18.208.202.194
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Samenlevingscontract en volmacht bankrekening

Veel samenwoners openen een gezamenlijke rekening om de kosten van hun huishouding van te betalen. Sommige samenwoners lossen het anders op en geven elkaar volmacht om over de privérekening van de ander te beschikken. Bij de laatste variant ontstaat nog wel eens onenigheid als de ene partner vindt dat de ander te ruimhartig omspringt met de volmacht. In veruit de meeste gevallen storten samenwoners maandelijks ieder een bedrag van hun privérekening op een gezamenlijke rekening, naar rato van hun inkomens of ieder hetzelfde bedrag. De vaste lasten worden automatisch afgeschreven en de partners pinnen de boodschappen en andere zaken. Is de rekening een keer wat sneller leeg, dan storten ze ieder een bedrag bij, heel gemakkelijk en overzichtelijk. Als partners elkaar volmacht geven om over elkaars privérekening te beschikken, kan de partner met de volmacht in theorie het geld voor allerlei doeleinden opnemen. Onlangs moest het Hof te Den Bosch nog oordelen over een dergelijk geval. De man had zijn vriendin een volmacht over zijn bankrekening gegeven, maar vond dat zij zijn geld ook voor andere zaken dan huishoudkosten had gebruikt, en eiste een bedrag terug. De rechter bepaalde dat de vriendin door de volmacht in principe gewoon over de bankrekening kon beschikken. Maar de rechter keek ook naar het samenlevingscontract van het stel. De rechter vond dat de vriendin er op basis van het samenlevingscontract van uit had moeten gaan dat zij met de volmacht alleen geld van de rekening van de man had mogen gebruiken voor de kosten van de gezamenlijke huishouding. Vermogensopbouw voor haarzelf en de kinderen viel daar niet onder. De rechter veroordeelt de vriendin dan ook tot terugbetaling van een bedrag aan de man. Wilt u meer weten of uw samenlevingscontract weer eens laten beoordelen? Bel gerust voor het maken van een afspraak. Bron: Hof Den Bosch 15 september 2020, nr 200.252.117/01 (ECLI:NL:GHSHE:2020:2851)

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Oudedagsverplichting

De afgelopen tijd is door menig directeur groot aandeelhouder pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Bij overlijden van de directeur groot aandeelhouder (dga) moeten de termijnen van de oudedagsverplichting (ODV) toekomen aan de erfgenamen. Let wel: hier worden natuurlijke personen bedoeld, en geen rechtspersonen die erfgenaam zijn. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan is over de gehele aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd en is de ‘pensioenvrijstelling’ in de erfbelasting niet van toepassing. Het is dus zaak uw testament hierop af te stemmen. Sommige dga’s willen de ODV-uitkeringen na hun overlijden voor hun kleinkinderen bestemmen. In het testament krijgen de kleinkinderen dan via een legaat de ODV-uitkeringen. Om te voldoen aan de eisen van de Wet op de Loonbelasting worden de kleinkinderen ook voor een klein deel tot erfgenaam benoemd. Omdat kleinkinderen doorgaans nog jong zijn willen veel grootouders een bewind opnemen in hun testament. Een bewindvoerder – vaak de ouder van het kleinkind – voert dan tot een bepaalde leeftijd het beheer. Dit voorkomt dat een kleinkind al op zijn achttiende verjaardag zelf zeggenschap krijgt over het legaat. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft onlangs laten weten dat de dga dit legaat aan kleinkinderen desgewenst onder bewind mag stellen, daarmee voldoet het legaat nog steeds aan de eisen op fiscaal gebied. Wilt u meer weten over de ODV en uw testament? Bel gerust met ons kantoor om een afspraak te maken. Bron: E-mailbericht Belastingdienst/Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 2 september 2020

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kamer verwacht meer transparantie bij stichtingen

Nederland telt veel stichtingen die “het algemeen nut beogen”, stichtingen die goede doelen nastreven. Dergelijke stichtingen genieten flinke belastingvoordelen. Dat schept verplichtingen, vindt de Kamer. Het debat hierover is scherper geworden nadat geconstateerd was dat sommige stichtingen mede gefinancierd worden met giften uit onvrije landen. Dat wil de Kamer tegengaan. De Kamer overweegt onder meer de mogelijkheid om dergelijke stichtingen (anbi’s) te verplichten om via een formulier meer inzicht in hun financiën te bieden, specifiek over giften vanuit landen buiten de Europese Unie. Om administratieve lasten voor veel stichtingen te voorkomen, wordt de maatregel vooral gericht op grotere organisaties met een omvangrijker begroting, dit ter beoordeling van de staatssecretaris. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 8/9

