34.239.167.74
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Stichting of Fonds op Naam?

Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen. Voor mensen die hun ideaal verwezenlijken zijn de eerste jaren na de oprichting vaak vervuld van grote vreugde. Ze voeren actie om gelden te werven, familie en vrienden doen enthousiast mee, en alle beslissingen over de koers van de stichting en de besteding van gelden nemen ze zelf. Als de jaren verstrijken rijst er soms toch twijfel. Met name over de continuïteit maakt menig stichtingsbestuurder zich zorgen. Met het klimmen der jaren en de soms bijbehorende gebreken of erger ziekteprocessen, groeit ook het besef dat tomeloze inzet voor een eigen stichting niet vanzelfsprekend blijft. Als het ook steeds lastiger wordt om te reizen voor projectbezoeken en om vrienden of familieleden te interesseren voor een bestuursfunctie, wordt de eigen stichting soms een blok aan het been. Steeds vaker zien we dat mensen met aspiraties voor een eigen stichting overgaan tot de oprichting van een Fonds op Naam, onder de vleugels van een goede doelinstelling. U heeft dan een eigen fonds, maar maakt gebruik van de organisatie en de know how van de goede doelstelling. Ook de continuïteit is in deze opzet gewaarborgd en niet afhankelijk van bijvoorbeeld uw gezondheid. U kunt het fonds zelf een naam geven, en samen met de goede doel instelling vastleggen wat de algemene doelstelling van het fonds wordt. Natuurlijk moet deze doelstelling in de lijn liggen van de doelstelling van het goede doel. U kunt het fonds bij leven of in uw testament volstorten. Vaak wordt afgesproken dat de goede doel instelling bij leven aan u rapporteert over de projecten die met uw fonds worden ondersteund, na overlijden kan de rapportage plaatsvinden aan uw erfgenamen. Wilt u meer weten over een Fonds op Naam, wij lichten u graag voor en zijn u en het goede doel graag behulpzaam bij de redactie van de voorwaarden van het Fonds op Naam. Bron: Hof Amsterdam 24 maart 2020, nr 200.250.845/01 KG (ECLI:NL:GHAMS:2020:930).

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis

Het aantal jonge huizenkopers is sinds de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt cijfers van De Hypotheker. Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Nu het aanbod aan woningen sinds het begin van de coronacrisis toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters hun weg naar de huizenmarkt. Ook willen zij profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De opmars van deze groep huizenkopers is volgens De Hypotheker mede te danken aan de financiële steun die zij krijgen van hun ouders. Sinds de uitbraak van Covid-19 is een flinke stijging zichtbaar van het aantal jonge huizenkopers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Op dit moment is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in deze leeftijdscategorie. Ten tijde van de coronacrisis steeg het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in de leeftijd tot 25 jaar is de afgelopen drie maanden zelfs met bijna 150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag in deze leeftijdscategorie steeg afgelopen jaar fors: met 14 procent naar 198.911 euro. De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot 25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel. Meer gemeenten bieden starterslening aan De opvallende stijging van het aantal starters komt onder meer omdat de gevolgen van de coronacrisis voor veel jonge huizenkopers juist nu reden zijn een hypotheek af te sluiten omdat ook de rentetarieven het dieptepunt bereikt lijken te hebben en het woningaanbod is toegenomen. Het woningaanbod in de vier grote steden is in het afgelopen half jaar met bijna 10 procent toegenomen. Veel jonge huizenkopers worden daarnaast financieel ondersteund door hun ouders of hebben een eigen spaarpotje waardoor ze de stap kunnen maken naar een koopwoning. Zo moet een huizenkoper op zijn minst de kosten koper - overdrachtsbelasting, notaris en taxatiekosten - betalen: gemiddeld 5 procent van de koopsom. Jonge huizenkopers blijken gemiddeld € 22.500 aan eigen middelen in te leggen. Door de hoge huizenprijzen zijn jonge huizenkopers genoodzaakt om bovenop de bijkomende kosten nog meer eigen middelen in te brengen om de financiering rond te krijgen. Het is daarbij een positief signaal dat het aantal aangevraagde startersleningen in de afgelopen drie maanden een lichte stijging laat zien. Zo meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) dat veel gemeenten hogere koopprijsgrenzen hebben doorgevoerd vanwege de stijgende huizenprijzen. Daarnaast overwegen steeds meer gemeenten de starterslening opnieuw beschikbaar te stellen, waardoor meer starters net dat extra steuntje in de rug kunnen krijgen bij het kopen van hun eerste huis. Vooralsnog is de verwachting dat de woningprijzen blijven stijgen als gevolg van de krapte op de woningmarkt, maar de stijging begint af te vlakken. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Misschien heeft u het wel eens gehoord: in Nederland hoeft niemand schulden te erven. Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen. Om te kunnen verwerpen mag u zich nog niet als erfgenaam gedragen hebben. Krijgt u het bericht over een erfenis en wilt u verwerpen? Houdt uzelf afzijdig ten aanzien van de erfenis en blijf overal van af, om te voorkomen dat u achteraf door schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld. U kunt de verwerping bij de griffie van de rechtbank of via de notaris regelen. Heeft u kinderen en kleinkinderen laat u dan eerst goed voorlichten. Als u verwerpt, erven zij namelijk in uw plaats. Wilt u niet direct verwerpen maar eerst uitzoeken of de erfenis misschien positief is, en daarbij niet zelf aansprakelijk worden als de erfenis toch negatief blijkt te zijn? Dan is er nog een andere mogelijkheid, namelijk de zogenaamde beneficiaire aanvaarding. Dit kunt u – net als de verwerping - bij de notaris of de griffie van de rechtbank regelen. Accepteert u de erfenis hoe dan ook, dan kunt u via de notaris een zuivere aanvaarding laten verzorgen. Voor minderjarige kinderen ligt het iets anders. Om te voorkomen dat een minderjarig kind in de problemen komt door een erfenis, zijn er in de wet beschermingsmaatregelen opgenomen. De wettelijk vertegenwoordiger, meestal de ouder, kan kiezen tussen verwerpen en beneficiair aanvaarden. Let op! Als u als ouder een erfenis namens uw kind wil verwerpen dan moet u daar binnen 3 maanden na overlijden een verzoek voor indienen bij de kantonrechter. Laat u die termijn verlopen dan wordt uw kind nog wel beschermd door de beneficiaire aanvaarding die dan automatisch intreedt, maar dan moet wel de hele nalatenschap afgewikkeld worden. Heeft u hulp nodig bij een erfenis voor een minderjarige, neem dan tijdig contact op met ons kantoor. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020, nr 200.266.832 (ECLI:NL:GHARL:2020:2840).

