35.170.82.159
Zwart op wit
Algemene Voorwaarden Batenburg Notarissen, 
kantoren te Beverwijk en Haarlem
versie: 29 juni 2020

1.  Maatschap
Batenburg Notarissen, hierna te noemen: "de maatschap", is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,  ingeschreven in het Handelsregister  onder nummer 34368233.
2.  Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of (andere) werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap maar uitdrukkelijk ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede (hun) (voormalige) bestuurders, alle andere (rechts)personen die voor de maatschap werkzaam zijn (geweest), alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld (geweest) alsmede alle (rechts)personen voor wier handelen de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen/rechtsopvolgers van alle voornoemde (rechts)personen.
b. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.  Overeenkomst van opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de maatschap is aanvaard.
b. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt volledig uitgesloten.
c. Het in ontvangst nemen van een door de maatschap op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van van het verlenen van een opdracht.
Onder de opdracht vallen ook de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze (uiteindelijk) leiden tot een notariële akte.
4.  Inschakeling derden
Bij inschakeling van derden zal - zoveel als mogelijk is - overleg worden gevoerd met de opdrachtgever/cliënt. De maatschap is niet aansprakelijk voor voor eventuele tekortkomingen van de aldus ingeschakelde derden.
De maatschap wordt geacht door de opdrachtgever/cliënt te zijn gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. 
5.  Aansprakelijkheid
a.  Iedere aansprakelijkheid van de maatschap (en derhalve alle onder 2.a. genoemde (rechts)personen) is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien ten onrechte dienst is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
b. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de sub a. bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW). 
c. Iedere vordering jegens de maatschap en de sub a. bedoelde (rechts)personen tot schadevergoeding verjaart twaalf (12) maanden nadat de (potentieel) gelardeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het (vermeende) schadetoebrengend feit.  
6.  Vaststelling en betaling declaraties. Aansprakelijkheid opdrachtgever
a.  Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de maatschap daarvoor vastgestelde uurtarief. 
b.  De betalingstermijn van declaraties/nota's van afrekening bedraagt (14) dagen na faktuurdatum tenzij anders is overeengekomen of anders op of bij de declaratie/nota van afrekening is vermeld.
c. Bij overschrijding van de sub b. bedoelde - of anders overeengekomen - termijn is de opdrachtgever/cliënt van rechtswege in verzuim.
d. De opdrachtgever/cliënt die in verzuim is, is aansprakelijk voor de kosten die de maatschap vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over de vordering verschuldigd, ten bedrage van één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
e.  Ingeval een opdracht is verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn.
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon (al dan niet in oprichting), is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
f.  De maatschap is bevoegd bij wijze van voorschot en/of tussentijds te declareren. Tevens is de maatschap bevoegd, indien een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt, een honorarium in rekening te brengen, gebaseerd op de door de maatschap inmiddels bestede tijd alsmede de door de maatschap gemaakte kosten zoals verschotten of anderszins.
Ten aanzien van het in verband met toepassing van het hier 
onder f. bepaalde door de opdrachtgever verschuldigde, is het hiervoor in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
7. Vorderingen op maatschap/Rente
Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van gelden op grond van rechtshandelingen die in een akte zijn opgenomen, casu quo overige gelden die de maatschap voor derden onder zich houdt, kan niet worden gecedeerd of verpand.
Over de gelden die de maatschap ten behoeve van (een) derde(n) onder zich houdt wordt over de periode dat de maatschap daarover rente heeft ontvangen, aan de rechthebbende(n) een zakelijke rente vergoed, onder aftrek van de kosten van beheer.
Indien de bankinstelling waar de maatschap haar derdengeldenrekening houdt, negatieve rente in rekening brengt, is de maatschap bevoegd om daarvoor een vergoeding in rekening te brengen aan de opdrachtgever(s) casu degene(n) voor wie die gelden worden gehouden en tot de uitkering daarvan zijn gerechtigd.
8.  Geschillen
Op onze dienstverlening is de "Klachten- en geschillenregeling notariaat" van toepassing. Zie ook http://www.knb.nl/ en http://www.degeschillencommissie.nl/
9.  Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Batenburg Notarissen