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen. Maar als het stel uit elkaar gaat, maakt de partner die het meest heeft ingelegd vaak een rekensommetje, en legt een claim neer bij de ex-partner! In veel samenlevingscontracten staat een clausule dat de partij die uit eigen middelen méér dan zijn of haar aandeel van de koopsom en kosten heeft betaald, een vordering krijgt op de andere partij. De vraag is vaak of een dergelijke clausule ook geldt voor kosten van latere verbouwingen. De Rechtbank Noord-Holland moest onlangs oordelen in een zaak waarin de man de door hem betaalde verbouwingskosten claimde. De man verwees daarbij naar de clausule in het samenlevingscontract. Bij de beoordeling van de zaak geeft de rechter aan dat in het samenlevingscontract het begrip ‘koopsom en kosten’ is opgenomen. De Rechtbank gaat er op grond van het zinsverband van uit dat met “kosten” de kosten worden bedoeld die rechtstreeks voortvloeien uit de aankoop en niet op latere investeringen in de woning. Omdat er ook geen andere feiten en omstandigheden zijn aangevoerd waaruit een afwijkende bedoeling van het stel kan worden afgeleid krijgt de man geen gelijk. Om te voorkomen dat er later strijd ontstaat, is het altijd goed om het samenlevingscontract regelmatig te laten aanpassen. Neem bij een aankoop of verbouwing van een nieuwe woning gerust contact op om uw samenlevingscontract eens door te spreken. We kunnen dan in overleg met u clausules over inbreng van eigen middelen aanpassen of bijwerken. Bron: Rb. Noord-Holland 2 september 2020, nr C/15/296574 / HA ZA 19-749 (ECLI:NL:RBNHO:2020:6911).

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten aan één of meerdere appartementseigenaren, die ten koste gaan van andere eigenaren. Zo speelde voor het Hof Den Bosch een zaak waarin de ledenvergadering van een VvE aan één appartementseigenaar een exclusief gebruiksrecht had toegekend voor een gedeelte van het gemeenschappelijke dak als dakterras. Voor dat gebruik werd wel een vergoeding aan de VvE betaald. Desondanks is een dergelijk besluit nietig. Omdat het verlenen van het exclusieve gebruiksrecht in deze casus een permanent karakter had, was een aanpassing van de splitsingsakte nodig. De VvE had wel toestemming mogen geven als het verleende gebruiksrecht geen permanent karakter zou hebben gehad. Voor de rechtbank Gelderland ging het over de toekenning van exclusief gebruiksrecht van het dakterras aan een beperkt aantal appartementseigenaren. Bij de toekenning van dit recht werd met de betreffende eigenaren een overeenkomst gesloten dat het gebruiksrecht zou eindigen bij verkoop van hun appartement dan wel door opzegging. Ook dit besluit kan niet op steun van de rechter rekenen. De VvE is weliswaar bevoegd om regels te stellen over de gemeenschappelijke delen, maar dat gaat niet zover dat dee VvE met meerderheid een exclusief gebruiksrecht aan een appartementseigenaar mag toekennen. Exclusief gebruiksrecht maakt inbreuk op de rechten van andere appartementseigenaren, zeker als die voorheen ook een deel het dak mochten gebruiken als privéterras. Dat was in deze casus het geval. Daarmee werden de betreffende eigenaren zonder hun toestemming in hun rechten beperkt. Echter, ook de overeenkomst over beëindiging van het gebruiksrecht kon niet door de beugel. In de overeenkomst is het gebruiksrecht in principe onbeperkt, want eindigt alleen als de betreffende eigenaar zijn appartement verkoopt of opzegt. De rechter ziet dat als een permanente verandering. Met deze handelwijze van de VvE is er volgens de rechter geen sprake van beheer door de VvE, maar een zogenaamde beschikkingshandeling waarvan de bevoegdheid niet bij de VvE thuishoort maar bij de gezamenlijke eigenaren. Wilt u meer weten over de bevoegdheden van een VvE tegenover de bevoegdheden van de gezamenlijke eigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/8, 2020/0196, ECLI:NL:GHSHE:2020:2376 en RBGEL:2020:4219

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schrappen overdrachtsbelasting wel of geen goed idee

Het gevoel in de maatschappij over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt is nogal tegenstrijdig. Starters op de woningmarkt verwelkomen de maatregel, maar voor degenen die een huis hebben gekocht of gaan kopen staat uitstel van de leveringsdatum tot na 1 januari 2021 bovenaan hun lijstje. Dan gaat de nieuwe maatregel in. Diverse deskundigen menen echter dat de maatregel de starter niet gaat helpen omdat de vraag in een toch al krappe markt zal toenemen en daarmee de prijzen zullen worden opgedreven. Woningbeleggers als pensioenfondsen en woningcorporaties wijzen weer op het gevolg dat hun vermogen met miljarden euro’s zal dalen. Het kabinet wil de overdrachtsbelasting van 2% procent afschaffen voor 18- tot 35-jarigen die voor het eerst een huis gaan kopen om daar zelf in te gaan wonen. Daarentegen stijgt de belasting voor beleggers die een woning (door)verkopen van 6% naar 8%. Op die manier hoopt het kabinet het speculeren op de woningmarkt te ontmoedigen, zodat er weer meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters. Deskundigen voorzien met deze maatregel een toenemende vraag naar woningen, terwijl die vraag nu al niet in verhouding is met het krappe aanbod. Dat levert op niet al te lange termijn al stijgende huizenprijzen op. Er ontstaat immers meer concurrentie tussen startende woningzoekers. Zij vinden dat gemeenten meer moeten gaan doen aan het bouwen van extra woningen voor starters. Voor starters die net een huis hebben gekocht rijst de vraagt of zij de levering niet beter kunnen uitstellen tot na de ingangsdatum van de nieuwe maatregel, 1 januari 2021. Dat levert weer andere problemen op: Sommige banken willen wel meewerken maar vragen provisie als gevolg van het uitstel. Voor de verkopers is het ook niet altijd gewenst. Die hebben vaak al een ander huis gekocht en zitten niet te wachten op dubbele lasten. Bron: Vastgoedactueel 31/8 en AD 3/9

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kind onterven?

