3.233.219.101
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Mag ik mijn geld opmaken?

Veel mensen met kinderen maken een langstlevendentestament. Het testament moet regelen dat de langstlevende ongestoord kan doorleven, zonder dat kinderen hun erfdeel opeisen. Niet alleen bij het maken van deze testamenten, maar ook na het overlijden van de eerste partner krijgen wij vaak dezelfde vraag van de langstlevende: ‘Mag ik het geld wel opmaken, of moet ik het erfdeel van de kinderen in stand houden en bewaren tot mijn overlijden?’. Het langstlevenden testament kent diverse vormen, en bij de meeste daarvan geldt dat de langstlevende ongestoord kan voortleven na het overlijden van de partner, en de nalatenschap op mag maken. Toch komt er af een toe een angstig kind in actie. Onlangs speelde er weer een zaak bij het Hof Den Haag waarbij een dochter beslag wil leggen omdat haar vader volgens haar zelf voldoende inkomen en vermogen heeft om ruimschoots in zijn gebruikelijke levensbehoefte te voorzien. De dochter wil voorkomen dat de vader haar erfdeel in haar moeders erfenis ook opmaakt. De rechter is duidelijk en geeft aan dat volgens het langstlevendentestament van de moeder, de langstlevende ontstoord moet kunnen voortleven. Dit is alleen anders als de vader misbruik zou maken van zijn bevoegdheid en de erfenis van zijn vrouw opzettelijk zou gaan verminderen om de kinderen te benadelen. Volgens de rechter zal hier niet snel sprake van zijn. Wilt u weten of uw testament goed is opgesteld, of heeft u een oud testament (van voor 2003)? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende bespreking op ons kantoor. Bron: Gerechtshof Den Haag 19 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3380.

Gepubliceerd: 22 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Verplicht gebruikelijk loon dga naar € 46.000

Elke dga is verplicht om zich jaarlijks loon vanuit de bv te laten uitbetalen. De fiscus stelt daar ook een minimumgrens aan, voor 2020 is dat € 46.000. Dat is € 1.000 meer dan de ondergrens in 2019. De verhoging is het gevolg van de algemene jaarlijkse indexering van diverse bedragen in de belastingwetten. Het bedrag is afgeleid van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de bv, althans als een van deze bedragen meer is dan € 46.000. Hoger gebruikelijk loon heeft nadelen voor de dga. Gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1. Dat wordt doorgaans zwaarder belast dan het opnemen van dividend. Wilt u meer weten over verplichtingen van de dga ten opzichte van de fiscus of andere instanties? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 7 januari 2020.

Gepubliceerd: 22 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

UBO-register in voorjaar 2020 van start

De geplande invoering van het UBO-register is niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan. De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft op eind vorig jaar ingestemd met de wetsvoorstellen. Het UBO-register zou op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Uit een bericht van het kabinet blijkt dat de wetsvoorstellen voor het UBO-register nog niet door het parlement zijn goedgekeurd. In het UBO-register worden de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) van onder meer vennootschappen en stichtingen vastgelegd. Het gaat dan om natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Daarmee zijn zij dan feitelijk de uiteindelijke eigenaar van de organisatie of hebben er zeggenschap over. Aanleiding voor de richtlijn zijn de Panama Papers, die ondoorzichtige juridische constructies blootlegden waarmee financieel-economische delicten als faillissementsfraude, belastingontduiking, het witwassen van geld en terrorismefinanciering worden gepleegd. Wilt u meer weten over het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: KNB + Opmaat 2 januari 2020, 2020/0002.

Gepubliceerd: 22 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Een periodiek verrekenbeding

In huwelijkse voorwaarden wordt nog steeds regelmatig een beding opgenomen, waarbij echtgenoten met elkaar afspreken om elk jaar te delen wat er van hun inkomens is overgebleven. Als zij niet elk jaar netjes een rekensommetje maken, lukt het bij een echtscheiding vaak niet meer om nog jaren terug te rekenen. Volgens de wet moet er in dat geval vanuit gegaan worden dat al het aanwezige vermogen van de echtgenoten verrekend moet worden, tenzij een andere uitkomst redelijk zou zijn. Het Hof Den Bosch moest onlangs oordelen over een dergelijke niet-uitgevoerde verrekening. Volgens de hoofdregel van de wet zou het echtpaar al het aanwezige vermogen moeten verrekenen. Maar de scheidende echtgenoten waren nog maar relatief kort getrouwd en de rechter vond dat hij niet mocht aannemen dat van het inkomen van de man in die periode de aankoopsom van twee panden was gespaard. Aan de hand van bewijsstukken stelt het hof de bedragen vast die de man wordt geacht in die tijd te hebben overgespaard. De rechter gaat ervan uit dat de berekende bedragen zijn gebruikt voor de aankoop van de panden, en bepaalt welk bedrag moet worden verrekend. Weet u of er een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden staat? Wij beoordelen graag samen met u uw akte. Bron: ECLI:NL:HR:2012:BV9605, ECLI:NL:GHSHE:2019:2407.

Gepubliceerd: 15 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

Ontvangt u een erfenis of schenking, dan moet u doorgaans aangifte doen in verband met de erf- of schenkbelasting. Blijft de schenking of erfenis onder de vrijstelling, dan hoeft u geen erf- of schenkbelasting af te dragen. In Nederland worden de vrijstellingen elk kalenderjaar aangepast en voor 2020 gelden de volgende bedragen: Vrijstellingen erfbelasting: De partner: € 661.328 Een (klein)kind: € 20.946 Een ouder € 49.603 De vrijstelling voor partners is overigens niet altijd € 661.328. De waarde van een pensioen voor de overblijvende partner wordt in mindering gebracht op de vrijstelling, dit noemt men de pensioenimputatie. Vrijstellingen schenkbelasting: Jaarlijks aan een kind: € 5.515 Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.457 Eigenwoningschenking: € 103.643 Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.208 Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Bent u van plan om in 2020 te gaan schenken of wilt u meer weten over erfbelasting. Bel dan gerust voor een oriënterend gesprek op ons kantoor. Bron: Successiewet 1956, art. 32 en 33.

