18.232.99.123
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Schenkingstraditie bij onderbewindstelling

Als het vermogen van iemand onder bewind is gesteld, moet de bewindvoerder machtiging van de kantonrechter vragen als hij grote uitgaven wil doen of als hij bijvoorbeeld het huis gaat verkopen. Ook als de bewindvoerder besluit dat hij schenkingen aan de kinderen wil doen, zal hij in de meeste gevallen een machtiging moeten vragen. De gebruikelijke verjaardags- en sinterklaascadeautjes worden niet gezien als schenkingen waarvoor machtiging is vereist. De rechter wijst een verzoek om schenkingen te mogen doen meestal toe, als er een zogenaamde schenkingstraditie is. Een schenkingstraditie kan worden afgeleid uit het feit dat iemand voorafgaand aan de onderbewindstelling regelmatig donaties aan goede doelen deed of giften aan kinderen. Ook als er jaren is geschonken en het laatste jaar niet, gaat de rechter vaak akkoord. Ook onlangs oordeelde de rechter in die zin, omdat het gezin in het laatste jaar erg in beslag genomen was door de ziekte van de ouder wiens vermogen onder bewind was gesteld, en de schenkingen geen aandacht hadden gehad. Alleen als de verzorgingsbehoefte van iemand in gevaar komt, zal de rechter geen schenkingen meer toestaan. Dat speelt doorgaans als het liquide vermogen van de betrokkene door de schenking onder de € 30.000 uitkomt. Als de langstlevende ouder te maken heeft met onder bewind stelling, gaat de bewindvoerder soms over tot het vervroegd uitkeren van ‘kindsdelen’ uit de nalatenschap van de eerste ouder. Als er een langstlevendentestament was hebben de kinderen deze kindsdelen nog niet gehad en zijn ze bij de langstlevende gelaten. Als de verzorgingsbehoefte van de langstlevende geen gevaar loopt en geen intering is te verwachten, kunnen de kindsdelen worden uitgekeerd ook al heeft de langstlevende hier zelf geen belang bij. Als in het testament van de eerst overleden partner is opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn als zich een bepaalde situatie voordoet, zoals opname in een verpleegtehuis of onderbewindstelling, dan is dat voor de bewindvoerder een schuld die hij op grond van het testament moet voldoen. Heeft u te maken met onderbewindstelling in uw omgeving en wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2019, nr. 200.248.345/01 (ECLI:NL:GHARL:2019:2343); Aanbevelingen Meerderjarigenbewind van het LOVCK.

Gepubliceerd: 10 Jul 2019
Copyright: Sdu © 2019

Polis en uit elkaar gaan

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen uit elkaar gaan, en samen moeten regelen hoe zij hun spulletjes verdelen. Met de inboedel lukt het meestal wel, de ene partner neemt de bank, en de ander het bed. Maar als er ook een huis met hypotheek te verdelen is, dan wordt het lastiger. Bij de meeste stellen zal degene die het zich kan veroorloven in de woning blijven, en de ander uitkopen. Zijn de lasten voor beide partners te zwaar, dan zit er niets anders op dan te verkopen. Komen de partners er onderling niet uit dan belanden zij soms bij de rechter. De rechter heeft de mogelijkheid om de verdeling zelf vast te stellen. In de meeste gevallen moet de woning dan nog wel via de notaris op de juiste naam gezet worden. Ook de bank moet nog meewerken aan het overzetten van de hypotheek. En is er sprake van een levensverzekeringspolis dan moet ook die polis overgezet worden. Onlangs speelde er een geval bij de Rechtbank Den Haag waarbij de rechter de woning van een stel in echtscheiding aan de man had toegedeeld. De man moest de hypotheek verder voor zijn rekening nemen en ook de bij de hypotheek afgesloten levensverzekering zou aan hem toekomen. Door allerlei omstandigheden wordt de uitspraak van de rechter door het stel niet uitgevoerd. De woning, hypotheek en polis worden niet op naam van de man alleen gesteld. Wel betaalt de man na de scheiding alle lasten en kosten alsof hij enig eigenaar is. Als na jaren de vrouw komt te overlijden blijkt de polis van levensverzekering nog uit te keren en is de hypotheek van de man ineens volledig afgelost. De erfgenamen van de vrouw beginnen een procedure, want zij vinden dat zij recht hebben op de uitkering uit de polis. De rechter geeft de erfgenamen van de vrouw in dit geval geen gelijk. Regel na echtscheiding uw zaken niet alleen bij de advocaat, maar check ook bij de notaris of de afspraken over eigendom goed zijn verwerkt, dit voorkomt jaren later problemen. Bron: Rechtbank Den Haag 30 januari 2019, nr. C/09/547297/HA ZA 18-139, ECLI:NL:RBDHA:2019:4943.

Gepubliceerd: 10 Jul 2019
Copyright: Sdu © 2019

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypotheek in tijd beperkt

Regelmatig doet zich de situatie voor dat samenwoners in een huis wonen dat van een van hen is, maar voor de hypotheek waarvan beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat kan lastig worden als partners uit elkaar gaan. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid blijkt dan voor de ex-partner die geen eigenaar is, niet altijd mogelijk. Nergens in de wet staat dat de eigenaar in een dergelijke situatie kan worden gedwongen tot verkoop van het huis, behalve als daar tussen partijen afspraken over gemaakt zijn. Daar tegenover zijn er ook rechters die de eigenaar op basis van de wettelijke bepalingen over redelijkheid en billijkheid dwingen tot verkoop. Daarmee wordt voorkomen dat de ex-partner (niet-eigenaar) zelf geen financieringsmogelijkheden voor een eigen woning heeft. Ook wordt dan het risico voor die partner om te worden aangesproken voor betalingsachterstanden weggenomen. Inbreuk op eigendomsrecht is alleen in heel bijzondere situaties mogelijk. Even zwaar telt echter dat de redelijkheid en billijkheid van partners als hoofdelijk schuldenaren en gewezen partners, over en weer rekening houden met elkaars belangen. Onlangs bepaalde de Rechtbank Rotterdam dan ook dat in het betreffende geval – tien jaar na verbreking van de relatie – de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner niet kon voortduren. Als daar verkoop van het huis voor nodig zou zijn, dan moet de eigenaar het huis verkopen. Wilt u meer weten over de rechten en plichten die aan een hypotheek verbonden zijn, of in het bijzonder over de hoofdelijke aansprakelijkheid? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 12 en 13-06-2019, 2019/416 en 2019/491.

