die vraag moest de Rechtbank Den Haag beantwoorden in een zaak waarin onder die omstandigheden een pand was aangekocht. De kopende bv i.o. kocht het pand, maar werd uiteindelijk toch niet opgericht. De vraag is wie er dan aan de overeenkomst is gebonden. In de wet staat dat degene die een dergelijke handeling verricht namens een bv i.o. hoofdelijk aansprakelijk is om de overeenkomst na te komen. Alleen als uit de overeenkomst anders zou blijken, kan aan deze verantwoordelijkheid worden ontkomen. Omdat in deze zaak de bv uiteindelijk niet werd opgericht, kon ook de koop niet worden bekrachtigd. In de overeenkomst was ook niets geregeld over aansprakelijkheid, zodat hier de wet van toepassing was. Dat betekent dat degenen die namens de bv i.o. de koop overeenkwamen hoofdelijk gebonden zijn aan de overeenkomst en daarmee ook aansprakelijk zijn. Wilt u meer weten over het oprichten van een bv en de aansprakelijkheid die daarmee gepaard gaat? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 10/10/19, 2019/760, ECLI:NL:RBDHA:2019:4212.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Echtscheidingstestament

Veel mensen die gescheiden zijn willen niet dat een ex nog iets uit hun erfenis ontvangt. Ook al ben je als ex-echtgenoten niet automatisch elkaars erfgenaam, toch kan de erfenis via de kinderen nog bij de ex terechtkomen. Stel dat een gescheiden vader komt te overlijden. Als hij niks heeft geregeld in een testament, dan zullen zijn eigen kinderen erfgenaam zijn. Doorgaans zal dat ook de bedoeling zijn. Toch nemen veel gescheiden ouders daarnaast nog een zogenaamde tweetrapsmaking op in hun testament. Met een tweetrapsmaking regelt een gescheiden ouder niet alleen wie zijn erfenis krijgt, maar ook wie de erfenis krijgt als de kinderen vervolgens komen te overlijden en nog wat over hebben uit de erfenis van de ouder. Dit voorkomt dat de rest van de erfenis dan toch bij de ex terecht komt, of bij inmiddels geboren halfzusjes en -broertjes van de kinderen. Als de kinderen nog minderjarig zijn, is het verstandig om in een testament vast te leggen wie de erfenis gaat afwikkelen en beheren voor de minderjarige kinderen. Dat kan door het benoemen van een executeur en bewindvoerder in een testament. De ouder kan daarnaast ook zelf de leeftijd bepalen waarop de kinderen de erfenis zelf mogen beheren. Is er geen executeurs- en bewindvoerdersbenoeming vastgelegd, dan ligt die taak bij de wettelijk vertegenwoordiger en dat is de andere ouder van de kinderen. U kunt dus zelf voorkomen dat de ex het via een omweg voor het zeggen krijgt. Als de echtscheidingsprocedure loopt, maar nog niet tot een scheiding heeft geleid, is een echtscheidingstestament misschien nog wel belangrijker! Als het niet de bedoeling is dat de bijna-ex de erfenis ontvangt en er staat ook geen speciale echtscheidingsclausule in het huidige testament, dan moet er een onterving van de ex opgenomen worden in een nieuw testament. Wilt u meer weten over een echtscheidingstestament, neem dan gerust contact met ons op. Wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Bron: art. 4:52 BW.

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden

Er worden vaak grapjes gemaakt over de hoge advocaatkosten bij een echtscheiding. Toch is het lang niet altijd nodig om die kosten hoog op te laten lopen. Als beide echtgenoten een eigen advocaat nodig hebben kan de scheiding een flinke kostenpost worden. Als de echtgenoten het met elkaar eens zijn over hun scheiding kunnen zij ook samen een advocaat in de arm nemen, en afspraken met elkaar maken over de kinderen, en zaken als het huis en de alimentatie. Sommige echtparen nemen – meestal op advies van hun notaris – een geschillenregeling op in hun huwelijkse voorwaarden. Volgens de geschillenregeling moeten de echtgenoten bij onenigheid over de uitleg en de uitvoering van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden een mediator inschakelen, of als dat niet lukt, een onafhankelijke deskundige als bindend adviseur. De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een vrouw, die niet bereid was om met haar man in mediation te gaan, niet kon worden gedwongen, omdat mediation berust op vrijwilligheid. De rechter vond het wel aanvaardbaar dat het echtpaar gebonden was aan het inschakelen van een onafhankelijke deskundige als bindend adviseur. Wilt u meer weten over het opstellen van huwelijkse voorwaarden en een geschillenregeling in het bijzonder? Neem gerust contact met ons op, onze notarissen en kandidaat-notarissen helpen u graag. Bron: Rb. Amsterdam 17 juli 2019, nr. C/13/649030/FA RK 18-3575 e.a. (ECLI:NL:RBAMS:2019:5053).