Gepubliceerd: 15 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Kleine ondernemersregeling niet altijd aantrekkelijk

Dit jaar zijn de regels voor ondernemers met een relatief kleine omzet veranderd. De kleine ondernemersregeling (KOR) van voor de jaarwisseling heet nu omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Wel of niet profiteren van deze regeling hangt af van verschillende afwegingen die u als ondernemer moet maken. De grens om deel te kunnen nemen aan de regeling ligt op een omzet van niet meer dan € 20.000 per jaar. Als u besluit deel te nemen, geldt die deelname voor minimaal drie jaar. Het gaat er dan wel om of u over die jaren een stabiele lage omzet verwacht. U krijgt dan een vrijstelling van btw- en aanverwante administratieve verplichtingen. Zo hoeft u geen btw-aangifte meer te doen, maar u kunt dan ook geen btw meer factureren of terugvragen. Echter, als de omzet niet zo stabiel laag blijkt te zijn en u meer omzet draait van € 20.000, moet u die verhoogde omzet door geven aan de Belastingdienst . Uw deelname aan de OVOB wordt dan direct stopgezet. Vervolgens kunt u drie jaar niet meer deelnemen aan de regeling. Een tweede belangrijk punt is of u zonder de regeling jaarlijks btw moet betalen of juist terugkrijgt. Als u moet betalen is de regeling wel interessant. Dat is niet meer zo als u btw terugkrijgt, dat geldt ook als u veel investeringen doet. Ook een punt van afweging is of u veel zaken doet met particulieren. Dat zijn klanten die geen btw kunnen terugvragen. Dan is de regeling wel weer interessant voor u als ondernemer. U hoeft dan immers ook geen btw meer te factureren zodat de prijs voor particulieren lager wordt. Wilt u meer weten over de nieuwe regeling voor kleine ondernemers? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxnl/De online accountant.

Gepubliceerd: 15 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Wijziging partneralimentatie!

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Volgens de wet bedraagt de nieuwe duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer iemand acht jaar gehuwd is geweest, de alimentatieverplichting normaal gesproken vier jaar zal duren. De rechter kan een langere termijn bepalen, maar niet langer dan vijf jaar. Op deze nieuwe hoofdregel zijn twee uitzonderingen gemaakt, namelijk in het geval van een langdurig huwelijk en in het geval van een huwelijk met kinderen, die nog geen twaalf jaar zijn. Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar hebben geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde partner ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, bedraagt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Bovendien is voorgesteld dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In het geval van een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren die nog geen twaalf jaar zijn eindigt de partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip waarop het jongste kind van de echtgenoten de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt. Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder geldt een overgangsregeling indien het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, maken aanspraak op maximaal tien jaar partneralimentatie. Wanneer meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de uitzondering die de langste alimentatieperiode oplevert. De nieuwe regels zijn van toepassing per 1 januari 2020. Voor verzoekschriften die zijn ingediend voor 1 januari 2020 geldt de oude wet met als uitgangspunt maximaal twaalf jaar partneralimentatie. Bron: JBN 2019(12) 54, 3 december 2019.

Gepubliceerd: 08 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen

Voor rechtspersonen is het vanaf nu alleen nog mogelijk om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Tot en met vorig jaar hadden sommige rechtspersonen ook nog de mogelijkheid om een jaaraangifte voor de btw te doen. Die mogelijkheid blijft alleen nog bestaan voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ongeveer 14.000 ondernemers die onder de categorie ‘niet-natuurlijke personen’ vallen, hebben inmiddels een brief ontvangen met de mededeling dat zij voortaan ieder kwartaal btw-aangifte moeten doen. Voor rechtspersonen rest een verplichting om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Vanwege de wijziging in aangiftetijdvak gelden er ook nieuwe inleverdata en betalingskenmerken voor de aangiften. U ontvangt voorafgaand aan de eerste kwartaalaangifte 2020 een melding over de nieuwe aangiftetijdvakken, inleverdata en betalingskenmerken. Wilt u meer weten over mogelijkheden die rechtsvormen u fiscaal bieden? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 30 december 2019.

Gepubliceerd: 08 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet naar de rechtsvorm bv. De media berichtten daar enkele weken geleden over. Dat het niet altijd gaat zoals de inbrenger voor ogen had, bleek eveneens onlangs. Wat kan er gebeuren als de eenmanszaak een huurovereenkomst heeft gesloten, bijvoorbeeld voor zijn bedrijfspand. Gaat die huurovereenkomst dan ook automatisch over? Dat zou je denken, zeker als de verhuurder nadien de facturen op naam van de bv stelt. Bij faillissement van de bv blijkt het toch anders te werken. Een faillissement roept al gauw geschillen op tussen de diverse belanghebbenden. Zo kan de mening van de verhuurder zijn dat de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst nooit op de bv zijn overgegaan omdat er niet is voldaan aan wettelijke regels over medewerking van betrokken partijen. Het Hof Den Haag bleek uiteindelijk die opvatting te steunen. De wet bepaalt dat een partij bij een overeenkomst de verhouding tussen – in dit geval – de verhuurder en de bv met medewerkring van de verhuurder kan worden overgedragen van de ene naar de andere rechtspersoon. Er is daarmee sprake van een overeenkomst tussen drie partijen, in dit geval eenmanszaak, verhuurder en bv. Ook al staat buiten kijf – en wordt niet bestreden – dat de huurverhouding bij akte is overgedragen aan de bv, dan nog kan het ontbreken van de wettelijk vereiste medewerking aan die overdracht uiteindelijk roet in het eten gooien. Het feit dat een verhuurder facturen op naam van de bv stelt, wil nog niet zeggen dat deze dat doet op basis van een verzoek tot medewerking aan de overdracht van de huurverhouding. Als die medewerking ontbreekt, kan de oorspronkelijke eigenaar van de eenmanszaak daar persoonlijk financieel op worden aangesproken. Wilt u meer weten over het overdragen van rechtsverhoudingen met partijen bij inbreng van uw eenmanszaak in een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 8 december 2019, 2019/0278, ECLI:NL:GHDHA:2019:3124.