Gepubliceerd: 10 Jul 2019
Copyright: Sdu © 2019

Waarde woning samenwoners verrekenen

Samenwoners kunnen in hun contract afspraken maken over hun woning. Dat is aan te raden in het geval zij eigen geld in hun huis steken. Als de inbreng voor beide partners niet om gelijke bedragen gaat is het verstandig dat vast te leggen. Bij verkoop van de woning, of bij uit elkaar gaan is dan duidelijk in welke verhouding de opbrengst verdeeld moet worden. Onlangs speelde er een geval bij Gerechtshof Den Haag. De samenwoners hadden een verrekenafspraak vastgelegd in hun samenlevingscontract. Bij het uit elkaar gaan bleek dat de eerste woning inmiddels was ingeruild voor een tweede woning. De partners ruziën of de bij de aankoop van het eerste huis gemaakte afspraken ook van toepassing zijn op hun tweede huis. De rechter vindt het in dit geval aannemelijk dat de afspraken alleen over het eerste huis gaan. Heeft u ongelijk bijgedragen aan de aankoop van uw huis? Laat dan uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden regelmatig controleren, in ieder geval bij de aankoop van elk nieuw huis! Wij zijn u daarbij graag van dienst. Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 maart 2019, 200.217.033/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:843.

Gepubliceerd: 26 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Verandering regels voor kleine ondernemers

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? Dan valt u sinds begin dit jaar – net als ongeveer honderdduizend andere ondernemers – onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Bij die regeling hoort ook dat u uiterlijk op 1 juli aanstaande bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Er verandert dit jaar echter nog meer. Op 1 juli gaat ook het wettelijk minimumloon omhoog in de vorm van verhoging van het vaste percentage daarvan jongeren. Voor 18-jarigen gaat dat percentage naar 50%, voor 19-jarigen naar 60% en voor 20-jarigen naar 80% van het minimumloon. Vanaf 21 jaar gaat het minimumloon voor 100% gelden. Nog een half jaar en dan volgen meer veranderingen. Op 1 januari 2020 krijgen meer dan een miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Het btw-nummer zal dan geen burgerservicenummer meer bevatten. Daarmee is de privacy van deze ondernemers beter beschermd. Ook per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR). De btw-vrijstelling of -vermindering geldt dan niet meer op basis van het te betalen bedrag aan btw, maar op basis van de totale omzet. Heeft u een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u zich tot 20 november aanmelden bij de Belastingdienst. Tot slot gaat op 1 januari 2020 ook het verschil tussen de vof en de maatschap verdwijnen. Beide rechtsvormen gaan op in één nieuwe vorm, namelijk de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (cv). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daarmee eenvoudiger. Bron: Accountancy Vanmorgen 3 juni. Wil u meer weten over de gevolgen van deze wijzigingen of over de mogelijkheden die het u biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 25 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ook overdracht vervallen woning onder 2% overdrachtsbelasting

Is er voor de overdrachtsbelasting nog sprake van een woning als u een huis in verval koopt? Rechtbank Zeeland-West-Brabant mocht zich over die vraag uitspreken. Het gekochte huis had geen dak meer, geen ramen en geen deuren, De fiscus vond dat er geen sprake meer was van een woning en legde het 6% tarief overdrachtsbelasting op in plaats van de gebruikelijke 2% voor woningen. De regel is dat bouwwerken die feitelijk bestemd zijn voor bewoning, bij overdracht onder het lage belastingtarief voor overdrachtsbelasting vallen. Dan geldt het 2%-tarief en niet de gebruikelijke 6%. De Hoge Raad heeft daaraan toegevoegd dat er bij de vaststelling van die feitelijke bestemming moet worden uitgegaan van een objectieve maatstaf die aansluit bij de kenmerken van de pand zelf. De Hoge Raad heeft bepaald dat in dergelijke gevallen moet worden gekeken naar het oorspronkelijke doel waarvoor het pand is ontworpen en gebouwd. Dat een huis op het moment van koop en overdracht niet geschikt is om in te wonen, doet niet ter zake. Ook de advocaat-generaal van de Hoge Raad had al geconcludeerd dat ook de koop van sloopwoningen, gestripte woningen en cascowoningen als zodanig moeten worden beschouwd, mits uit de bouwkundige aard maar blijkt dat er objectief sprake is van een woonfunctie. Wilt u meer weten over overdracht van panden en het daarbij geldende tarief voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/5/19 - 2019/0122 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1184, resp. PHR:2016:1218.