Steeds vaker vragen cliënten naar de mogelijkheid om een kind te onterven. Blijkbaar is er behoefte aan. Het is niet bekend waar die behoefte vandaan komt. Is er steeds meer sprake van een losse familieband of spelen er andere redenen, zoals de wens om de erfenis aan anderen dan het eigen kind na te laten? We hebben in Nederland te maken met wetgeving waardoor kinderen die worden onterfd, of kinderen die te weinig krijgen altijd hun zogenaamde legitieme portie kunnen opeisen. De legitieme portie is de helft van het normale erfdeel van een kind. Als een kind een beroep doet op de legitieme portie wordt het geen erfgenaam. Het kind krijgt dus geen inspraak bij de afwikkeling van de erfenis, maar krijgt een bedrag in contanten. Blijkens een onderzoek in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onder het publiek is 40% voor afschaffing van de legitieme portie, 29% is tegen en 31% is neutraal. Inwoners van de drie grote steden, hoogopgeleiden, dertigers en ouders van minderjarigen zijn vaak voor afschaffing, terwijl 65-plussers vaak tegen afschaffing van de legitieme zijn. Ook onder wetenschappers klinkt de roep om afschaffing van de legitieme portie, omdat deze niet meer zou voorzien in een sociaaleconomische behoefte en geen maatschappelijk draagvlak heeft. Blijkens een onderzoek onder notarissen blijkt maar liefst 62% voor afschaffing van de legitieme portie te zijn. De minister voor Rechtsbescherming heeft onlangs op vragen uit de Tweede Kamer geantwoord dat er in zijn beleving op dit moment geen breed gedragen noodzaak is om de legitieme portie af te schaffen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat onder oudere mensen juist een ruime meerderheid tegen afschaffing van de legitieme portie is en dat de meeste mensen hun vermogen aan hun kinderen willen nalaten. Bij de steeds vaker voorkomende samengestelde gezinnen biedt de legitieme portie bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk, als zij worden benadeeld ten gunste van de kinderen uit de nieuwere relatie. Zolang er sprake is van een legitieme portie voor kinderen is het voor ouders van belang hun testament daar op in te richten. Hoe lang is het geleden dat u naar uw testament heeft laten kijken? Maak gerust eens een afspraak voor een controlebezoek! Bron: Notamail 1 september 2020, nummer 197/Ministerie van Justitie en Veiligheid 31 augustus 2020, nr 3010381.

Gepubliceerd: 09 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen. Als één van de kinderen een lening heeft gehad en deze nog niet is terugbetaald kan het zijn dat de andere kinderen dit nooit te weten komen en het lenende kind onbedoeld een voordeel heeft. Soms lenen de kinderen verschillende bedragen en is het niet duidelijk hoeveel ieder heeft geleend en terugbetaald. Als de ouders overlijden kunnen er onderling grote ruzies ontstaan als er geen bewijs geleverd kan worden. Ondanks dat het misschien wat zakelijk lijkt, geniet het de voorkeur om – juist in familieverhoudingen – de afspraken goed op papier te zetten. Dit betekent dat de ouders en het lenende kind een leenovereenkomst maken waarin zij in ieder geval het geleende bedrag, de looptijd van de lening en de rente opnemen. Daarnaast is het zinvol om de momenten waarop de lening opgeëist kan worden te benoemen. De leenovereenkomst kan ook bij de notaris in een notariële akte worden vastgelegd. Als een kind zich vervolgens niet aan de afspraken houdt kan desgewenst direct de deurwaarder ingeschakeld worden. Bij overlijden is het fijn om een duidelijk beeld te hebben van de terugbetalingen op de lening die al hebben plaatsgehad. Zowel de ouders als het kind zullen de bankafschriften waarop de betalingen zichtbaar zijn moeten printen en bewaren. Als de lening op enig moment helemaal is afgelost, is het verstandig dat de ouders dat schriftelijk vastleggen. Bij overlijden van de ouders kan het kind daarmee voorkomen dat de andere broers en zusters hem vragen het bedrag terug te betalen. Het kind kan dan aantonen dat de lening volledig is afgelost. Ouders kunnen vervolgens ook in hun testament opnemen dat hun kinderen een lening of het restant ervan bij hun overlijden niet hoeven terug te betalen. Wilt u meer weten over het vastleggen van leningen in de familie? Maak gerust een afspraak op ons kantoor, wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Bron: Rechtspraak.nl, Rechtbank Limburg, 08-06-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4061, 8439882 \ CV EXPL 20-1557

Gepubliceerd: 09 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament voldoet niet altijd

