18.232.146.10
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Belastingvrij schenken kan nog dit jaar!

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd! U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken. De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Bijkomend voordeel voor uzelf is dat de schenking uw vermogen in box 3 verlaagt, wat gunstig kan uitwerken op uw aanslag inkomstenbelasting. Voor 2020 gelden de volgende schenkbelastingvrijstellingen: Kind: € 5.515 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen: Eenmalig en bestedingsvrij: € 26.457 Voor een dure studie: € 55.114 Voor de eigen woning: € 103.643 Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een uitgebreide overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neemt u dan contact op met ons kantoor. De grote vrijstelling van € 103.643 geldt tegenwoordig niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling: Kleinkind/Overige personen: € 2.208 Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten. Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Meebetalen aan het huis?

Partners die op latere leeftijd een relatie met elkaar aangaan, hebben soms ieder al een eigen huis. Meestal trekt één van de partners dan bij de ander in. De intrekkende partner gaat vervolgens meebetalen aan de kosten van het gezamenlijke woonhuis. Maar wat is de positie van de meebetalende partner als de relatie over gaat, of het huis wordt verkocht? Bij verkoop of uit elkaar gaan, is en blijft het huis van de partner die het huis ooit kocht. Deze partner krijgt dus ook de opbrengst van het huis. De partner die erbij introk heeft misschien al jaren aan de rente en aflossing van de hypotheek meebetaald, maar heeft op dat moment het nakijken. Om scheve gezichten te voorkomen is het handig om bij het aangaan van de relatie de mogelijkheden te bespreken. U kunt vastleggen in een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden dat u de betaling van de hypotheekrente – als een soort vergoeding voor het woongenot – samen deelt, bijvoorbeeld naar rato van uw inkomen. De aflossingen op de hypotheek kunnen voor rekening van de partner blijven die eigenaar is. Bij verkoop krijgt die partner immers de hele verkoopopbrengst. Als de intrekkende partner meebetaalt aan alle lasten van het huis, kan het ook een idee zijn om een afspraak over de verdeling van de overwaarde van de woning vast te leggen. Er zijn ook partners die het fijn vinden om zowel de waarde, als alle kosten van huis en hypotheek samen te delen. Deze koppels kunnen ook overwegen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan waarbij zij een algehele of beperkte gemeenschap van goederen aangaan. De waarde van het huis minus de resthypotheek wordt dan eerlijk gedeeld. Wilt u meer weten? Bel ons gerust eens voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Notamail, 16 november 2020, 266.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Van kantoorruimte naar woonruimte

Eén ding is wel al duidelijk geworden gedurende de coronacrisis: er zal steeds meer structureel worden thuisgewerkt. Deze ontwikkeling wordt door het kabinet ondersteund vanuit het Stimuleringsfomds Volkshuisvesting, waarmee gemeenten een steuntje in de rug krijgen voor het ombouwen van kantoorruimte naar woonruimte. Vorig jaar werden al meer dan twaalfduizend woningen gemaakt in bestaande gebouwen. Ongeveer de helft was oorspronkelijk kantoorruimte. Verder werden onder meer ook winkels, ziekenhuizen, kerken en schoolgebouwen omgebouwd. In de meeste gevallen gaat het wel om kleine woningen in de vorm van studio’s en appartementen. Het overgrote deel van de omvormingen (84%) bestaat uit huurwoningen. Echter, ook al zijn oorspronkelijke jaardoelstellingen van het kabinet hiermee gerealiseerd, daarmee is het woningtekort niet ingelopen. Een verhoging van de overdrachtsbelasting voor bedrijfsgebouwen per 2021 van 6% naar 8% staat deze omvorming in de weg. Het kabinet wil namelijk geen uitzondering maken voor ontwikkelaars die een bedrijfsgebouw omvormen naar woningen. Tegenover de stimulering van dergelijke initiatieven maakt immers diezelfde overheid omvorming minder aantrekkelijk. Wilt u meer weten over het kopen van een woning in een omgevormd of een nog om te vormen bedrijfsgebouw? Bel ons voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. De toename is voor een flink deel toe te schrijven aan de coronacrisis. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak De BV beschermt u in elk geval in privé beter tegen aansprakelijkheid. Privé- en zakelijk vermogen wordt daarmee immers van elkaar gescheiden. Bij en in de eerste periode na de overstap heeft u daarmee nog niet alle risico’s ondervangen. Uw leveranciers en dienstverleners kunnen dan nog steeds de overstappende ondernemer in privé aanspreken op schulden die betrekking hebben op afspraken en contracten uit de periode als eenmanszaak. Komt de BV die verplichting netjes na, dan is er uiteraard niets aan de hand. Bij de overweging om over te stappen is het daarom zaak dat u weet dat de BV niet uw privé aansprakelijkheid voor bestaande vorderingen wegneemt. Bent u bang voor een faillissement, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis en wilt u om die reden overstappen op de BV-structuur? Voorkom dan dat u in de aanloop daarheen nog onderdelen uit de activa voor een te lage prijs van de hand doet en daarmee uw schuldeisers tekort doet. Uk kunt dan een claim van de curator tegemoetzien in verband met een door u gepleegde paulianeuze handeling (kwade trouw). Als u dergelijke handelingen nalaat, dan leidt de overgang naar de BV in slechte tijden niet tot een paulianeuze handeling. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eenmanszaak om te zetten in een BV? Belt u ons dan voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Brisk Magazine / Firm24.com

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Clausule in leveringsakte met gevolgen voor erfgenamen koper

Soms wordt een onroerende zaak – pand of stuk grond – aan iemand verkocht met de clausule om de zaak eerst aan de verkoper aan te bieden als de koper de zaak verkoopt, verhuurt of als hij de zaak “metterwoon” verlaat, dus er niet langer woont. Bij overlijden van de koper kan dit voor de erfgenamen toch wel voor onduidelijkheden zorgen. Soms zelfs wordt de zaak al aan een erfgenaam toegedeeld. Voor de oorspronkelijke verkoper staat dan – naast in de toedeling berusten – alleen nog de weg naar de rechter open. Het Hof Amsterdam heeft in een dergelijke zaak uitspraak gedaan. Een dergelijke clausule legt verplichtingen vast die uitsluitend tussen de oorspronkelijke partijen gelden. Volgens het Hof zijn hieronder ook rechtsopvolgers begrepen. Het gaat er om of beide partijen destijds bij het maken van de afspraak elkaars verklaringen en gedragingen goed begrepen. Bij de beoordeling daarvan kan meespelen of partijen nogal van elkaar verschilden qua maatschappelijke status en of beiden vergelijkbare rechtskennis bezaten. Als blijkt dat partijen destijds gelijkwaardig waren, is er sprake van een beding met wederkerig karakter. De omschrijving “metterwoon verlaten” houdt in dat het gebruik van de betreffende zaak eindigt zonder dat het wordt verkocht of verhuurd. Met het overlijden van de koper is op datzelfde moment een aanbiedingsplicht voor de erfgenamen ontstaan. Zij moeten daarom de zaak volgens de regels van het beding te koop aanbieden aan de oorspronkelijke verkoper. Wilt u meer weten over bedingen in de koop- en leveringsakte van een onroerend zaak? Bel ons voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting altijd goed?