Gepubliceerd: 25 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Executeur krijgt hoger loon dan 1% van nalatenschap

Een executeur kan volgens de wet een beloning krijgen van 1% van de waarde van de nalatenschap. In een testament kan een andere beloning opgenomen worden, bijvoorbeeld een vast bedrag en soms een uurloon. Soms is de afwikkeling van de nalatenschap arbeidsintensief voor de executeur. De beloning kan dan uit verhouding raken. De executeur kan de kantonrechter dan vragen om op grond van onvoorziene omstandigheden de beloning anders te regelen. Onlangs heeft een kantonrechter van deze regeling gebruikgemaakt. De kantonrechter wijkt af van de wettelijke 1%-regeling. Hij komt tot deze beslissing omdat de executeur een aantal bijzondere taken op zich heeft genomen. De executeur zorgt namelijk al langdurig voor de kat van de overledene. Daarnaast heeft hij zelf veel zaken zoals inboedel afgevoerd met gehuurde aanhangers en busjes. Volgens de kantonrechter is de executeur er door de erfgenamen ook nooit op gewezen dat hij te veel werkzaamheden verrichtte en zij lijken het wel makkelijk gevonden te hebben dat hij deze taken op zich nam. Het is daarom redelijk dat de executeur hiervoor ook een vergoeding ontvangt. Wilt u onduidelijkheid en procedures voor uw erfgenamen en executeur voorkomen, bedenk dan bij het opstellen van uw testament hoeveel werkzaamheden uw executeur moet verrichten. U kunt het loon voor uw executeur vastleggen in uw testament door bijvoorbeeld een vast bedrag of een percentage op te nemen. Bron: Rb. Rotterdam 21 mei 2019, nr. 7346359 \ VZ VERZ 18-23941 (ECLI:NL:RBROT:2019:4180).

Gepubliceerd: 19 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Wijzigingsverbod in statuten houdt niet altijd stand

Soms bevatten statuten een bepaling dat de statuten niet gewijzigd mogen worden. De oprichters hebben dan voor ogen gehad dat de activiteiten en uitgaven altijd een specifiek in de statuten omschreven doel moeten dienen. Echter, tijden veranderen. Wat dan? Soms kan ongewijzigde handhaving van dergelijke statuten het einde van de stichting inluiden. Hebben de oprichters dat voor ogen gehad? De rechter buigt zich over dergelijke vragen. Dan kan blijken dat ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zal hebben die de oprichters redelijkerwijs niet kunnen hebben gewild. De maatschappelijke behoefte kan van een stichting vragen zich bijvoorbeeld op specialistischer vlak te begeven dan destijds is geregeld. Het Burgerlijk Wetboek geeft oprichters, bestuurders en het openbaar ministerie de mogelijkheid om in dergelijke gevallen de rechter in te schakelen voor toestemming om de statuten toch aan te passen. De belangrijkste vraag die de rechter zich stelt is of ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen heeft die bij de oprichting redelijkerwijs niet kan zijn gewild. De rechter zal zich bij beantwoording van die vraag altijd terughoudend opstellen en kijken of gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige omstandigheden, ongewijzigde handhaving van de statuten zal leiden tot dergelijke gevolgen. Als dat het geval is, zal de rechter het verzoek toewijzen. Wilt u meer weten over aanpassing van statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron:Opmaat 24/5 2019/202 ECLI:NL:OGEAC:2019:97.

Gepubliceerd: 19 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Samenwoner bleef aansprakelijk voor hypotheek

Echtgenoten die gaan scheiden moeten naar de advocaat, maar ook samenwoners die uit elkaar gaan moeten veel regelen. Het komt regelmatig voor dat het huis van de samenwoners al voordat zij een relatie kregen op naam van een van de partners stond. Soms wordt gedurende de relatie de hypotheeklening een keer verhoogd. Dan kan het voorkomen dat de partner die geen eigenaar is van de woning, door de bank wordt gevraagd om mee te tekenen voor de nieuwe hypotheekschuld. Bij het einde van de relatie vertrekt deze partner dan vaak uit het huis, maar blijft ongemerkt aansprakelijk voor de hypotheek. Pas als deze partner zelf een nieuw huis wil kopen, blijkt dat het afsluiten van een hypotheeklening niet zo makkelijk gaat, omdat de hypotheek uit de vorige relatie nog openstaat. Onlangs moest de rechtbank oordelen over een stel, waarvan de relatie al twaalf jaar geleden is beëindigd. De vrouw blijkt nog steeds hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor een gezamenlijke hypotheek. De vrouw vraagt de rechtbank vast te stellen dat haar ex zo spoedig mogelijk moet zorgen dat zij wordt ontslagen uit haar hypotheekverplichtingen, zo nodig door verkoop van de woning. De vrouw heeft inmiddels een nieuw gezin en zij wil zelf een woning kopen maar kan door de nog bestaande oude hypotheekschuld zelf geen nieuwe hypotheeklening krijgen. Alhoewel de rechtbank vindt dat het eigendomsrecht van de man heel sterk is, moet de man in dit bijzondere geval toch het huis gaan verkopen. Als redenen voert de rechtbank aan dat de man weinig inkomen heeft en de kans bestaat dat hij de hypotheek binnenkort niet meer kan betalen, waardoor de vrouw door de bank aangesproken kan worden. Daarnaast is de huizenmarkt gunstig waardoor zelfs wat overwaarde verwacht wordt voor de man. Ook het belang van de vrouw om na twaalf jaar haar leven te kunnen voortzetten weegt de rechtbank mee. Bent u samenwoner en heeft een van u een woning waar u samen aan meebetaalt? Neem dan tijdig contact op met ons kantoor om daarover goede afspraken te maken. Bron: Rb. Rotterdam 29 mei 2019, nr. C/10/558709 / HA ZA 18-890 (ECLI:NL:RBROT:2019:4604).

