3.95.131.97
Zwart op wit

Actualiteit

Wetten en regels veranderen met grote regelmaat. Dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en de samenleving als geheel.

Batenburg Notarissen is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en verdiept zich in uw situatie. Zo sluit onze advisering altijd aan op de actualiteit.

Nieuwsbrieven RSS

Te jong of te oud voor een nieuw testament?

Veel mensen schuiven het maken van een testament voor zich uit. Heel begrijpelijk natuurlijk, want wie heeft er zin in nadenken over de dood, zeker als het jezelf betreft. Het meest gehoorde argument om het testament nog maar even uit te stellen is: “ik ben nog te jong, dat testament maken komt nog wel”. Toch worden we steeds ouder. En vergeet niet dat u soms een hele hoge leeftijd kunt bereiken, maar toch geen testament meer kunt maken. Dat speelt soms als mensen wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Communicatie wordt dan vaak moeilijk. De notaris zal geen testament meer met u kunnen maken, als u niet meer in staat bent uw wil over te brengen. Ook in gevallen van dementie wordt het maken van een testament al snel onmogelijk. Te jong of te ziek zijn kan het maken van een testament soms verhinderen. Maar ook een te hoge leeftijd geeft vaak problemen bij het maken van een testament. Alhoewel iemand misschien nog wel over dagelijkse dingen communiceert en geen aandoeningen heeft kan het zo zijn dat het op hoge leeftijd moeilijker wordt om complexe situaties te overzien. Die situatie speelde zich af tijdens een rechtszaak in Den Haag. Het Hof Den Haag moest onlangs oordelen over een dame van meer dan 100 jaar oud die haar testament had gemaakt. De erfgenaam die in een eerder testament van de dame stond had de rechtszaak aangespannen. Deze erfgenaam vond dat de hoogbejaarde dame niet meer in staat was om een nieuw testament te maken. Het hof beoordeelt vervolgens het hele proces van totstandkoming van het testament. Het hof komt tot de conclusie dat de dame in verband met haar geestestoestand niet meer in staat was om het testament te maken, zeker nu het een zeer complex testament betrof, waarbij een op te richten stichting tot erfgenaam werd benoemd. Door tijdig een testament te maken, kunt u eenvoudig voorkomen dat uw nabestaanden in rechtszaken verwikkeld raken. Als uw omstandigheden daarna veranderen, kunt u uw testament weer bijstellen. Denkt u wel eens na over het maken van uw testament? Kom gerust eens langs om uw ideeën te bespreken. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 5; Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:201:2039.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geleverd huis moet voldoen aan verwachtingen uit koopovereenkomst

Het vervolg op een koopovereenkomst is de levering. Net als bij andere goederen moet ook bij onroerend goed het geleverde huis of perceel beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. In de wet is deze zogenaamde conformiteitseis geregeld, evenals de verplichting voor de verkoper om eigendom vrij van lasten en beperkingen over te dragen. Daarop kan alleen een uitzondering gelden als de koper daarmee in de koopovereenkomst akkoord is gegaan. Wat nu als naderhand blijkt dat het bestemmingsplan het gebruik zoals uit de koopovereenkomst blijkt, niet toelaat? Dan hangt het niet alleen van het bestemmingsplan af of het gekochte kan worden gebruikt zoals is omschreven in de koopakte. Een afgegeven omgevingsvergunning kan bepalen dat het beoogde gebruik wel degelijk mogelijk is als de omgevingsvergunning is afgegeven juist omdat zonder dat strijd met het bestemmingsplan zou zijn ontstaan. Wilt u meer weten over het kopen van een huis of een perceel en de relatie tot bestemminsplan en omgevingsvergunning? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 24-10-19, 2019/796, ECLI:NL:RBLIM:2019:6806.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Risico’s aan verkoop onroerend goed vanuit privé aan eigen bv

Wie als ondernemer vanuit privé onroerend goed aan de eigen bv verkoopt, moet zich bewust zijn van de fiscale risico’s. De kwalificatie winstuitdeling loert om de hoek. De fiscus kijkt bij dergelijke transacties mee naar de verkoopsom in relatie tot de werkelijke waarde. De conclusie dat beide ((te) veel van elkaar afwijken leidt er dan toe dat de fiscus het verschil aanmerkt als winstuitdeling. Dat is dan een tegenvaller voor de ondernemer in privé. Die zal over dat verschil inkomstenbelasting – aanmerkelijkbelangheffing – moeten betalen. Bovendien kan hij of zij in dat geval ook nog een vergrijpboete tegemoet zien. Die boete kan oplopen tot wel 50%. Van winstuitdeling is sprake bij vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder, met als gevolg verarming van de vennootschap. Bij verschil van inzicht moet voor de rechter wel worden aangetoond dat de vennootschap en aandeelhouder zich daarvan bewust zijn. Een andere overweging is of ten tijde van de verkoop aannemelijk zou zijn dat het onroerend goed ook op de vrije markt hetzelfde hoge bedrag zou hebben opgeleverd. Wilt u meer weten van het overdragen van onroerend goed vanuit privé naar uw vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu OpMaat 28-10-19, 2019/0245, ECLI:NL:GHDHA:2019:2542.

Gepubliceerd: 13 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Concepttestament is nog niet geldig!

In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een bescheiden uitzondering wordt gevormd door een codicil. Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er wel voor dat u niet te laat bent met de ondertekening van uw testament en codicil. Het komt regelmatig voor dat mensen wachten tot zij een hoge leeftijd hebben bereikt of tot zij geconfronteerd worden met een ziekbed. Ook komt het vaak voor dat de notaris wordt gevraagd om een testament op te maken, maar vervolgens blijft het door de notaris opgestelde concept nog een tijdje laten liggen. Als er dan plots een overlijden plaatsvindt is het testament nog niet klaar, ook een testament in conceptvorm is niet geldig. Onlangs nog moest de rechter in Den Haag oordelen over een zaak waarbij iemand dacht dat hij tot enig erfgenaam was benoemd. Helaas bleek na overlijden dat het testament nooit was getekend. De man probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het concepttestament gelijk moest worden gesteld met een echt testament, maar de rechter gaf hem geen gelijk. Het testament had – om geldig te zijn – eerst getekend moeten worden. Heeft u ooit een concepttestament laten maken en nog niet getekend? Bel gauw voor een afspraak. Bron: Hof Den Haag 6 augustus 2019, nr. 200.233.071/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:2800

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Voorbijgaan aan levenstestament

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen. In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of ander zorgpersoneel, maar ook wat u zou willen als er sprake is van uitzichtloos lijden. U heeft de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen hoe u staat tegenover een behandelverbod en euthanasie. Veel mensen nemen ook op wie hun bewindvoerder of mentor zou moeten worden mocht het levenstestament komen te vervallen. In de meeste gevallen zal de rechter de verzoeken van iemand in een levenstestament, honoreren. Toch bekijkt de rechter elk geval apart. Onlangs werd de rechter in Den Bosch gevraagd een van de kinderen van een dame tot bewindvoerder en mentor te benoemen. De rechter besluit het verzoek naast zich neer te leggen omdat de kinderen onderling grote onenigheid hadden en hun moeder daar erg veel last van had. De rechter benoemt vervolgens een onafhankelijke en professionele bewindvoerder en mentor. Bron: Gerechtshof Den Bosch 10 oktober 2019, nr. 200.248.100/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:3746