Het wordt druk bij de notariskantoren in januari 2021. Veel starters stellen de aankoop van hun woning uit tot het nieuwe jaar, zodat zij gebruik kunnen maken van de nieuwe startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting. Vorige week hebben Tweede Kamerleden vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de nieuwe in het Belastingplan 2021. Wat houdt de nieuwe regeling in? Om starters en doorstromers meer kansen te geven op de woningmarkt hoeven kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een woning. Dat levert een flink voordeel op. Kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De startersregeling kent onder meer als voorwaarde dat de koper de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder heeft ontvangen en de woning als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar, en voldoet aan alle andere voorwaarden, betaalt geen belasting over zijn deel. De staatssecretaris waarschuwt dat deze regel kan leiden tot de beslissing van partners om het huis op één naam te zetten, als één van de partners te oud is voor de vrijstelling. De staatssecretaris geeft aan dat niet alleen moet worden gelet op de overdrachtsbelasting. Volgens de staatssecretaris kan het al dan niet kunnen toepassen van de startersvrijstelling een omstandigheid zijn die meespeelt bij de beslissing van partners wie de aangekochte woning geleverd krijgt. Het staat partijen vrij om dergelijke keuzes te maken. Het is aan te raden dat zij zich niet alleen door de overdrachtsbelasting laten leiden maar daarbij juist het hele civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke plaatje in ogenschouw nemen en zich daarover goed laten informeren. Soms kan het opmaken of aanpassen van een samenlevingscontract of testament nodig zijn om tot een gebalanceerde regeling voor de starters te komen. Een adviesgesprek bij de notaris alvorens de koopakte te tekenen bij de makelaar kan veel verheldering geven. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Notamail 2 november 2020, 254.

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Nieuw energielabel toch per 1 januari 2021 ingevoerd

14 oktober 2020 De wens van de Tweede Kamer om invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen toto 2022 wordt niet gehonoreerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat aan de Kamer meegedeeld. Zij voert daarmee de motie van de Tweede Kamer niet uit. Het uitstel was gevraagd vanwege de hogere kosten voor huiseigenaren. De minister heeft nu beloofd zich in te zetten voor beperking van de kosten van het nieuwe label. Zij vindt evenwel hogere kosten verdedigbaar omdat het gaat om de noodzaak van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energieprestatie en verbetermogelijkheden van gebouwen. De minister hoopt dat de marktwerking (concurrentie) zijn werk doet om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wat nu als blijkt dat een verstrekt energielabel niet correspondeert met de werkelijkheid? Wie is dan aansprakelijk, de verhuurder, de koper of de energieadviseur/expert. Volgens de minister kan de huurder of koper in eerste instantie een te hoge huur- of verkoopprijs en eventuele hogere energiekosten proberen te verhalen op de verhuurder of verkoper, die meestal ook opdrachtgever waren voor het uitgeven van het energielabel. Die opdrachtgever kan dan eventuele schade vervolgens verhalen op de energieadviseur. Bron: Vastgoed Actueel 14-10-2020 Wilt u meer weten over het verplichte energielabel? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Tijdig informeren over overlijden ouders

Veel mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Daarin benoemen zij een gemachtigde voor het geval ze door ziekte of ouderdom hun belangen niet meer kunnen behartigen. Vaak wordt de partner of een kind de gemachtigde. Daarmee wordt voorkomen dat op een later moment via de rechter, een bewindvoerder en mentor moet worden aangewezen. Doorgaans is iedereen heel blij met een levenstestament. Ouders en kinderen regelen er immers mee dat ze met elkaar alles kunnen blijven regelen als ouders achteruitgaan. Onlangs moest de rechtbank in Overijssel echter oordelen over een ruzie tussen een dochter die was benoemd tot gemachtigde in een levenstestament en een niet benoemde dochter. De niet benoemde dochter begon een kort geding omdat zij bang was dat haar zuster haar niet tijdig op de hoogte zou stellen van het overlijden van hun vader. De rechter baseert zijn oordeel op het recht op ‘family life’ uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: de gemachtigde dochter moet binnen twaalf uur na overlijden van vader een bericht sturen aan haar zuster. Een kort geding tussen kinderen is natuurlijk zeldzaam. Toch geeft het aan dat het zinvol is om in een levenstestament vast te leggen wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld over het doen van schenkingen aan kinderen of goede doelen, of hoe lang uw huis aangehouden moet worden nadat u zelf in een zorginstelling wordt opgenomen. Als u het zelf goed regelt, hoeven de kinderen er geen procedures over te voeren. Wilt u meer weten over het opmaken van een levenstestament? Vraag gerust de brochure aan op ons kantoor. Bron: Rb. Overijssel 23 oktober 2020, nr C/08/255989 / KG ZA 20/238 (ECLI:NL:RBOVE:2020:3513)

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

‘Nieuw’ huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wettelijke regeling over huwelijksvermogensrecht van kracht. Ondanks dat er veel publiciteit voor is geweest, schrikken er nog steeds trouwlustige koppels die bij de gemeente in ondertrouw gaan, als de ambtenaar hen op de nieuwe wet wijst. Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwt. Maar dat is allerminst het geval. Vóór 1 januari 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis als het bedrijf van één van de echtgenoten, maar ook schulden bijvoorbeeld. Voor mensen die na 1 januari 2018 zijn getrouwd geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een echtgenoot voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die echtgenoot. Wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor mensen die gaan trouwen, ook bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is deze nieuwe wet van toepassing. Voor samenwoners geldt de regeling niet, zij kunnen afspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Wilt u de gevolgen van de nieuwe wet niet? Zorg dan dat u tijdig voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de notaris gaat om in een akte van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden een andere afspraak vast te leggen. Bron: KvN Den Bosch 28 september 2020, nr SHE/2019/67 (ECLI:NL:TNORSHE:2020:20)

