3.232.133.141
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Notariskantoren blijven open tijdens lockdown

De notarissen zijn als vitaal beroep aangemerkt, ons kantoor was de afgelopen maanden dan ook gewoon geopend en dat zal de komende weken zo blijven. Om besmettingsrisico voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen, voeren we zoveel mogelijk besprekingen via de telefoon of videoverbindingen. Het ondertekenen van akten en andere documenten laten we waar mogelijk via volmacht verlopen. Voor akten die persoonlijk getekend moeten worden, zoals een hypotheek of een testament, nodigen we onze cliënten natuurlijk wel uit voor een bezoek op kantoor. We zijn helemaal ingericht op het ontvangen van onze cliënten met een afstand van 1,5 meter aan de bespreektafel, en achter plexiglas. Wij ventileren de ruimte en u kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek. We schenken geen koffie en u mag uw eigen pen gebruiken. Uiteraard geldt op ons kantoor de mondkapjesplicht.

Gepubliceerd: 15 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Belastingrente terug in 2021

Omdat de belastingdienst in 2017 overging naar een nieuw behandelsysteem en er vertragingen ontstonden gold sinds die tijd een tijdelijk maatregel, waardoor geen belastingrente in rekening werd gebracht. De Minister en de Staatssecretaris van Financiën hebben nu in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 de regeling inzake de belastingrente weer gaat gelden. Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 blijft gelden dat geen belastingrente betaald hoeft te worden. Er wordt bij het vaststellen van de aanslag erfbelasting overigens alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend (dat wil zeggen vanaf acht maanden na het overlijden) of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte. Door de termijn van acht maanden na overlijden zal de belastingrente op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening zal worden gebracht. Bron: Beleidsbesluit Ministerie van Financiën, 1 december 2020, nummer 2020-0000236031

Gepubliceerd: 15 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Jongeren kopen vaker duurdere woningen

Bijna 20 jaar gelden kocht 70% van de jongeren onder de 35 jaar een huis in het goedkope segment. Vorig jaar was het beeld compleet anders, nog maar 48% van de jonge kopers kocht een goedkoper huis. Dat blijkt uit in Economisch Statistische Berichten gepubliceerd onderzoek onder Nederlandse gemeenten waarin voor elke gemeente is gekeken naar de goedkoopste 20% van de transacties. Gemiddeld is de koopprijs van huizen door jongere kopers dit jaar € 373.400. In de 40 grootste gemeenten na de vier grote steden ligt dit gemiddelde flink lager, namelijk op € 279.000. Per 1 januari aanstaande vervalt de overdrachtsbelasting voor kopers jonger dan 35 jaar. Doel hiervan is om jongeren meer bestedingsruimte te geven op de woningmarkt. Of dat ook zo uitpakt, moet worden afgewacht. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht ESB 26-11-20

Gepubliceerd: 15 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Bestuurders verenigingen en stichtingen ook inschrijven in UBO-register

Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register. Ook verenigingen en stichtingen vallen onder deze verplichting. In het UBO-register moeten alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benificial owners: “UBO’s”) bij de rechtspersoon worden opgenomen. Verenigingen en stichtingen, van de lokale atletiek-, voetbal- of muziekvereniging tot zorginstelling, school of andere non-profit instellingen moeten vóór eind maart 2022 hun uiteindelijke belanghebbende(n) – hun UBO’s – in het register hebben ingeschreven. Wie wordt daarin als UBO aangemerkt? De wet geeft daar een helder antwoord op. Het gaat daarbij om de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over de vereniging of stichting. De criteria daarvoor zijn: 1: het (direct of indirect) houden van meer dan 25% eigendomsbelang; 2: het (direct of indirect) kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij een besluit tot statutenwijziging, of; 3: het op een andere manier uitoefenen van de feitelijke zeggenschap. Als op basis van de voorgaande criteria geen UBO kan worden aangewezen, dan wordt het gehele statutaire bestuur als UBO aangemerkt. In de praktijk worden dit ook wel “pseudo-UBO’s” genoemd. Belangrijk bij het vaststellen van de UBO zijn de statuten. Heeft een vereniging of een stichting bijvoorbeeld een toezichthoudend orgaan waaraan de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten is toegekend, en bestaat dit orgaan uit minder dan 4 personen, dan heeft dat tot gevolg dat de leden van het toezichthoudend orgaan als UBO worden aangemerkt. Van de ingeschreven UBO’s wordt een aantal gegevens openbaar: de naam, de geboortemaand- en jaar, de nationaliteit en de woonstaat. Daarnaast wordt vermeld wat de aard en de omvang van het belang is. Daarmee is dan bij informatie-aanvragen inzichtelijk op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de vereniging of stichting heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie als pseudo-UBO in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Zijn of haar gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Wilt u meer weten over de registratieplicht in het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Mazars