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht. Elke vereniging en stichting moet zelf nagaan of er sprake is van btw-plicht. Daarmee voorkomt u naheffingen van de fiscus met de bijbehorende boetes. Wanneer is er sprake van btw-plicht? Het gaat er om of u als vereniging of stichting prestaties tegen vergoeding verricht met bijvoorbeeld de levering van goederen of diensten. Het heffen van entree bij een evenement valt er bijvoorbeeld onder. Het kan zijn dat een personeelslid van de ene organisatie werk doet voor een andere organisatie, ook over die prestatie is btw verschuldigd. De beoordeling of er al dan niet btw betaald moet worden is van belang voor het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor btw-vrijstelling. Die kans is groot als u een maatschappelijk doel beoogt, u valt dan onder de sociaal-culturele vrijstelling. Datzelfde geldt voor sportverenigingen. Btw-druk voorkomen U kunt btw-druk ook vermijden als u uw activiteiten op een daartoe passende manier organiseert. Dat kunt u bijvoorbeeld doen als u bij het doorbelasten van kosten een verrekeningsovereenkomst ‘voor gemene rekening’ sluit met de partij aan wie u die kosten in rekening moet brengen. Ingeval van dergelijke overeenkomsten is geen btw verschuldigd. Datzelfde geldt voor overeenkomsten die u met ander partijen sluit om de inkomsten die met een gezamenlijke activiteit worden verdiend, onderling te delen. Btw-plicht geeft aftrekmogelijkheden Komt u tot de conclusie dat uw vereniging of stichting wel btw-plichtig is, dan kunt u de btw op ingekochte goederen en diensten aftrekken. Uiteraard is er geen aftrek op niet-btw belaste prestaties. Als u deels wel en deels geen btw moet betalen, kunt u algemene kosten in diezelfde verhouding in aftrek brengen. Dat wordt berekend over de verhouding tussen btw-belaste prestaties btw-vrijgestelde omzet. Wilt u meer weten over de rechten en plichten van verenigingen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive / Jonglaan 17-10-19

Gepubliceerd: 06 Nov 2019
Copyright: Sdu © 2019

Een vereffenaar benoemen

In Nederland hoeft niemand een negatieve nalatenschap te accepteren. Twijfelt u, of weet u zeker dat er schulden zijn dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Door een beneficiaire aanvaarding hoeft u als erfgenaam niet uit uw eigen portemonnee bij te dragen in de schulden. Belangrijk is wel dat de afwikkeling van de nalatenschap volgens een in de wet beschreven procedure van vereffening plaatsvindt. Volgen de erfgenamen de procedure niet, dan riskeren zij zelf aansprakelijk te worden voor de schulden van de nalatenschap. Meestal kunnen erfgenamen met enige begeleiding van de notaris zelf een heel eind komen in de vereffeningsprocedure. Toch komt het ook voor dat de erfgenamen de procedure te moeilijk vinden of tijdens de vereffeningsprocedure ruzie met elkaar krijgen. Dan zal er vaak een professionele vereffenaar benoemd moeten worden door de rechter. Wilt u meer weten over de vereffeningsprocedure, neemt u dan vooral contact op met ons kantoor. Wij verzorgen regelmatig een vereffening van een nalatenschap of begeleiden cliënten die de vereffening zelf willen doen. Bron: Rb. Midden-Nederland 25 september 2019, nr. 7958556 UT VERZ 19-12406, ECLI:NL:RBMNE:2019:4673.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Daarmee krijgen meer mensen toegang tot het vangnet dat NHG biedt. Tegelijkertijd is het niveau zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden. NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is van waarde om te voorkomen, dat we procyclisch moeten ingrijpen (forse premieverhoging in ongunstige tijden remt onnodig af, terwijl forse premieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt). Een onafhankelijke actuaris onderzoekt jaarlijks bij welke premiehoogte NHG de toekomstige verliesdeclaraties van NHG-garanties kan blijven uitbetalen. De organisatie hanteert daarbij het uitgangspunt: ‘een premie zo hoog als het moet, maar zo laag als het kan’. Een jaar geleden verlaagde NHG de borgtochtprovisie van 1% naar 0,9%. NHG-bestuurder Arjen Gielen gaf destijds al aan dat dit een eerste stap was, op weg naar mogelijk verdere verlaging, maar ook naar meer stabiliteit in de premie. Daarom heeft NHG besloten om de premie voor 2020 verder te verlagen naar 0,7% en dit niveau in beginsel de komende jaren vast te houden. Stabiel en toekomstgericht NHG-bestuurder Arjen Gielen: “NHG zet in op een stabiele borgtochtprovisie voor de komende jaren. Niet teveel omhoog in slechte tijden om de toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen. Niet teveel omlaag in goede tijden om een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen. Op dit moment zijn de woningprijzen hoog en staan er weinig huizen onder water. Maar onze economische positie is kwetsbaar en je kunt het dak het beste repareren als de zon schijnt. Nederland gaat een periode van gematigde groei tegemoet. Vroeg of laat zal er een periode komen waarin we er economisch weer minder goed voor staan, dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de economie als geheel. Daarom blijven wij inzetten op een borgtochtprovisie die zo hoog is als moet om de (toekomstige) risico’s te kunnen dekken. En zo laag als het kan om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot het vangnet dat NHG biedt in economisch mindere tijden.” Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de wijzigingen. Minister Ollongren: “Deze aanpassingen maken NHG goedkoper en bereikbaarder. Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.” Kostengrens De borgtochtprovisie wordt vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG op 30 oktober publiceert en per 1 januari 2020 ingaan. Daarin staan alle gewenste aanpassingen die NHG de afgelopen maanden in co-creatie met partners heeft gerealiseerd. Met deze aanpassingen zorgt NHG dat meer mensen op verantwoorde wijze toegang hebben tot de woningmarkt, mensen duurzaam en betaalbaar kunnen wonen en maakt de organisatie processen rond de hypotheekverstrekking eenvoudiger. Zo werd eerder al gecommuniceerd dat de kostengrens voor NHG met ingang van 1 januari van € 290.000 naar € 310.000 gaat (in lijn met de standaard berekening op basis van de gemiddelde huizeprijzen in 2019). Voor woningen waar energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Ook in deze stijging van de kostengrens zit de combinatie van meer toegang tot het vangnet (de grens groeit mee met de gemiddelde woningwaarde), en tegelijkertijd niet teveel met de conjunctuur meebewegen (de grens groeit met vertraging mee, zodat we de markt niet onnodig opjagen). Vangnet en rentekorting Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie die ook wel ‘NHG-premie’ wordt genoemd. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. Voor dit bedrag kan de woningeigenaar op een vangnet rekenen als hij of zij door onvoorziene omstandigheden, zoals een echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid, de maandlasten niet meer kan betalen. Of indien een gedwongen verkoop van de woning leidt tot een restschuld. Daarnaast leidt kiezen voor een hypotheek met NHG vaak tot een aantrekkelijke rentekorting. Wilt u meer weten over de juridische aspecten van het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: NHG Persbericht 9/10/19.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Oprichters aansprakelijk voor daden als bv i.o. toch niet wordt opgericht