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon. Deze persoon kan zaken regelen als u dat in de toekomst zelf niet meer kan. U kunt dan denken aan een plotseling ongeval of een langzaam intredende ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Heeft u niets geregeld en wordt u getroffen door een onheil, dan zullen de mensen om u heen op een gegeven moment bewind aan moeten vragen. De rechter beoordeelt dan aan de hand van een doktersrapport of u daadwerkelijk niet meer in staat bent uw eigen zaken te behartigen. Doorgaans wordt iemand uit uw omgeving zoals een partner, kind, familielid of bekende tot bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder moet voor grote beslissingen toestemming vragen aan de rechter. Daarnaast moet jaarlijks een overzicht van de uitgaven en inkomsten worden overlegd. Als er een levenstestament is opgesteld geeft de rechter doorgaans geen toestemming voor bewind. Een levenstestament is dus een mooi instrument om zelf te bepalen wie er voor u gaat zorgen. Zo houdt u de regie over uw leven, óók als u zelf ziek wordt. Af en toe blijkt dat de rechter een uitzondering maakt en toch een levenstestament opzijzet. Dat gebeurt niet zomaar, meestal is er dan iets bijzonders aan de hand. Recent besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden over een zaak waarin iemand zijn oudste broer en schoonzus had benoemd tot gemachtigden in zijn levenstestament. De jongste broer en zus waren het daar niet mee eens en vroegen de rechter om een professionele bewindvoerder te benoemen. Zij voeren aan dat de familieverhoudingen ernstig waren verstoord en de belangen van hun broer daar ernstig onder zouden lijden. De rechter neemt de hele familiesituatie in ogenschouw en gaat voorbij aan het levenstestament en benoemt een professionele bewindvoerder. Volgens de rechter worden de belangen van de man door de familieruzies niet goed behartigd en kan een buitenstaander dit beter doen. Wilt u weten hoe u een goed levenstestament inricht? Neem dan tijdig contact op met één van onze notarissen, wij nemen de mogelijkheden graag met u door. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2020, nr 200.267.729/01 ECLI:NL:GHARL:2020:6398

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Overdrachtsbelasting betalen bij aandeel in beleggingsmaatschap

Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met overdrachtsbelasting? U krijgt daarmee te maken als u aandelen in een belegginsmaatschap voor onroerend goed koopt. Het juridische eigendom van de beleggingspanden berust dan bij de deelnemers in de maatschap. U wordt gerechtigd in de panden voor het deel waarmee u deelneemt in de maatschap. De juridische adder onder het gras is hier dat de maatschap niet alleen economisch eigenaar wordt van de panden, maar ook juridisch. Immers, alleen natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen juridisch e/of economisch eigenaar van onroerende zaken worden. Een beleggingsfonds in de vorm van een maatschap kan dat niet, een beleggingsmaatschap wel. Dat is waar u ook op moet letten als u in een onroerend goed-avontuur stapt. Het risico dat u loopt heet overdrachtsbelasting. Wie eigenaar wordt van een pand moet overdrachtsbelasting betalen. U krijgt dan ook een eigendomsaandeel ter grootte van uw deelneming in de maatschap. Bij elke aankoop zult u uw deel van de overdrachtsbelasting moeten bijdragen. Wilt u meer weten over de juridische consequenties van deelname in onroerend goed beleggingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 11/8 - 2020-0182 ECLI:NL:RBGEL:2020:3452

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen en zelfs juridische procedures. Jaarlijks de statuten goed nalezen en daaraan gekoppelde acties zoals herbenoeming tijdig onderkennen voorkomt veel problemen. Een voorbeeld waar het niet juist naleven van de statutaire bepalingen over zittingstermijnen niet was nageleefd blijkt uit een onlangs gehouden rechtszaak. Een stichting administratiekantoor – een stichting die de aandelen van een onderneming onder zich heeft een daarvoor certificaten van aandelen uitgeeft aan de aandeelhouders – heeft twee A-bestuurders en een C-bestuurder. De C-bestuurder wordt volgens de statuten benoemd door de A-bestuurders voor maximaal 3 jaar. Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering hebben een van de A-bestuurders en de C-bestuurder de andere A-bestuurder ontslagen als bestuurder van de BV waarvan de stichting alle aandelen houdt. De ontslagen bestuurder stapt naar de rechter en stelt dat de C-bestuurder helemaal geen bestuurder meer is omdat diens termijn van drie jaar al lang is verlopen. Volgens de rechter moet de C-bestuurder echter nog steeds als bestuurder worden beschouwd. Hij is na het verstrijken van de drie jaar niet uitdrukkelijk herbenoemd, maar uit de statuten blijkt niet dat dat zou moeten en staat daarmee stilzwijgende herbenoeming niet in de weg. Er is volgens de rechter zelfs sprake geweest van opeenvolgende herbenoemingen. Hij leidt dat af uit oproepen voor bestuurs- en algemene vergaderingen met agenda’s en notulen. Die stukken waren ook steeds aan de C-bestuurder gericht, hij wordt in die stukken ook als bestuurslid aangemerkt. Omdat de C-bestuurder nog steeds bestuurslid van de stichting is, is ook het ontslag van de ene A-bestuurder rechtsgeldig. Wilt u meer weten over zittingstermijnen van bestuurders en het opnemen van sluitende regels in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 9/8 - 2020/0180 ECLI:NL:RBLIM:2020:5091

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Gezamenlijk executeur?