Gepubliceerd: 08 Jan 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schenken in nieuw kalenderjaar!

Veel mensen doen hun best om al tijdens leven te schenken, om hun nalatenschap te verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt de aanslag erfbelasting dan lager uit voor de erfgenamen. De vrijstellingen voor schenkbelasting worden per kalenderjaar berekend. Om die reden is het in december altijd druk bij notariskantoren. Schenkende families willen onder de kerstboom nog snel hun vrijstelling benutten. Toch is er een reden om er in januari ook alweer snel bij te zijn met schenken! Dan lopen schenkers en ontvangers namelijk het minste risico om door de ‘180-dagen regel’ getroffen te worden. De 180-dagen regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden voor overlijden wordt geschonken, toch opgeteld moet worden bij de nalatenschap van de schenker. Deze schenkingen tellen mee voor het berekenen van erfbelasting over de nalatenschap. Het beoogde doel, namelijk het verlagen van de erfenis, wordt dan niet bereikt! Doet u de jaarlijkse schenking gelijk in januari, dan heeft u na zes maanden al zeker gesteld dat de schenking niet alsnog belast zal worden bij overlijden. Wilt u meer weten over een slim schenkingsplan tijdens leven, om zo erfbelasting bij overlijden te kunnen minimaliseren? Neem gerust eens contact op met onze specialisten op dit gebied. Bron: Art. 32 en 33 Successiewet 1956.

Gepubliceerd: 18 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Minderjarige erfgenaam lastig?

Als een kind jonger is dan achttien jaar en een nalatenschap krijgt, dan zullen de wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders, de belangen van het kind moeten behartigen. Om te zorgen dat een minderjarig kind geen schulden erft moet de nalatenschap door middel van een verklaring bij de rechtbank op de zogenaamde ‘beneficiaire wijze’ aanvaard worden. Als de wettelijk vertegenwoordiger het beter vindt dat de minderjarige de erfenis helemaal niet ontvangt, bijvoorbeeld als de schulden de baten overtreffen, dan zal hij toestemming moeten vragen bij de rechter om de nalatenschap te verwerpen. Op deze manier kan de rechter in de gaten houden of de belangen van minderjarige erfgenamen goed worden behartigd. Soms vraagt de rechter om nadere informatie, als onduidelijk is of het kind in een voor hem of haar nadelige positie belandt. Zo speelde er onlangs een geval waarbij een Nederlander overleed en er sprake was van een minderjarige erfgenaam die in het buitenland woonde. De ouders van het kind verzochten de Nederlandse rechter om machtiging om de nalatenschap namens het kind te verwerpen. In dit geval moesten er diverse Europese verordeningen nagekeken worden om te bepalen of de Nederlandse rechter wel bevoegd was. Vervolgens moest via het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 worden beoordeeld welk recht van toepassing was bij de beoordeling of er machtiging kon worden verstrekt. Al met al brengt een niet gewenste erfenis voor minderjarige erfgenamen en ouders veel bureaucratie met zich mee. In dit voorbeeld werd dat door het internationale karakter van de zaak nog verergerd. Heeft u nu of misschien in de toekomst te maken met een nalatenschap waarin minderjarigen erven? Wij adviseren u graag, zodat u zowel bij het maken van een testament als bij het afwikkelen van de nalatenschap voorbereid bent op alle bijzonderheden. Bron: Rechtbank Den Haag 5 december 2019, nr. 8068820 EJ VERZ 19-85306, ECLI:NL:RBDHA:2019:12965.

Gepubliceerd: 18 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet via echtscheidingsconvenant

De meeste stellen die een hypotheek op hun huis hebben afgesloten zijn in de overeenkomst aangemerkt als zogenaamde hoofdelijk schuldenaren. Bij echtscheiding ontstaat er nogal eens onduidelijkheid wat wel en niet kan worden geregeld over deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de bank elk van beide partners afzonderlijk voor de totale schuld kan aanspreken. Soms wordt in een echtscheidingsconvenant afgesproken dat de ene partner het huis houdt en dat deze partner de andere partner ontslaat uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en een bedrag betaalt in verband met overbedeling. Zolang de ene partner netjes voor de rente en aflossing zorgt, zal de bank niet ingrijpen. Dat gebeurt pas als hij of zij de aangegane verplichtingen niet meer nakomt. Deze zal eerst de partner aanspreken die de resterende hypotheekschuld heeft overgenomen. Als dat niet voldoende blijkt, zal ook de partner die in het convenant uit hoofdelijkheid is ontslagen, er aan moeten geloven. De bank gaat immers niet uit van het convenant tussen beide partijen maar van de hypotheekovereenkomst, waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld. Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid bij het aangaan van een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: OpMaat 3/12/19, nr. 2019/0348, ECLI:NL:GHSHE:2019:4223.