Wie is er aansprakelijk als een rechtshandeling door een bv in oprichting (i.o.) uiteindelijk niet wordt bekrachtigd? Die vraag moest de Rechtbank Den Haag beantwoorden in een zaak waarin onder die omstandigheden een pand was aangekocht. De kopende bv i.o. kocht het pand, maar werd uiteindelijk toch niet opgericht. De vraag is wie er dan aan de overeenkomst is gebonden. In de wet staat dat degene die een dergelijke handeling verricht namens een bv i.o. hoofdelijk aansprakelijk is om de overeenkomst na te komen. Alleen als uit de overeenkomst anders zou blijken, kan aan deze verantwoordelijkheid worden ontkomen. Omdat in deze zaak de bv uiteindelijk niet werd opgericht, kon ook de koop niet worden bekrachtigd. In de overeenkomst was ook niets geregeld over aansprakelijkheid, zodat hier de wet van toepassing was. Dat betekent dat degenen die namens de bv i.o. de koop overeenkwamen hoofdelijk gebonden zijn aan de overeenkomst en daarmee ook aansprakelijk zijn. Wilt u meer weten over het oprichten van een bv en de aansprakelijkheid die daarmee gepaard gaat? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 10/10/19, 2019/760, ECLI:NL:RBDHA:2019:4212.

Gepubliceerd: 30 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Nieuwbouw als gevolg van verbouwing leidt tot omzetbelasting

Wie een pand koopt en dit zodanig verbouwt dat er feitelijk sprake is van nieuwbouw, wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar moet wel omzetbelasting betalen. Wanneer er in die omstandigheden precies sprake is van nieuwbouw, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs verduidelijkt. De rechtbank heeft hierbij vier prominente criteria gehanteerd. Dat zijn achtereenvolgens: 1. wijziging in de bouwkundige constructie; 2. wijziging in de bouwkundige identiteit (herkenbaarheid); 3. functiewijziging; 4. gedane investeringen. Wijziging in de bouwkundige constructie is van toepassing als daarmee feitelijk sprake is van nieuwbouw. Hierbij wordt gekeken naar mutaties van binnenmuren, constructievloer, fundering, zijmuren en gevelwanden. Zijn bijvoorbeeld betonnen delen vervangen door stalen delen, is er sprake van aanbouw, nieuwe heipalen, nieuwe draagconstructie? Dat zijn elementen die bij de vaststelling een rol spelen. De bouwkundige identiteit (herkenbaarheid) van een pand verandert bijvoorbeeld als er een grote uitbreiding plaatsvindt, zoals vloeroppervlak, verdiepingen. Het doet niet ter zake als, ondanks dat, de uitstraling van het pand onveranderd blijft, bijvoorbeeld als er sprake is van een monumentale gevel. Van een functiewijziging is sprake als de nieuwe ruimte compleet andere activiteiten gaan bevatten dan de oude, bijvoorbeeld van logistiek bedrijf naar een commerciële omgeving met winkels. Ook de investering speelt een rol bij het vaststellen of er al dan niet sprake is van nieuwbouw. In de zaak waarover de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich uitsprak ging het om een verbouwingsinvestering die drie keer zo groot was als de koopprijs van het pand. Er zou volgens de geldende normen al sprake zijn van nieuwbouw als de kosten van de verbouwing 30% of meer van de aanschafwaarde bedragen, mits het pand ook veranderingen van betekenis heeft ondergaan. Wilt u meer weten over de juridische en fiscale aspecten van verbouwing? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Opmaat 6/10/19, 2019/0227, ECLI:NL:RBZWB:2019:1927.

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden

Er worden vaak grapjes gemaakt over de hoge advocaatkosten bij een echtscheiding. Toch is het lang niet altijd nodig om die kosten hoog op te laten lopen. Als beide echtgenoten een eigen advocaat nodig hebben kan de scheiding een flinke kostenpost worden. Als de echtgenoten het met elkaar eens zijn over hun scheiding kunnen zij ook samen een advocaat in de arm nemen, en afspraken met elkaar maken over de kinderen, en zaken als het huis en de alimentatie. Sommige echtparen nemen – meestal op advies van hun notaris – een geschillenregeling op in hun huwelijkse voorwaarden. Volgens de geschillenregeling moeten de echtgenoten bij onenigheid over de uitleg en de uitvoering van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden een mediator inschakelen, of als dat niet lukt, een onafhankelijke deskundige als bindend adviseur. De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een vrouw, die niet bereid was om met haar man in mediation te gaan, niet kon worden gedwongen, omdat mediation berust op vrijwilligheid. De rechter vond het wel aanvaardbaar dat het echtpaar gebonden was aan het inschakelen van een onafhankelijke deskundige als bindend adviseur. Wilt u meer weten over het opstellen van huwelijkse voorwaarden en een geschillenregeling in het bijzonder? Neem gerust contact met ons op, onze notarissen en kandidaat-notarissen helpen u graag. Bron: Rb. Amsterdam 17 juli 2019, nr. C/13/649030/FA RK 18-3575 e.a. (ECLI:NL:RBAMS:2019:5053).

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Echtscheidingstestament

Veel mensen die gescheiden zijn willen niet dat een ex nog iets uit hun erfenis ontvangt. Ook al ben je als ex-echtgenoten niet automatisch elkaars erfgenaam, toch kan de erfenis via de kinderen nog bij de ex terechtkomen. Stel dat een gescheiden vader komt te overlijden. Als hij niks heeft geregeld in een testament, dan zullen zijn eigen kinderen erfgenaam zijn. Doorgaans zal dat ook de bedoeling zijn. Toch nemen veel gescheiden ouders daarnaast nog een zogenaamde tweetrapsmaking op in hun testament. Met een tweetrapsmaking regelt een gescheiden ouder niet alleen wie zijn erfenis krijgt, maar ook wie de erfenis krijgt als de kinderen vervolgens komen te overlijden en nog wat over hebben uit de erfenis van de ouder. Dit voorkomt dat de rest van de erfenis dan toch bij de ex terecht komt, of bij inmiddels geboren halfzusjes en -broertjes van de kinderen. Als de kinderen nog minderjarig zijn, is het verstandig om in een testament vast te leggen wie de erfenis gaat afwikkelen en beheren voor de minderjarige kinderen. Dat kan door het benoemen van een executeur en bewindvoerder in een testament. De ouder kan daarnaast ook zelf de leeftijd bepalen waarop de kinderen de erfenis zelf mogen beheren. Is er geen executeurs- en bewindvoerdersbenoeming vastgelegd, dan ligt die taak bij de wettelijk vertegenwoordiger en dat is de andere ouder van de kinderen. U kunt dus zelf voorkomen dat de ex het via een omweg voor het zeggen krijgt. Als de echtscheidingsprocedure loopt, maar nog niet tot een scheiding heeft geleid, is een echtscheidingstestament misschien nog wel belangrijker! Als het niet de bedoeling is dat de bijna-ex de erfenis ontvangt en er staat ook geen speciale echtscheidingsclausule in het huidige testament, dan moet er een onterving van de ex opgenomen worden in een nieuw testament. Wilt u meer weten over een echtscheidingstestament, neem dan gerust contact met ons op. Wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Bron: art. 4:52 BW.