Veel mensen twijfelen bij de vraag wie ze als executeur willen opnemen in hun testament. De executeur is degene de na overlijden uw nalatenschap regelt. Moet dat de partner of het oudste kind zijn, of juist de jongste die wat diplomatieker is? Of zou het beter zijn om de kinderen samen executeur te laten zijn? Meestal wordt de partner als eerste tot executeur benoemd. Het is handig om ook alvast na te denken over de situatie waarin uw partner geen executeur meer kan of wil zijn. Een partner kan immers al voor u komen te overlijden, of te ziek of broos zijn om de zware executeurstaak nog op zich te nemen. Uw testament is langer ‘houdbaar’ als u nu vast opneemt dat uw kind, of iemand anders, opvolgend executeur wordt. Heeft u een kind met de kwaliteiten om zaken te regelen, dan is het zinvol dit kind tot executeur te benoemen. Veel ouders willen andere kinderen niet passeren en benoemen dan toch alle kinderen tot executeur. Zonder nadere verduidelijking in het testament betekent dit dat de kinderen dan ieder zelfstandig kunnen handelen. De dochter die advocaat is geworden neemt misschien andere beslissingen dan de zoon die kunstenaar is, en dat kan tot conflicten leiden. Neemt u expliciet in uw testament op dat uw kinderen alle werkzaamheden uitsluitend samen mogen verrichten, dan moeten zij ook echt alle handelingen samen verrichten. Dat kan aan te raden zijn als het uw wens is dat uw kinderen niet zonder medeweten van de andere kinderen handelen. Een nadeel is dat het arbeidsintensief kan zijn om voor alle werkzaamheden samen te moeten opdraven. Mocht u nog vragen hebben als u de executeursbenoeming in uw testament onder de loep neemt, schroom dan niet om contact op te nemen. Bron: Rb. Den Haag 15 juli 2020, nr C/09/578977 / HA ZA 19-888 (ECLI:NL:RBDHA:2020:6660)

Gepubliceerd: 26 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Erfgenamen reageren niet

Als meerdere personen samen erfgenaam zijn in een nalatenschap, moeten ze ook allemaal meewerken aan de afwikkeling van de erfenis, en hun handtekening zetten. Is één van de erfgenamen ooit met de noorderzon vertrokken en onvindbaar? Dan ligt de afwikkeling van de nalatenschap stil. Ook als een erfgenaam dwarsligt en niet meewerkt, kunnen de andere erfgenamen niets doen. Veel mensen denken dat in dergelijke gevallen de meerderheid van de erfgenamen beslist, maar dat is niet zo! Alle erfgenamen moet met de neuzen dezelfde kant op staan en unaniem beslissingen nemen. Heeft u een grote groep erfgenamen benoemd in uw testament? En vermoedt u dat er een vrijbuiter tussen zit die op het moment van uw overlijden wel eens in het buitenland kan zwerven? Of bent u bang dat er wel eens onmin kan optreden tussen uw erfgenamen? Dan is het goed om eens na te denken over het verkleinen van de groep erfgenamen. Ook het benoemen van een executeur is een mogelijkheid. Soms kan het ook handig zijn om de vrijbuiter of de ‘moeilijke erfgenaam’ een legaat van een geldbedrag te geven, dan kan de erfenis toch afgewikkeld worden zonder de medewerking van de onvindbare of lastige erfgenaam af te wachten. Het geldbedrag kan dan gereserveerd worden. In geval van onvindbare of niet-meewerkende erfgenamen is er een noodoplossing in de wet opgenomen. Er kan dan een vereffeningsprocedure opgestart worden. Via de rechter wordt een vereffenaar benoemd om - zonder medewerking van de onvindbare of lastige erfgenaam- de nalatenschap af te wikkelen. Een dergelijke procedure kan leiden tot veel hogere kosten en een langere doorlooptijd. Neemt u zelf alvast maatregelen in uw testament, dan voorkomt u dat de wettelijke noodmaatregelen in werking moeten treden. Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Bron: Rb. Rotterdam 29 juli 2020, nr C/10/597170 / HA RK 20-466 (ECLI:NL:RBROT:2020:6770)

Gepubliceerd: 26 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aansprakelijkheid woningschuld betekent nog geen draagplicht

Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken. Een tweede, net zo belangrijke vraag is of beide partners daarmee ook draagplichtig zijn voor de lening. Interessant wordt deze vraag als bijvoorbeeld de ene partner zijn aandeel in het huis volledig heeft gefinancierd en de andere partner haar deel heeft betaald uit eigen middelen. Hoofdregel is dat beide partijen bij het aangaan van de hypothecaire lening voor die lening moeten tekenen. Elke bank eist het meetekenen door de partner waarmee die ook hoofdelijk aansprakelijk wordt. Echter, in gevallen zoals hiervoor genoemd betekent dat nog niet dat de partner die haar deel met eigen geld betaalde ook mede draagplichtig wordt voor de lening. Als er dan overwaarde zit in het na het beëindigen van de samenwoning verkochte huis, heeft zij recht op de helft van die overwaarde. De draagplicht blijft in hun onderlinge verhouding bij de partner die zijn deel in de aankoop met de lening financierde. De les die hieruit kan worden getrokken is dat u de onderlinge verhouding het best kan vastleggen in een overeenkomst. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het kopen van een huis en het aangaan van een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron:TaxLive 4/7 / Nationale NederlandenECLI:NL:GHDHA:2020:915