Gepubliceerd: 08 Jul 2020
Copyright: Sdu © 2019

Op vakantie en nog geen testament?

De zomervakantie staat weer voor de deur en ondanks het coronavirus worden er weer plannen gemaakt om er op uit te gaan. De gedachte dat u iets zou kunnen overkomen is – juist in deze coronacrisis - vast al bij u opgekomen. De meeste mensen regelen wel de reisverzekering maar geen testament. Toch is dat – vooral als er jonge kinderen zijn – zinvol. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat jonge ouders allebei overlijden, en minderjarige weeskinderen achterlaten. Als u niets regelt zal de wet regelen hoe de erfenis wordt verdeeld. De rechter zal bepalen waar uw kinderen geplaatst worden. Wilt u dat voorkomen, dan moet u een voogd over uw kinderen benoemen. Het benoemen van een voogd moet officieel geregeld zijn, onderlinge afspraken gelden niet. U kunt een voogd aanwijzen bij de notaris in een testament. Maar sinds enige tijd kan dit ook online geregeld worden, door een aantekening op te laten nemen in het gezagsregister via rechtspraak.nl. Handig als u verder geen testament nodig heeft. Een voogd hoeft niet zelf daadwerkelijk de dagelijkse zorg op zich hoeft te nemen. De voogd heeft wel de zeggenschap over een kind en zorgt dat het op een goede plek terecht komt. Bent u ook toe aan regelen van testament en/of voogdij, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Bron: rechtspraak.nl

Gepubliceerd: 17 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Herroepen testament blijft geheim

Meer dan ooit hoor je in de media over mensen die vinden dat hun vader, moeder, oom of tante niet meer wilsbekwaam is. Zou dat door de vergrijzing komen of doordat mensen steeds mondiger worden? Wat de reden ook is, feit is dat familieleden steeds vaker menen testamenten te moeten aanvechten. Zo moest de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs oordelen over een verzoek van neven en nichten die niet tevreden waren dat zij maar een-zesde erfdeel in de nalatenschap van hun tante erfden. Omdat zij vermoeden dat hun tante bij het maken van het testament wilsonbekwaam was, en zij in het vorige testament een groter deel dachten te krijgen, willen zij het testament nietig laten verklaren. Bij de notaris van tante vragen zij een afschrift op van het vorige – herroepen – testament om hun zaak te onderbouwen. Maar de notaris beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht. De rechter geeft de notaris gelijk, de notaris hoeft geen kopie van het herroepen testament te verstrekken. Iedereen moet vrijelijk naar de notaris kunnen gaan zonder bang te zijn dat de notaris openbaar maakt wat hem in zijn beroepsuitoefening is toevertrouwd. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 9 juni 2020, nr C/02/372060 / KG ZA 20-238 (ECLI:NL:RBZWB:2020:2432)

Gepubliceerd: 17 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Door Linkedinprofiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming. Dat kan u duur komen te staan, bijvoorbeeld door aansprakelijkstelling voor een faillissementstekort. In de wet staat dat met een bestuurder gelijk wordt gesteld degene die met het beleid van de vennootschap (mede) heeft bepaald en zich als bestuurder heeft gedragen en bestuurshandelingen heeft verricht. Dat overkwam onlangs de partner van een formeel bestuurder. De partner had zich op Linkedin geprofileerd als directeur en kon dat onvoldoende weerspreken. Met dat profiel gaf de partner een beschrijving van diens rol en functie binnen de onderneming. Voor de rechter kwam dat neer op het dragen van een algemene verantwoordelijkheid. De partner kon betalingen verrichten, bovendien kon niet voldoende worden weersproken dat de partner zich ook bezig hield met de dagelijkse gang van zaken. Soms kan dat niet anders, bijvoorbeeld in het geval van een klein bedrijf waarin beide partners al hun energie stoppen om te blijven bestaan. Hoe dan ook, het leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid. Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van bestuurders van een bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 26/5/20 2020/0136; ECLI:NL:GHSHE:2020:256