Gepubliceerd: 19 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Notariaat uit onvrede over UBO-register tijdens rondetafelgesprek

Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. De goeden komen in het register, de kwaden niet. Dit is een van de standpunten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het UBO-register. Het notariaat lichtte dit standpunt woensdag 22 mei aan Tweede Kamerleden toe in een rondetafelgesprek. Het rondetafelgesprek was onderdeel van de wetsbehandeling. Tijdens het rondetafelgesprek kregen verschillende deskundigen de mogelijkheid hun visie te geven op het wetsvoorstel tot instelling van een UBO-register. Naast de notariële beroepsorganisatie kwamen ook onder andere een belastingexpert, de Financial Intelligence Unit Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse Vereniging van Banken en MKB-Nederland aan het woord. De Kamerleden die betrokken zijn bij het UBO-register, hebben een position paper van de KNB ontvangen. Niet effectief De fraudegevoeligheid van het UBO-register brengt mee dat het UBO-register niet betrouwbaar, niet effectief en niet doelmatig is als middel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Daarnaast brengt het register hoge kosten en administratieve lasten met zich mee en schendt het de privacy van UBO’s (ultimate beneficial owners). Dit schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op het implementatiewetsvoorstel, dat door Kamerleden gebruikt kan worden voor de wetsbehandeling. Vanwege de Europese richtlijnen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel, heeft Nederland echter niet veel ruimte voor een eigen invuling. Poortwachter De KNB is kritisch op het wetsvoorstel vanuit het oogpunt van de poortwachtersrol van de notaris en uit betrokkenheid bij de aanpak van fraude en witwassen. De notaris heeft een belangrijke rol als een van de poortwachters van het financiële stelsel bij het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen, met name rond vastgoed en rechtspersonen. De beroepsorganisatie denkt dat het UBO-register in de voorgestelde vorm de notaris niet gaat helpen bij zijn poortwachtersrol. Een door het notariaat gevuld centraal aandeelhoudersregister kan volgens de KNB wel helpen. Wilt u meer weten over het registreren van aandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB nieuwsbericht 20/5/19.

Gepubliceerd: 12 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Kwaliteitsborging bouwen wordt verbeterd met nieuwe wet

Er komt een nieuwe wet voor kwaliteitsborging voor het bouwen. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Bouwers krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Daarmee wordt het voor kopers eenvoudiger om aannemers aansprakelijk te stellen voor fouten of slechte kwaliteit. Tot nu toe werd de kwaliteit al beoordeeld voordat er nog maar enig werk was uitgevoerd, bij de aanvraag en beoordeling van een bouwvergunning. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer via een onafhankelijk kwaliteitsborger (een bouwinspecteur) aantonen dat aan de regelgeving is voldaan en kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd. Kopers krijgen zo meer mogelijkheden om de aannemer in voorkomende gevallen tot verbetering te dwingen. De aannemer moet de koper informeren over het afdekken van risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering. Het bij de notaris gestorte depotbedrag mag pas aan de aannemer worden uitbetaald, nadat de opdrachtgever heeft kunnen aangeven of die uitbetaling met worden opgeschort vanwege gebreken. Wilt u meer weten over kwaliteitsborging bij de bouw van uw huis en uw mogelijkheden om uitbetaling van het depotbedrag op te schorten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Nieuwsbericht Eerste Kamer.

Gepubliceerd: 12 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Eerder testament zorgt voor problemen

Bij het opmaken van een testament kunt u aangeven wat uw wensen zijn. De notaris zal uw wensen zo goed mogelijk vertalen naar een nieuw testament. Daarbij zal de notaris u niet alleen vragen naar de samenstelling van uw familie, maar ook een globaal overzicht van uw vermogen willen doornemen, en uw eerder opgestelde testament willen bekijken. In het eerder opgestelde testament kunnen bepalingen staan die herroepen moeten worden in uw nieuwe testament, bijvoorbeeld de benoeming van iemand die geen erfgenaam meer moet zijn. Daarnaast kan bijvoorbeeld een gewijzigde fiscale wet niet meer het gewenste gevolg teweegbrengen, en moet het nieuwe testament daarop aangepast worden. Onlangs speelde er een geval waarbij in een nieuw testament het oude testament niet geheel was herroepen. Later bleek dat er in het oude testament een langstlevendenregeling stond, terwijl de langstlevende echtgenote in een aanvullend testament werd onterfd. Aangezien het om een grote nalatenschap van de overleden echtgenoot ging, ontstond er discussie over de bedoeling van de overleden echtgenoot. Met een grondige herziening van het oude testament had deze discussie wellicht voorkomen kunnen worden. Is het uw bedoeling om binnenkort uw testament te laten herzien? Bereid u dan goed voor op uw bezoek, en neem naast een globale vermogensopstelling ook voorgaande testamenten mee. Ook eventuele huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract zijn noodzakelijk voor de notaris om een goed advies te kunnen geven. Bron: Hoge Raad 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:4.

Gepubliceerd: 12 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geldlening in familie

Een geldlening aan een familielid is gauw geregeld. Er zijn doorgaans geen langdurige procedures bij de bank nodig om de lening te krijgen. Bijkomend voordeel is dat het maken van afspraken over de rente en de terugbetaling met een goedwillende ouder of suikeroom meestal ook niet lang duurt. Toch is het belangrijk om de familielening net zo serieus te nemen als een lening van de bank. Het zou jammer zijn als de fijne familierelaties worden verstoord doordat er ruzie ontstaat over de zo goed bedoelde lening. Onlangs ging een moeder die haar dochter en schoonzoon een grote lening van meer dan één miljoen euro voor hun huis verstrekte naar de rechter, toen de relatie van de dochter en schoonzoon werd verbroken. Ze wilde dat de lening geheel werd terugbetaald toen de schoonzoon iets meer dan een maand te laat de rente betaalde. Het was immers de afspraak dat de lening pas na dertig jaar opgeëist kon worden, of eerder bij een overtreding van de afspraken in de overeenkomst. De rechter vond het niet redelijk dat de moeder het gehele bedrag direct terug wilde hebben. De leningsovereenkomst was volledig geïnspireerd door de familierelaties, wat bijvoorbeeld bleek uit het feit dat de dochter en schoonzoon niet hoefden af te lossen en pas na dertig jaar hun lening hoefden terug te betalen. De scheiding hadden zij niet voorzien en de relatief korte termijnoverschrijding in de rente vond de rechter niet voldoende reden voor de drastische maatregel van volledige opeising van de hele leensom. Wilt u ook een familielening vastleggen? Kom dan gerust eens praten, wij helpen u graag om een overeenkomst op te stellen. Bron: Notamail, 28 mei 2019, nummer 120.