Gepubliceerd: 19 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Fraudebestrijding en rechtsbescherming onder druk bij oprichting BV zonder notaris

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv kan verlies van fraudebestrijding, rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorlichting tot gevolg hebben. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het rapport staan een aantal scenario’s, met en zonder notaris, voor vereenvoudiging van de oprichting van een bv. De staatssecretaris wil die vertalen in een aantal beleidsopties. Zo wordt onder andere gekeken naar de rol van de notaris bij het oprichten van een bv. De opstellers van het rapport merken op dat zonder betrokkenheid van de notaris oprichters met frauduleuze bedoelingen de notaris naar verwachting zullen mijden. Consultatie Aanleiding voor dit onderzoek vormt de aankondiging in het MKB-actieplan (pdf) te onderzoeken of en hoe de oprichting van een bv eenvoudiger kan. Digitalisering en fraudebestrijding zijn volgens de onderzoekers belangrijke game changers voor de oprichtingsprocedure. Binnenkort wil Keijzer belanghebbenden over een aantal beleidsopties raadplegen, onder andere door middel van een online consultatie. Zij hoopt de Tweede Kamer dit najaar te kunnen informeren over een beleidsstandpunt. Bron: SDU Opmaat 4-8-2020.

Gepubliceerd: 19 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden. Voor samenwoners is dat niet zo, maar die kunnen hun partner wel aanmelden in hun pensioenregeling. Meestal vereist de pensioenregeling dat samenwoners al enige tijd aantoonbaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Daarnaast moet zij meestal een kopie van een notarieel samenlevingscontract indienen, waarin zij elkaar aanwijzen als pensioengerechtigde. Ook al staat de aanwijzing tot pensioengerechtigde in het samenlevingscontract, dan nog moeten partners actief aangemeld worden bij de pensioenmaatschappij. Is dat niet gebeurd dan komt opgebouwd pensioen niet toe aan de samenwoonpartner. Onlangs moest de rechter oordelen over samenwoners die in hun notarieel samenlevingscontract de pensioenaanwijzing goed hadden opgenomen. De ene partner heeft zich aan de afspraak gehouden en de ander als partner aangemeld bij het pensioenfonds. De andere partner heeft echter geen melding gedaan bij zijn pensioenverzekeraars. De gedupeerde partner eist dat de ander afstand doet van alle opgebouwde pensioenrechten zodat deze bij zijn ouderdomspensioen kunnen worden gevoegd. Daarnaast vordert hij schadevergoeding doordat hij pensioen misloopt. De rechter wijst de schadevergoedingsclaim toe. Heeft u een samenwoonrelatie en wilt u meer weten over het opmaken van een samenlevingscontract of de uitwerking van een bestaand samenlevingscontract? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Bron: Hof Den Bosch 26 mei 2020, nr 200.265.735/01 (ECLI:NL:GHSHE:2020:1643)

Gepubliceerd: 05 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Week van de Starter biedt meer kansen voor starters op de woningmarkt

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie. Het ministerie vindt het voor starter al lastig genoeg om een passende woning te vinden en vindt dat informatievoorziening daarbij dan in ieder geval geen struikelblok mag zijn. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie is groot. De starter staat voor veel belangrijke keuzes, over hoeveel geld er besteed kan worden, waar hij of zij wil wonen, of ze willen kopen of huren. De juiste informatie hebben helpt bij het maken van deze belangrijke keuzes. Deze informatie is echter versnipperd over verschillende organisaties en informatiebronnen. Het is daarmee moeilijk om snel een compleet overzicht te krijgen van de mogelijkheden die een starter op de woningmarkt heeft. Het ministerie van BZK organiseert daarom samen met Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, VBO, Vastgoedpro, NVM, De Hypotheekshop, SVn, Vereniging Eigen Huis en NHG de Week van de starter. Het doel van deze week is om starters op de woningmarkt één centrale plek aan te bieden waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden. In de Week van de Starter brengen zij deze centrale plek onder de aandacht door het organiseren van verschillende events voor starters op de woningmarkt. De betrokken partijen zetten zich in om de Week van de Starter tot een succes te maken. Door er samen voor te zorgen dat we complete en betrouwbare informatie aanbieden hopen wij zo veel mogelijk starters te bereiken en hun kansen op het vinden van hun eerste huis te verbeteren. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en het vastleggen daarvan in een koopakte, leveringsakten en hypotheekakte? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Rijksoverheid 16-6-2020

Gepubliceerd: 05 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek is rust voor uw erfgenamen