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Niet lang genoeg samenwonen

Partners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. De grote partnervrijstelling bedraagt op dit moment € 661.328. Blijft het erfdeel onder dat bedrag, dan hoeft de partner geen erfbelasting te betalen. Daarboven betaalt de ervende partner tien tot twintig procent erfbelasting. De grote partnervrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden en stellen die een zogenaamd geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ook samenwoners die langer dan vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de Burgerlijke Stand en een gemeenschappelijke huishouding voeren kunnen een beroep op de vrijstelling doen. Voor samenwoners die minder lang samen staan ingeschreven is er ook nog een kans. Als zij minimaal een half jaar voor het overlijden bij de notaris een samenlevingscontract hebben gemaakt én tezamen staan ingeschreven en een gemeenschappelijke huishouding voeren komen ook zij in aanmerking voor de grote vrijstelling. Nu komt het weleens voor dat samenwoners overvallen worden door het vroegtijdig overlijden van één van de partners. Als zij dan nog niet aan de eisen voor de vrijstelling voldoen kunnen zij een beroep op de hardheidsclausule doen om de pijn iets te verzachten. Als het beroep wordt gehonoreerd wordt de langstlevende voor de erfbelasting niet volgens het ‘vreemdentarief’ van dertig tot veertig procent belast. De lagere tariefgroep voor partners van tien tot twintig procent is dan van toepassing. Op de grote partnervrijstelling kunnen zij via de hardheidsclausule helaas geen aanspraak maken. Uit het voorgaande blijkt dat het zinvol is om uw zaken tijdig te regelen. Ook als u nog niet weet of u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het regelen van een samenlevingscontract om de tijd te overbruggen, aan te raden. Een forse aanslag erfbelasting bij plotseling overlijden kan daardoor voorkomen worden. Bron: Ministerie van Financiën 9 oktober 2020, nr 2020-0000122796.

Gepubliceerd: 28 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt

Het verhuren van vakantiewoningen wordt strenger gereguleerd. Gemeenten krijgen hiervoor meer mogelijkheden. Het wetsvoorstel daarvoor is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 2021 eenvoudiger gaan handhaven. Bovendien wordt fraude dan beboet, waarbij de overtreder kans loopt maximaal € 87.000 te moeten betalen. De mogelijkheden die de gemeenten krijgen betreffen het nemen van maatregelen als woonruimte in hun gemeente schaars is of als de leefbaarheid van een wijk in het geding is. Gemeenten kunnen verhuurders van hun woningen aan toeristen verplichten om een registratienummer aan te vragen dat zij bij elke vermelding op verhuurplatforms moeten opnemen. Gemeenten krijgen zo inzicht in adressen en personen die betrokken zijn bij verhuur aan toeristen. Nadat een gemeente de registratieplicht heeft geregeld, kan de gemeenteraad vaststellen dat er per toeristische verhuur van woonruimte een maximaal aantal nachten per jaar gaat gelden. Daarmee kan de druk op de woningmarkt worden verminderd en tegelijkertijd de leefbaarheid in een wijk worden bevorderd. De gemeenteraad kan ok een meldplicht per verhuring instellen of uiteindelijk zelfs een vergunningplicht invoeren. Als blijkt dat een woning gedurende het maximale aantal dagen of meer is verhuurd, kan de gemeente het platform vragen om de betreffende woning niet meer te laten boeken. Als aanbieders de regels meermalen overtreden , kan de gemeente aan de verhuurder een verhuurverbod opleggen. De Europese Commissie toetst nog of aan platforms de verlichting kan worden opgelegd om alleen advertenties te publiceren waarin een registratienummer wordt vermeld. Boete De boete voor woonfraude, bijvoorbeeld illegale onderhuur van een sociale huurwoning, wordt verviervoudigd naar € 87.000. Dat maximum wordt opgelegd als een aanbieder meer keren in de fout gaat. Wilt u meer weten over het toeristisch verhuur van woonruimte? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Vastgoedactueel 8/10/20

Gepubliceerd: 26 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen u als vennoot bent aangegaan in overeenkomsten die ook na uw uittreden nog doorlopen. Dat bleek onlangs voor de rechtbank Rotterdam. Het ging daarbij om aansprakelijkheid voor een huurschuld die na uittreden was ontstaan. Echter, als de uitgetreden vennoot destijds samen met zijn of haar medevennoot de huurovereenkomst hebben ondertekend, waarin is bepaald dat beiden zich tot de einddatum van de overeenkomst hebben verbonden, dan kunnen zij ook beiden worden aangesproken op nakoming daarvan. De hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt dus niet zonder meer door uittreden als vennoot of zelfs door ontbinding van de vennootschap. Om dat te voorkomen kan een uittredende vennoot aan de verhuurder vragen hem of haar te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zonder dat moet de uittredende vennoot mede opdraaien voor de gevolgen. Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid in vennootschappen en het beperken daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 12/10/20 | 2020/0423 | ECLI:NL:RBROT:2020:8067

Gepubliceerd: 26 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aanpassing alimentatiebedragen

Met ingang van 1 januari 2021 worden uitkeringen voor levensonderhoud - ofwel alimentatiebedragen, weer automatisch aangepast met een percentage van 3%. Deze wettelijke ophoging geldt niet voor alle gevallen. Als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet automatisch verhoogd. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in de overeenkomst staat. De wettelijke aanpassing van alimentaties is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Als de individuele omstandigheden van mensen sterk afwijken van die algemene ontwikkeling kan de rechter gevraagd worden om een aanpassing aan de veranderde omstandigheden. De rechter hoeft er vanzelfsprekend pas aan te pas te komen als ex-partners er in onderling overleg niet uitkomen. Bron: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2021, Stcrt. 2020, 53070

Gepubliceerd: 21 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Uitstel publicatieplicht ANBI

Op grond van de wet moeten de jaarstukken van organisaties met een ANBI-status binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Voor de meeste Algemeen Nut Beogende Instellingen die als boekjaar het kalenderjaar hanteren, betekent dit publicatie voor 1 juli. Volgens een aanvulling op het Besluit noodmaatregelen coronavirus van 16 juni, is een verlenging van de termijn goedgekeurd, waarbinnen ANBI’s hun jaarstukken op internet moeten publiceren. Op grond van de goedkeuring in het besluit mag de termijn van zes maanden met maximaal vier maanden worden verlengd. Dat betekent voor de meeste ANBI’s dat publicatie voor 1 november moet plaatsvinden. Als een ANBI van deze goedkeuring gebruikmaakt, moet de ANBI wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website publiceren dat het bestuur tot verlenging heeft besloten en waarom de financiële gegevens niet binnen zes maanden kunnen worden gepubliceerd. Bron: FBN 2020(9)40

Gepubliceerd: 21 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Erfgenaam heeft recht op inzage

Krijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren. Meestal zullen de erfgenamen of de executeur de administratie van de overledene doornemen, om zich een beeld te vormen van de nalatenschap. Uit iemands bankafschriften en alle vaste lasten die afgeboekt worden, valt vaak al veel op te maken. Ook de laatste aangifte inkomstenbelasting levert doorgaans een mooi overzicht op. Maar wat moet een erfgenaam doen om aan informatie te komen als hem de toegang tot alle informatie wordt geweigerd? Gelukkig kent de Nederlandse wet een bepaling waarop in dergelijke gevallen een beroep kan worden gedaan. Een kantonrechter in Noord-Holland kreeg onlangs te maken met een beroep op die bepaling door een buitenspel gezette kleinzoon. Zijn ooms en tantes weigerden de kleinzoon alle informatie over de erfenis van zijn oma. Hij vraagt de kantonrechter om een notaris opdracht te geven om een zogenaamde boedelbeschrijving te maken. De rechter vindt dat hij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij daar belang bij heeft. De familie is namelijk in een hevige strijd gewikkeld over de afwikkeling van oma’s erfenis. Daarnaast hebben de ooms en tantes zeer duidelijk aangegeven niet van plan te zijn openheid van zaken te geven. Hierdoor kan de kleinzoon zich geen oordeel vormen over de erfenis en wat hem te wachten staat. De kantonrechter geeft de kleinzoon gelijk en schakelt een notaris in. De ooms en tantes moeten alle informatie bij de notaris afgeven. De kosten van de notaris zullen door alle erfgenamen uit de erfenis betaald moeten worden, volgens de rechter. Omdat de ooms en tantes ongelijk kregen, moeten zij de proceskosten van de rechtszaak betalen. Wij weten uit ervaring dat in veel gevallen ruzie ontstaat over het verstrekken van informatie in nalatenschappen. Wilt u een rechtszaak voorkomen? Wij kunnen als notariskantoor direct en onpartijdig met alle partijen in overleg. Dat voorkomt in veel gevallen een rechtszaak. Bel ons gerust voor overleg of een afspraak. Bron: Rb. Noord-Holland 26 augustus 2020, nr 8307889 EJ VERZ 20-40 (ECLI:NL:RBNHO:2020:6845)

Gepubliceerd: 13 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

UBO-register ook van toepassing op ANBI’s

Het UBO-register is sinds eind september operationeel. Belanghebbenden in rechtspersonen moeten daarin worden geregistreerd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor instellingen met een ANBI-status (o.a. goede doelen). Is er in het hele bestuur van een ANBI geen natuurlijke persoon te vinden die uiteindelijk eigendom of zeggenschap heeft en daarmee uiteindelijk belanghebbende is, dan moet het hele statutair bestuur in het UBO-register worden geregistreerd. Uit het UBO-register blijkt bij informatie-aanvragen op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de ANBI heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Diens gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Wilt u meer weten over de registratieplicht in het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 21/9

Gepubliceerd: 12 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt

Dagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar. Dat bleek opnieuw uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wie een woning koopt met aanzienlijke som eigen middelen, en later een hypotheek neemt ter grootte van ongeveer die eigen inbreng, geniet dan niet automatisch van de beoogde renteaftrek over de schuld. De fiscus zal scherp letten of dit bedrag is ingezet voor verbetering of onderhoud van het huis. Immers, betaalde rente is alleen aftrekbaar als de geldlening is aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen huis. Dat was in de zaak waarover het Hof zich moest uitspreken niet het geval. De eigenaren hebben niet kunnen stellen of aannemelijk maken dat de hypotheek is gebruikt voor verbetering of onderhoud. De belastinginspecteur heeft de renteaftrek terecht geweigerd. Wilt u meer weten over rechten, plichten en aftrekbaarheid bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 2/10

Gepubliceerd: 12 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aanpassingen overdrachtsbelasting gunstig voor starters

Het kabinet wil starters op de woningmarkt per 1 januari 2021 vrijstellen van overdrachtsbelasting. Dat scheelt elke starter duizenden euro’s ten opzichte van dit jaar. Voor de rest van de particuliere huizenkopers (hoofdverblijf) blijft het tarief 2%. Alle anderen gaan 8% betalen. Het 8%-tarief is concreet van toepassing op niet-woningen en woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor vakantiewoningen, huizen die door anderen gebruikt gaan worden en voor huizen die door een rechtspersoon – bijvoorbeeld een BV – worden gekocht. Een starter die een beroep doet op de vrijstelling, moet meerderjarig en jonger dan 35 jaar zijn. Hij of zij moet vooraf schriftelijk verklaren niet eerder de startersvrijstelling te hebben gekregen. Voor jonge starters die al voor 1 januari 2021 woningeigenaar zijn geweest, is de vrijstelling vanaf 1 januari ook van toepassing. Ook moet worden verklaard dat het huis gebruikt zal worden als hoofdverblijf. Deze verklaringen moeten aan de notaris worden overlegd, althans als de notaris de belastingaangifte verzorgt. Wilt u van de startersvrijstelling gebruik maken, dan moet u minimaal een half jaar de woning als hoofdverblijf bewonen. Als misbruik geconstateerd wordt, moet de belasting alsnog betaald worden. Vaak kopen stellen samen een huis. Als dat het geval is, wordt per persoon gekeken of die in aanmerking komt voor de vrijstelling. De verwachting is dat de regeling gaat gelden tot 1 januari 2026. Bij positieve evaluatie is verlenging mogelijk. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 15/9/20 - 2020/0211

Gepubliceerd: 07 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Erfbelasting ‘betalen’ met kunst

In geval van een nalatenschap met waardevolle kunstobjecten, kan de betaling van erfbelasting problematisch zijn, zeker als er naast de kunstcollectie niet veel spaargeld is. De staatssecretaris van Financiën heeft recent een besluit genomen waarin een kwijtscheldingsmogelijkheid voor erfbelasting is opgenomen. Het gaat dan om gezinssituaties waarbij de langstlevende een voorwerp van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang overdraagt aan de Staat, bij wijze van betaling van de erfbelasting. Het moet dan gaan om erfbelasting die de langstlevende voor zichzelf en de kinderen moet betalen in situaties waarin de langstlevende al het vermogen krijgt en de kinderen op hun erfdeel moeten wachten, beter bekend als de ‘wettelijke verdeling’, die sinds 2003 in de Nederlandse wet is opgenomen. Wilt u meer weten over de vererving van kunstobjecten en betaling van erfbelasting, maak dan gerust een afspraak op ons kantoor. Bron: MvF 04-09-2020, nr. 2020-157866 (Strct. 2020, 48127).