Gepubliceerd: 18 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Pleidooi voor geschillenregeling voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de commissie vennootschapsrecht waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten samenwerken. Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’. De commissie heeft voor haar reactie gekeken of onderdelen van het voorontwerp bijdragen aan een snelle en efficiënte toegang tot de rechter bij aandeelhoudersgeschillen. In het voorontwerp wordt een aparte toegangseis voorgesteld ter verduidelijking van de toegang van de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. De commissie staat achter dit voorstel. Geschillenregeling De enquêteprocedure staat al open voor certificaathouders, maar de geschillenregeling niet. Het advies richt zich dan ook op de geschillenregeling, met als hoofdlijn dat deze ook wordt opengesteld voor certificaathouders. Een recent arrest van de Ondernemingskamer heeft voor onzekerheid gezorgd op dit punt, zodat het voor de hand ligt dat de wetgever hierover duidelijkheid schept. Wilt u meer weten over de rechten van certificaathouders? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht KNB 27/11/19

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Testament voor ex-vriendin of echtgenote?

Het maken van een testament is meestal een momentopname. Omdat testamenten, zodra de inkt droog is, doorgaans in een donker hoekje in de kast verdwijnen, komt het meer dan eens voor dat bij overlijden blijkt dat de inhoud is verouderd. Notarissen drukken de cliënten bij het opstellen van een akte altijd op het hart om eens in de vijf jaar langs te komen voor een update. Maar de meeste mensen doen dat niet. Dan kan het zijn dat het testament ooit is opgemaakt voor een partner die inmiddels de ex-partner is, of dat de beoogde erfgenaam is overleden en er geen vervanger in het testament is genoemd. Zo speelde er onlangs bij de Rechtbank Rotterdam een geval van een man die in 1994 zijn laatste testament heeft gemaakt. Zijn toenmalige partner benoemde hij tot erfgename. De relatie is al na vijf jaar geëindigd en de man is sinds 2004 getrouwd met een andere dame. Als hij overlijdt claimen de ex-partner en de huidige echtgenote beide de erfenis. De rechtbank geeft de echtgenote gelijk. Gelet op de omstandigheden van deze zaak neemt de rechtbank aan dat het de bedoeling van de man is geweest om zijn partner tot zijn enig erfgenaam te benoemen en niet zijn vriendin als persoon ongeacht of zij bij het overlijden van de erflater al dan niet zijn partner zou zijn. De rechtbank verklaart dat het testament geen effect meer heeft, en de echtgenote volgens de wet de erfgename is van de man. De rechtbank kijkt ook nog naar een artikel in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een regeling in een testament ten behoeve van een echtgenoot vervalt als het huwelijk is geëindigd en vindt dat dit ook op het samenwonende stel kan worden toegepast, nu uit het testament zelf niks anders blijkt. Heeft u erfgenamen benoemd in uw testament, maar geen regeling opgenomen voor het geval deze erfgenamen te zijner tijd niet kunnen of willen erven? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen adviseren of een aanvullende regeling wenselijk is. Bron: Rb. Rotterdam 19 juni 2019, nr. C/10/563955/HA ZA 18-1187, ECLI:NL:RBROT:2019:4837

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Bouwkundige keuring hoort thuis in koopovereenkomst

In koopovereenkomsten wordt standaard een bouwkundige keuring opgenomen. Eerder dit jaar bleek dat het aantal daadwerkelijk uitgevoerde keuringen vrij laag blijft. In tweederde tot driekwart van de koopovereenkomsten is geen bouwkundige keuring afgesproken. Het standaard voorbehoud van een bouwkundige keuring staat sinds 1 februari 2018 in elke koopovereenkomst. Als koper en verkoper afspreken dat dit voorbehoud niet hoeft te worden opgenomen, dan moet de reden daarvan in de koopovereenkomst worden opgenomen. Als u afziet van het voorbehoud, loopt u risico’s. U kunt de koopovereenkomst dan niet ontbinden op verborgen gebreken. Mogelijk kunt u in dat geval een bouwkundige keuring laten uitvoeren voordat u de koopovereenkomst tekent. Een andere mogelijkheid is om de keuring tijdens de wettelijke drie dagen bedenktijd te laten voeren. In deze gevallen heeft u geen voorbehoud van bouwkundige keuring in de koopovereenkomst nodig. Wilt u meer weten over voorbehouden in de koopovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: geen actuele bron / reminder n.a.v. eerdere Kamervragen over dit onderwerp

Gepubliceerd: 11 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Verzorging na scheiding geen schenking

Wie in Nederland een schenking krijgt, moet schenkbelasting betalen. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een vrijstelling geldt, of als de schenking is omdat iemand zich dringend verplicht voelt het bedrag te geven. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank van een gescheiden stel. Zij hadden samen een huis. De man vond het prettig dat de vrouw met de kinderen in het huis zou kunnen blijven wonen, en deed afstand van zijn aandeel in de overwaarde van het huis ter grootte van € 112.500. De Belastingdienst stuurde aan de vrouw een aanslag schenkbelasting, want de afstand van de helft van de overwaarde werd door de Belastingdienst gezien als een schenking. Zij maakte bezwaar, want er staat een vrijstelling in de wet als een schenking wordt gedaan uit een zogenaamde ‘dringende verplichting van moraal en fatsoen’, ook wel genaamd een natuurlijke verbintenis. De rechtbank geeft de vrouw gelijk. Zij kon namelijk niet in haar eigen onderhoud voorzien, had geen recht op een uitkering, sprak geen Nederlands en kon met haar in het buitenland gevolgde opleiding in Nederland niet aan de slag. Daarbij kwam nog dat de man in het echtscheidingsconvenant ook had vastgelegd dat hij de afstand van de overbedeling deed omdat hij dat als een natuurlijke verbintenis zag. Volgens de rechter staat het de man vrij te bepalen hoe hij aan het verzorgingsvoornemen vorm wil geven. Wilt u meer weten over de overdracht van de woning na echtscheiding? Maak een afspraak op ons kantoor, wij helpen u graag. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 5 september 2019, nr. BRE 18/3421, ECLI:NL:RBZWB:2019:4072 (geen hoger beroep).