Gepubliceerd: 05 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Erfenis minderjarige en huurtoeslag

Als een minderjarig kind een erfenis krijgt, wordt in het testament van de overledene meestal een zogenaamd bewind ingesteld. Het kind mag dan tot een bepaalde leeftijd niet zelf bepalen wat hij met de erfenis doet. Een aangestelde bewindvoerder zal het geërfde geld beheren tot het kind oud genoeg is. Onlangs speelde er een geval bij de rechter waarbij een minderjarig kind vermogen had geërfd. Een tante was in het testament tot bewindvoerster benoemd. Toen de moeder van het kind een huurtoeslag aanvroeg, stelde de Belastingdienst/Toeslagen dat de erfenis niet op een geblokkeerde rekening stond. De Belastingdienst telde de erfenis daarom mee bij de uit te voeren vermogenstoets, waardoor de huurtoeslag lager werd vastgesteld. De rechter was het daar niet mee eens. Omdat de bewindvoerder volgens het testament bepaalt of het vermogen aan de minderjarige erfgenaam ter beschikking wordt gesteld, kan het kind, of diens moeder, niet zelf beschikken over het geld. Om die reden bepaalt de rechter dat de erfenis in dit geval niet meetelt voor de vermogenstoets, waardoor de huurtoeslag niet wordt verlaagd. Wilt u meer weten over het opnemen van een bewind in een testament? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Bron: Notamail 13 mei 2019 nummer 109.

Gepubliceerd: 05 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vijfprocentregeling bij nieuwbouw aangepast

De Tweede Kamer heeft deze maand de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze regeling houdt in dat consumenten % van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. De aanpassingen gaan in op 1 januari 2021. Onder de nu nog geldende regels kunnen consumenten via het opschortingsrecht 5% van de aanneemsom – het depotbedrag – bij de notaris achterhouden. De koper moet nu nog zelf voorkomen dat dit bedrag drie maanden na de oplevering van de woning (termijn opschortingsrecht) automatisch naar de aannemer wordt overgemaakt. Die regel verandert met de wetswijziging. Vanaf 2021 moet de aannemer tussen één en twee maanden na de oplevering aan de koper laten weten dat de termijn van het opschortingsrecht afloopt. Een kopie van de brief moet hij naar de notaris sturen. Pas als volgens de consument alle gebreken zijn verholpen, mag de notaris het depotbedrag naar de aannemer overmaken. Een mogelijk probleem kan worden dat onder de nieuwe regels de betreffende brief van de aannemer niet duidelijk is wat de opleverdatum was. Die datum is echter voor de notaris bepalend om het depotbedrag uit te betalen. Dat moet namelijk uiterlijk drie maanden na de opleverdatum gebeuren. Als de opleverdatum niet in de brief wordt vermeld, moet de notaris dit bij de koper of de aannemer navragen. Wilt u meer weten over de 5%-regeling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB nieuwsbericht 15/5/19.

Gepubliceerd: 05 Jun 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geen extra bescherming kopers op woningmarkt

Aanvullende maatregelen om kopers op de overspannen woningmarkt te beschermen, zijn niet nodig. Dat vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij reageert daarmee op vragen van het Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Het onderwerp werd actueel na een steekproef door de website BIJN.nl. Uit de steekproef bleek dat in bijna driekwart van de koopovereenkomsten de bouwkundige keuring is doorgestreept of verwijderd. Dat strijdt nogal met het sinds 1 februari 2018 standaard opnemen van een voorbehoud voor een bouwkundige keuring in de overeenkomst. De vraag was wat de redenen waren van het geringe aantal keuringen in de koopovereenkomsten. Minister Ollongren beroept zich in haar reactie op een onderzoek uit 2018 naar de redenen waarom consumenten geen voorbehoud van een bouwkundige keuring hebben opgenomen in hun koopcontract. Daaruit blijkt dat 59% de keuring niet nodig vond en in 34% van de gevallen de aankoopmakelaar dit besluit nam. De overige 7% gaf aan dat de verkoper de keuring al had laten uitvoeren. Het verhogen van de kans op een woning kwam als reden om het voorbehoud te schrappen nauwelijks voor. Vandaar dat Ollongren geen aanleiding ziet om extra maatregelen te nemen. Wilt u meer weten over het opmaken van een koopcontract? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB-bericht 14/5/2019.

Gepubliceerd: 29 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Statutaire blokkeringsregeling houdt niet altijd stand

De blokkeringsregeling in statuten van bv’s is bedoeld regeling om te voorkomen dat aandelen worden verkocht zonder eerst mede-aandeelhouders in de gelegenheid te stellen de aandelen over te nemen. Die blokkering houdt echter niet altijd stand. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarin wegens een onbetaalde schuld beslag was gelegd op aandelen. De statutaire blokkeringsregeling kan terzijde worden gesteld als deze onredelijk vertragend werkt. In dit geval prevaleerde belang van de schuldeiser bij snelle executie boven het belang van de schuldenaar en zijn medeaandeelhouders. Op grond van de wet moet de rechtbank bepalen hoe en onder welke voorwaarden de verkoop en overdracht moet plaatsvinden, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen daarover. In de wet staat ook dat de rechter bij executoriaal beslag deze regels terzijde mag stellen. Dat mag de rechter alleen als de belangen van de schuldeiser hiermee gediend worden en die van anderen niet onevenredig worden geschaad. Een blokkeringsregeling is een grote hindernis bij een executoriale verkoop. Dat geldt te meer als in de blokkeringsregeling ook een verplichting is opgenomen dat bij het ontbreken van een bod door een derde, de prijs van de aandelen moet worden vastgesteld door één of meer deskundigen en daarna de medeaandeelhouders de aandelen kunnen kopen. In dit traject gelden allerlei termijnen, zodat de schuldeiser een steeds grotere kans loopt zijn vordering niet te kunnen innen. Die heeft daarom groot belang bij het terzijde stellen van de blokkeringsregeling om zo snel mogelijk tot verkoop en levering van de verpande aandelen over te kunnen gaan. Wilt u meer weten over de houdbaarheid van de blokkeringsregeling in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 9/5/19 2019/177 ECLI:NL:GHARL:2019:3169.