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er met uw hypothecaire lening gebeurt als u onverhoopt komt te overlijden? Wordt dat een ondraaglijke last voor uw erfgenamen? U kunt het voorkomen. U kunt uw partner en/of (andere) erfgenamen in staat stellen om in dat geval de hypotheek af te lossen. Financiers vagen meestal ook om daarin te voorzien met een overlijdensrisicoverzekering. Immers, nu beschikt u als basis voor betaling van rente en aflossing over inkomen. Dat vervalt bij uw overlijden. Als uw erfgenamen dan de rente en aflossing niet kunnen betalen, moeten zij het huis verkopen. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat. Bij overlijden wordt de hypothecaire lening afgelost met de uitkering van de verzekering. Dat betekent minder lasten voor de erfgenamen die dan in het huis kunnen blijven wonen. Heeft u samen een huis gekocht of gaat u dat doen? Dan moet u er op letten wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. Komt u daar zelf niet uit, dan helpen wij u graag verder. Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. De verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Als de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit aan de begunstigde. Er zijn verschillende andere varianten mogelijk. Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering moet erfbelasting worden betaald. Dat kunt u voorkomen door de verzekering te splitsen. U bent verzekerde terwijl uw partner de verzekeringnemer is, en eventueel vice versa. Uw partner is dan de premiebetalende partij, er is geen sprake van schenking. De langstlevende partner moet wel kunnen aantonen dat deze de premies ook daadwerkelijk heeft betaald. In huwelijkse voorwaarden of een samenleefcontract kan een bepaling worden opgenomen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering altijd vrij van erfbelasting is. Het is dus van groot belang dit vooraf goed bij de notaris vast te leggen. De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u met een overlijdensrisicoverzekering kunt benutten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel / Interwaert

Gepubliceerd: 05 Aug 2020
Copyright: Sdu © 2019

Gevangenisstraf na misbruik algemene volmacht

Heeft u er al eens over nagedacht wie uw belangen zou kunnen behartigen als u niet meer wilsbekwaam bent? Veel mensen laten om die reden bij de notaris een algemene volmacht of levenstestament opmaken. Met de volmacht kan een vertrouwd persoon zaken regelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het betalen van nota’s, het doen van belastingaangifte, maar ook het doen van schenkingen, de verkoop van uw eigen woning of het huren van een andere woning. Het is van groot belang dat de gevolmachtigde iemand is die u volledig vertrouwt. De volmacht geeft vergaande bevoegdheden, en een gevolmachtigde zou daar misbruik van kunnen maken. Kort geleden is er een gemachtigde tot gevangenisstraf veroordeeld. Zij kreeg volmacht van een oudere dame die na een herseninfarct in een verpleeghuis was opgenomen. In de volmacht stond dat de gevolmachtigde ook transacties mocht verrichten waarbij zij zelf de wederpartij was. Met de volmacht neemt zij vervolgens voor zichzelf en haar ouders grote bedragen op van de rekening van de dame die in het verpleeghuis ligt. Na herstel van het infarct blijkt dat de bankrekening aanzienlijk is geslonken en wordt de volmacht ingetrokken, ook schrapt de oudere dame de gemachtigde uit het testament en doet zij aangifte bij de politie. De rechter oordeelt dat de gemachtigde niet in het belang van de oudere dame heeft gehandeld, maar in het eigen belang. De gemachtigde wordt tot 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De ouders van de gemachtigde krijgen 6 maanden gevangenisstraf. De rechter gaat er van uit dat zij geweten moeten hebben dat de dochter zich grote sommen geld van de oudere dame toe-eigende om aankopen voor zichzelf en haar ouders te doen. Een notariële volmacht opmaken is voor veel mensen belangrijk, maar zorg dat u degene die u als gemachtigde vraagt volledig vertrouwt. Bemerkt u onregelmatigheden? Vergeet niet dat u de volmacht zolang u wilsbekwaam bent altijd kunt herroepen. Een andere oplossing is het aanwijzen van een toezichthouder in uw volmacht. Als u wilsonbekwaam bent geworden kan deze toezichthouder de gemachtigde in de gaten houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Bron: Rb. Gelderland 26 maart 2020, nr 05/720203-18 e.a. (ECLI:NL:RBGEL:2020:2023 + 2025 + 2026)

Gepubliceerd: 21 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Stichting of Fonds op Naam?

Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen. Voor mensen die hun ideaal verwezenlijken zijn de eerste jaren na de oprichting vaak vervuld van grote vreugde. Ze voeren actie om gelden te werven, familie en vrienden doen enthousiast mee, en alle beslissingen over de koers van de stichting en de besteding van gelden nemen ze zelf. Als de jaren verstrijken rijst er soms toch twijfel. Met name over de continuïteit maakt menig stichtingsbestuurder zich zorgen. Met het klimmen der jaren en de soms bijbehorende gebreken of erger ziekteprocessen, groeit ook het besef dat tomeloze inzet voor een eigen stichting niet vanzelfsprekend blijft. Als het ook steeds lastiger wordt om te reizen voor projectbezoeken en om vrienden of familieleden te interesseren voor een bestuursfunctie, wordt de eigen stichting soms een blok aan het been. Steeds vaker zien we dat mensen met aspiraties voor een eigen stichting overgaan tot de oprichting van een Fonds op Naam, onder de vleugels van een goede doelinstelling. U heeft dan een eigen fonds, maar maakt gebruik van de organisatie en de know how van de goede doelstelling. Ook de continuïteit is in deze opzet gewaarborgd en niet afhankelijk van bijvoorbeeld uw gezondheid. U kunt het fonds zelf een naam geven, en samen met de goede doel instelling vastleggen wat de algemene doelstelling van het fonds wordt. Natuurlijk moet deze doelstelling in de lijn liggen van de doelstelling van het goede doel. U kunt het fonds bij leven of in uw testament volstorten. Vaak wordt afgesproken dat de goede doel instelling bij leven aan u rapporteert over de projecten die met uw fonds worden ondersteund, na overlijden kan de rapportage plaatsvinden aan uw erfgenamen. Wilt u meer weten over een Fonds op Naam, wij lichten u graag voor en zijn u en het goede doel graag behulpzaam bij de redactie van de voorwaarden van het Fonds op Naam. Bron: Hof Amsterdam 24 maart 2020, nr 200.250.845/01 KG (ECLI:NL:GHAMS:2020:930).