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nieuwbouw als gevolg van verbouwing leidt tot omzetbelasting

Wie een pand koopt en dit zodanig verbouwt dat er feitelijk sprake is van nieuwbouw, wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar moet wel omzetbelasting betalen. Wanneer er in die omstandigheden precies sprake is van nieuwbouw, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs verduidelijkt. De rechtbank heeft hierbij vier prominente criteria gehanteerd. Dat zijn achtereenvolgens: 1. wijziging in de bouwkundige constructie; 2. wijziging in de bouwkundige identiteit (herkenbaarheid); 3. functiewijziging; 4. gedane investeringen. Wijziging in de bouwkundige constructie is van toepassing als daarmee feitelijk sprake is van nieuwbouw. Hierbij wordt gekeken naar mutaties van binnenmuren, constructievloer, fundering, zijmuren en gevelwanden. Zijn bijvoorbeeld betonnen delen vervangen door stalen delen, is er sprake van aanbouw, nieuwe heipalen, nieuwe draagconstructie? Dat zijn elementen die bij de vaststelling een rol spelen. De bouwkundige identiteit (herkenbaarheid) van een pand verandert bijvoorbeeld als er een grote uitbreiding plaatsvindt, zoals vloeroppervlak, verdiepingen. Het doet niet ter zake als, ondanks dat, de uitstraling van het pand onveranderd blijft, bijvoorbeeld als er sprake is van een monumentale gevel. Van een functiewijziging is sprake als de nieuwe ruimte compleet andere activiteiten gaan bevatten dan de oude, bijvoorbeeld van logistiek bedrijf naar een commerciële omgeving met winkels. Ook de investering speelt een rol bij het vaststellen of er al dan niet sprake is van nieuwbouw. In de zaak waarover de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich uitsprak ging het om een verbouwingsinvestering die drie keer zo groot was als de koopprijs van het pand. Er zou volgens de geldende normen al sprake zijn van nieuwbouw als de kosten van de verbouwing 30% of meer van de aanschafwaarde bedragen, mits het pand ook veranderingen van betekenis heeft ondergaan. Wilt u meer weten over de juridische en fiscale aspecten van verbouwing? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 6/10/19, 2019/0227, ECLI:NL:RBZWB:2019:1927.

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Overnamebepalingen in de VOF-akte periodiek actualiseren

Overnamebepalingen in VOF-akten van ouder met kind ontsnappen gedurende het verloop van jaren aan de aandacht van de vennoten. Met alle gevolgen van dien. In verreweg de meeste gevallen worden overnamebepalingen pas weer bekeken op het moment dat de opvolging gepland is. Het is niet voor niets dat bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst al afspraken worden vastgelegd over het einde van de overeenkomst. Immers, overdrager en opvolger hebben elk andere belangen. De opvolger heeft vermogen nodig, dat ook nog wel eens slecht wil renderen. Als dat laatste het geval is, zoals bij agrarische bedrijven, kan de opvolger de waarde in het economische verkeer niet opbrengen. Voor de uittredende ondernemer gaat het echter om vermogen voor diens oude dag. Met een overnamebepaling in het VOF-contract kunnen die belangentegenstellingen al vroeg worden onderkend en kunnen er afspraken over worden gemaakt. Allerlei ontwikkelingen gedurende de samenwerking hebben invloed op de uitkomst van de gemaakte afspraken. Denk maar aan de waarde van activa – bijvoorbeeld grond – en innovatie met daarmee gepaard gaande toenemende investeringen, aan de ontwikkeling van de rente op leningen en de voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen. Ook in de verhouding tussen kosten en baten kunnen flinke veranderingen optreden. Dat alles betekent dat overname tegen de in de akte afgesproken prijs meestal niet meer realistisch en haalbaar is. Met als gevolg dat de overdrager genoegen moet nemen met een lagere prijs of dat de opvolger moet afzien van overname. Bij leven van de opvolger willen betrokkenen daar meestal wel uitkomen, als het bedrijf in een nalatenschap valt, wordt de situatie vaak anders. Om die reden verdient het voor vennoten aanbeveling om als opvolger en overdrager periodiek de actualiteit van de overnamebepaling te beoordelen en indien nodig de afspraken aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat de overnamesom wordt vastgesteld op de waarde waartegen de bedrijfsopvolger kan overnemen, met als uitgangspunt dat hij van de opbrengsten van de onderneming kan leven. Dat kan voor de overdrager erg nadelig uitpakken. Een andere mogelijkheid is dat een overnamesom wordt afgesproken die wordt gebaseerd op een evenwichtige afweging van beider belangen, met een bovengrens die overeenkomt met de waarde in het economische verkeer en een benedengrens overeenkomend met het bedrag dat de bank bereid is te financieren aan de opvolger. Daartussenin zijn ook nog diverse mogelijkheden beschikbaar. De overnamebepaling in de vennootschapsovereenkomst is dus geen statisch geheel, maar vraagt regelmatige aandacht van de vennoten, teneinde de bepaling desgewenst in overeenstemming te brengen met de actuele situatie in het bedrijf en bij de vennoten in privé. Wilt u meer weten over vennootschapsovereenkomsten in het algemeen of de overnamebepaling in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 16/9/19.