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Erfgenaam zonder vaste woon- of verblijfplaats

Als iemand zonder testament overlijdt, gaat de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Als de overledene alleenstaand is, dan spitst de zoektocht zich toe op de ouders, broers en zusters. Zijn die al overleden, dan zijn er soms nog kinderen van de broers en zusters in leven, of misschien zelfs nog verdere afstammelingen. Soms moeten zelfs de ooms en tantes en diens afstammelingen gezocht worden. Een tijdrovende en kostbare klus! Als er niemand wordt gevonden of als er maar een paar gevonden erfgenamen willen meewerken spreek je van een zogenaamde ‘onbeheerde’ nalatenschap. Dat is ook het geval als iemand erfgenaam blijkt te zijn, maar zonder vaste woon- of verblijfplaats over de aardbol zwerft. Er moet dan via de rechter een vereffenaar benoemd worden die – ondanks dat niet alle erfgenamen meewerken – toch de nalatenschap verder kan afwikkelen. Het erfdeel van die erfgenamen kan vervolgens aan de Staat worden afgedragen, waar het erfdeel twintig jaar wordt bewaard voor die personen. Als een alleenstaande wil voorkomen dat er na overlijden veel erfgenamen gezocht moeten worden, staat hem maar één ding te doen, en dat is het maken van een testament. Hij kan dan zelf bepalen wie zijn erfgenamen moeten worden. Bijvoorbeeld een paar familieleden en vrienden, of een goed doel. Daarnaast is het handig om een executeur in dat testament te benoemen, die de afwikkeling van de nalatenschap voor alle betrokkenen kan doen. Bent u alleenstaand en wilt u een langdurige en kostbare afwikkelingsprocedure van uw nalatenschap voorkomen? Neem dan contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Bron: Rb. Den Haag 27 augustus 2019, nrs. 7780135 EJ VERZ 19-78001 en 7780045 EJ VERZ 19-77999.

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

VvE’s met zonnepanelen hoeven geen btw-aangifte te doen

Beschikt u als VvE (vereniging van eigenaars) over zonnepanelen en levert u stroom terug aan uw energieleverancier? Goed nieuws! U hoeft vanaf januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Dat komt door de vernieuwde kleineondernemingsregeling. De nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 in. Voor een vrijstelling komen in aanmerking btw-plichtigen die maximaal € 20.000 omzet hebben in een kalenderjaar. De meeste VvE’s die stroom terugleveren aan hun energieleverancier kunnen hiervan volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) gebruik maken. Zij hoeven geen periodieke btw-aangifte meer te doen en ze zijn af van de jaarlijkse btw-afdracht. De VvE moet melding doen bij de Belastingdienst en mag vervolgens de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in de btw-aangifte in aftrek brengen. De VvE moet zelf berekenen hoe hoog het verschuldigde btw-bedrag is dat de VvE moet afdragen aan de Belastingdienst. De VvE moet er – om in aanmerking te komen voor de vrijstelling – wel voor zorgen dat de zonnepanelen als rechtspersoon worden geregistreerd. Alternatief is dat de individuele appartementseigenaren dat laten doen met instemming van het VvE-bestuur. Als een individuele appartementseigenaar de investering doet, hoeft die zich niet te melden bij de Belastingdienst. Doet hij dat wel en vraagt hij de btw terug, dan is deze weg stukken eenvoudiger dan voor de VvE. Het wordt vanwege de KOR interessant voor VvE’s om te investeren in zonnepanelen. Alleen als er meer dan € 14.404 (inclusief btw) wordt geïnvesteerd, valt een VvE wel onder de nieuwe regelgeving. Dan zijn er wel administratieve en fiscale gevolgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Vereniging van Eigenaars of van individuele appartementseigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron Vereniging Eigen Huis 15/11/19.

Gepubliceerd: 04 Dec 2019
Copyright: Sdu © 2019

Hoge huishoudkosten

In een akte van huwelijkse voorwaarden staat meestal ook een artikel over de huishoudkosten. Veel echtparen die bij de notaris zitten om hun huwelijkse voorwaarden te bespreken, wuiven het onderwerp een beetje lachend weg, als de notaris erover begint. Dat regelen zij wel onderling! Toch is het zinvol er iets over af te spreken. Meestal wordt in de akte van huwelijkse voorwaarden aangesloten bij de bestaande situatie van het stel. De partners dragen ieder een deel bij aan de huishoudpot, en daarbij is de inkomensverhouding meestal de maatstaf. Verdient de ene partner het dubbele van de andere partner? Dan draagt de meestverdienende ook het dubbele bij aan de huishoudpot. Het voordeel van deze algemene formule is, dat de formule lang houdbaar blijft! Hoe de inkomens van de partners zich ook ontwikkelen in de toekomst, de bijdrage aan de huishoudpot houdt gelijke tred. Een partner die op enig moment geen inkomsten meer heeft weet op deze manier ook zeker dat de ander zorgt voor de kosten van de huishouding. Dit is niet alleen een uitvloeisel van de wet, waarin staat dat echtgenoten elkaar ‘het nodige moeten verschaffen’, maar ook een mooie uiting van de solidariteitsgedachte in een huwelijk. Soms zijn de inkomens van de partners niet voldoende om de huishoudkosten te betalen. Dan bepalen de huwelijkse voorwaarden meestal dat de partners naar rato van hun vermogens gaan bijdragen. Een echtpaar dat tot de conclusie kwam dat zowel het inkomen als het vermogen niet voldoende was om de huishoudkosten van te betalen, stond onlangs bij de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. De man had een lening gesloten bij zijn eigen bv om de kosten van de huishouding te kunnen betalen. Volgens de rechter, brengt de redelijkheid en de billijkheid mee dat partijen deze schuld ieder voor de helft moeten dragen. Wilt u meer weten over een huishoudkostenregeling in huwelijkse voorwaarden? Neem gerust contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Bron: Hoge Raad 4 oktober 2019, nr. 18/03265, ECLI:NL:HR:2019:1532.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Testament voor samengesteld gezin