Gepubliceerd: 23 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Overnamebepalingen in de VOF-akte periodiek actualiseren

Overnamebepalingen in VOF-akten van ouder met kind ontsnappen gedurende het verloop van jaren aan de aandacht van de vennoten. Met alle gevolgen van dien. In verreweg de meeste gevallen worden overnamebepalingen pas weer bekeken op het moment dat de opvolging gepland is. Het is niet voor niets dat bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst al afspraken worden vastgelegd over het einde van de overeenkomst. Immers, overdrager en opvolger hebben elk andere belangen. De opvolger heeft vermogen nodig, dat ook nog wel eens slecht wil renderen. Als dat laatste het geval is, zoals bij agrarische bedrijven, kan de opvolger de waarde in het economische verkeer niet opbrengen. Voor de uittredende ondernemer gaat het echter om vermogen voor diens oude dag. Met een overnamebepaling in het VOF-contract kunnen die belangentegenstellingen al vroeg worden onderkend en kunnen er afspraken over worden gemaakt. Allerlei ontwikkelingen gedurende de samenwerking hebben invloed op de uitkomst van de gemaakte afspraken. Denk maar aan de waarde van activa – bijvoorbeeld grond – en innovatie met daarmee gepaard gaande toenemende investeringen, aan de ontwikkeling van de rente op leningen en de voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen. Ook in de verhouding tussen kosten en baten kunnen flinke veranderingen optreden. Dat alles betekent dat overname tegen de in de akte afgesproken prijs meestal niet meer realistisch en haalbaar is. Met als gevolg dat de overdrager genoegen moet nemen met een lagere prijs of dat de opvolger moet afzien van overname. Bij leven van de opvolger willen betrokkenen daar meestal wel uitkomen, als het bedrijf in een nalatenschap valt, wordt de situatie vaak anders. Om die reden verdient het voor vennoten aanbeveling om als opvolger en overdrager periodiek de actualiteit van de overnamebepaling te beoordelen en indien nodig de afspraken aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat de overnamesom wordt vastgesteld op de waarde waartegen de bedrijfsopvolger kan overnemen, met als uitgangspunt dat hij van de opbrengsten van de onderneming kan leven. Dat kan voor de overdrager erg nadelig uitpakken. Een andere mogelijkheid is dat een overnamesom wordt afgesproken die wordt gebaseerd op een evenwichtige afweging van beider belangen, met een bovengrens die overeenkomt met de waarde in het economische verkeer en een benedengrens overeenkomend met het bedrag dat de bank bereid is te financieren aan de opvolger. Daartussenin zijn ook nog diverse mogelijkheden beschikbaar. De overnamebepaling in de vennootschapsovereenkomst is dus geen statisch geheel, maar vraagt regelmatige aandacht van de vennoten, teneinde de bepaling desgewenst in overeenstemming te brengen met de actuele situatie in het bedrijf en bij de vennoten in privé. Wilt u meer weten over vennootschapsovereenkomsten in het algemeen of de overnamebepaling in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 16/9/19.

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Kinderen benadeeld door stiefmoeder

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Daardoor zien we ook steeds vaker dat stiefkinderen tegenover stiefouders komen te staan bij de afhandeling van een erfenis. Ook al is er een goed testament, de uitvoering van het testament kan te wensen overlaten, waardoor er alsnog onenigheid ontstaat. Zo moest de rechter onlangs oordelen over een nalatenschap van een in 2014 overleden vader. Hij had in zijn testament zijn tweede echtgenote tot enig erfgenaam en executeur benoemd. De kinderen moesten wachten op hun erfdeel in de erfenis van vader, maar het erfdeel uit de erfenis van hun moeder konden zij door het overlijden van vader wel opeisen. Tot grote verbazing van de kinderen bleek er niet voldoende geld aanwezig te zijn om het erfdeel van hun moeder op te eisen. De stiefmoeder had namelijk een woning uit de nalatenschap voor € 150.000 aan een bevriende relatie verkocht, en de relatie verkocht de woning enkele maanden later voor bijna het dubbele door. De kinderen stapten naar de rechter en die stelde de kinderen in het gelijk. De rechter oordeelde dat de stiefmoeder en de bevriende relatie wisten of hadden behoren te weten dat de verkoop van de woning tegen de lage prijs tot een tekort zou leiden, terwijl het mogelijk was geweest om de woning voor meer te verkopen. Deze stiefmoeder maakte het wel heel erg bont, maar het blijft een feit dat een nalatenschap waarbij stieffamilie het met elkaar eens moet worden, vaak een voedingsbodem voor problemen is. Verwacht u problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, schakel dan tijdig een notaris in die u kan voorlichten en begeleiden. Bron: Notamail, 1 oktober 2019, nr. 222, Rb. Rotterdam 25 september 2019, nr. C/10/502177/HA ZA 16-515 (ECLI:NL:RBROT:2019:7531).

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Varianten verdeling eigenwoningschuld geërfd huis

Welke afspraken kunnen erfgenamen maken over verdeling van de eigenwoningschuld van het geërfde huis? Er zijn enkele varianten mogelijk. Na het overlijden van ouders met een eigen woning kan er voor de erfgenamen ook nog een eigenwoningschuld resteren. In veel gevallen is er ook niet veel meer vermogen dan de waarde van het huis. Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen als een van hen zelf in het huis wil gaan wonen? De eerste mogelijkheid is dat de woning en de schuld beide volledig aan één van de erfgenamen kunnen worden toebedeeld. Bepaald moet worden wat het erfdeel is van elke erfgenaam, meestal zijn dat gelijke delen. Als het huis dan aan een van hen wordt toebedeeld hebben de andere erfgenamen een zogenaamde onderbedelingsvordering op degene die het huis krijgt. Als de erfgenaam die het huis krijgt geld leent om de vordering van de overige erfgenamen wordt die lening aangemerkt als eigenwoningschuld, net als de lening die uit de nalatenschap wordt overgenomen. Als degene die in het huis gaat wonen meer geld leent, is dat geen eigenwoningschuld meer. Onder de huidige wetgeving zal die erfgenaam de eigenwoningschuld wel lineair moeten aflossen, ook al was de lening van de ouders aflossingsvrij. Een variant op deze verdelingsmogelijkheid is dat het huis en de schuld eerst vanuit de nalatenschap worden verdeeld over de erfgenamen. Dan kan degene die in het huis wil gaan wonen de anderen uitkopen. Bij financiering is er weer sprake van eigenwoningschuld. Het nadeel van deze variant is echter dat er dan 2% overdrachtsbelasting betaald moet worden. Dat is een duurdere oplossing dan de eerste variant. Het Ministerie van Financiën onderzoekt echter of starters een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunnen krijgen. Als dat doorgaat, dan speelt het probleem in de tweede variant niet, zolang er maar sprake is van een starter op de woningmarkt. Wilt u meer weten over het overdragen van een geërfd huis aan een van de erfgenamen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 9/9/19.