Gepubliceerd: 17 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen. Als blijkt dat aan de orde is, zal de rechter korte metten maken en hen persoonlijk aansprakelijk stellen om de niet betaalde facturen te voldoen. Dat kan alleen worden voorkomen als de bestuurders voldoende aannemelijk tegenbewijs leveren. Dat lukt maar zelden. Dergelijke verplichtingen worden ook al aangegaan in de oprichtingsfase van een BV. Dergelijke rechtshandelingen worden na oprichting bekrachtigd. Als op dat moment voor de bestuurders al duidelijk is of dat zij redelijkerwijs kunnen weten dat de BV die verplichtingen niet kan nakomen, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg startkapitaal is om het bedrijf van de grond te krijgen en aan de bijbehorende verplichtingen te voldoen, komt de persoonlijke aansprakelijkheid in zicht. Wilt u meer weten over haken en ogen die aan de oprichting van besloten vennootschappen verbonden zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 19/5/20 - 2020/0201 - ECLI:NL:GHDHA:2020:861 - ECLI:NL:GHDHA:2019:816

Gepubliceerd: 10 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Hoog OZB-tarief voor grond met woonbestemming

Wie beschikt over een stuk bouwgrond waarop al een woonbestemming rust en ook al voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw, doet er goed aan de fiscale aspecten daarvan in beeld te krijgen. Het maakt namelijk voor de OZB (onroerendezaakbelasting) niet uit of er voorbereidingen zijn getroffen in de zin van ontwerp door een architect, een bouwkundig constructierapport en een omgevingsvergunning. Zolang er nog geen bouwwerkzaamheden zijn verricht, geldt voor de OZB niet het lage maar het hoge woningtarief. Volgens het Hof Arnhem dient zo een onroerende zaak niet in hoofdzaak tot woning en komt daarmee niet in aanmerking voor het lage tarief. Als er geen bouwactiviteiten zijn zal de inspectie terecht een aanslag voor het hogere tarief voor niet-woningen opleggen. Wilt u meer weten over OZB-aspecten in relatie tot aanschaf van een perceel grond of de voorgenomen bouw van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 22 mei - ECLI:NL:GHARN:2008:BG9320

Gepubliceerd: 10 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wie betaalt de huishoudkosten?

Doet één van jullie de boodschappen en betaalt de ander de vaste lasten? Of pinnen jullie alle huishoudkosten van een gezamenlijke rekening? De meeste echtparen hebben al jarenlang een zelf uitgevonden modus die goed werkt. Toch strookt dat niet altijd met de afspraken in de huwelijksvoorwaarden akte. Zo belandden een man en vrouw onlangs voor de rechter. Zij hadden in hun huwelijksvoorwaarden afgesproken dat zij de kosten van de huishouding ieder voor de helft zouden betalen. Bij echtscheiding vordert de vrouw een fors bedrag van de man, omdat zij tijdens het huwelijk veel meer huishoudkosten heeft betaald. In hun huwelijksvoorwaarden was niet opgenomen dat elk jaar moest worden afgerekend. Wel is afgesproken dat een echtgenoot die te veel huishoudkosten heeft betaald, dat bij echtscheiding binnen zes maanden moet claimen. De man vindt het niet leuk dat hij bij de scheiding wordt geconfronteerd met een verrekening vanaf het begin van het huwelijk. Volgens hem had de vrouw binnen één jaar na afloop van elk kalenderjaar moeten claimen, ook al is dat niet overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. De Rechtbank is het niet met de man eens. Als er – zoals in dit geval – geen vervalbeding is afgesproken dan is het volgens vaste rechtspraak redelijk en billijk dat de onderlinge afrekening elk jaar plaats vindt. Dit echtpaar heeft expliciet afgesproken dat het recht om te verrekenen zou vervallen binnen zes maanden na de scheiding. De rechter geeft de vrouw gelijk: ze mag haar claim wegens ongelijke bijdrage in de huishoudkosten indienen bij de afwikkeling van de scheiding. De rechter weegt wel mee dat zowel de man als de vrouw jurist zijn en geacht worden de inhoud van de huwelijkse voorwaarden zelf goed te begrijpen. De man had er dus rekening mee moeten houden dat hij bij het einde van het huwelijk kon worden geconfronteerd met een huishoudkostenverrekening. Is het lang geleden dat u uw huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld en wilt u weten hoe de huishoudkostenverrekening in uw geval uitwerkt? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Bron: Rb. Rotterdam 8 mei 2020, nrs C/10/547684 e.a. (ECLI:NL:RBROT:2020:4335)

Gepubliceerd: 10 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wees zuinig op ANBI status