Gepubliceerd: 09 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Maximumleeftijd voor eenmalige hoge vrijstelling door rechtbank ondersteund

Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording. Voor de rechter werd zelfs de vraag opgeworpen of de leeftijdsgrens niet discriminerend is. Voor wie ouder is dan 40 jaar en een hogere schenking ontvangt dan volgens de normale jaarlijkse schenkingsvrijstelling toegestaan, heeft het – als u de schenking heeft gebruikt om een deel van de eigenwoningschuld af te lossen - geen nut om in de aangifte schenkbelasting een beroep te doen op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning. De inspecteur zal de schenkingsvrijstelling om die reden niet van toepassing verklaren. Volgens de rechter leidt dit niet tot discriminatie in de zin van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit de totstandkoming van de wettelijke vastlegging van de structurele verhoging van deze vrijstelling blijkt dat de overheid hiermee vooral een bijdrage wil leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld. De keuze voor de leeftijdsgrens van 40 jaar heeft te maken met het feit dat mensen tot die leeftijd met meest te lijden hebben onder onderwaarde van hun woning en met het feit dat jonge huishoudens tot 40 jaar slechts kleine financiële buffers hebben. De rechter mag volgens de overheid in redelijke mate onderscheid maken tussen het probleem van de eigenwoningschuld en de effectiviteit van de gekozen oplossing om die terug te dringen. Wilt u meer weten over de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 23/11 2020/273, ECLI:NL:RBGEL:2020:5408

Gepubliceerd: 09 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Schenking kort voor overlijden

Soms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen. Maar die vlieger gaat helaas niet op. Het idee is dat schenkingen kort voor overlijden ervoor zorgen dat – na overlijden – de erfenis kleiner is. De erfdelen van de erfgenamen zijn dan ook kleiner en erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen. De belastingdienst heeft hier al lang geleden een remedie voor bedacht, namelijk de zogenaamde ‘180-dagen-regeling’. Als iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet wordt de schenking weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. Het slimme idee werkt dus niet! Voor de grote vrijgestelde eigenwoningschenking aan kinderen van € 103.643 geldt een uitzondering. Deze schenking kan wel binnen zes maanden voor overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt. Voor meer informatie over de grote vrijstelling bij de eigenwoningschenking kunt u contact opnemen met ons kantoor. Bron: artikel 12 Successiewet 1956

Gepubliceerd: 09 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Levensexecuteur verbeurt erfdeel in vermogen dat hij heeft verzwegen voor anderen

De gemachtigde, ook wel levensexecuteur genaamd, kan namens u bankzaken regelen, maar bijvoorbeeld ook giften doen of de ontruiming en verkoop van uw huis verzorgen, als u zelf in een zorginstelling wordt opgenomen. In uw levenstestament kunt u die uitgebreide volmacht ook inperken. Vaak wordt er bijvoorbeeld opgenomen dat de levensexecuteur geen giften mag doen, of alleen gelijksoortige bedragen aan goede doelen die al regelmatig een donatie kregen. Ook wordt er vaak in levenstestamenten opgenomen dat de gemachtigde wel giften mag doen aan kinderen, maar dan aan allen gelijke bedragen op dezelfde dag. Onlangs spande een executeur samen met erfgenamen een procedure aan tegen de levensexecuteur. De levensexecuteur had een groot bedrag naar zichzelf overgeboekt, terwijl in het levenstestament was bepaald dat schenkingen alleen aan alle kinderen voor gelijke bedragen op dezelfde dag mochten plaatsvinden. Ook heeft de levensexecuteur een aanzienlijk bedrag aan kasopnames gedaan. De rechter vindt dat de schenkingen die levensexecuteur heeft gedaan, niet in lijn waren met het levenstestament en ook de kasopnames worden gezien als misbruik van omstandigheden. Omdat de levensexecuteur zelf erfgenaam is verbeurt hij een deel van de erfenis omdat hij grote bedragen voor zichzelf heeft achtergehouden en dit heeft verzwegen voor de executeur en de andere erfgenamen. Bron: Rb. Midden-Nederland 2 oktober 2020, nr NL19.12933 (ECLI:NL:RBMNE:2020:4216)

Gepubliceerd: 02 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Verhoogde schenkingen, niet aan kinderen boven de 40 jaar.