Gepubliceerd: 07 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Onterfde erfgenaam moet bijstandsuitkering terugbetalen

Voor een alleenstaande is het vrij te laten vermogen € 6.225 en voor gezinnen € 12.450. Onlangs moest de rechtbank oordelen over de situatie van een onterfde zoon. Deze zoon deed een beroep op zijn legitieme portie, de helft van een normaal erfdeel. Toen hij het bedrag uitbetaald kreeg was hij het er niet mee eens dat zijn bijstandsuitkering – net als bij een erfgenaam – werd gekort. De rechter stelde hem in het ongelijk en bepaalde dat de korting op de bijstandsuitkering van een onterfde erfgenaam op dezelfde wijze plaatsvindt als bij een gewone erfgenaam. Wilt u weten hoe een aandeel in de erfenis uitpakt voor een uitkeringsgerechtigde? Maak gerust een afspraak voor een bespreking op ons kantoor. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 21 september 2020, nr BRE 19/6590 PW (ECLI:NL:RBZWB:2020:4469)

Gepubliceerd: 07 Oct 2020
Copyright: Sdu © 2019

Overheid steunt snellere bouw nieuwbouwwoningen

He kabinet stelt € 290 miljoen beschikbaar voor het versneld bouwen van nieuwbouwwoningen. Gemeenten en provincies doen hier ook aan mee met in totaal € 331 miljoen. Het kabinet heeft voor dit doel nog ruim € 700 miljoen in de pot. Volgend jaar wordt met de uitvoering van deze versnelling gestart. Er zijn 27 projecten aangewezen die hiervan profiteren, omdat ze zonder dit geld niet zouden kunnen worden uitgevoerd vanwege noodzakelijke grondsanering of aanleg infrastructuur. Vooral de bouw van sociale huurwoningen, woningen in de middenhuur en betaalbare koophuizen worden hiermee gesteund, waarvan starters, senioren en studenten extra zullen profiteren. Voor een tweede ronde kunnen inmiddels voorstellen ingediend worden die zouden kunnen worden uitgevoerd met een bijdrage uit de resterende € 700 miljoen. Daarmee is het woningtekort nog niet opgelost, al is het doel om over tien jaar 845.000 huizen te hebben bijgebouwd. Wilt u meer weten over het kopen van een nieuwbouwwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 10/9 – NOS

Gepubliceerd: 30 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Verschil tussen maatschap en vof verdwijnt

Vanaf 2021 bestaat er geen verschil meer tussen een maatschap en een vennootschap onder firma. Althans, als de Tweede en Eerste Kamer met de wet instemmen. Nu zijn er nog drie vormen van personenvennootschappen, namelijk maatschap, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv). Onder de nieuwe wet vallen onder de personenvennootschap nog maar twee rechtsvormen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De namen ‘maatschap’ en ‘vennootschap onder firma’ blijven bestaan, maar de verschillen verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld dat alle maten van een maatschap hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van de maatschap. Hoe kunt u dat voorkomen? Hoofdelijk aansprakelijk Onder de huidige wet zijn de maten van een maatschap evenredig aansprakelijk voor zakelijke schulden van het samenwerkingsverband. Ieder voor een gelijk deel dus. Bij een openbare vennootschap is er in beginsel sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, net zoals bij de vennootschap onder firma nu. Ieder voor het gehele bedrag dus. De nieuwe regels staan wel toe dat vennoten aanspraak op winst mogen verpanden en dat de aansprakelijkheid bij een opdracht kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. U kunt die hoofdelijke aansprakelijkheid voorkomen. Wij bieden u de volgende oplossingen: 1. Verder gaan als stille vennootschap. Dan blijft ieder van de vennoten zoals in de huidige toestand voor een deel aansprakelijk. Dit kan als nadeel hebben dat de naamsbekendheid verdwijnt omdat alle vennoten onder eigen naam gaan opereren. En stil moet ook écht stil zijn. Dat wil zeggen dat er op geen enkele manier een gezamenlijke naam gevoerd mag worden, dus ook niet in het gebruik van gezamenlijk briefpapier of logo’s. 2. Verder gaan in een besloten vennootschap. Er is dan sprake van een beperkte in plaats van een hoofdelijke aansprakelijkheid. 3. Verder gaan in een openbare vennootschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) waarbij praktijk-bv’s worden gehanteerd als vennoten. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt dan alleen voor de bv als rechtspersoon en niet voor de directeur-grootaandeelhouder in privé. Meer mogelijk met rechtspersoonlijkheid Een ander gevolg van de nieuwe wet personenvennootschappen is dat de vennootschap ook rechtspersoonlijkheid kan verkrijgen. De vennoten blijven wel hoofdelijk aansprakelijk, maar de personenvennootschap kan goederen op eigen naam verkrijgen of een contract sluiten. Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen is een notariële akte vereist. Wilt u meer weten over de aanpassingen in deze rechtsvormen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Ondernemersplein

Gepubliceerd: 30 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wie betaalt de uitvaartkosten?

Bij het overlijden van een ouder, tekenen kinderen vaak zonder na te denken de opdracht voor de uitvaart. Meestal leidt dat niet tot problemen, en kan de rekening van de uitvaartondernemer betaald worden van de spaarrekening van de ouders, of door de uitbetaling van een uitvaartverzekering. Maar wat als dat niet zo is? De overeenkomst met de uitvaartondernemer is meestal zo opgesteld dat degene die de opdracht tekent, ook zelf aangesproken kan worden voor alle kosten. Zo speelde er onlangs een geval bij de Rechtbank in Den Haag van een dochter die – niet wetende dat zij was onterfd – de opdracht aan de uitvaartondernemer tekende. De daadwerkelijke erfgenaam van haar vader weigerde de crematiefactuur te betalen en de uitvaartondernemer sprak de dochter aan. De rechter oordeelde dat de erfgenaam de crematienota moest betalen uit de nalatenschap. Er was immers genoeg geld aanwezig in de nalatenschap en ook als dat niet zo was zouden de uitvaartkosten met voorrang boven de andere schulden betaald moeten worden. ‘Eind goed al goed’ voor de dochter, maar het had de dochter een procedure bij de rechter gescheeld, als zij alvorens de uitvaartofferte te tekenen eerst haar notaris had gebeld. De notaris had dan kunnen controleren of er een testament was en de dochter kunnen voorlichten over haar positie. Wilt u meer weten over het betalen van de uitvaartkosten, en andere vragen rondom de afwikkeling van een nalatenschap? Bel gerust met een van de medewerkers van ons kantoor. Bron: Rb. Den Haag 4 augustus 2020, nrs 8004255 RL EXPL 19-20022 e.a.