Het komt wel voor dat stichtingen die bijvoorbeeld zorg verlenen een ANBI-status genieten. ANBI staat voor algemene nut beogende instellenen. Zij profiteren dan van vrijstelling van schenkingsbelasting. Goedlopende instellingen willen dan wel eens de boel gaan herstructureren en de werkzaamheden onderbrengen in een of meer bv’s. Om als overkoepelende stichting desondanks de ANBI-status te behouden is het wel van belang dat de stichting zelf grotendeels werkzaamheden blijft verrichten voor het doel waarvoor zij in het leven is geroepen. Als de overkoepelende stichting alleen beheerwerkzaamheden gaat uitvoeren, is er geen grond meer voor behoud van de ANBI-status. Voor de fiscus zal dat aanleiding zijn om de ANBI-status in te trekken. In een zaak voor de rechtbank Den Haag bleek ook dat een beroep op “doorkijk- of groepsbenadering” geen stand houdt. Noch de wet, noch de parlementaire geschiedenis biedt die mogelijkheid. Ook het eventuele bestaan van een fiscale eenheid is niet van belang bij de beoordeling van de ANBI-status. Zolang de activiteiten niet operationeel van aard zijn, kan geen beroep meer worden gedaan op de ANBI-status. Wilt u meer weten over het behoud van de ANBI-status bij voorgenomen herstructurering van uw instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 18/5 2020/0113, ECLI:NL:RBDHA:2020:4194

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Versoepeling maatregelen en testament

Het maken van een testament is altijd al een klus geweest die door mensen op de lange baan werd geschoven. Begrijpelijk natuurlijk, want niemand wordt graag geconfronteerd met de dood. Tijdens de lockdown naar aanleiding van het Coronavirus wilden meer mensen dan ooit een testament maken. Toch schoven ook toen veel mensen hun wens om een testament te maken even op de lange baan, maar dan vanwege de angst om besmet te worden. Nu de RIVM-maatregelen steeds verder worden versoepeld, is er zo langzamerhand steeds meer vertrouwen om weer de deur uit te gaan voor noodzakelijke boodschappen. De notarissen zijn als vitaal beroep aangemerkt en ons kantoor was de afgelopen maanden dan ook gewoon geopend. Veel besprekingen voerden we via de telefoon, of andere verbindingen zoals Zoom, Skype of Teams. De handtekening onder een testament kwamen mensen wel zelf op kantoor plaatsen. Voor cliënten die door hun gezondheid of bijvoorbeeld door opname in een gesloten verpleeghuis echt niet naar kantoor konden komen is er zelfs noodwetgeving gekomen, zodat er toch een oplossing voor deze uitzonderingsgevallen kon worden gezocht. We zijn inmiddels helemaal ingericht op het ontvangen van onze cliënten met een afstand van 1,5 meter aan de bespreektafel, en achter plexiglas. U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek. We schenken geen koffie en u mag uw eigen pen gebruiken. Zo vindt uw afspraak voor een testament weliswaar op afstand plaats, toch houden wij het contact heel persoonlijk. Twijfelt u nog over het maken van een afspraak? Bel ons gerust op, dan bespreken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen. Ook spreken ze vaak of hoe ze omgaan met een eventuele extra inleg, bijvoorbeeld als één van beiden de verbouwing van de badkamer betaalt met eigen geld. Onlangs moest zowel de Rechtbank, als het Hof in hoger beroep, oordelen over een zaak waarin de kostwinnende man vond dat hij bij de scheiding recht had op € 173.254 omdat hij dit bedrag uit eigen middelen had geïnvesteerd in de gezamenlijke woning. Het uitgangspunt is dat bij verdeling van een gemeenschappelijk huis iedere partner recht heeft op een vergoeding van het bedrag dat hij uit zijn privévermogen aan het huis heeft besteed. Bij verkoop of scheiding deel je daarna het overschot samen. Soms zijn er tussen de partners - stilzwijgend - afspraken gemaakt die afwijken van het normale uitgangspunt. Als de rechter die moet beoordelen kijkt hij naar alle omstandigheden en ook naar het feitelijk handelen van de partners. In het geval van de kostwinner kijkt de rechter ook naar alle omstandigheden. Het stel was al 28 jaar samen en heeft drie kinderen. De woning en de hypotheek zijn gezamenlijk en ze hebben allebei eigen vermogen ingebracht, en nooit afspraken gemaakt over terugbetaling van die inleg. Ze hebben nooit een gescheiden boekhouding gevoerd en wel allebei meebetaald aan huishoudkosten. In goed overleg is de vrouw op een gegeven moment gestopt met werken om fulltime voor de kinderen te gaan zorgen, terwijl de man de kostwinner werd. De rechter leidt uit al deze omstandigheden af dat de partners een verschil in hun bijdragen aan gezamenlijke uitgaven kennelijk nooit belangrijk vonden. Daarmee vindt de rechter ook dat er stilzwijgend een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de partners, op grond waarvan de man de investeringen uit zijn privévermogen in de woning niet meer kan opeisen. Dit betekent dat bij verkoop van de woning ieder recht heeft op de helft van de overwaarde. Heeft u een samenlevingscontract? En is daarin geregeld hoe u omgaat met een extra inleg in de woning? Kom gerust eens langs om de gevolgen te bespreken. Bron: Hof Den Haag 21 april 2020, nr 200.255.186/01 (ECLI:NL:GHDHA:2020:913)