Naast het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5515 voor kinderen, is er een aantal mogelijkheden om de schenking aan kinderen voor één kalenderjaar op te hogen: - tot € 26.457 (vrij te besteden); of - tot € 55.114 voor de betaling van kosten van een studie of een opleiding voor een beroep waarbij deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk; - dan wel tot € 103.643 wanneer aan het kind een bedrag wordt geschonken ten behoeve van de eigen woning. Voorwaarde is wel dat het kind waaraan wordt geschonken tussen de 18 en de 40 jaar is. Is het kind al ouder dan 40 jaar, maar is de echtgenoot, geregistreerd partner of officiële samenwoonpartner van het kind nog tussen de 18 en de 40 jaar, dan mag de ouder de schenking alsnog aan het kind doen. Onlangs moest de rechtbank in Gelderland oordelen over een vader die zijn zoon een grote schenking van € 40.000 had gedaan, en een beroep deed op een verhoogde vrijstelling. De inspecteur van belastingen was het er niet mee eens omdat de zoon en diens partner beide ouder waren dan 40 jaar. Volgens de Rechtbank is er geen sprake van de door de familie gestelde leeftijdsdiscriminatie. De regeling is juist expliciet bedoeld geweest om jonge huishoudens te helpen bij het terugbrengen van hun eigenwoningschuld. Dit brengt mee dat de leeftijdsgrens berust op een keuze van de fiscale wetgever waarvan niet kan worden gezegd dat er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. Bron: Rb. Gelderland 12 oktober 2020, nr AWB 20/2590 (ECLI:NL:RBGEL:2020:5408)

Gepubliceerd: 02 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Grasland bij woning kost meer overdrachtsbelasting

Woonboerderijen zijn in. De laatste jaren komen steeds meer boerderijen te koop vanwege bedrijfsbeëindiging en er staan er ook genoeg te koop die al langer als woning worden gebruikt. Bij verkoop wordt er vaak een flink perceel grond bij verkocht. Dat levert vragen op over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting. Is het in dergelijke situaties terecht om bij de aangifte overdrachtsbelasting uit te gaan van het 2%-tarief? De belastinginspecteur vindt van niet, blijkt uit een recente zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. De vraag voor het Hof was of een dergelijk grasperceel “aanhorig” is, m.a.w. of het perceel bij de woning behoort. Als die beoordeling ertoe leidt dat het perceel niet bij de woning hoort, dan geldt het tarief van 6% in plaats van 2%. Om te voldoen aan de kwalificatie “aanhorig” moet de grond op het moment van koop objectief gezien bij de woning horen, daarbij in gebruik zijn en er dienstbaar aan zijn. Het doet er niet toe of de koper vindt dat dit het geval is of van plan is aan de kwalificatie te voldoen. Het gaat bij de beoordeling om de vraag of het perceel op het moment van verkoop door de verkoper in gebruik was bij de woning en daaraan dienstbaar was. Het feit dat een fysiek zichtbare afscheiding tussen grasperceel en woning ontbreekt doet daar niets aan af. Wilt u meer weten over de gevolgen van het kopen van een huis met een stuk grond? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 16/11/20 - 2020/267 - ECLI:NL:GHARL:2020:9067 + 9068

Gepubliceerd: 02 Dec 2020
Copyright: Sdu © 2019

Tijdelijke verhoging vrijstelling schenkbelasting in Belastingplan 2021

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. In het pakket is een bijzondere verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting doorgevoerd. Normaal gesproken wordt op de vrijstellingen jaarlijks de inflatiecorrectie toegepast. Dit jaar is de vrijstelling voor kinderen nog extra verhoogd met € 1000. De vrijstelling voor een kind komt daarmee in 2021 uit op € 6604. Ook voor overige verkrijgers zoals broers, zusters, neven en nichten, en mensen die geen familie zijn wordt de vrijstelling verhoogd en wel naar €3244. De verhoging is bedoeld als tijdelijke maatregel en geldt alleen voor het jaar 2021, als een soort crisismaatregel. De verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting maakt het mogelijk om familieleden, vrienden of ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis, te helpen met een financieel steuntje in de rug. Bron: NTFR 2020(47) 3305

Gepubliceerd: 25 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Van kantoorruimte naar woonruimte