Echtparen met een samengesteld gezin, moeten na een bespreking over hun testament vaak diep zuchten: ze hadden niet gedacht dat er zoveel bij zou komen kijken! Heel vaak willen deze stellen elkaar na overlijden goed verzorgd achterlaten, maar ook de eigen kinderen en de stiefkinderen eerlijk behandelen. Bij het maken van hun testament moeten zij dan een keuze maken: wat is belangrijker? De partner goed achterlaten, of uiteindelijk hun vermogen voor de eigen kinderen veiligstellen? Meestal komen we er na een of twee besprekingen wel uit. Als we dan testamenten gaan opstellen is dat natuurlijk maatwerk, want geen gezin is hetzelfde. Maar de rode draad is doorgaans dat de langstlevende het hele vermogen tot zijn of haar beschikking houdt, of in ieder geval in de woning kan blijven wonen en de inboedel krijgt. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel, tot de langstlevende er ook niet meer is. Het is dan een kwestie van techniek om het testament zo in te richten, dat bij overlijden van de langstlevende niet het hele vermogen naar een van beide groepen kinderen gaat. Sommige mensen zien de stiefkinderen zelfs als ‘eigen kinderen’ en nemen in hun testament op dat zij alle kinderen gelijkstellen, zodat de stiefkinderen ook van de stiefouder erven. Hierbij is het belangrijk om in het testament duidelijk te omschrijven wat er moet gebeuren als het huwelijk van het echtpaar strandt. De ex-partner wordt dan meestal uitgesloten, maar moeten de stiefkinderen na een echtscheiding nog steeds als eigen kind erven van de stiefouder? Of vervalt hun erfrecht dan? Als u niet duidelijk bent over uw bedoelingen in het testament, kan het zijn dat de erfgenamen bij de rechter belanden met een conflict over de uitleg van uw testament. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om uw bedoelingen te omschrijven in een aparte paragraaf aan het begin van uw testament, een ‘considerans’ of ‘overweging vooraf’ genaamd. Is uw testament ingewikkeld of wilt u dat uw bedoelingen zonneklaar blijken uit uw testament, kom gerust eens langs om uw testament te laten beoordelen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, nr. 200.245.333/01, ECLI:NL:GHARL:2019:9522.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Uniforme vrijstelling btw-verplichtingen voor kleine mkb in EU

De Europese Unie gaat naar een uniforme vrijstelling van btw-verplichtingen voor mkb-bedrijven met een maximale omzet van € 85.000 (alleen omzet in eigen land) en € 100.000 (grensoverschrijdende omzet). De EU-ministers van Financiën hebben hierover een akkoord bereikt. Het akkoord maakt een update mogelijk op de huidige speciale btw-regels voor het mkb in de EU. De ministers beogen hiermee minder administratieve handelingen en minder administratieve lasten voor kleine bedrijven. Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor bedrijven overal in de EU. De nieuwe regeling moet het lappendeken van btw-regels voor vrijstelling in de EU vervangen. Voor de regeling in aanmerking komende bedrijven worden ontheven van btw-verplichtingen als registratie en rapportage. Het duurt nog even voor dit allemaal werkelijkheid wordt. De ingangsdatum staat gepland voor januari 2024. Wilt u meer weten over btw- en andere juridische verplichtingen voor het mkb? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 8/11.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Regels voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil veranderen

De eerste hobbel is genomen om de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil te vereenvoudigen en te verbeteren. Deze regels over grondeigendom worden tegelijkertijd verhuisd vanuit de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied naar de Omgevingswet. De aanvullingswet waarin dit geregeld wordt bevat ook bepalingen voor het verhalen van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen, zoals wegen, riolering, straatverlichting en groenvoorzieningen. Met het totaal van deze aanpassingen beoogt het kabinet de regels te vereenvoudigen en verbeteren, maar ook de positie van de grondeigenaar te versterken. In de aanvullingswet worden ook regels over stedelijke kavelruil opgenomen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de trend om gebiedsontwikkelingen vanuit gemeenten te ondersteunen in plaats van zelf te realiseren. De wet biedt meer ruimte aan private initiatieven om de stedelijke omgeving te verbeteren. Ook bij initiatieven waarbij elke vorm van overheidsbemoeienis ontbreekt, kan stedelijke kavelruil van pas komen. De rol van notarissen die te maken krijgen met stedelijke kavelruil is in de basis gelijk aan de rol van notarissen die betrokken zijn bij kavelruil in het landelijke gebied. Op het gebied van onteigeningsprocedures verandert er een belangrijk uitvoeringsaspect. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariële akte vormt in de nieuwe regels het sluitstuk van de onteigening. Het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd. Het woord is nu aan de Eerste Kamer, naar verwachting gebeurt dat nog dit jaar. Wilt u meer weten over de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht KNB 6/11/19.