Gepubliceerd: 03 Jun 2020
Copyright: Sdu © 2019

Coronaclausule in koopovereenkomst

De gevolgen van het coronavirus zijn tot in alle hoeken van de samenleving voelbaar. Wie een huis koopt, krijgt er ook mee te maken. Bijvoorbeeld als de overdracht van het huis niet op de afgesproken datum kan doorgaan. Om dit probleem bij voorbaat het hoofd te bieden kunt u een clausule in de koopovereenkomst laten opnemen waarmee de overdracht boetevrij kan worden uitgesteld. Koopovereenkomsten bevatten standaard ook de datum van overdracht. Zonder uitzonderingsartikel over mogelijk uitstel, kunt u zomaar tegen een boete oplopen vanwege niet tijdig afnemen. Een dergelijke clausule is vergelijkbaar met het gebruikelijke financieringsvoorbehoud. Ons advies is om een uitstelclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Wilt u meer weten over koopovereenkomst en leveringsakte? Bel ons voor een afspraak. Bron: NVM

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

VEH vreest ongelijke behandeling bij financiële problemen

Vooral huiseigenaren die ook als zelfstandige werken, maken zich in deze coronatijden zorgen over hun financiële situatie. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Het gaat dan vooral om de angst hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen. VEH wil dat huiseigenaren met financiële problemen allemaal op een eenduidige manier een betalingspauze krijgen aangeboden van hun bank of geldvertrekker of daar een extra lening kunnen afsluiten. Bovendien zouden huiseigenaren die de laatste jaren vrijwillig extra geld op hun hypotheek hebben afgelost, dat bedrag weer eenvoudig zonder teveel regels kunnen opnemen. Nu zijn er tussen banken en geldverstrekkers onderling flinke verschillen in de criteria voor dergelijke constructies. Een andere oproep van VEH aan banken en geldverstrekkers is het aanbieden van rentemiddeling aan hun klanten, zodat de maandelijkse hypotheeklasten – in de meeste gevallen – fors omlaag kunnen. Daarmee wordt ook een deel van de betalingsproblemen voorkomen. Deze mogelijkheid is aantrekkelijker dan het oversluiten van een hypotheek, omdat daar een boeterenteclausule op van toepassing is. Hoe langer de crisis duurt, hoe meer betalingsproblemen zullen ontstaan. Voor VEH is dat de reden om aan de bel te trekken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een hypotheek biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Verenigng Eigen Huis persbericht 11 mei 2020

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Geen recht op helft huwelijksgemeenschap na moord op echtgenote

Het loont in Nederland niet de moeite om iemand om het leven te brengen, om vervolgens de erfenis op te strijken. Gelukkig staat er heel duidelijk in de wet, dat iemand die is veroordeeld voor moord geen erfgenaam kan zijn van de vermoorde persoon. Recent moesten de rechters van het Hof Arnhem-Leeuwarden oordelen over de vraag of een man die zijn vrouw had vergiftigd, wel recht had op de helft van het totale vermogen van de man en de vrouw. Voor deze situatie is niet – zoals voor erfenissen – een aparte bepaling opgenomen in de wet. Toch trekt de rechter die lijn ook door naar de verdeling van het vermogen van het echtpaar. De rechter vindt het onaanvaardbaar de man recht zou krijgen op de helft van het totale vermogen. De rechter neemt daarbij onder meer in aanmerking dat de man zelf nauwelijks inkomen en vermogen heeft ingebracht en dat hij geldbedragen heeft verduisterd. Daarnaast heeft hij de vrouw een vreselijke lijdensweg bezorgd door haar langdurig te vergiftigen en uiteindelijk te vermoorden. De rechter constateert dat al het handelen van de man van het begin af aan gericht is geweest op zijn eigen financieel gewin. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de man geen recht heeft op de helft van het totale vermogen van het echtpaar. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2020, nr 200.259.562 (ECLI:NL:GHARL:2020:3936)

Gepubliceerd: 27 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Woning en mantelzorgwoning één object

De zaak diende omdat de belastingdienst voor een vrijstaande woning en een mantelzorgwoning op een groot perceel van de eigenaar van de vrijstaande woning een aanslag oplegde voor beide woningen afzonderlijk. De heffingsambtenaar zag daarin namelijk twee afzonderlijke WOZ-objecten. De rechter moet bij WOZ-zaken beoordelen of de toegepaste objectafbakening correct is. De Waarderingskamer stelt in zijn instructie dat de mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is, als één object worden afgebakend. Daarmee sluit de Waarderingskamer aan bij het karakter van de tijdelijke mantelzorgwoning. Dat standpunt wordt gesteund door de Staatssecretaris van Financiën. Wilt u meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 6 mei

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

De haken en ogen aan 'Ja…. Ik wil!