Gepubliceerd: 29 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Partneralimentatie wordt beperkt!

Na de Tweede Kamer, heeft nu ook de Eerste Kamer op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe wet beperkt de duur van de alimentatie voor de partner na echtscheiding. De regeling voor kinderalimentatie wordt niet gewijzigd. De nieuwe regels gaan vanaf 1 januari 2020. Voor iedereen die na die datum gaat scheiden is de partneralimentatie maximaal vijf jaar, in plaats van twaalf jaar. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet. Door de nieuwe regel zal de duur van de partneralimentatie de helft worden van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Daarop zijn in de nieuwe wet twee uitzonderingen gemaakt, namelijk voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er nog jonge kinderen zijn bij de scheiding. Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar geduurd hebben en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen jonger dan twaalf jaar wordt de duur van de partneralimentatie gekoppeld aan de leeftijd van het jongste kind; wanneer het kind twaalf jaar wordt, eindigt de alimentatieverplichting. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De partneralimentatie stopt ook als degene die de partneralimentatie ontvangt zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen, of overlijdt. In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Bron: www.eerstekamer.nl.

Gepubliceerd: 29 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Boetebeding in koopcontract verdraagt geen twee boetes naast elkaar

De meeste koopcontracten voor huizen bevatten een boetebeding met een boete van tien procent van de koopprijs. Vaak is daaraan een bepaling toegevoegd dat onder de in die bepaling omschreven omstandigheden de koper ook nog eens drie promille van de koopprijs per dag risico loopt. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de verkoper in voorkomende gevallen slechts aanspraak mag maken op een van beide, naar eigen keuze. Voor het Hof is in dat oordeel het criterium van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Na ingebrekestelling van de koper, nalatigheid van de koper gedurende acht dagen nadien én de eis van nakoming door de koper kan de verkoper een keuze maken op welke van de twee boetes hij of zij aanspraak wil maken. De verkoper kan geen aanspraak maken op beide boetes naast elkaar. Daarmee wordt voorkomen dat de verkoper – al weet hij dat de koper niet kan nakomen – eerst nakoming verlangt en daarna met een ruime tussenperiode het contract te ontbinden om twee boetes te kunnen incasseren. Wilt u meer weten over boetebedingen in koopcontracten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 2/5/19 2019/0375 ECLI:NL:GHSHE:2018:5067.

Gepubliceerd: 22 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Executeur moest kosten zelf betalen

Een executeur kan doorgaans de kosten die hij maakt ten laste van de nalatenschap brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor benzine, als hij veel kilometers moet maken. Onlangs was er een executeur die een advocaat inschakelde in verband met een procedure tegen een dreigende wijziging van de bestemming van een perceel dat tot de nalatenschap behoorde. De erfgenamen gaan procederen tegen de executeur omdat zij vinden dat de executeur deze advocaatkosten zelf moet betalen. Zij krijgen geen gelijk van de rechter. Maar vervolgens vindt de executeur dat – nu hij in het gelijk gesteld is] – hij onterecht advocaatkosten heeft moeten maken om zich tegen de erfgenamen te verweren. Het Hof geeft de executeur geen gelijk. Gelet op zijn functie als executeur en de daarbij horende taken had de executeur het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was ontslag te nemen. Doordat in dit geval de executeur zijn taken niet naar behoren vervulde, waren de erfgenamen genoodzaakt in rechte nakoming daarvan te vorderen. De les voor executeurs is, dat zij zich bij aanvang van hun taak, maar ook tijdens de rit steeds af moeten vragen of zij hun taak nog kunnen overzien. Ook bij het maken van een testament is het goed om met uw beoogd executeur te bespreken, of hij of zij zich tegen de executeurstaak opgewassen voelt. Wij raden u aan om zeker eens in de vijf jaar met uw executeur om tafel te gaan zitten, dan komt de executeur bij overlijden niet voor verrassingen te staan. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, nr. 200.182.284 (ECLI:NL:GHARL:2019:3552).

Gepubliceerd: 22 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Hoge Raad creëert nieuwe mogelijkheid van vergoedingsrechten tussen samenwoners

Voor samenwoners is in de wet niet veel geregeld. Waar voor gehuwden direct na het ja-woord een heel scala aan regels van toepassing wordt, moet de samenwoner alles zelf regelen. Gelukkig doen veel samenwoners dat in een samenlevingscontract. Een onderdeel van een samenlevingscontract, kan een afspraak zijn hoe de partners om willen gaan met ongelijke inbreng, in bijvoorbeeld de woning van het stel. Is de woning van beide partners, dan spreken zij meestal af dat zij de aanschaf en verbouwingen samen betalen, in dezelfde verhouding als waarin zij eigenaar zijn. De hypotheekrente is vaak onderdeel van de huishoudkosten en die betalen zij meestal naar rato van inkomen, of ieder de helft. Als één van de partners meer geld in de woning steekt, kan daarover in een samenlevingscontract een afspraak worden vastgelegd zodat duidelijk is welk bedrag bij scheiding of verkoop moet worden teruggegeven aan de inbrenger. Onlangs speelde er een geval bij de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. Een stel samenwoners leefde samen zonder samenlevingscontract. De man was eigenaar van de woning, maar de vrouw had een verbouwing van zijn woning gefinancierd. Toen zij uit elkaar gingen wilde de vrouw haar geld terug. Nu de partners geen samenlevingscontract hadden en ook over de verbouwing geen andere overeenkomst hadden gesloten, er geen stilzwijgende afspraken waren gemaakt en er geen regeling in de wet staat die soelaas biedt, zag het er somber uit voor de vrouw. Toch concludeert de rechter dat de vrouw een vordering zou kunnen hebben in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval, voortvloeiend uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. Omdat de vrouw in dit geval geen bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd kan de rechter haar niet helpen, maar in volgende gevallen zou het zomaar kunnen zijn dat dit vonnis van de Hoge Raad samenwoners kan helpen. Toch raden wij u aan het niet zover te laten komen. Een procedure is tijdrovend, kostbaar en beslist niet goed voor uw gemoedsrust. Kom gerust een langs op ons kantoor, dan bespreken we onder het genot van een kopje koffie hoe we een dergelijke ongelijke inbreng op papier kunnen zetten. U zult dan – ook als u voor altijd bij elkaar blijft! – plezier hebben van het geruste gevoel dat u het goed heeft geregeld. Bron: HR 10 mei 2019, nr. 18/00773 (ECLI:NL:HR:2019:707).