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis

Het aantal jonge huizenkopers is sinds de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt cijfers van De Hypotheker. Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Nu het aanbod aan woningen sinds het begin van de coronacrisis toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters hun weg naar de huizenmarkt. Ook willen zij profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De opmars van deze groep huizenkopers is volgens De Hypotheker mede te danken aan de financiële steun die zij krijgen van hun ouders. Sinds de uitbraak van Covid-19 is een flinke stijging zichtbaar van het aantal jonge huizenkopers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Op dit moment is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in deze leeftijdscategorie. Ten tijde van de coronacrisis steeg het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in de leeftijd tot 25 jaar is de afgelopen drie maanden zelfs met bijna 150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag in deze leeftijdscategorie steeg afgelopen jaar fors: met 14 procent naar 198.911 euro. De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot 25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel. Meer gemeenten bieden starterslening aan De opvallende stijging van het aantal starters komt onder meer omdat de gevolgen van de coronacrisis voor veel jonge huizenkopers juist nu reden zijn een hypotheek af te sluiten omdat ook de rentetarieven het dieptepunt bereikt lijken te hebben en het woningaanbod is toegenomen. Het woningaanbod in de vier grote steden is in het afgelopen half jaar met bijna 10 procent toegenomen. Veel jonge huizenkopers worden daarnaast financieel ondersteund door hun ouders of hebben een eigen spaarpotje waardoor ze de stap kunnen maken naar een koopwoning. Zo moet een huizenkoper op zijn minst de kosten koper - overdrachtsbelasting, notaris en taxatiekosten - betalen: gemiddeld 5 procent van de koopsom. Jonge huizenkopers blijken gemiddeld € 22.500 aan eigen middelen in te leggen. Door de hoge huizenprijzen zijn jonge huizenkopers genoodzaakt om bovenop de bijkomende kosten nog meer eigen middelen in te brengen om de financiering rond te krijgen. Het is daarbij een positief signaal dat het aantal aangevraagde startersleningen in de afgelopen drie maanden een lichte stijging laat zien. Zo meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) dat veel gemeenten hogere koopprijsgrenzen hebben doorgevoerd vanwege de stijgende huizenprijzen. Daarnaast overwegen steeds meer gemeenten de starterslening opnieuw beschikbaar te stellen, waardoor meer starters net dat extra steuntje in de rug kunnen krijgen bij het kopen van hun eerste huis. Vooralsnog is de verwachting dat de woningprijzen blijven stijgen als gevolg van de krapte op de woningmarkt, maar de stijging begint af te vlakken. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Misschien heeft u het wel eens gehoord: in Nederland hoeft niemand schulden te erven. Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen. Om te kunnen verwerpen mag u zich nog niet als erfgenaam gedragen hebben. Krijgt u het bericht over een erfenis en wilt u verwerpen? Houdt uzelf afzijdig ten aanzien van de erfenis en blijf overal van af, om te voorkomen dat u achteraf door schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld. U kunt de verwerping bij de griffie van de rechtbank of via de notaris regelen. Heeft u kinderen en kleinkinderen laat u dan eerst goed voorlichten. Als u verwerpt, erven zij namelijk in uw plaats. Wilt u niet direct verwerpen maar eerst uitzoeken of de erfenis misschien positief is, en daarbij niet zelf aansprakelijk worden als de erfenis toch negatief blijkt te zijn? Dan is er nog een andere mogelijkheid, namelijk de zogenaamde beneficiaire aanvaarding. Dit kunt u – net als de verwerping - bij de notaris of de griffie van de rechtbank regelen. Accepteert u de erfenis hoe dan ook, dan kunt u via de notaris een zuivere aanvaarding laten verzorgen. Voor minderjarige kinderen ligt het iets anders. Om te voorkomen dat een minderjarig kind in de problemen komt door een erfenis, zijn er in de wet beschermingsmaatregelen opgenomen. De wettelijk vertegenwoordiger, meestal de ouder, kan kiezen tussen verwerpen en beneficiair aanvaarden. Let op! Als u als ouder een erfenis namens uw kind wil verwerpen dan moet u daar binnen 3 maanden na overlijden een verzoek voor indienen bij de kantonrechter. Laat u die termijn verlopen dan wordt uw kind nog wel beschermd door de beneficiaire aanvaarding die dan automatisch intreedt, maar dan moet wel de hele nalatenschap afgewikkeld worden. Heeft u hulp nodig bij een erfenis voor een minderjarige, neem dan tijdig contact op met ons kantoor. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020, nr 200.266.832 (ECLI:NL:GHARL:2020:2840).

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019