In de nieuwe wet is de gemeenschap van goederen beperkt. Echtgenoten die elkaar bij de gemeente het ja-woord geven en trouwen voor de wet, krijgen te maken met andere ‘spelregels’. Kort gezegd delen echtgenoten alleen nog met elkaar wat ze tijdens het huwelijk samen opbouwen. Inkomen dat u vanaf de huwelijksdatum spaart wordt bijvoorbeeld gemeenschappelijk. Bezittingen en schulden, zoals een studieschuld, die ieder vóór het huwelijk al had, blijven privé. Een uitzondering is er als u vóór het huwelijk al samen een huis heeft, dat valt wél in de huwelijksgemeenschap. Voor veel aanstaande echtgenoten voelt het nieuwe systeem 'eerlijker' aan; tegenwoordig hebben beiden vaak eigen inkomen en spaargeld dat ze niet automatisch willen delen. Ook erfenissen en schenkingen blijven voortaan privé. Bij een scheiding wordt er dus minder gedeeld. Toch zitten er ook haken en ogen aan de wet. Echtgenoten moeten namelijk wel de moeite nemen om een goede administratie bij te houden van hun vermogens: wat is van de één, wat is van de ander en wat is van samen? Als dat niet gebeurt, dan is bij een echtscheiding lastig te bewijzen dat iets niet gedeeld hoeft te worden. En dan valt een goed tóch in de gemeenschap. Het kan daarom verstandig zijn om een notariële beschrijving te maken van ieders vermogen bij het aangaan van het huwelijk. Dat gebeurt in huwelijkse voorwaarden. Met huwelijkse voorwaarden is er ook de vrijheid om iets heel anders af te spreken: om veel meer met elkaar te delen, of juist niets. Een bijzonder aspect dat we in onze praktijk vaak zien, is het volgende. Bij veel samenwonende stellen die samen een huis kopen, legt de één meer eigen geld in dan de ander. Omdat de inleg voor de helft 'namens de ander' wordt gedaan, ontstaat bij die ander een schuld. Die had immers evenveel moeten inleggen, passend bij de gelijke eigendom van het huis. Deze schuld wordt beschreven in het samenlevingscontract, zodat degene die méér heeft ingelegd zijn aanspraak op zijn inleg van eigen geld houdt. Gaat het koppel vervolgens trouwen voor de wet, dan gebeurt er iets geks: de helft van de aanspraak van degene die meer heeft ingelegd 'verdampt'. Dat effect van de nieuwe wet is vaak niet wenselijk. Het advies is om dan in de huwelijkse voorwaarden de aanspraken weer veilig te stellen. Heeft u graag alles helder op een rij voordat u straks ‘ja… ik wil’ tegen elkaar zegt? Kom dan gerust met uw notaris over huwelijkse voorwaarden praten.

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. Als zij van onze notaris de vraag krijgen of ze al een testament hebben gemaakt reageren ze vaak verbaasd: ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’. Op zich hebben ze gelijk. Als een gehuwd stel geen kinderen heeft, zijn ze vanaf hun huwelijk elkaars enig erfgenaam. Maar wat gebeurt er als ze samen in de auto zitten en bij een ongeval betrokken raken? Stel, de man overlijdt ter plekke en zijn vrouw drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de standaard regeling is de vrouw enig erfgenaam van haar man en erft alles van hem. Als zij drie dagen later ook overlijdt gaat het hele bezit van dit stel naar de familie van de vrouw. De meeste mensen vinden het erg zuur als hun schoonfamilie de hele erfenis krijgt. Dan is er maar één oplossing, en dat is het maken van een testament met een zogenaamde ‘rampenclausule’. Met een dergelijke clausule wordt geregeld dat echtgenoten zonder kinderen die binnen 30 dagen na elkaar overlijden, de nalatenschap van iedere echtgenoot naar zijn of haar eigen familie laten vererven en niet naar de familie van de langstlevende echtgenoot. Dit jaar was de zaak van een jong stel dat tijdens hun tropische huwelijksreis zeer kort na elkaar overleed door voedselvergiftiging, regelmatig in de media. Zij hadden geen kinderen en ook geen testament. Omdat de vrouw als eerste was overleden, zou haar nalatenschap op grond van het wettelijke erfrecht toekomen aan haar nieuwbakken echtgenoot en daarna aan zijn familie. De beide families waren het niet met elkaar eens en zijn naar de rechter gestapt. De Rechtbank vond de uitkomst niet redelijk en heeft geoordeeld dat de nalatenschap van de vrouw toekomt aan haar eigen familie. In hoger beroep heeft het Hof daar een streep door gehaald en geoordeeld dat de wet duidelijk is en dat de familie van de man alles erft. Had het jonge stel dat anders gewild, dan hadden ze maar een testament moeten maken. Kortom, ook voor kinderloze echtparen is het zinvol om een testament te maken, bel ons gerust voor een vrijblijvend intakegesprek. Bron: Hof Den Haag 12 mei 2020, nr 200.255.304/01 (ECLI:NL:GHDHA:2020:891)