Gepubliceerd: 16 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Aanslag inkomstenbelasting bij veel lenen uit eigen bv

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan een half miljoen euro van hun eigen bv lenen, gaan, als het aan het kabinet ligt, over het meerdere inkomstenbelasting betalen. Volgens het kabinet kunnen dergelijke grote leningen soms ook bedoeld zijn om belastingbetalingen uit te stellen. Dat uitstel zou weer kunnen leiden tot afstel. In omvang valt de ‘schade’ voor dga’s wel mee, het gaat om drie procent van de aanmerkelijkbelanghouders. Leningen van minder dan een half miljoen worden niet belast. Het kabinet verwacht met de maatregel dat dga’s met excessieve schulden hun schuld zullen gaan verminderen tot op of onder de heffingsgrens. Excessieve leningen worden bijvoorbeeld toegepast om liquide middelen als lening uit de eigen vennootschap te halen en niet als dividend of loon. De beoogde ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2022. Daarmee is er voor dga’s voldoende tijd om hun schuld aan de bv te verlagen. Met de maatregel wordt ook een mogelijk voordeel van aanmerkelijkbelanghouders ten opzichte van IB-ondernemers (eenmanszaken e.d.) tenietgedaan. Daarmee wordt ook voorkomen dat de keuze voor een ondernemingsvorm wordt bepaald vanuit dergelijke fiscale motieven. Wilt u meer weten over het oprichten of inrichten van de statuten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Adviescollege toetsing regeldruk 6/9/19.

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vergeten huwelijkse voorwaarden

Bij de voorbereiding van een huwelijk is het maken van huwelijkse voorwaarden niet de meest populaire taak op de checklist van het bruidspaar. Vaak wordt er zelfs tot de laatste maanden mee gewacht. Of het komt doordat het uitzoeken van de jurk leuker is, of doordat men vreest dat er misschien een harde noot gekraakt moet worden, is niet altijd duidelijk. Feit is dat het meer dan eens een haastklus wordt, en de gemoederen vlak voor het huwelijk nog hoog kunnen oplopen! Soms echter zijn mensen ruim op tijd met het maken van hun huwelijkse voorwaarden. Deze situatie deed zich onlangs voor bij een echtpaar dat elf jaar voor hun huwelijk al huwelijkse voorwaarden had gemaakt. Hier was natuurlijk geen sprake van het zeer tijdig opmaken van de huwelijkse voorwaarden, maar van een huwelijk dat om allerlei redenen was uitgesteld. Toen de man overleed stelde de vrouw zich op het standpunt dat zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. De erfgenamen van de man dachten daar anders over. De rechter maakte duidelijk dat het echtpaar destijds de akte van huwelijkse voorwaarden had laten opmaken, en dat er door het daaropvolgende huwelijk sprake was van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Als zij dat anders hadden gewild hadden zij hun huwelijkse voorwaarden nog moeten wijzigen. Heeft u trouwplannen? Zorg dan dat u begint met een afspraak bij de notaris! Als de huwelijkse voorwaarden klaarliggen, voorkomt u dat deze onderweg naar het stadhuis nog even gauw getekend moeten worden. Wij weten uit ervaring dat niemand het romantisch vindt, om op de ochtend van het huwelijk nog allerlei scenario’s over echtscheiding door te spreken. Bron: Notamail 26 september 2019, nummer 219, Rb. Noord-Holland 13 maart 2019, nr. C/15/270248/HA ZA 18-98 (ECLI:NL:RBNHO:2019:8030).

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Biologische kinderen achteraf erfgenaam

Het is mogelijk om via de rechter vaderschap vast te laten stellen. Soms wordt er na het overlijden van de vader een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ingesteld. Dat kan ertoe leiden dat de erfenis opeens naar de biologische kinderen moet, terwijl iemand anders al die tijd erfgenaam dacht te zijn. Onlangs moest de rechter oordelen over een broer die wist dat de biologische kinderen van zijn overleden broer een vaderschapsactie gingen instellen. De overleden broer had geen testament en de langstlevende broer was zijn enige erfgenaam. De broer verzweeg wat hij wist voor de notaris. Hij liet een verklaring van erfrecht opmaken, waarin hij als broer en enig erfgenaam werd opgenomen. Met de verklaring kon hij geld uit de erfenis opnemen bij de bank. De rechter vond dat hij onrechtmatig had gehandeld door de erfenis al op te maken, terwijl hij wist dat de erfenis misschien voor de kinderen zou zijn. Heeft u mogelijk biologische kinderen? Dan kunt u in uw testament al een aantal algemene clausules op laten nemen. Als de biologische kinderen ooit een vaderschapsactie zouden instellen dan beperkt u met deze clausules hun recht op de erfenis. Bron: Notamail 2 oktober 2019, nummer 223, Hof Amsterdam 26 februari 2019, nr. 200.211.199/01 (ECLI:NL:GHAMS:2019:622).

Gepubliceerd: 09 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Wetsvoorstel verdeling pensioen bij scheiding

Over het verdelen van pensioen bij echtscheiding is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op dit moment is het nog zo, dat een deel van het opgebouwde partnerpensioen bij scheiding wordt afgesplitst. De ex-partner krijgt de uitkeringen als de partner overlijdt. In de nieuwe regeling wordt de pensioenband tussen de ex-partners verbroken, en wordt het recht op ouderdoms- en partnerpensioen omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner. Daarnaast wordt voorgesteld om alleen het bijzonder partnerpensioen dat in de huwelijkse periode is opgebouwd te verdelen. Op dit moment kan er ook bijzonder partnerpensioen worden berekend over de voorhuwelijkse periode. Echtgenoten kunnen net als in de huidige regeling bij huwelijksvoorwaarden of echtscheidingsconvenant afwijken van de wet. Zij kunnen bijvoorbeeld anders verdelen dan ieder de helft, bijvoorbeeld 75/25, of zij kunnen afspreken ook de opbouw uit de voorhuwelijkse periode mee te nemen in de berekening. Het wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor bestaande huwelijksvoorwaarden, bijvoorbeeld als daarin is afgesproken om de standaardregeling uit de huidige Wet Verevening Pensioenrechten te volgen. Als het nieuwe wetsvoorstel inderdaad in werking treedt per 1 januari 2021, dan is de verdeling van pensioen volgens die standaardregeling niet meer mogelijk. Houdt u de berichtgeving omtrent de invoering goed in de gaten. Mocht het wetsvoorstel te zijner tijd ongewijzigd worden ingevoerd, dan kijken wij graag uw huwelijksvoorwaarden voor u na. Bron: TK 35287, nr. 1-3.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vrijstelling voor startende kopers later in parlement aan de orde

Een motie van de Tweede Kamer om een gedifferentieerde overdrachtsbelasting voor de woningmarkt te realiseren, kan nog niet per 1 januari 2020 tot resultaat leiden. Het gaat om plannen waarin de minister meer tijd nodig heeft voor onderzoek. Zij verwacht komende maand met meer informatie te kunnen komen. De aangekondigde afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt laat dus nog even op zich wachten, evenals de verhoging van die belasting voor vastgoedbeleggers. Vermoed wordt dat het uitstel is ingegeven door verwachte invoeringsproblemen bij de Belastingdienst, die al met de nodige problemen te kampen heeft. Notariaat en Kadaster zijn nodig bij het uiteindelijk soepel laten verlopen van deze overgang. Notariaat en Kadaster kunnen namelijk inzicht geven in het antwoord op de vraag of iemand starter op de woningmarkt of belegger is die woningen opkoopt en verhuurt. Wilt u meer weten over het kopen van een huis of de naderende maatregel voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 17/9/19.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Besluit over instelling centraal aandeelhoudersregister aangehouden