Gepubliceerd: 27 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen?

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd! U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken. De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Voor 2019 gelden de volgende belastingvrijstellingen: Kind € 5.428 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen: Eenmalig en bestedingsvrij € 26.040 Voor een dure studie € 54.246 Voor de eigen woning € 102.010 Let op! Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een ingewikkelde overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neem dan contact op met ons kantoor. De grote vrijstelling van € 102.010 geldt dit jaar niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling: Kleinkind/Overige personen € 2.147 Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten. Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Gepubliceerd: 20 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Aanmelden voor kleine ondernemingsregeling ook na 20 november 2019

Kiest u wel of niet voor de fiscale kleineondernemersregeling (KOR)? Als u er gebruik van wilt maken en u zich daarvoor uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst heeft gemeld, gaat u er per 1 januari 2020 al gebruik van maken. Later mag ook, maar dan schuift de ingangsdatum op. Op 1 januari aanstaande verandert de KOR van een belastingvermindering naar een omzetgerelateerde btw-vrijstelling. Met een omzet van maximaal € 20.000 komt u in aanmerking voor de nieuwe kleineondernemersregeling. U wordt dan vrijgesteld van btw en hoeft ook geen btw-aangifte meer te doen. Daartegenover staat dat u de btw die ondernemers bij u in rekening brengen niet meer kunt verrekenen. Uw voordeel zit daarmee vooral in de forse vermindering van administratief werk. Deelname geldt voor minimaal drie jaar of zolang u een omzet per kalenderjaar van maximaal € 20.000 heeft. Wie zicht uiterlijk 20 november 2019 voor deelname aan de KOR bij de Belastingdienst heeft gemeld, weet zich verzekerd dat de Belastingdienst de omzetting tijdig kan verwerken. Wie zich later aanmeldt, komt nog steeds in aanmerking, maar dan zal de ingangsdatum opschuiven. Deelname aan de nieuwe kleineondernemersregeling heeft zowel voor- als nadelen. Wilt u op de valreep nog weten of de kleine ondernemersregeling voor u interessant is? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 4/11/19 – Wolters Kluwer.

Gepubliceerd: 20 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Te jong of te oud voor een nieuw testament?

Veel mensen schuiven het maken van een testament voor zich uit. Heel begrijpelijk natuurlijk, want wie heeft er zin in nadenken over de dood, zeker als het jezelf betreft. Het meest gehoorde argument om het testament nog maar even uit te stellen is: “ik ben nog te jong, dat testament maken komt nog wel”. Toch worden we steeds ouder. En vergeet niet dat u soms een hele hoge leeftijd kunt bereiken, maar toch geen testament meer kunt maken. Dat speelt soms als mensen wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Communicatie wordt dan vaak moeilijk. De notaris zal geen testament meer met u kunnen maken, als u niet meer in staat bent uw wil over te brengen. Ook in gevallen van dementie wordt het maken van een testament al snel onmogelijk. Te jong of te ziek zijn kan het maken van een testament soms verhinderen. Maar ook een te hoge leeftijd geeft vaak problemen bij het maken van een testament. Alhoewel iemand misschien nog wel over dagelijkse dingen communiceert en geen aandoeningen heeft kan het zo zijn dat het op hoge leeftijd moeilijker wordt om complexe situaties te overzien. Die situatie speelde zich af tijdens een rechtszaak in Den Haag. Het Hof Den Haag moest onlangs oordelen over een dame van meer dan 100 jaar oud die haar testament had gemaakt. De erfgenaam die in een eerder testament van de dame stond had de rechtszaak aangespannen. Deze erfgenaam vond dat de hoogbejaarde dame niet meer in staat was om een nieuw testament te maken. Het hof beoordeelt vervolgens het hele proces van totstandkoming van het testament. Het hof komt tot de conclusie dat de dame in verband met haar geestestoestand niet meer in staat was om het testament te maken, zeker nu het een zeer complex testament betrof, waarbij een op te richten stichting tot erfgenaam werd benoemd. Door tijdig een testament te maken, kunt u eenvoudig voorkomen dat uw nabestaanden in rechtszaken verwikkeld raken. Als uw omstandigheden daarna veranderen, kunt u uw testament weer bijstellen. Denkt u wel eens na over het maken van uw testament? Kom gerust eens langs om uw ideeën te bespreken. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 5; Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:201:2039.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geleverd huis moet voldoen aan verwachtingen uit koopovereenkomst

Het vervolg op een koopovereenkomst is de levering. Net als bij andere goederen moet ook bij onroerend goed het geleverde huis of perceel beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. In de wet is deze zogenaamde conformiteitseis geregeld, evenals de verplichting voor de verkoper om eigendom vrij van lasten en beperkingen over te dragen. Daarop kan alleen een uitzondering gelden als de koper daarmee in de koopovereenkomst akkoord is gegaan. Wat nu als naderhand blijkt dat het bestemmingsplan het gebruik zoals uit de koopovereenkomst blijkt, niet toelaat? Dan hangt het niet alleen van het bestemmingsplan af of het gekochte kan worden gebruikt zoals is omschreven in de koopakte. Een afgegeven omgevingsvergunning kan bepalen dat het beoogde gebruik wel degelijk mogelijk is als de omgevingsvergunning is afgegeven juist omdat zonder dat strijd met het bestemmingsplan zou zijn ontstaan. Wilt u meer weten over het kopen van een huis of een perceel en de relatie tot bestemminsplan en omgevingsvergunning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 24-10-19, 2019/796, ECLI:NL:RBLIM:2019:6806.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Risico’s aan verkoop onroerend goed vanuit privé aan eigen bv