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bewind en Alimentatie

In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis. Zij willen daarmee voorkomen dat de kinderen de erfenis opmaken aan scooters, sportauto’s en verre reizen. Waar de meeste ouders de bewindregeling laten gelden tot een leeftijd tussen de 21 en 25 jaar van het kind, zijn er ook ouders die langer over hun graf willen regeren. Zij zouden het liefst zien dat de kinderen tot hun veertigste verjaardag of soms nog langer, niet zelf over de erfenis mogen beslissen. Tegenwoordig is er een regeling in de wet die ervoor zorgt dat een kind na 5 jaar de rechter kan vragen om het bewind op te heffen. Soms pakt een bewindregeling later heel anders uit dan degene die het testament maakte maar kon vermoeden. Recent speelde er een dergelijk geval bij de rechtbank Midden-Nederland. Het betrof een man die alimentatie moest betalen aan zijn ex-echtgenote. Bij het berekenen van zijn draagkracht voor de alimentatie werd zijn vermogen meegerekend, maar omdat het vermogen onder bewind was gesteld kon hij niet over het vermogen beschikken. De rechter vindt dat de bewindvoerder maar moet vragen om over een deel van het vermogen te kunnen beschikken om de alimentatie te betalen. Heeft u een bewindregeling in uw testament opgenomen, dan is het misschien goed om de eindleeftijd die u noemt nog eens te controleren. Heeft u vragen? Bel ons gerust, wij zijn u graag van dienst. Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 16 april 2020, C16/477525/FA RK 19-1616, ECLI:NL:RBMNE:2020:1512

Gepubliceerd: 20 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schenkingen binnen zes maanden voor overlijden

Veel mensen doen hun best om al tijdens leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld kinderen. Zo verkleinen zij hun nalatenschap. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan door de ontvanger geen schenkbelasting betaald te worden. Tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis, waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt. Het is wel belangrijk om al tijdig te beginnen met het doen van schenkingen. Als er kort voor overlijden nog geschonken wordt, dan kan de 180-dagen-regel om de hoek komen kijken. De 180-dagen-regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. De schenkbelasting mag wel verrekend worden met de erfbelasting bij overlijden. Onlangs moest de rechter oordelen over een vader die uit zijn bv een schenking had gedaan aan zijn kinderen. De moeder kwam vervolgens binnen 180 dagen na het doen van die schenking te overlijden. Omdat de ouders waren gehuwd in gemeenschap van goederen besliste de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de helft van de schenkingen opgeteld moeten worden bij de nalatenschap. Wilt u meer weten over het doen van schenkingen, neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020 (gepubliceerd 4 maart 2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:404.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Aftrek hypotheekrente blijft ook bij betaalpauze

Als u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheeklasten niet kunt opbrengen, en met de hypotheekverstrekker een betaalpauze heeft afgesproken, blijft u recht houden op hypotheekrenteaftrek. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft hiermee ingestemd. Hypotheken moeten sinds 2013 in dertig jaar worden afgelost om hypotheekrenteaftrek te kunnen genieten. Eventuele gedurende die looptijd opgelopen achterstanden moeten in het jaar daarna worden ingehaald. Nu is beslist dat ingeval u een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft, u bij een betaalpauze vanwege de coronacrisis meer tijd krijgt om deze niet-betaalde termijnen terug te betalen zonder dat u de renteaftrek gaat missen. U moet overigens de gemiste termijnen wel binnen de totale looptijd van dertig jaar hebben betaald. Deze maatregel geldt als u zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 meldt bij uw hypotheekverstrekker en een betaalpauze overeenkomt van maximaal zes maanden. Bron: TaxLive 25 april 2020.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv

De economische terugval is voor veel ondernemers die in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) ondernemen reden om hun rechtsvorm aan te passen naar bv. Doel is om aansprakelijkheden te beperken. In een eenmanszaak, vof of maatschap bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die u in uw bedrijf bent aangegaan. In een bv beperkt u die aansprakelijkheid. Echter, verplichtingen en schulden die dateren uit de tijd dat u nog geen bv was, blijven privé op u verhaalbaar. Geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een nv of bv en – omgekeerd – geruisloze terugkeer, zijn onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. Deze termijn voor terugwerking van geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is op 31 maart 2020 verstreken. Gegeven de huidige crisis kan het zijn dat deze termijn niet wordt gehaald. Dit kan ertoe leiden dat de onderneming niet met terugwerkende kracht geruisloos kan worden omgezet of kan terugkeren. Gelet op de bijzondere omstandigheden vind ik dit niet redelijk. Daarom heeft het kabinet besloten de termijn van vijftien maanden met drie maanden te verlengen in het geval dat deze 15-maandstermijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Wilt u meer weten over geruisloze inbreng of terugkeer? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 20 april 2020, nr. 2020/0093; Rijksoverheid.