Het kabinet wil dat er eerst meer kennis en ervaring wordt opgedaan met het UBO-register, voordat een besluit over de invoering van een centraal aandeelhoudersregister kan worden overwogen. Het centraal aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders in Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register (ultimate beneficial owner, de uiteindelijk belanghebbende) bevatten voor een deel dezelfde informatie. Ze zijn echter wel complementair aan elkaar. Nieuwe reden voor het kabinet om de besluitvorming nog even uit te stellen is dat de mogelijkheid van het online oprichten van een bv er aan komt. Dat heeft gevolgen voor de uiteindelijke vormgeving en gebruiksmogelijkheden van het centraal aandeelhoudersregister. Nieuw is dat het kabinet het centraal aandeelhoudersregister wil onderbrengen bij de KvK, terwijl de notarissen deze hebben ontwikkeld. Wilt u meer weten over het komende UBO- en aandeelhoudersregister? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: TaxLive 16/9/19.

Gepubliceerd: 02 Oct 2019
Copyright: Sdu © 2019

Stichtingsdoel medebepalend bij decertificeren aandelen

Er ontstaan regelmatig geschillen over het decertificeren van aandelen tussen certificaathouder(s) en het bestuur van de betreffende Stichting Administratiekantoor (STAK). Wat er wel en niet kan moet blijken uit wat daarover is omschreven in de administratievoorwaarden. Echter ook het doel van de stichting speelt een rol, het bestuur van de STAK blijft altijd een zekere mate van beoordelingsvrijheid houden. Administratievoorwaarden bevatten nogal eens de bepaling dat alleen het bestuur van de stichting tot decertificering van de aandelen kan besluiten. Die bevoegdheid komt niet toe aan de certificaathouders, maar als er slechts sprake is van één certificaathouder willen de administratievoorwaarden wel een bepaling bevatten dat de certificaathouder in dat geval wel decertificering van de aandelen kan verlangen. Het stichtingsbestuur heeft altijd een eigen belang waarnaar het zich moet richten. Dat belang moet blijken uit de doelomschrijving in de statuten van de stichting. Als uit de statuten blijkt dat de stichting ook belangen van derden moet meewegen, kan niet zonder meer worden toegegeven aan het verlangen van een enig certificaathouder tot decertificering. Als de statuten daarover geen duidelijkheid geven, moeten partijen in een geschil eerst duidelijk bewijs overleggen wat de doelstelling objectief en eenduidig gezien inhoudt. Wilt u meer weten over certificering en decertificering van aandelen? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Sdu Opmaat 09-09-2019, 2019/0206, ECLI:NL:RBLIM:2019:6873.

Gepubliceerd: 25 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

De nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening

Op 29 januari 2019 is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening van kracht geworden. Hierdoor is het duidelijker geworden welk recht geldt voor echtparen. Vooral bij echtscheidingen was er regelmatig onduidelijkheid als stellen van bijvoorbeeld verschillende nationaliteit daar niks over hadden vastgelegd. Door de nieuwe regeling is – wanneer de echtgenoten geen rechtskeuze hebben gemaakt – op grond van de verordening het recht van toepassing van het land: 1. waar de echtgenoten na de huwelijkssluiting hun eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats hebben, ook wel eerste huwelijksdomicilie genaamd, of bij gebreke daarvan; 2. waarvan beide echtgenoten op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nationaliteit bezitten, of bij gebreke daarvan; 3. waarmee beide echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben. Het was nog onduidelijk tot welk moment na de huwelijkssluiting de echtgenoten nog een eerste huwelijksdomicilie kunnen vestigen. In verband met deze onduidelijkheid heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken en gerechtshoven in juni 2019 een aanbeveling vastgesteld om als uitgangspunt een termijn van ten hoogste zes maanden na de huwelijkssluiting aan te houden, slechts in uitzonderlijke gevallen kan van de aanbevolen termijn van zes maanden worden afgeweken. De nieuwe verordening wijst overigens alleen het toepasselijke recht aan van een land voor huwelijken die na 29 januari 2019 zijn gesloten. Bron: Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht.

Gepubliceerd: 25 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Executeur voor je het weet!

Een executeur is degene die de nalatenschap afwikkelt. Maar wanneer word je executeur? En kan je er nog onderuit komen als je eenmaal bent gevraagd door iemand, en in diens testament staat genoemd? In de wet staat dat iemand executeur wordt door aanvaarding van zijn benoeming na het overlijden van de erflater. Het aanvaarden zelf is vormvrij, dat wil zeggen dat er geen speciaal document voor getekend hoeft te worden. Doorgaans zal de notaris de executeur wél vragen om een verklaring van aanvaarding te tekenen, vooral om duidelijk te markeren of iemand de taak van executeur op zich heeft genomen. Een executeur heeft dan ook de mogelijkheid om zijn benoeming niet te aanvaarden. Toch zal in veel gevallen de aanvaarding van het executeurschap stilzwijgend gebeuren, simpelweg doordat de executeur na het overlijden begint aan zijn taak. Recent oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland nog dat een man ongelijk had toen hij stelde dat hij zijn benoeming tot executeur niet had aanvaard. De executeur had na het overlijden van de erflater: de post opengemaakt en op een rijtje gezet, belastingaangifte gedaan, meterstanden doorgegeven, abonnementen opgezegd, contact gehad met een verzekeringsmaatschappij over de levensverzekeringen van de overledene, en opdracht gegeven voor de begrafenis. De rechtbank is van oordeel dat de man met deze werkzaamheden zijn benoeming tot executeur heeft aanvaard. Als er een executeur in functie is heeft hij vele taken en verantwoordelijkheden, waaronder de verplichting om aangifte voor erfbelasting te doen en de erfbelasting te betalen. Om te voorkomen dat de executeur onwetend aan de slag gaat en niet weet waar hij voor aangesproken kan worden, is het zinvol voor de executeur om altijd een afspraak te maken bij een notariskantoor. De aanvaarding of het afzien van de benoeming kan dan officieel vastgelegd worden en de notaris kan de executeur informeren over zijn taak. Wilt u meer weten over de taak van de executeur, of hulp bij de uitvoering van die taak? Bel eens met een van onze notarissen, zij helpen u graag! Bron: Rb. Midden-Nederland 9 september 2019, nr. C/16/481656/HA RK 19/150.