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Kinderen benadeeld door stiefmoeder

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Daardoor zien we ook steeds vaker dat stiefkinderen tegenover stiefouders komen te staan bij de afhandeling van een erfenis. Ook al is er een goed testament, de uitvoering van het testament kan te wensen overlaten, waardoor er alsnog onenigheid ontstaat. Zo moest de rechter onlangs oordelen over een nalatenschap van een in 2014 overleden vader. Hij had in zijn testament zijn tweede echtgenote tot enig erfgenaam en executeur benoemd. De kinderen moesten wachten op hun erfdeel in de erfenis van vader, maar het erfdeel uit de erfenis van hun moeder konden zij door het overlijden van vader wel opeisen. Tot grote verbazing van de kinderen bleek er niet voldoende geld aanwezig te zijn om het erfdeel van hun moeder op te eisen. De stiefmoeder had namelijk een woning uit de nalatenschap voor € 150.000 aan een bevriende relatie verkocht, en de relatie verkocht de woning enkele maanden later voor bijna het dubbele door. De kinderen stapten naar de rechter en die stelde de kinderen in het gelijk. De rechter oordeelde dat de stiefmoeder en de bevriende relatie wisten of hadden behoren te weten dat de verkoop van de woning tegen de lage prijs tot een tekort zou leiden, terwijl het mogelijk was geweest om de woning voor meer te verkopen. Deze stiefmoeder maakte het wel heel erg bont, maar het blijft een feit dat een nalatenschap waarbij stieffamilie het met elkaar eens moet worden, vaak een voedingsbodem voor problemen is. Verwacht u problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, schakel dan tijdig een notaris in die u kan voorlichten en begeleiden. Bron: Notamail, 1 oktober 2019, nr. 222, Rb. Rotterdam 25 september 2019, nr. C/10/502177/HA ZA 16-515 (ECLI:NL:RBROT:2019:7531).

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Varianten verdeling eigenwoningschuld geërfd huis

Welke afspraken kunnen erfgenamen maken over verdeling van de eigenwoningschuld van het geërfde huis? Er zijn enkele varianten mogelijk. Na het overlijden van ouders met een eigen woning kan er voor de erfgenamen ook nog een eigenwoningschuld resteren. In veel gevallen is er ook niet veel meer vermogen dan de waarde van het huis. Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen als een van hen zelf in het huis wil gaan wonen? De eerste mogelijkheid is dat de woning en de schuld beide volledig aan één van de erfgenamen kunnen worden toebedeeld. Bepaald moet worden wat het erfdeel is van elke erfgenaam, meestal zijn dat gelijke delen. Als het huis dan aan een van hen wordt toebedeeld hebben de andere erfgenamen een zogenaamde onderbedelingsvordering op degene die het huis krijgt. Als de erfgenaam die het huis krijgt geld leent om de vordering van de overige erfgenamen wordt die lening aangemerkt als eigenwoningschuld, net als de lening die uit de nalatenschap wordt overgenomen. Als degene die in het huis gaat wonen meer geld leent, is dat geen eigenwoningschuld meer. Onder de huidige wetgeving zal die erfgenaam de eigenwoningschuld wel lineair moeten aflossen, ook al was de lening van de ouders aflossingsvrij. Een variant op deze verdelingsmogelijkheid is dat het huis en de schuld eerst vanuit de nalatenschap worden verdeeld over de erfgenamen. Dan kan degene die in het huis wil gaan wonen de anderen uitkopen. Bij financiering is er weer sprake van eigenwoningschuld. Het nadeel van deze variant is echter dat er dan 2% overdrachtsbelasting betaald moet worden. Dat is een duurdere oplossing dan de eerste variant. Het Ministerie van Financiën onderzoekt echter of starters een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunnen krijgen. Als dat doorgaat, dan speelt het probleem in de tweede variant niet, zolang er maar sprake is van een starter op de woningmarkt. Wilt u meer weten over het overdragen van een geërfd huis aan een van de erfgenamen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 9/9/19.