Gepubliceerd: 13 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Beter af zonder aftrek hypotheekrente

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat afschaffing van de aftrek hypotheekrente de welvaart in ons land verhoogt. Die conclusie is het resultaat van de doorberekening van verkenningen, die een ambtelijke werkgroep voor het volgende kabinet uitwerkt. Het CPB heeft de effecten van diverse pakketten doorberekend, overigens nog vóór het uitbreken van de coronacrisis. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek blijkt daarbij het beste resultaat op te leveren. De welvaart stijgt, getuige de toename van het bruto binnenlands product met een half procent. De huizen worden relatief minder duur, de huizenprijzen zullen na vijf jaar 11% lager uitvallen dan zonder afschaffing van de aftrek. De eigen woning gaat in dat pakket naar box 3 van de inkomstenbelasting. Daartegenover staat dat het belastingvrije bedrag in box 3 stijgt naar de waarde van een gemiddeld koophuis. Tot slot vervalt in dit pakket ook de overdrachtsbelasting. Alleen voor eigenaren van een duur huis is het pakket nadelig, De aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep en de doorrekening van het CPB worden voor het volgende kabinet punten om nieuw beleid op te maken. Het is dus nog even afwachten. Bron: Taxlive 23 april 2020 / CPB-rapport.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kind eist erfdeel op

De meeste mensen maken een langstlevenden testament, om te zorgen dat hun partner ongestoord kan voortleven na overlijden van de eerste partner. Toch krijgen wij vaak de angstige vraag van de langstlevende of de kinderen het testament écht niet kunnen aantasten. Kinderen hebben tenslotte volgens de Nederlandse wet recht op een erfdeel, een zogenaamde legitieme portie. Het klopt inderdaad dat een kind een beroep zal kunnen doen op die legitieme portie. Maar meestal zal er in het testament een clausule staan, waardoor de kinderen op hun legitieme portie moeten wachten tot de langstlevende ook is overleden. Vaak nemen mensen in het testament nog meer opeisbaarheidsmomenten op, bijvoorbeeld dat de langstlevende het erfdeel van de kinderen ook moet uitbetalen bij hertrouwen of bij opname in een zorginstelling. Onlangs ging een dochter naar de rechter inzake het testament van haar moeder. Volgens het testament dat moeder had opgesteld kan de dochter haar deel van de erfenis vervroegd opeisen ‘zodra mijn echtgenoot enige krachtens dit testament op hem rustende verplichting ten opzichte van de overige erfgenamen niet nakomt.’ De dochter vindt dat haar deel opeisbaar is geworden omdat haar vader is benoemd tot executeur en hij niet snel genoeg een boedelbeschrijving heeft opgesteld. Om betaling van haar erfdeel veilig te stellen heeft zij beslag gelegd op goederen van vader. De kortgedingrechter concludeert dat vader twee jaar na het overlijden van moeder nog steeds geen boedelbeschrijving gereed heeft en dat de dochter er dus belang bij heeft dat ze beslag legt op goederen van haar vader. Of de bodemrechter zal oordelen dat de dochter nu al aanspraak kan maken op haar erfdeel, kan de kortgedingrechter niet beantwoorden en behoeft in het kader van dit opheffingskortgeding ook niet beantwoord te worden. Ook bij afweging van de (overige) belangen ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om tot opheffing van het beslag over te gaan. Het belang van de dochter om hangende de lopende bodemzaak haar aanspraak veilig te stellen weegt, afgezet tegen vaders belangen, zwaarder. Bron: Rb. Oost-Brabant 24 april 2020, nr. C/01/355203/KG ZA 20-61, ECLI:NL:RBOBR:2020:2375.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019

Erfbelasting betalen, of toch niet?

Als je een erfenis krijgt moet je meestal erfbelasting betalen. De Nederlandse fiscus heft namelijk erfbelasting over het wereldvermogen van een persoon die ingezetene is van Nederland. De erfgenaam heeft meestal een vrijstelling. De vrijstellingen voor familieleden zijn groter dan voor derden. Over hetgeen de erfgenaam boven de vrijstelling erft, betaalt hij erfbelasting. Hoop op vermindering is er meestal niet, of toch wel? Het is zeldzaam, maar een enkele keer duikt er achteraf een nog niet eerder bekende erfgenaam op. Als de fiscus achter het bestaan van een nieuwe erfgenaam komt, mag de inspecteur de aanslagen erfbelasting van de eerder bekende erfgenamen verlagen. De nieuw ontdekte erfgenaam krijgt dan een navorderingsaanslag erfbelasting. Zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs over de nalatenschap van een man die in het jaar 2008 kwam te overlijden. Twee vrouwen zijn de erfgenamen. Op 15 januari 2014 constateerde Rechtbank Amsterdam dat de man ook nog de verwekker van een buitenechtelijke zoon was. De zoon was daardoor ook erfgenaam van de overleden man. De andere erfgenamen vroegen daarom aan de Belastingdienst om hun aanslagen erfbelasting te verminderen. De inspecteur honoreerde dat en legde diezelfde dag de zoon een navorderingsaanslag erfbelasting op. Bron: Rechtbank Noord-Holland 14 november 2019 (gepubliceerd 3 februari 2020), nr. AWB 17/2675, ECLI:NL:RBNHO:2019:9371.

Gepubliceerd: 06 May 2020
Copyright: Sdu © 2019