Gepubliceerd: 25 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Executeur gaat zelf verbouwen

Een executeur wordt vaak aangesteld omdat hij deskundig is, maar soms ook om de lieve vrede tussen erfgenamen te bewaren of om voortvarend te werk te kunnen gaan. Toch is het niet bij iedereen bekend, dat een executeur niet helemaal op eigen houtje de nalatenschap kan afwikkelen. In de meeste gevallen heeft een executeur het zogenaamde beheer over de nalatenschap. Dat houdt in dat hij een boedelbeschrijving maakt en zorgt dat hij in kaart brengt welke schulden betaald moeten worden. Daarna zorgt hij ervoor dat de schulden uit de nalatenschap worden voldaan. Zelfstandig het huis verkopen is alleen mogelijk als hij de opbrengst nodig heeft om schulden, zoals bijvoorbeeld de hypotheek of legaten, te betalen. In andere gevallen is toestemming van de erfgenamen nodig. Naast zijn beheerstaak kan hij ook handelingen verrichten die geen uitstel kunnen leiden, bijvoorbeeld het dak laten repareren als er door lekkage grote schade zou ontstaan aan het huis van de overledene. De Rechtbank Den Haag moest onlangs oordelen over een executeur die zijn best had gedaan de seniorenwoning uit de nalatenschap te verkopen. Na een aantal jaren waarin het niet vlotte met de verkoop, laat de executeur de woning grondig verbouwen, in de hoop de verkoopbaarheid en de waarde te bevorderen. Hij voert echter vooraf geen overleg met zijn mede-erfgenamen. Voor de verbouwing gebruikt de executeur geld van de ervenrekening en een groot bedrag van zijn eigen geld. De rechter is het niet eens met de executeur, die vindt dat de verbouwingskosten helemaal uit de nalatenschap betaald moeten worden. De verbouwing is volgens de rechter geen handeling van beheer of één die geen uitstel kan lijden. De executeur had niet zonder overleg met de anderen mogen verbouwen. Hij moet de verbouwingskosten die hij uit de erfenis heeft betaald terugbetalen. De rechtbank vindt wel dat de executeur recht heeft op de waardevermeerdering van de woning. Maar de waardevermeerdering wordt – helaas voor de executeur – op een veel lager bedrag vastgesteld dan de totale verbouwingskosten. Deze executeur had zichzelf veel ellende kunnen besparen door bij aanvang van zijn taak een oriënterend gesprek met zijn notaris te voeren. De notaris had hem kunnen informeren over zijn taak en een plan van aanpak kunnen doorspreken. Wilt u meer weten over de taak van de executeur? Maak gerust een afspraak op ons kantoor. Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 4.

Gepubliceerd: 18 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters op komst

De media hebben de afgelopen tijd bol gestaan van de problemen voor starters op de woningmarkt. Het kabinet lijkt nu het probleem echt te gaan aanpakken. De verwachting is dat er een vrijstelling voor starters op de woningmarkt komt voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste eigen huis. De kosten hiervan komen op het bordje van beleggers, die een hogere overdrachtsbelasting gaan betalen. Vooralsnog is het voorstel om de overdrachtsbelasting voor starters op nul te zetten en beleggers 10% te laten betalen bij de overdracht van panden. Een alternatieve mogelijkheid om starters te ontlasten is het creëren van een uitgestelde aflossingsmogelijkheid van de hypotheek voor starters. Hiervoor moeten echter de regels voor het aflossen van hypotheken wel worden aangepast. Het is de vraag of het kabinet dat wil. Eén van de voorwaarden is namelijk dat een aanpassing wel uitvoerbaar moet zijn voor de Belastingdienst. Hulp van het Kadaster en het notariaat lijkt noodzakelijk, onder meer om vast te stellen of een koper starter is of juist belegger, die panden koopt om te gaan verhuren. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en het bijbehorende percentage overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: RTL-nieuws / BNR / Accountancyvanmorgen.

Gepubliceerd: 18 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Zorgen om privacy familiebedrijven met UBO-register

Er bestaan grote zorgen bij een groot deel van mkb-ondernemers over de privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden, als het UBO-register wordt ingevoerd. RSM-Nyenrode Instituut heeft daar onderzoek naar gedaan, met deze uitkomst. Vanaf 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te laten registreren in het UBO-register. Het is volgens de EU-richtlijn nodig dat de Ultimate Beneficial Owner (UBO) – de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of rechtspersoon – zichtbaar wordt voor derden. In Nederland wordt de richtlijn per 2020 geïmplementeerd. Met het register wil de overheid financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, tegengaan. Wie een belang in een onderneming heeft van meer dan 25%, is verplicht dat te laten registreren in het UBO-register. Een deel van de persoonsgegevens – naam en economisch belang van de UBO – wordt via het register openbaar. In de praktijk betekent het dat gegevens van meer dan 277.000 familiebedrijven openbaar worden. Dit levert ook volgens de werkgeversvereniging VNO-NCW een te grote inbreuk op voor de privacy van familiebedrijven. Wilt u meer weten over het UBO-register en de gevolgen voor u? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 8/8/19 / RSM-Nyenrode Instituut.

Gepubliceerd: 18 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Voorkom fiscale problemen met hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

De Belastingdienst gaat mensen in echtscheiding voorlichten met een campagne attenderen op de regels voor het aftrekken van hypotheekrente en het aanvragen van toeslagen. In de praktijk blijkt het bij die onderwerpen nogal eens mis te gaan. De Belastingdienst wil helpen voorkomen dat mensen in echtscheiding later ook nog eens een aanslag krijgen op onder meer te veel genoten hypotheekrenteaftrek of toeslagen. Het advies is om belastingzaken en toeslagen tijdig te bespreken en te regelen. Dat is nog meer van belang als er kinderen of een koopwoning in het spel zijn. Voor de Belastingdienst is het fiscaal partnerschap leidend in de beoordeling of er al dan niet teveel renteaftrek of toeslagen zijn genoten. De campagne is te vinden op het platform belastingdienst.nl/scheiden. Daarin is ook een persoonlijke scheiden-checklist opgenomen. Met het doorlopen van de checklist krijgt u een overzicht van zaken die u moet regelen als u uit elkaar gaat. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat belastingen en eventuele toeslagen aansluiten op uw nieuwe situatie. Fouten worden nu vooral gemaakt als partners samen een koophuis hebben en bij de belastingaangifte beiden de hypotheekrente volledig aftrekken. Waar moet u op letten als u uit elkaar gaat? • Zorg er voor dat u exclusief gebruik kunt maken van uw eigen DigiD. • Ga na op welke rekening toeslagen of belastingteruggaven binnen komen; wijzig dit zo nodig. • Geef uw adreswijziging door aan de gemeente, die dit doorgeeft aan de Belastingdienst. • Maak uw persoonlijke scheiden checklist. • Als u ervoor kiest om samen voor de rest van het kalenderjaar nog fiscaal partner te zijn, mag u in uw jaarlijkse belastingaangifte nog één keer de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen. Wilt u meer weten over scheiden en de juridische haken en ogen en gevolgen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Persbericht Belastingdienst 26/8/19.