Gepubliceerd: 30 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kamer verwacht meer transparantie bij stichtingen

Nederland telt veel stichtingen die “het algemeen nut beogen”, stichtingen die goede doelen nastreven. Dergelijke stichtingen genieten flinke belastingvoordelen. Dat schept verplichtingen, vindt de Kamer. Het debat hierover is scherper geworden nadat geconstateerd was dat sommige stichtingen mede gefinancierd worden met giften uit onvrije landen. Dat wil de Kamer tegengaan. De Kamer overweegt onder meer de mogelijkheid om dergelijke stichtingen (anbi’s) te verplichten om via een formulier meer inzicht in hun financiën te bieden, specifiek over giften vanuit landen buiten de Europese Unie. Om administratieve lasten voor veel stichtingen te voorkomen, wordt de maatregel vooral gericht op grotere organisaties met een omvangrijker begroting, dit ter beoordeling van de staatssecretaris. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 8/9

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Oudedagsverplichting

De afgelopen tijd is door menig directeur groot aandeelhouder pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Bij overlijden van de directeur groot aandeelhouder (dga) moeten de termijnen van de oudedagsverplichting (ODV) toekomen aan de erfgenamen. Let wel: hier worden natuurlijke personen bedoeld, en geen rechtspersonen die erfgenaam zijn. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan is over de gehele aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd en is de ‘pensioenvrijstelling’ in de erfbelasting niet van toepassing. Het is dus zaak uw testament hierop af te stemmen. Sommige dga’s willen de ODV-uitkeringen na hun overlijden voor hun kleinkinderen bestemmen. In het testament krijgen de kleinkinderen dan via een legaat de ODV-uitkeringen. Om te voldoen aan de eisen van de Wet op de Loonbelasting worden de kleinkinderen ook voor een klein deel tot erfgenaam benoemd. Omdat kleinkinderen doorgaans nog jong zijn willen veel grootouders een bewind opnemen in hun testament. Een bewindvoerder – vaak de ouder van het kleinkind – voert dan tot een bepaalde leeftijd het beheer. Dit voorkomt dat een kleinkind al op zijn achttiende verjaardag zelf zeggenschap krijgt over het legaat. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft onlangs laten weten dat de dga dit legaat aan kleinkinderen desgewenst onder bewind mag stellen, daarmee voldoet het legaat nog steeds aan de eisen op fiscaal gebied. Wilt u meer weten over de ODV en uw testament? Bel gerust met ons kantoor om een afspraak te maken. Bron: E-mailbericht Belastingdienst/Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 2 september 2020

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Samenlevingscontract en volmacht bankrekening

Veel samenwoners openen een gezamenlijke rekening om de kosten van hun huishouding van te betalen. Sommige samenwoners lossen het anders op en geven elkaar volmacht om over de privérekening van de ander te beschikken. Bij de laatste variant ontstaat nog wel eens onenigheid als de ene partner vindt dat de ander te ruimhartig omspringt met de volmacht. In veruit de meeste gevallen storten samenwoners maandelijks ieder een bedrag van hun privérekening op een gezamenlijke rekening, naar rato van hun inkomens of ieder hetzelfde bedrag. De vaste lasten worden automatisch afgeschreven en de partners pinnen de boodschappen en andere zaken. Is de rekening een keer wat sneller leeg, dan storten ze ieder een bedrag bij, heel gemakkelijk en overzichtelijk. Als partners elkaar volmacht geven om over elkaars privérekening te beschikken, kan de partner met de volmacht in theorie het geld voor allerlei doeleinden opnemen. Onlangs moest het Hof te Den Bosch nog oordelen over een dergelijk geval. De man had zijn vriendin een volmacht over zijn bankrekening gegeven, maar vond dat zij zijn geld ook voor andere zaken dan huishoudkosten had gebruikt, en eiste een bedrag terug. De rechter bepaalde dat de vriendin door de volmacht in principe gewoon over de bankrekening kon beschikken. Maar de rechter keek ook naar het samenlevingscontract van het stel. De rechter vond dat de vriendin er op basis van het samenlevingscontract van uit had moeten gaan dat zij met de volmacht alleen geld van de rekening van de man had mogen gebruiken voor de kosten van de gezamenlijke huishouding. Vermogensopbouw voor haarzelf en de kinderen viel daar niet onder. De rechter veroordeelt de vriendin dan ook tot terugbetaling van een bedrag aan de man. Wilt u meer weten of uw samenlevingscontract weer eens laten beoordelen? Bel gerust voor het maken van een afspraak. Bron: Hof Den Bosch 15 september 2020, nr 200.252.117/01 (ECLI:NL:GHSHE:2020:2851)

Gepubliceerd: 23 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schrappen overdrachtsbelasting wel of geen goed idee

Het gevoel in de maatschappij over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt is nogal tegenstrijdig. Starters op de woningmarkt verwelkomen de maatregel, maar voor degenen die een huis hebben gekocht of gaan kopen staat uitstel van de leveringsdatum tot na 1 januari 2021 bovenaan hun lijstje. Dan gaat de nieuwe maatregel in. Diverse deskundigen menen echter dat de maatregel de starter niet gaat helpen omdat de vraag in een toch al krappe markt zal toenemen en daarmee de prijzen zullen worden opgedreven. Woningbeleggers als pensioenfondsen en woningcorporaties wijzen weer op het gevolg dat hun vermogen met miljarden euro’s zal dalen. Het kabinet wil de overdrachtsbelasting van 2% procent afschaffen voor 18- tot 35-jarigen die voor het eerst een huis gaan kopen om daar zelf in te gaan wonen. Daarentegen stijgt de belasting voor beleggers die een woning (door)verkopen van 6% naar 8%. Op die manier hoopt het kabinet het speculeren op de woningmarkt te ontmoedigen, zodat er weer meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters. Deskundigen voorzien met deze maatregel een toenemende vraag naar woningen, terwijl die vraag nu al niet in verhouding is met het krappe aanbod. Dat levert op niet al te lange termijn al stijgende huizenprijzen op. Er ontstaat immers meer concurrentie tussen startende woningzoekers. Zij vinden dat gemeenten meer moeten gaan doen aan het bouwen van extra woningen voor starters. Voor starters die net een huis hebben gekocht rijst de vraagt of zij de levering niet beter kunnen uitstellen tot na de ingangsdatum van de nieuwe maatregel, 1 januari 2021. Dat levert weer andere problemen op: Sommige banken willen wel meewerken maar vragen provisie als gevolg van het uitstel. Voor de verkopers is het ook niet altijd gewenst. Die hebben vaak al een ander huis gekocht en zitten niet te wachten op dubbele lasten. Bron: Vastgoedactueel 31/8 en AD 3/9