Gepubliceerd: 22 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bestuurder bv loopt privé risico bij foute aangifte omzetbelasting bv

Een fout in een aangifte omzetbelasting kan grote gevolgen hebben voor bestuurders van vennootschappen. Dat bleek onlangs maar weer bij een zaak die voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant diende. Privéaansprakelijkheid van bestuurders komt aan de orde als er sprake is van grove schuld van de vennootschap als die te weinig omzetbelasting heeft betaald. De zaak waarover de rechtbank zich moest uitspreken betrof de gang van zaken waarin een bv een aantal nihilaangiften heeft gedaan, gevolgd door een schriftelijke melding van betalingsonmacht, en daarna een suppletieaangifte over een eerder jaar. Als het feit dat de verschuldigde omzetbelasting hoger is dan waarvoor aangifte is gedaan, rijst de vraag of dat aan de vennootschap te verwijten valt. Als het antwoord daarop positief is, is er ook geen rechtsgrond voor het melden van betalingsonmacht en kan er sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat is een reden om bestuurders persoonlijke aansprakelijk te stellen. In deze zaak vond de rechtbank dat de belastinginspecteur voldoende bewijs had geleverd voor het aannemelijk maken van grove schuld van de vennootschap, aangezien er bedragen mee gemoeid waren die een bestuurder niet zo maar over het hoofd ziet. De oorzaak daarvan is voor de rechter niet relevant. De aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder was in dit geval terecht. Wilt u meer weten over de risico’s die u kunt vermijden in de verschillende rechtsvormen die voor uw onderneming relevant zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxence 5/4/19.

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ouderlijk huis taxeren na overlijden een van de ouders

Om later geen gedoe te krijgen over de erfenis, kan het geen kwaad om direct na het overlijden van de eerste van beide ouders het ouderlijk huis te laten taxeren. Zonder taxatie ontstaat na het overlijden van de langstlevende ouder onduidelijkheid over de waarde destijds. Die waarde is mede bepalend voor de omvang van de toenmalige erfenis. Bij het overlijden van de eerste ouder ontstaat meestal een niet-opeisbare geldvordering voor de kinderen op de langstlevende ouder. Bijna nooit wordt er dan een boedelbeschrijving gemaakt en soms wordt ook geen aangifte successierecht gedaan. De problemen ontstaan als de langstlevende ouder in zijn of haar testament (later) een andere samenstelling van erfgenamen aanwijst in vergelijking met de nalatenschap van zijn of haar overleden partner. Dan is de basis gelegd voor onenigheid over de hoogte van de geldvordering die de erfgenamen bij de eerste nalatenschap hebben verkregen. Het geschil spitst zich dan toe op de waarde van het huis bij het eerste overlijden. Het Hof Den Haag heeft hierover bepaald dat bij het berekenen van de waarde van het huis destijds moet worden uitgegaan van de hoogst mogelijke waarde. De toenmalige WOZ-waarde is dan niet altijd bepalend, zeker niet als die dateert uit de tijd dat de WOZ-waarde een keer per vijf jaar vastgesteld werd. Als de waarde dan geruime tijd na het eerste overlijden moet worden vastgesteld, is dat nogal complex omdat er in de praktijk altijd wel wat aan te merken valt op een deskundigenbericht. Dat is volgens het hof het risico dat de erfgenamen in deze omstandigheden zelf hebben genomen en daarmee voor hun eigen risico. Het Hof Den Haag vroeg in een dergelijk geval drie deskundigen hun waardevisie hebben gegeven. Op basis daarvan heeft het hof in dat geval waarde van de woning vastgesteld. Die waarde gold als uitgangspunt voor de berekening van de erfdelen in de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. Wilt u meer weten over de bepalingen rond onroerend goed in een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/4/19.

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Langstlevendentestament, stel de erfdelen vast!