Gepubliceerd: 11 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Gehandicapt kind wordt medehuurder

Ouders van een gehandicapt kind zijn vaak dagelijks bezig met de zorg voor hun kind. Zolang de ouders nog leven kunnen zij hun gehandicapte kind zelf met alle zorgen omringen, maar de onzekerheid over de zorg voor het kind na hun overlijden weegt vaak zwaar. Tijdens leven kunnen ouders al veel doen, door een goed testament te maken waarin onder andere aandacht is voor bewindvoering over de erfenis, zodat een vertrouwd persoon de erfenis voor het kind kan beheren. Ook andere maatregelen kunnen helpen, zo vroeg een moeder onlangs medehuurderschap aan voor haar gehandicapte kind, om te voorkomen dat het kind bij haar overlijden zou moeten verhuizen. De woningstichting heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij vond dat er geen sprake was van de vereiste duurzame gemeenschappelijke huishouding. De kantonrechter stelt de woningstichting in het ongelijk en vindt dat wel is voldaan aan het vereiste. De kantonrechter beoordeelt dit aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Waar normaal de gemeenschappelijke huishouding afloopt na het zelfstandig worden van het kind, kunnen er bijvoorbeeld bij gehandicapte kinderen bijzondere omstandigheden bestaan om toch een gemeenschappelijke huishouding aan te blijven nemen. In dit geval staat vast dat het kind al sinds de geboorte met zijn moeder in de woning woont en door de handicap nooit ‘uit zal vliegen’. De rechter oordeelt dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, zodat het kind medehuurder kan worden. Hierdoor zal het kind bij het overlijden van de moeder het vertrouwde huis niet hoeven te verlaten en kan er naar een zorgoplossing bij het kind thuis gekeken worden. Wilt u meer weten over regelingen voor een gehandicapt kind na overlijden van de ouders, wij gaan graag met u in gesprek. Bron: Rb. Amsterdam 5 februari 2019, nr. 7174848 CV EXPL 18-19124 (ECLI:NL:RBAMS:2019:4804).

Gepubliceerd: 11 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

De hoogste rechter beslist, echtgenoot moet terugbetalen

Hoeveel echtparen die op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, houden bij wat hun privévermogen is en wat hun gemeenschappelijk vermogen is? Het antwoord is: heel weinig! Regelmatig moeten rechters oordelen over situaties, waarbij er na verloop van tijd strijd ontstaat tussen echtgenoten die liever niet administreren. Onlangs sprak de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, zich uit over een vraag die al jaren leeft. De vraag of de echtgenoten elkaar moeten vergoeden als er bijvoorbeeld met privégeld van een van de echtgenoten een gemeenschappelijke schuld wordt betaald. Sommige rechters hingen in het verleden de formele opvatting aan: is er sprake van een betaling uit een ander vermogen dan dat waar de schuld in valt, dan moet er altijd terugbetaald worden. Bijvoorbeeld: betaalt de echtgenoot die een erfenis met privéclausule heeft gehad een gemeenschappelijke vakantiereis? Dan moet de andere echtgenoot de helft terugbetalen. Aan de andere kant zijn er aanhangers van een andere afweging waarin rekening wordt gehouden met de verdere omstandigheden. U kunt daarbij denken aan de omstandigheid dat de echtgenoten zonder die grote erfenis of schenking hun (veel) soberder levensstijl van de periode daarvoor zouden hebben aangehouden en niet die verre reis hadden gemaakt. Dan zou het oneerlijk zijn als de echtgenoot die de erfenis heeft ontvangen toch weer het bedrag van die erfenis kan terugvragen van de echtgenoot. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven en gekozen voor de formele oplossing: bij betaling van gemeenschapsschulden met privégeld kan de betalende echtgenoot terugvorderen van de ander. De uitspraak van de Hoge Raad geldt ook voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018. Per die datum is de wet gewijzigd. Bij huwelijken na die datum is er veel meer kans op onenigheid. Bij de nieuwe huwelijken zal er door de nieuwe wetgeving namelijk sprake zijn van veel meer privévermogen omdat in beginsel het privévermogen bij aanvang van het huwelijk en alle erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. De kans dat er een gemeenschappelijke schuld wordt betaald uit privévermogen is dan veel groter. Wilt u meer weten over deze materie, of gaat u trouwen en wilt u uw huwelijksvoorwaarden op dit punt goed inrichten? Maak dan ruim voor uw huwelijksvoltrekking een afspraak op ons kantoor, wij kunnen dan de tijd nemen om u goed te helpen. Bron: Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504 / JBN 2019/6-25.

Gepubliceerd: 11 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Cryptomunten in de erfenis

De meeste mensen hebben inmiddels wel gehoord van bitcoins of andere cryptomunten. Maar bij de afwikkeling van een erfenis blijven deze munten vaak onopgemerkt. Dit komt doordat bitcoins niet zo tastbaar zijn als contant geld of geld op een bankrekening. Ze worden via internet verhandeld en aangehouden. Informatie staat vaak op de computer of een USB-stick. Toch moet u over uw cryptomunten net als over ‘gewoon’ geld belastingaangifte doen. Zolang u leeft heeft u vanzelfsprekend zelf alle informatie beschikbaar en kunt u deze vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. Na overlijden blijkt vaak dat erfgenamen en executeurs helemaal niet weten dat er cryptomunten zijn. Het saldo gaat verloren, en ook de aangifte erfbelasting wordt – in alle onwetendheid – onjuist gedaan. Wilt u dit voorkomen dan is het verstandig om naast uw testament een memo voor uw nabestaanden en de executeur te maken waarin u aangeeft dat u cryptomunten in bezit heeft.

Gepubliceerd: 04 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

Kleineondernemersregeling vernieuwd per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) gelden voor bedrijven, stichtingen en verenigingen met een jaaromzet van minder dan € 20.000. De KOR voorziet in een vrijstelling van de btw-plicht. Met deze vernieuwde regeling vervalt de korting op de btw, die in de nu nog lopende regeling van kracht is. Ook de ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt. Wilt u gebruik maken van de vernieuwde regeling? Dan moet u btw-ondernemer en in Nederland gevestigd zijn, dan wel in Nederland over een vaste inrichting beschikken. Uw jaaromzet mag niet hoger zijn dan € 20.000. De vernieuwde KOR is bestemd voor natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en rechtspersonen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s. Wilt u meer weten over de kleineondernemingsregeling of andere fiscaal-juridische zaken voor uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Agriholland.nl 1/8/19 – Belastingdienst.

Gepubliceerd: 04 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019

ANBI-status verloren? Toch informatieplicht!

Bent u als organisatie, vereniging of instelling na 1 januari 2013 uw ANBI-status verloren? Dan is het van belang dat u controleert welk vermogen de organisatie op dat moment had. Als dat meer dan € 25.000 is, moet u voor 1 september 2019 uw vermogensgegevens inleveren bij de Belastingdienst. Dat is kort dag. Uw informatieplicht is per datum van verlies van de ANBI-status niet geëindigd. Op de website van de Belastingdienst kunt u voor het opgeven van vermogensgegevens het formulier Opgaaf vermogen en schenkingen 2018 voormalige ANBI’s gebruiken. Wat wordt er van u gevraagd? Het gaat om informatie over: • de hoogte van het eigen vermogen op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd; • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is; • het bedrag dat is uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen; • de bedragen en de ontvangers van schenkingen. Wanneer de voormalige ANBI de gegevens niet tijdig verstrekt kan de Belastingdienst een boete opleggen. Wilt u meer weten over uw verplichtingen als voormalig ANBI-instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak. Bron: Taxlive 15/8/19.

Gepubliceerd: 04 Sep 2019
Copyright: Sdu © 2019