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Biologische kinderen achteraf erfgenaam

Het is mogelijk om via de rechter vaderschap vast te laten stellen. Soms wordt er na het overlijden van de vader een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ingesteld. Dat kan ertoe leiden dat de erfenis opeens naar de biologische kinderen moet, terwijl iemand anders al die tijd erfgenaam dacht te zijn. Onlangs moest de rechter oordelen over een broer die wist dat de biologische kinderen van zijn overleden broer een vaderschapsactie gingen instellen. De overleden broer had geen testament en de langstlevende broer was zijn enige erfgenaam. De broer verzweeg wat hij wist voor de notaris. Hij liet een verklaring van erfrecht opmaken, waarin hij als broer en enig erfgenaam werd opgenomen. Met de verklaring kon hij geld uit de erfenis opnemen bij de bank. De rechter vond dat hij onrechtmatig had gehandeld door de erfenis al op te maken, terwijl hij wist dat de erfenis misschien voor de kinderen zou zijn. Heeft u mogelijk biologische kinderen? Dan kunt u in uw testament al een aantal algemene clausules op laten nemen. Als de biologische kinderen ooit een vaderschapsactie zouden instellen dan beperkt u met deze clausules hun recht op de erfenis. Bron: Notamail 2 oktober 2019, nummer 223, Hof Amsterdam 26 februari 2019, nr. 200.211.199/01 (ECLI:NL:GHAMS:2019:622).

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vergeten huwelijkse voorwaarden

Bij de voorbereiding van een huwelijk is het maken van huwelijkse voorwaarden niet de meest populaire taak op de checklist van het bruidspaar. Vaak wordt er zelfs tot de laatste maanden mee gewacht. Of het komt doordat het uitzoeken van de jurk leuker is, of doordat men vreest dat er misschien een harde noot gekraakt moet worden, is niet altijd duidelijk. Feit is dat het meer dan eens een haastklus wordt, en de gemoederen vlak voor het huwelijk nog hoog kunnen oplopen! Soms echter zijn mensen ruim op tijd met het maken van hun huwelijkse voorwaarden. Deze situatie deed zich onlangs voor bij een echtpaar dat elf jaar voor hun huwelijk al huwelijkse voorwaarden had gemaakt. Hier was natuurlijk geen sprake van het zeer tijdig opmaken van de huwelijkse voorwaarden, maar van een huwelijk dat om allerlei redenen was uitgesteld. Toen de man overleed stelde de vrouw zich op het standpunt dat zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. De erfgenamen van de man dachten daar anders over. De rechter maakte duidelijk dat het echtpaar destijds de akte van huwelijkse voorwaarden had laten opmaken, en dat er door het daaropvolgende huwelijk sprake was van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Als zij dat anders hadden gewild hadden zij hun huwelijkse voorwaarden nog moeten wijzigen. Heeft u trouwplannen? Zorg dan dat u begint met een afspraak bij de notaris! Als de huwelijkse voorwaarden klaarliggen, voorkomt u dat deze onderweg naar het stadhuis nog even gauw getekend moeten worden. Wij weten uit ervaring dat niemand het romantisch vindt, om op de ochtend van het huwelijk nog allerlei scenario’s over echtscheiding door te spreken. Bron: Notamail 26 september 2019, nummer 219, Rb. Noord-Holland 13 maart 2019, nr. C/15/270248/HA ZA 18-98 (ECLI:NL:RBNHO:2019:8030).

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Aanslag inkomstenbelasting bij veel lenen uit eigen bv