Eén ding is wel al duidelijk geworden gedurende de coronacrisis: er zal steeds meer structureel worden thuisgewerkt. Deze ontwikkeling wordt door het kabinet ondersteund vanuit het Stimuleringsfomds Volkshuisvesting, waarmee gemeenten een steuntje in de rug krijgen voor het ombouwen van kantoorruimte naar woonruimte. Vorig jaar werden al meer dan twaalfduizend woningen gemaakt in bestaande gebouwen. Ongeveer de helft was oorspronkelijk kantoorruimte. Verder werden onder meer ook winkels, ziekenhuizen, kerken en schoolgebouwen omgebouwd. In de meeste gevallen gaat het wel om kleine woningen in de vorm van studio’s en appartementen. Het overgrote deel van de omvormingen (84%) bestaat uit huurwoningen. Echter, ook al zijn oorspronkelijke jaardoelstellingen van het kabinet hiermee gerealiseerd, daarmee is het woningtekort niet ingelopen. Een verhoging van de overdrachtsbelasting voor bedrijfsgebouwen per 2021 van 6% naar 8% staat deze omvorming in de weg. Het kabinet wil namelijk geen uitzondering maken voor ontwikkelaars die een bedrijfsgebouw omvormen naar woningen. Tegenover de stimulering van dergelijke initiatieven maakt immers diezelfde overheid omvorming minder aantrekkelijk. Wilt u meer weten over het kopen van een woning in een omgevormd of een nog om te vormen bedrijfsgebouw? Bel ons voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Meebetalen aan het huis?

Partners die op latere leeftijd een relatie met elkaar aangaan, hebben soms ieder al een eigen huis. Meestal trekt één van de partners dan bij de ander in. De intrekkende partner gaat vervolgens meebetalen aan de kosten van het gezamenlijke woonhuis. Maar wat is de positie van de meebetalende partner als de relatie over gaat, of het huis wordt verkocht? Bij verkoop of uit elkaar gaan, is en blijft het huis van de partner die het huis ooit kocht. Deze partner krijgt dus ook de opbrengst van het huis. De partner die erbij introk heeft misschien al jaren aan de rente en aflossing van de hypotheek meebetaald, maar heeft op dat moment het nakijken. Om scheve gezichten te voorkomen is het handig om bij het aangaan van de relatie de mogelijkheden te bespreken. U kunt vastleggen in een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden dat u de betaling van de hypotheekrente – als een soort vergoeding voor het woongenot – samen deelt, bijvoorbeeld naar rato van uw inkomen. De aflossingen op de hypotheek kunnen voor rekening van de partner blijven die eigenaar is. Bij verkoop krijgt die partner immers de hele verkoopopbrengst. Als de intrekkende partner meebetaalt aan alle lasten van het huis, kan het ook een idee zijn om een afspraak over de verdeling van de overwaarde van de woning vast te leggen. Er zijn ook partners die het fijn vinden om zowel de waarde, als alle kosten van huis en hypotheek samen te delen. Deze koppels kunnen ook overwegen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan waarbij zij een algehele of beperkte gemeenschap van goederen aangaan. De waarde van het huis minus de resthypotheek wordt dan eerlijk gedeeld. Wilt u meer weten? Bel ons gerust eens voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Notamail, 16 november 2020, 266.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Belastingvrij schenken kan nog dit jaar!

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd! U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken. De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Bijkomend voordeel voor uzelf is dat de schenking uw vermogen in box 3 verlaagt, wat gunstig kan uitwerken op uw aanslag inkomstenbelasting. Voor 2020 gelden de volgende schenkbelastingvrijstellingen: Kind: € 5.515 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen: Eenmalig en bestedingsvrij: € 26.457 Voor een dure studie: € 55.114 Voor de eigen woning: € 103.643 Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een uitgebreide overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neemt u dan contact op met ons kantoor. De grote vrijstelling van € 103.643 geldt tegenwoordig niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling: Kleinkind/Overige personen: € 2.208 Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten. Bron: Successiewet 1956, artikel 33.