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten aan één of meerdere appartementseigenaren, die ten koste gaan van andere eigenaren. Zo speelde voor het Hof Den Bosch een zaak waarin de ledenvergadering van een VvE aan één appartementseigenaar een exclusief gebruiksrecht had toegekend voor een gedeelte van het gemeenschappelijke dak als dakterras. Voor dat gebruik werd wel een vergoeding aan de VvE betaald. Desondanks is een dergelijk besluit nietig. Omdat het verlenen van het exclusieve gebruiksrecht in deze casus een permanent karakter had, was een aanpassing van de splitsingsakte nodig. De VvE had wel toestemming mogen geven als het verleende gebruiksrecht geen permanent karakter zou hebben gehad. Voor de rechtbank Gelderland ging het over de toekenning van exclusief gebruiksrecht van het dakterras aan een beperkt aantal appartementseigenaren. Bij de toekenning van dit recht werd met de betreffende eigenaren een overeenkomst gesloten dat het gebruiksrecht zou eindigen bij verkoop van hun appartement dan wel door opzegging. Ook dit besluit kan niet op steun van de rechter rekenen. De VvE is weliswaar bevoegd om regels te stellen over de gemeenschappelijke delen, maar dat gaat niet zover dat de VvE met meerderheid een exclusief gebruiksrecht aan een appartementseigenaar mag toekennen. Exclusief gebruiksrecht maakt inbreuk op de rechten van andere appartementseigenaren, zeker als die voorheen ook een deel het dak mochten gebruiken als privéterras. Dat was in deze casus het geval. Daarmee werden de betreffende eigenaren zonder hun toestemming in hun rechten beperkt. Echter, ook de overeenkomst over beëindiging van het gebruiksrecht kon niet door de beugel. In de overeenkomst is het gebruiksrecht in principe onbeperkt, want eindigt alleen als de betreffende eigenaar zijn appartement verkoopt of opzegt. De rechter ziet dat als een permanente verandering. Met deze handelwijze van de VvE is er volgens de rechter geen sprake van beheer door de VvE, maar een zogenaamde beschikkingshandeling waarvan de bevoegdheid niet bij de VvE thuishoort maar bij de gezamenlijke eigenaren. Wilt u meer weten over de bevoegdheden van een VvE tegenover de bevoegdheden van de gezamenlijke eigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 30/8, 2020/0196, ECLI:NL:GHSHE:2020:2376 en RBGEL:2020:4219

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen. Maar als het stel uit elkaar gaat, maakt de partner die het meest heeft ingelegd vaak een rekensommetje, en legt een claim neer bij de ex-partner! In veel samenlevingscontracten staat een clausule dat de partij die uit eigen middelen méér dan zijn of haar aandeel van de koopsom en kosten heeft betaald, een vordering krijgt op de andere partij. De vraag is vaak of een dergelijke clausule ook geldt voor kosten van latere verbouwingen. De Rechtbank Noord-Holland moest onlangs oordelen in een zaak waarin de man de door hem betaalde verbouwingskosten claimde. De man verwees daarbij naar de clausule in het samenlevingscontract. Bij de beoordeling van de zaak geeft de rechter aan dat in het samenlevingscontract het begrip ‘koopsom en kosten’ is opgenomen. De Rechtbank gaat er op grond van het zinsverband van uit dat met “kosten” de kosten worden bedoeld die rechtstreeks voortvloeien uit de aankoop en niet op latere investeringen in de woning. Omdat er ook geen andere feiten en omstandigheden zijn aangevoerd waaruit een afwijkende bedoeling van het stel kan worden afgeleid krijgt de man geen gelijk. Om te voorkomen dat er later strijd ontstaat, is het altijd goed om het samenlevingscontract regelmatig te laten aanpassen. Neem bij een aankoop of verbouwing van een nieuwe woning gerust contact op om uw samenlevingscontract eens door te spreken. We kunnen dan in overleg met u clausules over inbreng van eigen middelen aanpassen of bijwerken. Bron: Rb. Noord-Holland 2 september 2020, nr C/15/296574 / HA ZA 19-749 (ECLI:NL:RBNHO:2020:6911).

Gepubliceerd: 16 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen. Als één van de kinderen een lening heeft gehad en deze nog niet is terugbetaald kan het zijn dat de andere kinderen dit nooit te weten komen en het lenende kind onbedoeld een voordeel heeft. Soms lenen de kinderen verschillende bedragen en is het niet duidelijk hoeveel ieder heeft geleend en terugbetaald. Als de ouders overlijden kunnen er onderling grote ruzies ontstaan als er geen bewijs geleverd kan worden. Ondanks dat het misschien wat zakelijk lijkt, geniet het de voorkeur om – juist in familieverhoudingen – de afspraken goed op papier te zetten. Dit betekent dat de ouders en het lenende kind een leenovereenkomst maken waarin zij in ieder geval het geleende bedrag, de looptijd van de lening en de rente opnemen. Daarnaast is het zinvol om de momenten waarop de lening opgeëist kan worden te benoemen. De leenovereenkomst kan ook bij de notaris in een notariële akte worden vastgelegd. Als een kind zich vervolgens niet aan de afspraken houdt kan desgewenst direct de deurwaarder ingeschakeld worden. Bij overlijden is het fijn om een duidelijk beeld te hebben van de terugbetalingen op de lening die al hebben plaatsgehad. Zowel de ouders als het kind zullen de bankafschriften waarop de betalingen zichtbaar zijn moeten printen en bewaren. Als de lening op enig moment helemaal is afgelost, is het verstandig dat de ouders dat schriftelijk vastleggen. Bij overlijden van de ouders kan het kind daarmee voorkomen dat de andere broers en zusters hem vragen het bedrag terug te betalen. Het kind kan dan aantonen dat de lening volledig is afgelost. Ouders kunnen vervolgens ook in hun testament opnemen dat hun kinderen een lening of het restant ervan bij hun overlijden niet hoeven terug te betalen. Wilt u meer weten over het vastleggen van leningen in de familie? Maak gerust een afspraak op ons kantoor, wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Bron: Rechtspraak.nl, Rechtbank Limburg, 08-06-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4061, 8439882 \ CV EXPL 20-1557

Gepubliceerd: 09 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kind onterven?