Wie als ondernemer vanuit privé onroerend goed aan de eigen bv verkoopt, moet zich bewust zijn van de fiscale risico’s. De kwalificatie winstuitdeling loert om de hoek. De fiscus kijkt bij dergelijke transacties mee naar de verkoopsom in relatie tot de werkelijke waarde. De conclusie dat beide ((te) veel van elkaar afwijken leidt er dan toe dat de fiscus het verschil aanmerkt als winstuitdeling. Dat is dan een tegenvaller voor de ondernemer in privé. Die zal over dat verschil inkomstenbelasting – aanmerkelijkbelangheffing – moeten betalen. Bovendien kan hij of zij in dat geval ook nog een vergrijpboete tegemoet zien. Die boete kan oplopen tot wel 50%. Van winstuitdeling is sprake bij vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder, met als gevolg verarming van de vennootschap. Bij verschil van inzicht moet voor de rechter wel worden aangetoond dat de vennootschap en aandeelhouder zich daarvan bewust zijn. Een andere overweging is of ten tijde van de verkoop aannemelijk zou zijn dat het onroerend goed ook op de vrije markt hetzelfde hoge bedrag zou hebben opgeleverd. Wilt u meer weten van het overdragen van onroerend goed vanuit privé naar uw vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 28-10-19, 2019/0245, ECLI:NL:GHDHA:2019:2542.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht. Elke vereniging en stichting moet zelf nagaan of er sprake is van btw-plicht. Daarmee voorkomt u naheffingen van de fiscus met de bijbehorende boetes. Wanneer is er sprake van btw-plicht? Het gaat er om of u als vereniging of stichting prestaties tegen vergoeding verricht met bijvoorbeeld de levering van goederen of diensten. Het heffen van entree bij een evenement valt er bijvoorbeeld onder. Het kan zijn dat een personeelslid van de ene organisatie werk doet voor een andere organisatie, ook over die prestatie is btw verschuldigd. De beoordeling of er al dan niet btw betaald moet worden is van belang voor het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor btw-vrijstelling. Die kans is groot als u een maatschappelijk doel beoogt, u valt dan onder de sociaal-culturele vrijstelling. Datzelfde geldt voor sportverenigingen. Btw-druk voorkomen U kunt btw-druk ook vermijden als u uw activiteiten op een daartoe passende manier organiseert. Dat kunt u bijvoorbeeld doen als u bij het doorbelasten van kosten een verrekeningsovereenkomst ‘voor gemene rekening’ sluit met de partij aan wie u die kosten in rekening moet brengen. Ingeval van dergelijke overeenkomsten is geen btw verschuldigd. Datzelfde geldt voor overeenkomsten die u met ander partijen sluit om de inkomsten die met een gezamenlijke activiteit worden verdiend, onderling te delen. Btw-plicht geeft aftrekmogelijkheden Komt u tot de conclusie dat uw vereniging of stichting wel btw-plichtig is, dan kunt u de btw op ingekochte goederen en diensten aftrekken. Uiteraard is er geen aftrek op niet-btw belaste prestaties. Als u deels wel en deels geen btw moet betalen, kunt u algemene kosten in diezelfde verhouding in aftrek brengen. Dat wordt berekend over de verhouding tussen btw-belaste prestaties btw-vrijgestelde omzet. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van verenigingen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive / Jonglaan 17-10-19

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Voorbijgaan aan levenstestament

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen. In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of ander zorgpersoneel, maar ook wat u zou willen als er sprake is van uitzichtloos lijden. U heeft de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen hoe u staat tegenover een behandelverbod en euthanasie. Veel mensen nemen ook op wie hun bewindvoerder of mentor zou moeten worden mocht het levenstestament komen te vervallen. In de meeste gevallen zal de rechter de verzoeken van iemand in een levenstestament, honoreren. Toch bekijkt de rechter elk geval apart. Onlangs werd de rechter in Den Bosch gevraagd een van de kinderen van een dame tot bewindvoerder en mentor te benoemen. De rechter besluit het verzoek naast zich neer te leggen omdat de kinderen onderling grote onenigheid hadden en hun moeder daar erg veel last van had. De rechter benoemt vervolgens een onafhankelijke en professionele bewindvoerder en mentor. Bron: Gerechtshof Den Bosch 10 oktober 2019, nr. 200.248.100/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:3746

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Concepttestament is nog niet geldig!

In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een bescheiden uitzondering wordt gevormd door een codicil. Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er wel voor dat u niet te laat bent met de ondertekening van uw testament en codicil. Het komt regelmatig voor dat mensen wachten tot zij een hoge leeftijd hebben bereikt of tot zij geconfronteerd worden met een ziekbed. Ook komt het vaak voor dat de notaris wordt gevraagd om een testament op te maken, maar vervolgens blijft het door de notaris opgestelde concept nog een tijdje laten liggen. Als er dan plots een overlijden plaatsvindt is het testament nog niet klaar, ook een testament in conceptvorm is niet geldig. Onlangs nog moest de rechter in Den Haag oordelen over een zaak waarbij iemand dacht dat hij tot enig erfgenaam was benoemd. Helaas bleek na overlijden dat het testament nooit was getekend. De man probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het concepttestament gelijk moest worden gesteld met een echt testament, maar de rechter gaf hem geen gelijk. Het testament had – om geldig te zijn – eerst getekend moeten worden. Heeft u ooit een concepttestament laten maken en nog niet getekend? Bel gauw voor een afspraak. Bron: Hof Den Haag 6 augustus 2019, nr. 200.233.071/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:2800

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019