Gepubliceerd: 19 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. De toename is voor een flink deel toe te schrijven aan de coronacrisis. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak De BV beschermt u in elk geval in privé beter tegen aansprakelijkheid. Privé- en zakelijk vermogen wordt daarmee immers van elkaar gescheiden. Bij en in de eerste periode na de overstap heeft u daarmee nog niet alle risico’s ondervangen. Uw leveranciers en dienstverleners kunnen dan nog steeds de overstappende ondernemer in privé aanspreken op schulden die betrekking hebben op afspraken en contracten uit de periode als eenmanszaak. Komt de BV die verplichting netjes na, dan is er uiteraard niets aan de hand. Bij de overweging om over te stappen is het daarom zaak dat u weet dat de BV niet uw privé aansprakelijkheid voor bestaande vorderingen wegneemt. Bent u bang voor een faillissement, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis en wilt u om die reden overstappen op de BV-structuur? Voorkom dan dat u in de aanloop daarheen nog onderdelen uit de activa voor een te lage prijs van de hand doet en daarmee uw schuldeisers tekort doet. U kunt dan een claim van de curator tegemoetzien in verband met een door u gepleegde paulianeuze handeling (kwade trouw). Als u dergelijke handelingen nalaat, dan leidt de overgang naar de BV in slechte tijden niet tot een paulianeuze handeling. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eenmanszaak om te zetten in een BV? Belt u ons dan voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Brisk Magazine / Firm24.com

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting altijd goed?

Het wordt druk bij de notariskantoren in januari 2021. Veel starters stellen de aankoop van hun woning uit tot het nieuwe jaar, zodat zij gebruik kunnen maken van de nieuwe startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting. Vorige week hebben Tweede Kamerleden vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de nieuwe in het Belastingplan 2021. Wat houdt de nieuwe regeling in? Om starters en doorstromers meer kansen te geven op de woningmarkt hoeven kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een woning. Dat levert een flink voordeel op. Kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De startersregeling kent onder meer als voorwaarde dat de koper de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder heeft ontvangen en de woning als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar, en voldoet aan alle andere voorwaarden, betaalt geen belasting over zijn deel. De staatssecretaris waarschuwt dat deze regel kan leiden tot de beslissing van partners om het huis op één naam te zetten, als één van de partners te oud is voor de vrijstelling. De staatssecretaris geeft aan dat niet alleen moet worden gelet op de overdrachtsbelasting. Volgens de staatssecretaris kan het al dan niet kunnen toepassen van de startersvrijstelling een omstandigheid zijn die meespeelt bij de beslissing van partners wie de aangekochte woning geleverd krijgt. Het staat partijen vrij om dergelijke keuzes te maken. Het is aan te raden dat zij zich niet alleen door de overdrachtsbelasting laten leiden maar daarbij juist het hele civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke plaatje in ogenschouw nemen en zich daarover goed laten informeren. Soms kan het opmaken of aanpassen van een samenlevingscontract of testament nodig zijn om tot een gebalanceerde regeling voor de starters te komen. Een adviesgesprek bij de notaris alvorens de koopakte te tekenen bij de makelaar kan veel verheldering geven. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19. Bron: Notamail 2 november 2020, 254.

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Clausule in leveringsakte met gevolgen voor erfgenamen koper

Soms wordt een onroerende zaak – pand of stuk grond – aan iemand verkocht met de clausule om de zaak eerst aan de verkoper aan te bieden als de koper de zaak verkoopt, verhuurt of als hij de zaak “metterwoon” verlaat, dus er niet langer woont. Bij overlijden van de koper kan dit voor de erfgenamen toch wel voor onduidelijkheden zorgen. Soms zelfs wordt de zaak al aan een erfgenaam toegedeeld. Voor de oorspronkelijke verkoper staat dan – naast in de toedeling berusten – alleen nog de weg naar de rechter open. Het Hof Amsterdam heeft in een dergelijke zaak uitspraak gedaan. Een dergelijke clausule legt verplichtingen vast die uitsluitend tussen de oorspronkelijke partijen gelden. Volgens het Hof zijn hieronder ook rechtsopvolgers begrepen. Het gaat er om of beide partijen destijds bij het maken van de afspraak elkaars verklaringen en gedragingen goed begrepen. Bij de beoordeling daarvan kan meespelen of partijen nogal van elkaar verschilden qua maatschappelijke status en of beiden vergelijkbare rechtskennis bezaten. Als blijkt dat partijen destijds gelijkwaardig waren, is er sprake van een beding met wederkerig karakter. De omschrijving “metterwoon verlaten” houdt in dat het gebruik van de betreffende zaak eindigt zonder dat het wordt verkocht of verhuurd. Met het overlijden van de koper is op datzelfde moment een aanbiedingsplicht voor de erfgenamen ontstaan. Zij moeten daarom de zaak volgens de regels van het beding te koop aanbieden aan de oorspronkelijke verkoper. Wilt u meer weten over bedingen in de koop- en leveringsakte van een onroerend zaak? Bel ons voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Gepubliceerd: 11 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