Steeds vaker vragen cliënten naar de mogelijkheid om een kind te onterven. Blijkbaar is er behoefte aan. Het is niet bekend waar die behoefte vandaan komt. Is er steeds meer sprake van een losse familieband of spelen er andere redenen, zoals de wens om de erfenis aan anderen dan het eigen kind na te laten? We hebben in Nederland te maken met wetgeving waardoor kinderen die worden onterfd, of kinderen die te weinig krijgen altijd hun zogenaamde legitieme portie kunnen opeisen. De legitieme portie is de helft van het normale erfdeel van een kind. Als een kind een beroep doet op de legitieme portie wordt het geen erfgenaam. Het kind krijgt dus geen inspraak bij de afwikkeling van de erfenis, maar krijgt een bedrag in contanten. Blijkens een onderzoek in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onder het publiek is 40% voor afschaffing van de legitieme portie, 29% is tegen en 31% is neutraal. Inwoners van de drie grote steden, hoogopgeleiden, dertigers en ouders van minderjarigen zijn vaak voor afschaffing, terwijl 65-plussers vaak tegen afschaffing van de legitieme zijn. Ook onder wetenschappers klinkt de roep om afschaffing van de legitieme portie, omdat deze niet meer zou voorzien in een sociaaleconomische behoefte en geen maatschappelijk draagvlak heeft. Blijkens een onderzoek onder notarissen blijkt maar liefst 62% voor afschaffing van de legitieme portie te zijn. De minister voor Rechtsbescherming heeft onlangs op vragen uit de Tweede Kamer geantwoord dat er in zijn beleving op dit moment geen breed gedragen noodzaak is om de legitieme portie af te schaffen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat onder oudere mensen juist een ruime meerderheid tegen afschaffing van de legitieme portie is en dat de meeste mensen hun vermogen aan hun kinderen willen nalaten. Bij de steeds vaker voorkomende samengestelde gezinnen biedt de legitieme portie bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk, als zij worden benadeeld ten gunste van de kinderen uit de nieuwere relatie. Zolang er sprake is van een legitieme portie voor kinderen is het voor ouders van belang hun testament daar op in te richten. Hoe lang is het geleden dat u naar uw testament heeft laten kijken? Maak gerust eens een afspraak voor een controlebezoek! Bron: Notamail 1 september 2020, nummer 197/Ministerie van Justitie en Veiligheid 31 augustus 2020, nr 3010381.

Gepubliceerd: 09 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levenstestament voldoet niet altijd

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon. Deze persoon kan zaken regelen als u dat in de toekomst zelf niet meer kan. U kunt dan denken aan een plotseling ongeval of een langzaam intredende ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Heeft u niets geregeld en wordt u getroffen door een onheil, dan zullen de mensen om u heen op een gegeven moment bewind aan moeten vragen. De rechter beoordeelt dan aan de hand van een doktersrapport of u daadwerkelijk niet meer in staat bent uw eigen zaken te behartigen. Doorgaans wordt iemand uit uw omgeving zoals een partner, kind, familielid of bekende tot bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder moet voor grote beslissingen toestemming vragen aan de rechter. Daarnaast moet jaarlijks een overzicht van de uitgaven en inkomsten worden overlegd. Als er een levenstestament is opgesteld geeft de rechter doorgaans geen toestemming voor bewind. Een levenstestament is dus een mooi instrument om zelf te bepalen wie er voor u gaat zorgen. Zo houdt u de regie over uw leven, óók als u zelf ziek wordt. Af en toe blijkt dat de rechter een uitzondering maakt en toch een levenstestament opzijzet. Dat gebeurt niet zomaar, meestal is er dan iets bijzonders aan de hand. Recent besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden over een zaak waarin iemand zijn oudste broer en schoonzus had benoemd tot gemachtigden in zijn levenstestament. De jongste broer en zus waren het daar niet mee eens en vroegen de rechter om een professionele bewindvoerder te benoemen. Zij voeren aan dat de familieverhoudingen ernstig waren verstoord en de belangen van hun broer daar ernstig onder zouden lijden. De rechter neemt de hele familiesituatie in ogenschouw en gaat voorbij aan het levenstestament en benoemt een professionele bewindvoerder. Volgens de rechter worden de belangen van de man door de familieruzies niet goed behartigd en kan een buitenstaander dit beter doen. Wilt u weten hoe u een goed levenstestament inricht? Neem dan tijdig contact op met één van onze notarissen, wij nemen de mogelijkheden graag met u door. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2020, nr 200.267.729/01 ECLI:NL:GHARL:2020:6398

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Overdrachtsbelasting betalen bij aandeel in beleggingsmaatschap

Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met overdrachtsbelasting? U krijgt daarmee te maken als u aandelen in een beleggingsmaatschap voor onroerend goed koopt. Het juridische eigendom van de beleggingspanden berust dan bij de deelnemers in de maatschap. U wordt gerechtigd in de panden voor het deel waarmee u deelneemt in de maatschap. De juridische adder onder het gras is hier dat de maatschap niet alleen economisch eigenaar wordt van de panden, maar ook juridisch. Immers, alleen natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen juridisch en/of economisch eigenaar van onroerende zaken worden. Een beleggingsfonds in de vorm van een maatschap kan dat niet, een beleggingsmaatschap wel. Dat is waar u ook op moet letten als u in een onroerend goed-avontuur stapt. Het risico dat u loopt heet overdrachtsbelasting. Wie eigenaar wordt van een pand moet overdrachtsbelasting betalen. U krijgt dan ook een eigendomsaandeel ter grootte van uw deelneming in de maatschap. Bij elke aankoop zult u uw deel van de overdrachtsbelasting moeten bijdragen. Wilt u meer weten over de juridische consequenties van deelname in onroerend goed beleggingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 11/8 - 2020-0182 ECLI:NL:RBGEL:2020:3452

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen en zelfs juridische procedures. Jaarlijks de statuten goed nalezen en daaraan gekoppelde acties zoals herbenoeming tijdig onderkennen voorkomt veel problemen. Een voorbeeld waar het niet juist naleven van de statutaire bepalingen over zittingstermijnen niet was nageleefd blijkt uit een onlangs gehouden rechtszaak. Een stichting administratiekantoor – een stichting die de aandelen van een onderneming onder zich heeft een daarvoor certificaten van aandelen uitgeeft aan de aandeelhouders – heeft twee A-bestuurders en een C-bestuurder. De C-bestuurder wordt volgens de statuten benoemd door de A-bestuurders voor maximaal 3 jaar. Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering hebben een van de A-bestuurders en de C-bestuurder de andere A-bestuurder ontslagen als bestuurder van de BV waarvan de stichting alle aandelen houdt. De ontslagen bestuurder stapt naar de rechter en stelt dat de C-bestuurder helemaal geen bestuurder meer is omdat diens termijn van drie jaar al lang is verlopen. Volgens de rechter moet de C-bestuurder echter nog steeds als bestuurder worden beschouwd. Hij is na het verstrijken van de drie jaar niet uitdrukkelijk herbenoemd, maar uit de statuten blijkt niet dat dat zou moeten en staat daarmee stilzwijgende herbenoeming niet in de weg. Er is volgens de rechter zelfs sprake geweest van opeenvolgende herbenoemingen. Hij leidt dat af uit oproepen voor bestuurs- en algemene vergaderingen met agenda’s en notulen. Die stukken waren ook steeds aan de C-bestuurder gericht, hij wordt in die stukken ook als bestuurslid aangemerkt. Omdat de C-bestuurder nog steeds bestuurslid van de stichting is, is ook het ontslag van de ene A-bestuurder rechtsgeldig. Wilt u meer weten over zittingstermijnen van bestuurders en het opnemen van sluitende regels in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: SDU Opmaat 9/8 - 2020/0180 ECLI:NL:RBLIM:2020:5091

Gepubliceerd: 02 Sep 2020
Copyright: Sdu © 2019