Als vader en moeder een langstlevendentestament hebben gemaakt, krijgen de kinderen daarmee te maken zodra de eerste ouder komt te overlijden. Het gezin is niet klaar met het enkele feit dat er een testament is. De notaris zal nog een verklaring van erfrecht moeten afgeven waaruit blijkt wie de erfgenamen en de executeur zijn. Met deze verklaring kan de langstlevende of de executeur bij banken en andere organisaties aantonen dat hij bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. In geval van een langstlevendentestament krijgen de kinderen hun erfdeel nog niet uitbetaald. Zij krijgen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. De geldvordering is pas opeisbaar als de langstlevende ook komt te overlijden. Meestal komt het erop neer dat de kinderen bij het overlijden van de laatste ouder het vermogen in gelijke porties delen. Toch is het voor de erfbelasting zinvol om de erfdelen van de kinderen bij het eerste overlijden te laten uitrekenen en vastleggen in een akte. Over deze erfdelen hoeft bij het tweede overlijden namelijk niet opnieuw erfbelasting te worden betaald. Als niet alle kinderen in het testament van de eerste en laatststervende ouder hetzelfde zijn, kan het lastig worden bij het overlijden van de laatste ouder. Dit komt voor bij samengestelde gezinnen, maar ook als de laatststervende ouder een kind heeft onterfd. Omdat de groep erfgenamen bij het eerste en tweede overlijden niet hetzelfde is, kan het vermogen niet simpelweg worden gedeeld. Er ontstaat dan vaak onenigheid over het bedrag waar de kinderen die bij het eerste overlijden in het testament stonden, recht op hebben. Als er veel tijd tussen het eerste en tweede overlijden zit is het vaak erg moeilijk om achteraf nog precies vast te stellen waar de erfenis destijds uit bestond en hoeveel alles waard was. Het hof in Den Haag moest onlangs oordelen over een zaak waarin bij het overlijden van vader in 1999 de kinderen de erfdelen niet hebben vastgesteld. Bij het tweede overlijden blijkt de moeder niet alle kinderen, maar één dochter te hebben benoemd tot erfgenaam. Omdat de familie de woning destijds niet heeft getaxeerd moeten zij twintig jaar later nog overeenstemming bereiken over de waarde. Ze hebben er helaas een rechtszaak voor nodig gehad. De rechter heeft uiteindelijk drie deskundigen aangesteld om de waarde van twintig jaar terug te bepalen. De kosten van de procedure en de drie deskundigen zal een veelvoud zijn geweest van de kosten van het aanstellen van één taxateur in 1999. Om dit soort ruzies te voorkomen is het erg belangrijk om bij het eerste overlijden de erfdelen direct uit te rekenen en te laten vastleggen in een notariële akte. Kunt u onze hulp gebruiken? Bel dan gerust voor het maken van een afspraak. Bron: Hof Den Haag 18 december 2018, nr. 200.165.443/01 (ECLI:NL:GHDHA:2018:3850).

Gepubliceerd: 15 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ouder-kindtransactie zonder huurbetaling afgestraft

Als een ouder de eigen woning aan het kind over heeft gedragen, maar zelf in de woning blijft wonen, moet de ouder huur betalen aan het kind. Gebeurt dat niet dan zal het kind bij overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen. De Successiewet bepaalt dat de ouder een genot van een vruchtgebruik heeft indien hij tegenover het genot dat hij van de woning heeft, niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning. Onlangs moest het hof in Den Haag oordelen over een vergelijkbaar geval. Een moeder is na de overdracht van haar woning aan haar kind, in de woning blijven wonen. Daardoor had zij genot van de woning in de zin van de Successiewet. Tevens heeft moeder voor dat (woon)genot geen 6% van de WOZ-waarde betaald aan haar kind. Volgens het hof is daarmee voldaan aan de voorwaarden van artikel 10 van de Successiewet. Tevens is naar het oordeel van het hof het gebruik van de woning door moeder ten laste gekomen van haar kind nu het kind daardoor niet het exclusieve gebruik had van de woning. Het kind moet bij het overlijden van de moeder erfbelasting betalen over een deel van de waarde van de woning. Wilt u meer weten? Bel gerust met ons kantoor voor meer informatie. Bron: Hof Den Haag 26 april 2019, nr. BK-18/00490 (ECLI:NL:GHDHA:2019:992).

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nalatenschap voor echtgenoot of vroegere vlam

Een testament is niet voor het leven. Soms moet een testament aangepast worden. Vaak is dat nodig bij veranderende omstandigheden in het leven van de mens, zoals trouwen, kinderen krijgen, een wijziging in het vermogen of relatievorm. Vooral bij echtscheiding is het zinvol om een oud testament te laten nakijken. Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank in Den Haag waarbij iemand was overleden met een heel oud testament. In het oude testament was de echtgenoot nog tijdens het huwelijk onterfd en de nieuwe vlam tot enig erfgenaam benoemd. Na de echtscheiding eindigde ook de relatie met de nieuwe partner. Zonder het testament te wijzigen trouwt degene die het testament had gemaakt jaren later met iemand anders. Als hij overlijdt ontstaat er ruzie. De langstlevende echtgenoot en de voormalige partner vinden beiden dat zij erfgenaam zijn. Rechtbank Den Haag gaat ervan uit dat degene die het testament heeft gemaakt niet heeft gewild dat de ongehuwde partner zoveel jaren na het einde van hun relatie nog zou erven. Volgens de rechtbank is het de bedoeling dat de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is. Heeft u een testament en zijn uw omstandigheden inmiddels veranderd? Voorkom ruzie en procedures voor uw nabestaanden en maak tijdig een aanpassing. Wij zijn u graag van dienst. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 2, Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14847.

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vijfjaarstermijn bedrijfsopvolging niet flexibel

Bedrijfsopvolging via een schenking van alle aandelen is een prima start voor de nieuwe ondernemer. De geschonken aandelen moeten dan op het moment van schenking wel meer dan vijf jaar in het bezit van de schenkers (ouders) zijn. Als er ook deelnemingen (indirecte belangen) in de overgenomen holding zitten, die minder dan vijf jaar geleden zijn aangekocht, tellen die aandelen niet mee in de regeling. Uiteindelijk is in een geschil voor de rechter de bezitseis van vijf jaar van doorslaggevend belang. Het maakt dan niet uit of de activiteiten van de deelnemingen direct in het verlengde liggen van de overgenomen onderneming. De bezitseis moet worden toegepast voor elke objectieve onderneming en gedeelten daarvan. Daarmee wordt voorkomen dat privé- of beleggingsvermogen op een simpele manier kan worden omgezet in vrijgesteld ondernemingsvermogen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 22/4/19 2019/0094 ECLI:NL:RBZWB:2018:6631.

Gepubliceerd: 08 May 2019
Copyright: Sdu © 2019