‘Nieuw’ huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wettelijke regeling over huwelijksvermogensrecht van kracht. Ondanks dat er veel publiciteit voor is geweest, schrikken er nog steeds trouwlustige koppels die bij de gemeente in ondertrouw gaan, als de ambtenaar hen op de nieuwe wet wijst. Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf ‘op huwelijkse voorwaarden’ trouwt. Maar dat is allerminst het geval. Vóór 1 januari 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis als het bedrijf van één van de echtgenoten, maar ook schulden bijvoorbeeld. Voor mensen die na 1 januari 2018 zijn getrouwd geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een echtgenoot voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die echtgenoot. Wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor mensen die gaan trouwen, ook bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is deze nieuwe wet van toepassing. Voor samenwoners geldt de regeling niet, zij kunnen afspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Wilt u de gevolgen van de nieuwe wet niet? Zorg dan dat u tijdig voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de notaris gaat om in een akte van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden een andere afspraak vast te leggen. Bron: KvN Den Bosch 28 september 2020, nr SHE/2019/67 (ECLI:NL:TNORSHE:2020:20)

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Tijdig informeren over overlijden ouders

Veel mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Daarin benoemen zij een gemachtigde voor het geval ze door ziekte of ouderdom hun belangen niet meer kunnen behartigen. Vaak wordt de partner of een kind de gemachtigde. Daarmee wordt voorkomen dat op een later moment via de rechter, een bewindvoerder en mentor moet worden aangewezen. Doorgaans is iedereen heel blij met een levenstestament. Ouders en kinderen regelen er immers mee dat ze met elkaar alles kunnen blijven regelen als ouders achteruitgaan. Onlangs moest de rechtbank in Overijssel echter oordelen over een ruzie tussen een dochter die was benoemd tot gemachtigde in een levenstestament en een niet benoemde dochter. De niet benoemde dochter begon een kort geding omdat zij bang was dat haar zuster haar niet tijdig op de hoogte zou stellen van het overlijden van hun vader. De rechter baseert zijn oordeel op het recht op ‘family life’ uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: de gemachtigde dochter moet binnen twaalf uur na overlijden van vader een bericht sturen aan haar zuster. Een kort geding tussen kinderen is natuurlijk zeldzaam. Toch geeft het aan dat het zinvol is om in een levenstestament vast te leggen wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld over het doen van schenkingen aan kinderen of goede doelen, of hoe lang uw huis aangehouden moet worden nadat u zelf in een zorginstelling wordt opgenomen. Als u het zelf goed regelt, hoeven de kinderen er geen procedures over te voeren. Wilt u meer weten over het opmaken van een levenstestament? Vraag gerust de brochure aan op ons kantoor. Bron: Rb. Overijssel 23 oktober 2020, nr C/08/255989 / KG ZA 20/238 (ECLI:NL:RBOVE:2020:3513)

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019

Nieuw energielabel toch per 1 januari 2021 ingevoerd

De wens van de Tweede Kamer om invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen tot 2022 wordt niet gehonoreerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat aan de Kamer meegedeeld. Zij voert daarmee de motie van de Tweede Kamer niet uit. Het uitstel was gevraagd vanwege de hogere kosten voor huiseigenaren. De minister heeft nu beloofd zich in te zetten voor beperking van de kosten van het nieuwe label. Zij vindt evenwel hogere kosten verdedigbaar omdat het gaat om de noodzaak van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energieprestatie en verbetermogelijkheden van gebouwen. De minister hoopt dat de marktwerking (concurrentie) zijn werk doet om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wat nu als blijkt dat een verstrekt energielabel niet correspondeert met de werkelijkheid? Wie is dan aansprakelijk, de verhuurder, de koper of de energieadviseur/expert. Volgens de minister kan de huurder of koper in eerste instantie een te hoge huur- of verkoopprijs en eventuele hogere energiekosten proberen te verhalen op de verhuurder of verkoper, die meestal ook opdrachtgever waren voor het uitgeven van het energielabel. Die opdrachtgever kan dan eventuele schade vervolgens verhalen op de energieadviseur. Bron: Vastgoed Actueel 14-10-2020 Wilt u meer weten over het verplichte energielabel? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Gepubliceerd: 04 Nov 2020
Copyright: Sdu © 2019