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan een half miljoen euro van hun eigen bv lenen, gaan, als het aan het kabinet ligt, over het meerdere inkomstenbelasting betalen. Volgens het kabinet kunnen dergelijke grote leningen soms ook bedoeld zijn om belastingbetalingen uit te stellen. Dat uitstel zou weer kunnen leiden tot afstel. In omvang valt de ‘schade’ voor dga’s wel mee, het gaat om drie procent van de aanmerkelijkbelanghouders. Leningen van minder dan een half miljoen worden niet belast. Het kabinet verwacht met de maatregel dat dga’s met excessieve schulden hun schuld zullen gaan verminderen tot op of onder de heffingsgrens. Excessieve leningen worden bijvoorbeeld toegepast om liquide middelen als lening uit de eigen vennootschap te halen en niet als dividend of loon. De beoogde ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2022. Daarmee is er voor dga’s voldoende tijd om hun schuld aan de bv te verlagen. Met de maatregel wordt ook een mogelijk voordeel van aanmerkelijkbelanghouders ten opzichte van IB-ondernemers (eenmanszaken e.d.) tenietgedaan. Daarmee wordt ook voorkomen dat de keuze voor een ondernemingsvorm wordt bepaald vanuit dergelijke fiscale motieven. Wilt u meer weten over het oprichten of inrichten van de statuten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Adviescollege toetsing regeldruk 6/9/19.

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Wetsvoorstel verdeling pensioen bij scheiding

Over het verdelen van pensioen bij echtscheiding is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op dit moment is het nog zo, dat een deel van het opgebouwde partnerpensioen bij scheiding wordt afgesplitst. De ex-partner krijgt de uitkeringen als de partner overlijdt. In de nieuwe regeling wordt de pensioenband tussen de ex-partners verbroken, en wordt het recht op ouderdoms- en partnerpensioen omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner. Daarnaast wordt voorgesteld om alleen het bijzonder partnerpensioen dat in de huwelijkse periode is opgebouwd te verdelen. Op dit moment kan er ook bijzonder partnerpensioen worden berekend over de voorhuwelijkse periode. Echtgenoten kunnen net als in de huidige regeling bij huwelijksvoorwaarden of echtscheidingsconvenant afwijken van de wet. Zij kunnen bijvoorbeeld anders verdelen dan ieder de helft, bijvoorbeeld 75/25, of zij kunnen afspreken ook de opbouw uit de voorhuwelijkse periode mee te nemen in de berekening. Het wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor bestaande huwelijksvoorwaarden, bijvoorbeeld als daarin is afgesproken om de standaardregeling uit de huidige Wet Verevening Pensioenrechten te volgen. Als het nieuwe wetsvoorstel inderdaad in werking treedt per 1 januari 2021, dan is de verdeling van pensioen volgens die standaardregeling niet meer mogelijk. Houdt u de berichtgeving omtrent de invoering goed in de gaten. Mocht het wetsvoorstel te zijner tijd ongewijzigd worden ingevoerd, dan kijken wij graag uw huwelijksvoorwaarden voor u na. Bron: TK 35287, nr. 1-3.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vrijstelling voor startende kopers later in parlement aan de orde

Een motie van de Tweede Kamer om een gedifferentieerde overdrachtsbelasting voor de woningmarkt te realiseren, kan nog niet per 1 januari 2020 tot resultaat leiden. Het gaat om plannen waarin de minister meer tijd nodig heeft voor onderzoek. Zij verwacht komende maand met meer informatie te kunnen komen. De aangekondigde afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt laat dus nog even op zich wachten, evenals de verhoging van die belasting voor vastgoedbeleggers. Vermoed wordt dat het uitstel is ingegeven door verwachte invoeringsproblemen bij de Belastingdienst, die al met de nodige problemen te kampen heeft. Notariaat en Kadaster zijn nodig bij het uiteindelijk soepel laten verlopen van deze overgang. Notariaat en Kadaster kunnen namelijk inzicht geven in het antwoord op de vraag of iemand starter op de woningmarkt of belegger is die woningen opkoopt en verhuurt. Wilt u meer weten over het kopen van een huis of de naderende maatregel voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 17/9/19.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Besluit over instelling centraal aandeelhoudersregister aangehouden

Het kabinet wil dat er eerst meer kennis en ervaring wordt opgedaan met het UBO-register, voordat een besluit over de invoering van een centraal aandeelhoudersregister kan worden overwogen. Het centraal aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders in Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register (ultimate beneficial owner, de uiteindelijk belanghebbende) bevatten voor een deel dezelfde informatie. Ze zijn echter wel complementair aan elkaar. Nieuwe reden voor het kabinet om de besluitvorming nog even uit te stellen is dat de mogelijkheid van het online oprichten van een bv er aan komt. Dat heeft gevolgen voor de uiteindelijke vormgeving en gebruiksmogelijkheden van het centraal aandeelhoudersregister. Nieuw is dat het kabinet het centraal aandeelhoudersregister wil onderbrengen bij de KvK, terwijl de notarissen deze hebben ontwikkeld. Wilt u meer weten over het komende UBO- en aandeelhoudersregister? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 16/9/19.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019